DNF专区
查看: 72402|回复: 34

[爆料] [0508]韩服正式服公告 5月职业平衡 [复制链接] [手机看帖]

分享到:

情绪不可激动

多玩编辑

曾年少的青葱

UID
49974651
帖子
4435
威望
10
多玩草
1031 草 地下城与勇士

发表于 2019-5-8 17:23:32 |显示全部楼层
有改动以红色文字标出,删除线代表的意思就不用解释了
: Z; A1 j# O- |, }1 a1 c4 q8 E: u! T+ g# v  X0 P; y; @5 {4 X* m: J7 A

5 W  c5 L5 A! M% `7 z
剑魂(new)
* {" i5 P$ |1 L
$ v% S4 m. O( e, ]6 P3 N
+ L7 Q9 V% ^/ [0 ~. V. q+ i
* 银光落刃
! O8 U, e; M- x" y& A# h: o/ I4 A' ~. c2 j8 c  k
  - 攻击力+ 81%.
. ?2 z8 I2 I) Y2 H4 D+ }: D; E% z$ G: w: @: a7 r

* B) G5 [1 y& i+ v3 j. K& i* 三段斩
$ ]3 Z6 d, w1 q7 x2 a3 N& S. Z
: B% b) m+ `8 u6 D5 Z, a. k  - 攻击力+ 60%
, G+ g* c. B6 L
( W7 A  H+ f1 x6 R
& ?, t5 l5 }" i. o* `* 里 · 鬼剑术
1 |6 j3 r$ @0 H' M4 J
6 ?4 M/ [2 _+ a; U2 n  - 更改精通等级和上限等级
$ @6 ^4 e  U+ J$ x+ u. n2 N; A# u( g: w
    ㄴ 精通等级 : 15 → 1
/ w( p0 |/ L. |9 A* R6 L+ z! d' J9 Z1 t. ~2 @" z0 `3 j
    ㄴ 上限等级: 15 → 11
/ I4 [& @; y0 g5 Y2 N1 q; ^. z. j' F7 i' I0 {' t7 ~' q# j
  - SP 消耗增加. (30 → 50)1 p, ^- c* d8 `  A

+ ^: x6 I+ ~  h8 L1 `  - 里鬼剑术增加攻击力算法更改% u: J! i8 v6 p2 I0 E$ `6 ]

. n6 K  q) x+ j: Q3 w; v/ x  - 重新调整精通等级与上限等级的适用攻击力.1 k1 P1 X+ C9 Z  n3 e" C1 @5 }2 s9 C

- {! |9 N; l* V6 Q6 P
" R) p6 a. P9 z0 h* 短剑精通- Y( Y( i1 ^+ z3 h

) E8 o' E9 _3 \, I! P5 F3 F% V0 e  - 里鬼剑术增加攻击力选项删除
( g2 A7 t! Z4 s- g
0 G) P# D9 X* t; @: A5 l5 S, K- w7 e; B: F$ q! O% X' P

) u5 G6 `# k; g& t5 g' p7 X* 太刀精通
$ G" c) h% S6 ~& S7 h0 w! ]8 c' n9 x/ I5 y( N3 o/ r: H
  - 空中连斩对刺伤状态敌人的伤害增加率变更. (200% → 150%)
0 i4 ?# m7 F0 I0 A4 P+ p7 R
* E: C7 j$ a+ y+ x# ?( e2 M  - 物理攻击力增加数值变更., W* h3 n- A% B7 l2 Q) ~

& Q' {3 V  a* C3 i! I  - 修复太刀精通中刺伤会受到破极兵刃二次加成的情况; ^1 T( a% Z5 [
* M6 G" z# O1 c- i8 v' [' ]/ F
    ㄴ 30级为基准 : 48.7%  V9 q+ H! O% Y2 f8 B

. f" s  b$ k4 W9 v( l  e* E/ I9 m    ㄴ 每级增加数值提升 : 1.35% → 1.5%  B/ b7 z# }6 L, L2 s/ j( O" M7 v
    刺伤爆炸攻击力+ 82%7 X' N  ?3 h0 u7 I% {2 J
, W  N+ @, d5 y- D) t) f1 X# v
* w3 L# E% O6 Y1 X/ o. l. q
* 钝器精通; B% }5 [) c6 S, O$ E, e0 c

' x3 F4 V4 n8 j; u8 O0 m  - 物理攻击力增加数值变更.
* ^% o% ^8 o* ~" [- y8 P2 r- V5 q1 y  B3 u- @4 d6 y
    ㄴ 30级为基准 : 45.8% → 50.8%6 d2 v5 M# D* b+ e+ W  H
/ s+ n- j7 G: j1 `3 z7 m9 S
    ㄴ 每级增加数值提升 : 1.4% → 1.5%
! ~3 v, _) \# c" [/ J; t/ Y5 y$ ~/ B( ?6 y
: X" w0 o5 v  K) D+ H( G2 K
* 巨剑精通
+ h8 S7 M* z0 F* D$ K3 T7 d( a- \. g! Y
  - 物理攻击力增加数值变更.
4 A  R- E1 t* g, a9 `
1 w/ N% q5 U% r9 d  X  - 修复里·鬼剑术第一击旋风不享受破极兵刃加成的情况
& h2 a! N  @1 t7 u. U' j& F
5 W- j, x; T& V: T  c    ㄴ 30级为基准 : 45.5% → 50.4%
5 Y$ [# ]5 e- V4 X6 [- z& p8 f" s
- f# }; y! t  \- g    ㄴ 每级增加数值提升 : 1.25% → 1.5%
; D2 W: |( s0 U) H
0 l" U9 n& n4 H# y% y! I6 ^/ \( ?9 ?% Y* B
* 光剑精通  \9 d1 R! S& _% B( C

; w9 f( t/ O. _( ^; C. u$ B- f" E  - 物理攻击力增加数值变更.
2 A8 \! O6 }" o0 `7 u* p* O. `$ U" c8 _3 o( m
    ㄴ 30级为基准 : 53%' a  c# x  t7 }) G& K1 p8 Z* i, e, L

- U" h1 n1 r6 ]0 F" T4 r    ㄴ 每级增加数值提升 : 1.45% → 1.5%( ~  o: Z# N" ]* d

9 ^! j. o* C3 K1 f5 g2 D$ S8 x  m7 Q3 Z" z/ R9 |2 b
* 流心 : 刺
9 d  q( z3 P1 E2 z  m* a0 `6 N
7 [# {1 b. f0 u8 n6 W4 w" c) d  - 技能Y轴攻击范围增加增加不适用于PK场).
/ D$ G' a$ j4 K6 u' [' F  ^# v  ]
* 流心 : 跃
; ?* P8 v0 T3 t  ]: O! g1 S
; e& K7 l* K$ m& u  Y0 M9 v  - 攻击力+ 15.5%.
9 S) z3 ^2 w* i0 u
- [# M, z: v1 f0 [  - 技能Y轴攻击范围增加不适用于PK场).+ H( r' U( q2 l( D( ]

" y  G( d( W, |$ ^1 v" \7 ^0 F+ }8 n: J9 s. b5 Z
* 流心 : 升; |) W% X; H( ^) g9 P6 a

# k/ N5 V4 b6 K1 e4 V) |; C  - 攻击力+ 13.9% .1 ~$ H8 e& ]7 y: Z

) m4 z2 z3 D! s6 h- Q  - 技能Y轴攻击范围增加不适用于PK场).
: o+ e5 M0 E( W5 P5 M& t$ h: d6 g6 f2 v8 f4 r/ l6 B+ f; z
" S5 l1 c0 w2 m. v- D5 D
* 破军升龙击  T4 e* D  U  p. P; U6 j
& C; v2 Q8 v- H, b' w. f
  - 攻击力+ 23.8%.
: h' c$ W' D6 Q: }, \( I; Y7 n& T+ d2 y  i
  - 技能Y轴攻击范围增加增加.# @. D  h3 O  m! V

6 r/ m0 l; U! H
, s) [$ B+ B2 t3 M; x# ^$ H5 b* 拔刀斩$ ~% o! d) d$ N

  U0 J% q8 P3 F  - 攻击力 6.5% 增加.
7 s/ N. k4 e+ G$ Q& d8 r  p) q% N: L' a; ^6 L2 P" ~- x
  - 技能Z轴攻击范围增加不适用于PK场).! U) N- L$ u: ~5 s5 U/ N6 F

7 N2 }0 b6 `4 F% J  ]5 d; i! D  - 施放技能时添加霸体护甲不适用于PK场).
! F9 C# b* Z# j" _/ U" H0 S6 b% p( F* J/ P7 t% k" o

8 w; {6 C/ j' n9 R/ c) M* 猛龙断空斩$ G% s$ I, z. Q# b1 Q9 I1 n

4 E: F- P! o6 w) U* `% {7 I9 G/ B  - 攻击范围增加不适用于PK场).- I* P4 i; T; c5 L7 t* G
- Q" Q) c' w; p. r+ f3 u) g
  - 极 · 神剑术中旋风攻击判定改善.* \* V2 i9 r; w

4 L' i$ N  M/ [7 c    ㄴ 旋风攻击判定改善.
; |6 C4 b+ [. ~% V8 [. |- i1 o0 ?9 b& T- j. R1 d* \; o
    ㄴ 跟随角色快速穿过敌人.$ ~$ u9 A0 l) d5 N5 a3 u" u* T
; }1 T& ^* S2 L# X6 e& R
- ~7 J. Q% T: b/ l! Q( a5 o' H" l
* 破军斩龙击1 z5 |/ I( g# z  o2 D
3 F: C% u" ~( `' H, T- Q) r5 q
  - 攻击力+ 21.5%.3 Z: u: W0 u+ b* z
5 w( Z: @' B% G
9 t2 b6 [- z" D
* 幻嘤剑舞
; Z7 Z$ F  k7 a  @6 X: X4 Q( ?" `7 g
" y/ m9 m  _5 K% B9 S  - 攻击力+ 8.7% .
  P* O, H/ q" x" O4 |2 s- U6 T+ f
& {/ B1 U7 Q  }, ~- q8 F  - 攻击判定改善7 X; n" e: _1 {7 _/ z9 \
; g1 J, l. ^9 o$ r) w
) k* i5 ^! X5 H6 b) @9 r
* 极鬼剑术:暴风式! r- x. A: f) k8 S4 d8 m3 p: O$ O

% G' V! H# Z6 `4 j. k) U$ n  - 攻击力+ 5.7% .
( l/ f5 E  W! s
5 N; O% ^' D, |) H% ^% }  o. K0 G. q, q* d; N
* 极 · 神剑术 (流星落): Z* z. z! T4 G; |
! E6 v+ Z8 l8 }; P3 r
  - 攻击力+ 23.8% .
5 c: F2 Q2 Y+ Z1 }* x7 O! k, f4 Q- a
7 \/ P2 B8 d2 U* _+ q  - 霸体护甲应用于起手动作1 L) l5 F- [9 j+ D; W
* H/ g/ s; N& O, S

! Z/ G6 b* w$ ]1 i* 破空拔刀斩; I7 z4 q* Q) H
" T) K% m( t6 d0 f. U
  - 物理武器攻击力+ 21.4% .' {: X" A: A- [; n$ |  L0 u- v) U
8 E, U, H/ e* r) J! j
  - 剑气 攻击力+ 36.6%.
9 [5 a  K2 Z& m. W2 \8 \* |3 C( K3 G- |- ?: T
  - 施放技能时添加霸体护甲8 Q+ M2 _' I- F6 X
6 M# \2 s* ]0 X- O0 w# ^
  - 无限距离剑气和谐,所有武器种类剑气统一$ r* O  [8 |5 B, i0 g( ^3 `

5 ]* }6 h0 e' Y% X    ㄴ 以现存版本光剑剑气为统一基准
, u2 I2 d* `8 p) r2 y/ L1 e2 n6 @1 P/ j! k- U' S* v
5 O5 q) d0 {! c& p1 g6 [
* 极 · 神剑术 (破空斩)
1 d$ m$ {  f2 ]! M7 k
9 s% B( a+ f. l- `  - 攻击力+ 24.9% .; G) L- \' m/ B9 I4 P

# L, K. O/ h5 d9 R! L: h/ f  - 空中Z轴攻击范围增加.
- A& ]4 z2 ^5 H3 Z+ ^
0 R; j! r- B8 t: t; l. P" f  - 可以攻击建筑物
8 x& }0 g/ @& l
/ q+ H$ A( ?5 ]8 c2 l: f( U% ^3 ~: |' m: B
* 极·神剑术 : 瞬斩
: q2 M5 O0 c$ b8 N7 h# Y* f0 n" g7 k# I; R2 a( ]0 m* {. c
  - 攻击力+ 7.3% / \0 t2 M4 {: W" s% G) I- Z

; g) X5 @+ q, E  - Z轴攻击范围增加.
6 n% T2 B  d' {3 }# _: a% D  B8 Z; i
: Z# x/ j, H0 J( `6 M/ a6 N; U/ W' K# E' F# M, z; B- j( D
* 万剑归宗2 d. O! T* S  ~

& h+ u* Z" T2 }2 j! Q  - 穿云刺攻击力+ 18% .9 I  I2 r1 J# c  ]
2 r; G) C8 w$ ~) ]
  - 万剑诀攻击力+ 18% .9 z9 ^& S: w7 s6 Q
+ y3 U1 G, J1 m- A9 b
  - 技能说明更改。
, H8 l$ X2 f6 ?% r& d# m
8 n3 V; b: Y  g: x) o& n  - 开启动作会变成无敌判定。' O( d0 E4 P: r  S5 \

3 f; F( O& J: d7 F; S$ S5 O9 x* o  - 开启动作不再受攻速影响,减少施放所需时间
* W' y2 p# s+ w4 z' ^; d6 G8 S3 Q# q) N
  - 施展技能后状态栏添加图标
2 `4 }8 O& q% m% t, @4 Q. z% d' {8 o
  - 修复二觉飞剑随动效果不适用的情况

; b0 g( g# G1 ^7 w# `0 P) a/ @+ [  f, z
9 V' E& q9 ~& U. f/ _/ u" H改版解读【作者:B站 骑乌龟的蜗牛z】
- [0 w! Z1 h, X) ], l( w' p
' s2 j6 b+ I! J0 G' F5 _8 e/ Q
3 V5 J$ U8 a% A3 \5 r
气功师(女)(new)
! {5 D1 s2 W+ ^* t( k% k
$ o) A( g1 x) c) {# u5 G1 f8 A
% n, G$ s! B( |
* 气玉弹2 @7 m# ^6 P9 r- O3 F4 o) Z
" S; P1 v0 M% N+ g( }6 ]- l
  - 攻击+7.5% .
0 D! g* @+ T% c: i% t3 Z' r
3 y+ X- h0 s  G' I* 雷霆背摔) H$ r7 R  f# c5 H

% ^# E: I3 b7 p  Y0 N  - 前置调整
) ?6 e3 i+ b+ T+ t: e9 m: Q# q2 ~" }( S4 c: @
    ㄴ 背摔 : 3 → 1
( ^: ]. ]7 @8 r1 W
. q* p1 C0 a& R* ~+ F. B* 蓄念炮
6 a/ f+ n; g$ r, t5 r3 B9 ~3 W! y) w. d6 z- S3 m6 }4 n
  - 前置调整! \: J+ A  Y* Z5 p/ B

5 q2 ^9 r. C' Q    ㄴ 念气波 : 3 → 17 v5 v% Z' P4 N

( V/ T' I% I7 E9 H3 |$ B# @; D* 狮子吼
4 C# h+ m2 E* f! f6 f6 f$ Y% m# M% Q
) G% P7 p* s$ S6 |% x* `. B1 i  Q) I  - 攻击+5%
4 B/ B7 O& P( `2 z% j7 B4 ]% `# b# `& Q4 E9 [. O
* 螺旋念气场
2 u. N8 a6 J" @( ^& L8 I2 x9 u  g8 T& I
  - 攻击+8.1%0 M7 q3 v% i, a* ?$ V$ ~) o( ]- n  f/ J

" a7 Q- z) q/ \% S! V' A9 M; [1 r- |' F+ }! B
* 龙虎啸
; k) e4 A6 n- g9 J* @4 F
/ D; g: e6 \0 X! |; J) U" V  [" p  - 受到基础精通影响
! _! ]: _5 X* Z
8 ~8 p9 V' m  c! k    ㄴ 攻击调整
  z; d) Q: ?# O5 n1 L; d  ~$ x4 g" `$ G
    ㄴ 描述修正7 @# l1 ^6 T" b/ y# s8 K
6 r/ e+ x4 N0 C) @
  - 高攻速情况更容易施展到第五击
# w- x& N  ]# ~) F% l
/ }( C& N, l% Z7 s+ D, r  - 未输入方向键攻击时减少推荐距离
5 W) s+ n" A4 b. U2 \7 t) T9 x) n+ \5 f4 q/ C; r! o( d% k* F% M
* 强化 - 龙虎啸0 p7 w& E! e- n: I- b" P
/ S& b+ C/ P' o- S  ?, [; M5 o
  - 删除
: C& r& |! p' x" S3 C( z! {( B0 [+ v4 F, F+ ^/ l' s+ t% O
* 雷龙出海
4 ]& w1 j% E( E: y! @# M! `1 Z
3 }! V1 {$ g5 c6 z( t  - 攻击+10.9%& [7 b) D6 O8 h4 E9 S. ?3 S; Y

+ i3 [) w" C; ?! j% ~" \* 千莲怒放' b) T% f7 T6 m
. M2 U  K! \( ~. H' Z9 k* z6 d5 i4 S
  - 攻击+10.4%
0 G0 t- y& `* V& h) u. W, @
2 f% T0 ^. j* f4 e) B+ D  - 学习心之念意后,施放时念球直接3层
" h2 v# K- g. C  ]( L) X# H3 N: X
* 究极念气罩- d- F. f# Q) X8 W7 x3 t; h7 Q! d: C

- W7 z& Z/ O- K& m, M7 e  @# t  - 前置调整
* G' r. R7 _! R) O3 P* G/ v  z, ^% x
    ㄴ 念气罩 : 5 → 1
: H6 L0 y3 M) s5 H7 D# S/ U3 ]) D. E/ N  ?" A2 Q
  - 反伤中删除独立攻击
5 V$ t) E9 w$ T. a2 k4 s2 @9 U
, P9 E% u& O2 z8 ^: C( Y    ㄴ 删除攻击合并至百分比攻击中, G! u$ H/ {1 B0 l  H- \
8 [) F' K/ Z. L8 l) `
* 奔雷掌
3 K! x+ r' W  R/ z9 b6 R, V) S, Z/ ~7 l3 a" O% f
  - 攻击+5%
, G; [" |) _2 K% l" E: v1 q
. e7 u/ O  h2 e1 W* 狂狮怒吼
% E: l  `; _6 Z5 V* X3 t4 u& _* C8 W' B9 d5 T* N+ Q( F
  - 攻击+6.7%
9 s: _# D# l  N
5 y6 K" @6 \8 V1 J6 @' Z* 心之念意
; S7 E5 F5 b' \8 A4 Q8 d9 Z( P" I  h: b
  - 进入副本时球体+3
' z( p' b4 h( e; [% m7 n: ]8 D' `  v0 @/ J
  - 长时间不使用心之念意时,球体消失的形式变更为一个一个消失,每消失一个持续时间刷新- p' w3 ?8 M" a; ]: Y- L" s1 E
$ G8 j3 e1 j4 t
* 奇袭幻影
+ E, ~; d8 p" D& \7 g, ~' y9 O% ^( P
  - 攻击+6%
! n/ N5 M1 }( F
2 P# q) b+ \: {" ^1 ^; ]3 b* 聚能念气炮+ ^0 ^0 \& D3 V8 @3 o

+ x& c2 F! T* i; W% M+ }  - 攻击+9.2%
2 r( n4 d1 U. E2 M, t0 ]9 M+ o
6 Q9 j; y+ I! C  _1 S* f* 念帝旋天破( x5 j9 b7 n0 z3 x6 G9 J+ U# l1 @
, N2 k4 w3 X6 ?' A9 O
  - 攻击+9.9%7 W4 F+ k1 R8 X* c( w- w

% d9 w  Y9 f. m. ^2 V
2 m1 t! p5 ?7 V; Z. S1 K' c! l' X9 ^( b7 F; ~& b& K
枪炮师(男)(new)

2 `3 f5 T0 E4 \2 ]3 N9 o% \4 T& i) f- W! r0 i7 V( Y4 P, |
* 基础攻击3 N  `& b3 G8 @; b
; J. a  Y. }4 W, z( Q# h
  - 攻击+15%: W9 D' W/ Y* I2 ~( \

0 Y* H7 }4 p- G0 z+ W* M-137 格林
! {# a1 V. F4 Q' u( M: h& R: S  V1 |  A8 [8 T3 |8 ~
  - 47级准备, 攻击+13.2%
1 y) z  O: o; r' D
3 q6 P9 F* t9 ~5 e) j" H4 [0 H( ^* M-3 粗火" I0 T3 S2 o6 I5 n6 i

. G0 v+ Y* p5 }6 C; x  - 攻击+12.1%# t0 O3 I5 {3 W" j5 X0 ?) [

" W# X1 u0 \+ ]$ ^& m* 重火器精通$ r; A5 u, q) z/ E2 H7 i$ h. q

& ?) y% M# T6 @# h7 w1 l3 i  - 手炮的不受冷却增加效果中除掉一觉和二觉4 W  [! }2 T- \1 J

& ?, \" H( N" R* 加农炮8 c, u) S) s6 H! O0 e3 M
! x" J2 ?8 V" v( U0 q  o
  - 学习重火器改造时适用如下效果
, a, R$ O* o' \( u8 ?! q/ E: n
$ O3 k8 A8 `4 s7 V1 u    ㄴ 取消穿刺,立即爆炸: l4 Z* j) S. j( r0 j- @' |

) b0 H" d' ?6 q% F0 ]0 u- ^      ㄴ 冲撞和爆炸伤害合算4 P' X, R" u+ x' t/ A' Y

6 r$ O$ ]. ~  t" y4 j; O    ㄴ 增加射程6 @; h# g. C- Y; h

0 `' k. C7 r2 q! E, u! l  - 攻击+12.6%
/ B/ n+ F# [+ V( M& ~4 B& s* M6 s' V3 q
3 b' g+ B. i* d5 o3 D* 反坦克炮# Z7 I1 o4 A( K6 l% |& e1 O

8 P+ A& C8 g+ l0 @: k4 I/ d/ `# R  - 攻击+21.7%( ^7 m8 Y6 g, v+ S$ c# G' H
3 F4 q$ I& {; s& V
* 激光炮
1 L8 a! w# N% }6 X. s8 S
6 G; d% y. G: o% T5 ]  z0 ?  - 攻击+21.5%, E0 v; t* z. {  |: K; D
; A4 \% ^; Y  T4 X  S1 i, i  ^6 a$ `8 n
* 细火1 |1 G3 v* H# w9 M6 |* L' Y$ |. d
, q- H* u% F+ N7 {4 b
  - 攻击+13.6% + 23 %
1 y" Z! K3 z6 D5 A; t) M, d% |. X( @$ h8 z' y! Z" E
* FM-31 榴弹
4 L$ w" ^! Z+ o+ g
# K  i& Z1 z, |" K4 s& H6 J  l  - 攻击+7%) `" c% Z( i* f9 J2 D# A

* x: N4 ~& z; U6 m* FM-92 刺弹5 C' i5 P6 o$ U( T
- K* x) T- z. y: K- B- A
  - 施展时霸体不适用于PK场).  u9 g1 z( }8 w$ F! B
  l  F: z9 g& |6 {# g& ]5 j
  - 普攻中可以强制中断施展/ Q" t7 ^$ v/ O, {9 z! B3 x

$ |( P! H, v( f. l7 Z& v+ f  - 攻击+22.2%
) K8 e0 |. O  n# w; J3 ~5 G) h
4 D' \9 K. G: b) ]* 量子爆弹
6 H! `( t4 T, S# h* k# V: a: c# `* O' }, d% }) y
  - 施展时霸体不适用于PK场).
% ]4 \7 [8 R9 K
' r9 m: _+ F9 _) |: K8 {7 i7 L  - 普攻中可以强制中断施展% R9 M0 l5 i' V3 u8 l; `" H+ y. f

! A" s* m# C  Y# g  - 默认瞄准点靠近角色1 h; ?0 \  s4 u7 [" W

+ G, U+ s& E* K3 a. U3 s$ `  - 攻击+10.9%
! N7 F; w9 l& O5 g' C  A

* u  l! x) a+ _+ }" W+ x; H6 V- F) Q  - 冷却时间减少(20秒 → 18秒)1 q! H" e3 H4 t) e

) ?. f# v! W# K$ b8 }/ C6 Q* X-1 压缩炮, p0 s+ }6 p. \; l& W0 x9 _* i/ M/ b

* O: F( j4 ~& H# d7 Y- g  - 普攻中可以强制中断施展
6 R. S7 C  a; P
9 h5 \. [) g2 x6 d  - 攻击+14.7%
/ c. b: _+ D. R; o( o  ~2 }2 n2 z! f1 m" O+ i7 u1 x: l
* 卫星射线
, h3 r; b6 j* a( ~) |9 z, N" p6 w, Y
  - 默认瞄准点靠近角色
" M( ^; ~; P5 e- [1 v( B( W/ o) y
! C% ^0 ?( U' Q9 {7 p: O  - 激光持续时间固定为8.4秒
5 j+ X/ N* j! m2 E  G
7 K) f! |, A) v) E- p/ D% S; i  - 攻击+17.6%) u! C: P) C: `& {+ n3 V1 }) M

/ n' D6 i' N  @1 U4 c* x* p  - 持续时间随动
* D) A' I% E/ \' `& q) ^: U9 g/ d9 w
5 Q' g5 q4 x* o, |
* 离子喷射器
" X# ?- k. A3 ~, [8 Z
: E# w& d) K; v1 ^; n  - 离子喷射判定扩展至枪口上面
+ p8 [0 S. [% v( @$ k* `$ a2 i7 g' |! x! c
  - 施展时霸体
0 N* T+ u! b3 U0 F/ q* ?/ t1 `
$ s) @! w/ _1 U0 i. R  - 无色消耗. (2个 → 1个)
8 l* K  M+ q7 R; a0 d% [8 X3 I- j1 t
  - 攻击+9.1% 0 x* |' G4 [  O% h9 J
, W6 }: F6 `' R( t6 G
* FM-92 刺炮弹 SW2 H. }* |& R4 b  E
! I6 |+ k7 Z$ q  o7 i( S  E
  - 施展时无敌
& `% O0 ^' h; Y" r" [/ V
  j, Z) N4 y+ d4 @  - 无色消耗调整 (3个 → 2个)
8 q. T, F5 i! a3 n
  Q3 m* b& l$ \  - 炮弹及火焰地带攻击+6.4%3 y( L; i) Q* @& C3 o+ R

0 R3 R$ i% J, I. v! S( v* 重火器改造
6 R- e# R* S; ~. V" O( h& A6 l0 T7 `
  - 描述新增学习重火器时加农炮的描述
& Z! p% I2 S3 h8 m* `
# Y: s. |" A& I- o7 l; s5 a* Y8 ^9 l* 地脉震荡器
# u& P7 e  n3 v: |6 B$ `! P7 t* x  t& F
  - 施展时霸体
5 T) F1 Q( \$ T5 n+ y2 ~3 M, Y; g, N5 `; f6 ^: j
  - 加快技能动画速度
3 Y: N4 M9 {! X! J  G, Q* M$ @7 P" Z& T5 N! {
  - 初始坐标位置同步量子,一觉+ G5 p" @' ?* y. ^! n/ ]" S
6 b" ^* _% b1 _- P
  - 攻击+5%9 D, i9 S' n8 _  ?$ [

2 T0 `+ ^9 J/ e7 P1 E% g) s* MSC-7, ~. l+ W, h% r5 d

5 |! y# @: Z- b5 P" x  - 施展时无敌2 g; U% Q1 P- N& J/ m! W
/ O/ E1 h8 m( m1 O. Z
  - 无色消耗(3个 → 5个)
6 I7 c+ O7 F* _6 f5 Q5 I& ]+ z
1 b& G" K4 ~' [; X( ~  W  - 攻击+15.1%
9 r6 }% d& J0 ]/ o
& s& p$ [. c4 z" M6 I: Z- d1 I* 毁灭射线
9 g& l% F$ B# _- e) n
& j* A# @) R, p  - 可以普攻中强制中断施展+ ?6 Q5 P: G$ S! g1 y7 J2 H: h( M

1 a5 }# |/ ^9 V+ x0 ~  - 攻击+11%% Q8 b- S6 E) G& D! F- ~" {8 c  \( ^

% n1 Z+ v9 Z8 _$ d2 P  h$ k展示) ~% h* Y1 X/ K5 q% _; {
5 O9 k, _3 }5 E6 O- H9 S- j. q
3 T: C" X2 W, k. ?& ]& u
机械师(男)

+ v6 ]& X, W+ s! B+ U
. `6 K! ?8 j( A* 机械引爆4 P& _* E* r$ Z4 k* T
( u6 `3 p  W' w0 z
  - 连续按下技能键时不会出现定位引爆.5 `( q, V& L2 Z" h' i2 S6 |

9 }7 D. D2 R5 M. H# }0 k- T6 @  - 定位标记不能脱离当前地图
3 v, y4 Q. s. @3 N. I
) o! y5 V9 _+ W
; }2 ~) p$ q; e6 \  C* Ez-8自爆者
+ T/ z; B. z; ^
8 Z% ]% q8 c2 {* O8 `' h  - 攻击力+ 17.8% ) B9 l' G4 h8 {; c1 _5 F- T; j
& `! ?4 M$ Y0 h  D3 Q% N1 v6 |

5 c8 v1 @# Q' \: p; k* 方舟反应堆2 Q$ q: N4 L% O& ^+ z

/ |# D( ~8 F7 I# J  - 魔法暴击根据等级增加.) {: ~, d# N/ ]7 N0 i0 E- q: Y

& s  o" g" U, D& F    ㄴ 每级成长0.5%, 10级基准+ 10% .
: z/ h9 V) O( S8 y* x! A. ~& Z+ D
" Q2 Y$ W- {) J* e: @6 {
$ r: P: U6 Q) I" w$ e* Ex-S毒蛇炮
$ I- z$ I6 i3 j, U. I& ]! R
' O& X% y/ @' W# M. f  - 技能结束时的爆炸伤害删除., A# d% q! [) R. l7 N6 d9 f7 I
8 J& _) }1 H. j/ r; R/ R8 e! o
    ㄴ 爆炸伤害合并至子弹攻击内.3 X! O6 a# w+ v9 g1 ]
) k; d) o' u. [2 \' A

- w  i# \  L: v4 l$ R* RX-60 陷阱追击者  r) K+ ^/ A5 D. e1 {) ]

# K' Z0 O0 i: l+ z5 X+ @  - 攻击力+ 28.8% .
. U5 Z. [8 W. \# S6 k1 D7 Q3 B
/ f; w! \$ b. |  {# Q+ v0 \- I( i  Z2 C, B! I' A
* 空投支援
# D0 N7 h5 F9 ~  ?2 t: P( S* B) h4 H% l; N0 v; G4 ?0 b
  - 减少冷却时间. (40秒 → 35秒)
# X- C, F, t1 G$ [
* V* Y* \, _0 ~! B; P( _
" _1 G! U) O5 ~* 拦截机工厂3 Y4 d1 D' D/ T7 H0 d

9 @4 J/ ?9 V; G3 X  - 攻击力+ 18.6% .2 M, X) m, m; n: A" u$ @
" t) a$ J3 u$ ~: p8 L
  - 技能结束时的爆炸伤害删除- V/ E/ L  S9 j' ~# I; M# y0 V

6 A# {* L' R% T7 m- x" Y& P& Y+ _# l5 _* X7 r4 m
* 光反应能量模块* j% `6 n9 o2 y$ v& B5 \
% r$ g" P! n4 e# L
  - 攻击力+ 7.6% .
) g$ _  [) T5 Z- `" e
' K$ V' c) i+ a4 \6 g1 T+ w! X' Y1 X  - 技能结束时的爆炸伤害删除. t3 }7 v3 e2 z/ J
; h7 U% C; Z' X5 f: A) d# I
1 G2 O% r: z& k1 f1 W5 _& ]
* 斗志之歌7 I  L. e7 @8 I2 q
  k  ^7 W% W7 J+ P2 r: |" W
  - 技能攻击力成长率更改. (每级 1.5%)
7 X7 R% q- M3 d) h' j% L$ E+ K; p' R; U: D& F4 _
7 z. X" x  ~' [& q4 d
* 盖波加之拳2 D1 ^5 ~8 o$ q

% j0 M* ^4 o. {  h7 q* q  - 攻击力+ 5% - O+ K* f! ?* Y( ?1 {6 T& T1 x
1 L6 n5 x! k6 M$ W3 `) U! \
  - 冷却时间增加. (140秒 → 145秒)* N; k" ~9 s0 R  T3 ~3 p% [' z

3 `- Q  I1 E# e* q0 u# H  - 6级效果变更.6 u/ e. r) N" H1 b
- p  L: Q( V+ D1 p8 H; `) h
    ㄴ 变更前 : 增加地图内机器人的智力. k0 {1 L; t4 ^6 I
, X. o$ t) e- N- q! h
    ㄴ 变更后 : 盖波加之拳攻击力+ 10% 0 M$ F7 B2 G/ R7 f: f+ `9 O/ [

* V; C' d% d  Q5 Z
" ~+ X5 _" s  h3 ~3 R! R3 ~* Ez-10反击者
0 B$ O, y! }, d% O  f" H; _( F; z+ b' Y7 O- w' B  |) C
  - 攻击力+ 21.8% .3 v8 f/ \" \1 U  i  g5 ]

+ c" p9 C& Q+ X. G2 f" w, A  - 减少施放时间. (0.5秒 → 0.3秒)
6 u6 L' ~: D4 I9 x, C$ d
' X3 j, r" _3 h7 k; `2 ^# u; I. ^8 A- ?, O9 j0 c
* Ex-S Zero毒蛇炮
" t% a! N2 q" j8 }9 p: S, w; X* `' H; P
  - 子弹攻击力+ 20.4% .
* U+ d  R$ X8 Q
" m2 O# Q, E3 Y2 \' A  - 激光攻击力+ 17% .3 r/ T3 e; [8 h2 }$ p3 a: v" Y8 W+ F

! e9 P9 S3 H, f  - 技能结束时的爆炸伤害删除
$ S; P9 F4 ]! J0 R% ]3 N0 g* T
1 p+ F( ]& u- e7 [' s/ o: ^( F; z8 @& X! b2 E
* TN-80 终结者2 X' h5 \0 g) d. M$ E

2 E% N! F/ h1 m( _4 B9 \; p9 o  - 攻击力+ 14.3% .
- G" E( G& n5 e- |' S$ z" v# ~9 v  V+ ~3 p, T$ j  f
, R9 @$ Z# c+ W7 |
* TX-45 A-Team
% {" T- r; s! r) s0 K' B1 [; K4 e6 s0 s/ d" w! ~) V$ i9 M
  - 攻击力+ 17.6% .​ 1 N& z/ Y2 z6 S. w& @; M
% J% x% m$ L$ i* ^( X/ \9 E/ P
& |2 h( x# ]! d
* 超时空行军
" C4 d6 X, z. p" c/ _  g3 ^% \" h  M5 P0 s. V. w: T9 k
  - 减少机器行军每次步行的打击数. (6 → 3)  c" v5 Y7 W; _: j/ L4 t
2 E: p- }2 i* i. j8 Z" H, Y8 M
  - 步行攻击力+ 129.9% .5 `3 k' e! W+ Y

9 [$ B/ e( k# D/ ?; C! D* t  - 减少爆炸攻击次数. (12 → 9): v9 T4 I+ ^( k  U9 T
9 t# |; _& x' u0 x3 z
  - 爆炸攻击力+ 53.1% .! }6 i" J- x3 J& d0 W. s

( q  |  R8 V9 k+ ]3 s; I$ |' Z7 T展示
, r$ r: n8 {* Y1 r  x# d6 z# d2 A% ^* w' s
8 c9 G4 f/ n9 L+ L/ r, n) x
枪炮师(女)(new)
/ [; `  M2 T. f3 Z8 U+ ~

6 h& U! o9 P. R; C7 ]* 基础攻击) E) A1 B0 T! S# d1 R
: I) k5 @' N# m0 m( j7 J. G
  - 攻击+15%: N' m; [( V  s; v" _! Y0 a& W4 |$ V9 w
' O! R% d% R! f% K  K8 |! C) q
* M-137 格林5 s3 T2 \" s0 P5 W/ \

; v7 w$ F1 P* h( i  - 47级为准, 攻击+8.2%   ]2 w5 v" O, ?- V" q' j: U" V
* J' P: U3 ~. T9 V/ O& g% |
* M-3 粗火
/ ]4 Q- ^+ X5 W" k0 `8 P% z/ ~6 K. ]/ e+ K* H7 @4 K
  - 攻击+11.1%/ g5 X. Z+ o. u6 y, B1 F5 ]

$ V; Z; [/ x& N# Z1 K; Q  x* 重火器精通3 L* ~6 A0 f! k' F
* L( Q" H6 ~  i9 J& k1 s
  - 手炮的不受冷却增加效果中除掉一觉和二觉.
0 B0 S' ~( }  \- `# k
" G& }: X8 t6 C; v1 S& K1 ?* 加农炮
2 D5 _- h* n7 m9 I7 A5 r' [
5 B9 q* l- t% |3 S/ T% C  - 学习装甲强化时适用如下效果
0 }! E6 L( V6 r; k9 ?" b1 N5 ]- b0 w9 q/ k  F
    ㄴ 取消穿刺,立即爆炸4 v7 i/ q3 R0 C# {6 z

; g( D& x. P$ o      ㄴ 冲撞和爆炸伤害合算
; B: D. l, m! z, `" Y' _1 I# J: v2 R% T; l
    ㄴ 增加射程
# `0 S/ Y/ [: A5 f, Z2 K. e, S- r  \* q# g, f
* 反坦克炮4 B# o& `& I: U# b; I1 W

" c; c' B+ k$ F' a" Q. Y; f  - 攻击+5%
& w8 ?+ }" _/ [$ W/ b& s- J4 L7 V: L/ W8 P
* 激光炮
/ U4 q; f% K" l: d# Y! Z& |/ s& ~; a" Y
  - 攻击+62.2%
$ Q$ v$ L; L  V% U  r; {4 S9 L( Y
* 细火
' {2 X' t2 F1 V
2 |. g8 |5 F' W) W! m) f( S" o  - 攻击+10%
# y+ B& i3 j; p" |; X0 O( u9 x; B( n
* FM-31 榴弹
) [* ^5 H' R& Q8 y7 W4 c3 v8 u
' L+ I; h' x) N" v2 R: |" ?  - 攻击+5%% M8 o' e5 T, q9 D
* g+ E+ ~1 k0 V) q8 m+ S' ^  |, h
* FM-92 mk2 榴弹% S. x9 F6 `/ @) X; v  Y
+ O9 d+ A2 `9 b
  - 施展时霸体不适用于PK场).
6 C9 L- p2 {& I
; g+ I, z7 w! q- s% j" q% X  - 普攻中可以施展
- I' x" ?- n, t0 L# w
3 x3 h' @! U" |6 {; x: S! H  - 攻击+15.4%, R. z; n% `) J; W5 D

: c, D6 k1 L2 [; b2 d+ z  v* 量子爆弹; ^% Z1 k8 Y9 _; ?2 u' I, W! |/ Z
  U. `3 ?$ m) n: X9 }  t
  - 施展时霸体不适用于PK场)., w3 G4 W/ Q2 o% m8 h
* {6 b# M- n) w" z# ]& m
  - 普攻中可以施展
( X2 c: [' i' E% j6 l3 Q4 D% T# g5 X2 s1 }, n' u
  - 默认准点靠近自身
9 f1 Y/ L4 E* x2 N( |: G  J* L6 n$ u  w4 c
  - 攻击力+ 8.5%
5 B0 v, C# ?2 x  o7 d
" t( P5 y( R; \: w3 b3 h* X-1 压缩炮
8 V: D+ X8 \$ ?+ c0 d0 I* j0 }6 n7 g3 I; j. m
  - 减少施展后硬直. D% J& P- d- o8 q8 i* x9 X

' g& t0 W5 X5 H8 V( Q  - 普攻中可以施展
  r0 h5 k7 }# V
- r7 P1 V/ x. x6 K  - 攻击+11%
. o+ S# D) |" t2 H! ^7 |" C# Y0 c4 X) Q5 u8 y* O, x) a0 n! d7 ?
* 远古粒子炮3 J! \! W" a+ F# y) {9 l
% u) x3 o0 w2 M0 `9 i$ @/ f
  - 连续输入时第一击攻击开始适用蓄力效果9 c8 j3 l% o; S& n# ~

. y8 _5 h& ?+ |4 ]0 z3 e- @: U- ^  - 技能结束立即移动到地面: [+ [  F1 q$ _1 ~3 n3 S9 H

. z* n& h5 l6 X0 N8 k/ z( E, @  - 普攻中可以施展9 K9 }* |! O5 K! c; Z

. E9 k: H, T* H; O! ?; K. S  - 攻击+6.8%8 I' P* q" Q/ h$ {' r

% H2 ]6 ]* X+ x  - 技能全数据随动

( Y' Y8 f; a+ n+ i& O. z& ^6 B8 z$ h5 t
* 离子喷射器
. w( ]- X  i; j- O' a
) |: ], L: v! S! L4 I5 ]  - 离子喷射判定扩展至枪口上面. d- q" f) L2 {$ \" v

2 F# _) w6 [+ ]* I2 g# m  - 施展时霸体, |" ?. Y7 D3 C. Q- {2 H, n

4 n- a/ h! k$ ?  - 无色消耗. (2个 → 1个)3 @& D3 j5 d0 X* Y
: f2 V  X. E0 k; F
  - 攻击+15.7%
6 e& }# w4 f2 c; H3 e. v
2 `/ |: M8 j1 a* X; o# f; v* FM-92 mk2 榴弹 SW7 y) l2 ~6 _" S2 W$ R; o0 k

; H1 r& e" W4 p+ V1 n/ ~  - 施展时霸体.
4 y7 r( @# B  A7 F, |0 D: v7 h5 {% Z) P
  - 无色消耗 (3个 → 2个)1 Q3 y# z: U+ {) g
9 i( H3 B9 v2 x- e1 m
* 强化 - FM-92 mk2 榴弹 SW1 t/ i$ i( V- ~( |
; S$ u: I) _1 D* O8 S5 a, l2 P+ V/ G
  - 精通/上限等级更改(1/3 → 5/7)
6 ~* ^/ H+ ?8 `2 _* Y' f. W* Y3 x% ^4 s- r) p
  - 每级TP消耗变更(4 → 2)7 q8 Q4 s4 C; |8 X2 ]0 _
5 m: u  B! a- {3 Q, t
  - 攻击力提升率调整为每级 10%
3 @# o( [7 z0 r( p5 r: \/ w' G9 r; U
  V. P: d! u7 q  _  - 保留改变攻击形态的功能

8 `/ D5 d/ i) V6 U9 R' b, X2 {- ?
9 j2 F! l/ O9 n$ p% v* 装甲强化
' b  A3 X! z/ l0 q+ c" b5 ]" d
3 i- ?+ J* K9 `4 e2 g2 v! `. Z  - 描述中修正对加农炮文本( k8 M5 s2 G  c

0 `) A' T3 O7 ~* FSC-7* k" s- j* }- j4 F* p  X3 b$ h
+ i8 H: }, t: n' A! S' j2 p2 `
  - 施展时霸体) D& D' Q- i5 ]' \! l* d+ I9 ~
, l- }9 t$ N  K9 Y
  - 子弹速度up! Q% u+ ?" W' O' b! m9 m# k% P0 b
) v# y3 G& b2 n3 g
  - 减少粘到爆炸的时间
! m, i# d8 c0 e# D& d
: C0 A0 x  Z; _! K, W) n2 @  - 攻击力+ 5%- w: E. S+ R5 y) M

5 u# c: y: T8 {* j& \* PT-15 原始压缩炮7 l" d* a# E" J' E5 M

$ g* @5 M0 g6 q/ e: O, H9 \  - 施展时霸体8 e( Y1 b2 T. [

. V- T  l4 @* O, G4 X  - 无色消耗 (3个 → 5个)
& `. v# S% c- @& F: F! [, ~  D7 x. I
  - 双向射击时最大攻击次数固定1次, 攻击+101.5%( R: p% Q9 w+ c9 o6 o

2 b" R& k0 G3 _: {! T  - 向前发射攻击+13.2% , |. x) g7 O: I" v
) }4 d# ?; x& c# Y, l# N3 c# t
  - 地面发射爆炸攻击+12.4%
3 x" v6 T; @2 E; z, n+ N! y
3 h! L* [4 A. ?( i* C* 火力全开) L0 V( b" E, @; n2 r( l7 b

: D0 L4 o7 b# ~) ^! K6 i1 d  - 普攻中可以施展
) C4 ?/ a, M6 h2 H3 ]  a2 @7 `
$ I" c7 x, N" m9 `+ s) j* ?7 \  - 装甲攻击删除
$ B! E. p7 E- h. l' d1 W- X+ }
8 o: V9 h. q, H+ ^: a9 D# b    ㄴ 删除攻击合并至导弹爆炸攻击
* h+ {9 j2 r" Y5 j" |: E- u" b% j( P" i
    ㄴ 击退冲击波效果不变
) n5 d/ ^% h' w- V* v$ Q9 T  q$ v# |$ {
  - 攻击+7.5%! y* V8 u+ Z5 M5 f/ A
展示3 r1 g$ m: h, u: Z6 [. r
% B9 I& @4 u0 |6 }6 \

- V: e- W. i- V" d3 V1 v& ~  U! F' C! R4 m# h1 A: n+ t0 o
剑宗
+ V4 s. U6 l3 U9 R1 U  m3 U
* 跃空斩7 K! u" T; [6 W( Z; r! Z8 y- c! X
  - 攻击力+ 7.4% .9 G$ u" T& ?  D- b/ J0 N. `

( D) B& A- g5 t1 z7 ~* 回旋反击
7 r5 i: W2 i3 ~& i( o0 F5 B  - 攻击力+ 6.6% ., K. _" q2 I$ Q# J# J8 _

2 b/ \9 ?. T6 H& [1 F* 驭剑术
3 H. B8 `, U; e, B! d1 L. G2 s5 p  - 技能柔化时的显示特效变更,增加相关音效.  l8 X5 x. z+ e1 h4 i( D

( _7 T6 N  A3 M* s* |6 |/ K, o. ^1 c* 帝国剑术0 T# F4 @/ L8 |  A. k
  - 第一击不会位移了.
4 d- N, Y/ Y/ q" m& ^1 r. w
& ?) Y! a$ f* m$ s$ b8 v* 魔剑降临
7 Q1 u1 W6 [  G- y  - 攻击力+ 8% .
, _# \( @+ s; o* R% L" W) P* \- z$ h# W) i( a5 V# a9 Y
* 招架反击" }/ i2 I- H% l4 I: B/ O  p
  - 攻击力+ 7% ., D2 z4 @6 U. \, ^

! D  C# d5 m" h# C- J7 _/ y/ f$ o* 疾影斩
9 p7 a, [* B6 E5 N" k8 A! g  - 攻击力+ 9.6% .( Z0 z5 u" J5 ~

; h, K" n9 ^( p$ q4 f& _: E* 幻剑术: x, u- Y5 w7 U. h* M
  - 攻击力+ 7.9% .
5 D" L8 f# u; C( }9 V) O0 A% t" }- W9 Z4 e
* 升龙剑
3 q" U6 m" M* i2 R  - 攻击力+ 6.2% .- m. J9 W5 M1 J/ T& y$ `
5 [# `- k+ M, @$ e& N, n
* 穿云破空剑
5 q' g- C+ c. e( ?. m/ i8 t  - 攻击力+ 7.1% .7 ^2 Y! W3 j3 A' M, }

0 k/ M! g% I6 n  }* 瞬影三绝斩
+ V# f7 x1 y" o1 f# G$ ?' b  - 攻击力+ 7.5% .2 R, I. K( C+ ?3 G

  z( E/ n& D" C, i* 破军旋舞斩) z! d8 N+ a' {2 \2 ]9 c
  - 攻击力+ 10.1% .
9 C8 v, `% @5 T7 }3 ]4 |+ F: A6 y3 @1 M3 P+ u3 m' G
* 雷鸣千军破
5 C  C+ ]! V* j5 M  - 攻击力+ 7.7% .& ^) C1 H5 l1 \

) i) w- m0 I) ~* c2 X/ p. n1 G* 恶即斩
2 a+ q, Y9 C2 C: v# i% d  - 攻击力+ 9.2% .
1 C6 _( g! i% m0 K* a) g
, z& j2 o7 f+ `/ t/ R% p4 j! E* 极 · 驭剑术 (时空斩), B; Y, W+ n: z+ A6 [
  - 攻击力+ 5.4% .
* V' ~6 g" Y5 {8 D5 V* W/ n0 u( ?: @( _: w1 I
* 裂刃天冲
& x# ^0 R% L& o5 `. x# ]' a" ^& d  - 攻击力+ 6.8% .8 j' y9 }! f. |9 y' r; X

& g* _7 d& J) K2 P+ i) a  E* 极 · 驭剑术 (幻剑阵)* U( {# f! U0 l9 E4 m
  - 攻击力+ 6.5% .) g( a3 p; v5 y; e% K/ B

6 V  I7 H1 _4 l" Q( q  X8 ^! l5 @* 飓风魔剑
! c8 k1 b0 Y7 _$ M: i  - 攻击力+ 5.4% .
- T% G" @% Z" i  C; Q
2 R0 y4 S. T0 A( n& s! d1 F3 h* 极 · 驭剑术 (破剑阵)- E6 ^% o) f. @' r5 |
  - 攻击力+ 5.6% .2 z5 G$ d0 O( i/ Q$ m
) I' W* C9 I  }
* 誓约之剑:雷沃汀
& k" `: u! k: i. X! ?1 v  - 攻击力+ 10.4% .​ 2 w" [$ J& S6 ?- c5 O2 T
) W1 D, M; ^) }, V- S- M
剑魔(new)

+ N4 |7 e7 J# u; U& I; Q4 u! z, t! d* T4 x7 t! P: u& `
* 基础攻击
* _; o  d9 U- M7 c( b' R6 B  A8 \# l3 l7 K4 \# v% u4 P
  - 攻击+12.1%9 m" L/ _0 s' {) a9 U+ c$ F: U
& S: O/ B& z. H, z0 g
* 血十字剑& B# ^; H, U5 b4 L- P

0 F% j& K* i+ \  - 攻击+31.1%- n- z# E; g$ \6 c% Z, o" ^( a! x" U6 e

! E1 @% ?! i9 h- @2 N* 蛇腹剑 破8 H2 _! C" U, j& e6 f8 {; ]
6 w: r  m' w5 \8 n" U- d% b
  - 攻击+14.5%2 u, {: o' Y# G! O
; {+ n. w3 o7 Q) H! S9 n
* 蛇腹剑 舞
! m  l* O6 e$ o( ^+ ]+ u$ y0 L2 M  z" E- W1 \' q! Z
  - 攻击+12.8%
& l* X" ~. u! @6 p" \  D2 k7 I( B9 k  |# o% `8 r0 P
* 蛇腹剑 缠1 i. F+ `; G  J: ]( U

3 \: ]7 s9 I4 t0 M  - 攻击+18.7%
3 L: k; M" @) O; \# t  Q( i% {9 y2 K1 ^: a
* 蛇腹剑 刺& e: i1 \; J: k1 I

0 h$ T$ ^" o2 w2 U; [( y5 N! o  - 攻击+13.6%
+ `# {0 C& K7 k: f* m, ?
5 `. V0 y5 K, l" B* 蛇腹剑 灭; \3 R7 |  j: f% M/ G4 V+ n

9 R  v4 D( Z* g  - 攻击+11.7%/ O" F8 Y2 }2 g9 ]7 e% b

, j/ t0 d+ f. ^% r; k* 碎魔剑5 \' X; @% A7 I; {" w
% D7 G& |$ _7 c
  - 攻击+13.3%
6 A) b- T4 {- K3 J9 J9 P  V3 @( N0 R
* 血饮狂舞: U- `, A5 U3 n) l6 F

0 q% z- Z+ {9 |; a% [3 M  t+ [  - 固定连续输入技能键的次数 (14次)
( E, x+ S  W, t1 \9 @
) ~: I( d4 m+ U& x6 X" m* I4 k  `+ @* 群魔乱舞+ A4 R3 \$ y' ^" S

5 _) O6 h* @4 ?0 ^0 W  - 冷却减少 (40秒 → 35秒) → (40秒 → 30秒)
. C4 f" p: ^& x4 e
3 k! y3 c2 s% O  - 攻击普通怪物的幻影数量上限更改为5个/ N( L" j' G: N/ `: @8 `- ^7 V6 g

- E# p% c9 t0 V0 d" Q8 U& ]* 塔莫斯之袭
8 F4 ~) t, H9 V9 N% |8 G8 f. f
+ }4 f6 X% Z" p4 _& Y  - 攻击+9.7%
5 I3 ]. s- R% I0 J0 q
" H8 K# G/ h9 E, G" N- `  - 地面攻击受到攻速影响
; `* m4 _& J9 B) I. ?" n. j
5 E! A  L6 X* x9 a' W* 空绝斩:千刃  D, k# i  d' x1 c2 y

5 D. I6 i4 c, J$ O  - 攻击+10.3%
4 Y- k' L+ {0 t) J1 Q4 O' X/ @9 R
* 唤魔:逆天之普诺
4 G. b: E6 C- T& ?* s6 P
+ H: O/ j0 ^, j3 r& B  - 攻击+13.6%
1 Y+ z3 t/ z) H0 T9 |. G
, l# \  l  N3 [, h0 {* 汲血魔剑+ w" P. J/ U- O3 g. y
/ p6 _' Z. U$ q1 v
  - 攻击+11.9%
% K6 U/ V5 x; J9 }) g3 V" i
3 z8 n- `4 v  ?5 f4 E% F* 唤魔:弑神剑5 A# a9 ^2 Y! Z) d) p* S
3 C& A) [  [' k+ s2 \0 d
  - 十字剑受到攻击加成效果$ S3 c  Z1 m0 J$ f, a+ t
1 ^- o$ Z% ~7 i2 \% p& l
  - 固定血饮狂舞残影多段攻击次数(10次)
' ]$ T6 K) B* Z! u' V; s' A1 U- v
* 空绝斩:地裂* r% T6 \( _! x
+ \1 N8 v  ]5 R9 A" b; x
  - 攻击+18.2%2 x, x* r& j/ o

: z- C( V' x% U+ J& `, X4 n& k* 弑神剑:极- o( L0 O. t' \2 f/ G+ g4 y  D

- K4 Q# q1 ~! q% {1 L5 \2 [" u1 w  - 攻击+12%# d. N1 u, f) z3 M3 H4 b
; v. H* h0 I3 i3 t, I
* 弑神剑:诸神献祭$ N: z3 I+ P& p
' u8 |- j6 T7 _( `
  - 攻击+16.7%2 O, h' c7 `' M2 Z; d% m
8 y, }$ B; c0 E' \- o) d
  - 自身位置立即施展
0 ?' }2 q$ m8 M3 d( _9 j+ j0 X7 N
    ㄴ 画面镜头位置调整. @4 q' e" l5 Z( X! M; i
, D; n" x- n1 E7 x
# L' c1 E7 n/ n  e5 i/ I  n5 `
5 D/ o9 d0 Y3 k7 C
混沌魔灵(new)
! j" ~! |6 `; X4 _6 U6 r3 O' w2 Y
, U) e8 L& B" R
* 军团阵列
+ z  b$ I: V" R. A' e$ }: i
. e: \- n7 Q) B& }- |- ~  - 攻击+18%8 _! b  P7 O' S8 ]

! m, A7 t! |' @4 A1 N  D  L* 魔灵炸弹. P" t2 {% I5 ?0 ~; s
, V; n( ?  w" d" c2 [$ e7 w+ |6 R
  - 攻击+18.9%
& [- i, R5 @; W2 }$ [; P
& {( ?; x8 b* v- M* 魔幻旋风
. f% M8 [8 p/ c
! _$ W: a0 g' D. B2 h  -技能攻击调整
1 U8 X! G2 j5 }% G( ?) J5 j2 n3 p6 J
  - 阵型效果调整7 K7 i- G2 `. w  P7 N6 g/ s
; ?$ q' B8 V- {1 ?' {1 e
    ㄴ 阵型效果施展技能时触发,持续30秒7 ?' R6 j' e! N8 p3 h4 N
# K) L9 o9 \( o
* 毁灭突进' N% [' W1 K$ N% \7 T7 E
8 @$ E1 H: p" F& c
  - 攻击调整/ u# @, d- z, S- \5 }! `

2 W5 M  K/ R* H. o8 i- l  - 不享受强化魔灵buff效果
) L& P+ K# w+ s: m. q$ I; p* F0 e, l, w6 B
  - 魔灵单独攻击判定调整为全体范围攻击. r6 u& x* l, U2 j

/ C- r6 g( r/ }. |6 a4 Z    ㄴ 根据召唤数增加范围
6 u* u: P% i* i/ P* ]5 Z7 P
8 N+ g6 G# ]4 s2 ~$ H  - 向前输入是增加推进距离
3 A8 j' L& N5 F& j
5 c, {& e! x8 T  - 混沌魔灵移动速度效果适用于召唤物
; M4 C2 Q  p; W# n( M* x
2 \6 e( K# Z8 ~5 h' N1 D3 ^9 A  - 阵型效果调整& y. b- `: _. E) ^$ a4 k  `/ n5 m
' c" b$ U9 K0 p4 q
    ㄴ 阵型效果施展技能时触发,持续30秒
  X* Z/ _: c7 x% d* y# P3 j
; b( d5 C- [' Y3 w: e    ㄴ 阵型效果:移速提升效果33级为准固定20%# T+ ~+ z) e8 J3 i" Z! A5 }
/ M' T9 ~+ y, R# H5 o3 i6 d+ O! Z
* 翔空剑' `- {! s" m6 i; R5 U! P( G
, C6 M$ D% l6 r1 R! o# Z' F
  - 攻击+13.1%6 C* O) {# c0 D' Z2 e! V- [
6 T( ^2 ~; w  B
  - 删除提升魔灵智力效果
% H+ ?8 X' i5 E5 a& a6 {" _/ ^! ?" q
  - 阵型效果调整  c% D* [+ X9 l7 A7 g& E
8 G3 R5 B9 O/ y! s2 Q
    ㄴ  阵型效果施展技能时触发,持续30秒5 n2 [% \" @1 M
; r! g3 N" f$ |  V
    ㄴ 阵型效果:战士攻击速度增加比率 31级为准20%
) T* Q' S) \9 K& H( ~$ W! L/ x% A% \
* 碎灵屠戮& j; C8 w) h% c6 _5 k2 Z

/ @- e9 D2 p( f5 i2 k, q  - 删除红心女皇爆炸时虚弱效果; v' _2 C% a" i& K4 P% H
. H# _- z2 W1 P) M% Q8 l
* 红心女皇
1 z" m# D1 ]7 u; L  s% c! j
$ ?' [) Y! I" J1 b5 d  - 效果调整
* t: W  o1 G$ b, Z" z, [0 K* n, w* Q; W6 J5 W' w
    ㄴ 删除一定比率减少敌人血量效果" d5 F; M$ [+ Q& A
' a4 H+ G  L) l5 r  E6 t
    ㄴ 新增魔法攻击效果) ?  [: C! ?# V/ Q- B

( r: E8 b) S( y5 f; C7 E4 i  - 红心攻击-10%  c4 f. {% X0 p$ G& K

8 c" d" k# n- p7 B* 聚灵升空剑1 f5 L1 C9 d0 i# f4 G

' C5 V0 Q$ n& a3 x: O" p2 O1 Q  - 攻击+8.2%
) o( H4 Q4 [( N1 S' E# K' m4 |" r
1 I9 ?( a% v7 J8 X- ~  - 攻击单个目标是法师瞬移到落地位置攻击敌人7 l# f; t1 G. Z6 s& X

2 c& ~: A2 H& o: G1 G' p6 q5 _! K* 魔灵乱舞
4 ~7 R2 `. m" e' d) X" {2 Z& ~+ Z' `. F9 x* N! c1 c
  - 减少最大攻速所需的输入次数, z  {( z9 ^5 r5 ~6 W
6 S4 l# e: k2 J4 Q* q6 \6 N2 z
* 黑暗冲击1 \6 v- X2 W/ a1 |. v
) |1 G- r$ t1 k. i& b7 }5 ?
  - 攻击调整9 l0 X( O6 `1 w, ^
4 G& k! V& m/ _% ~6 z1 h0 Z0 J2 T
  - 冲击波攻击属性移植到亚丁之力
$ W3 M, E6 @  j8 q' ^
2 R  D7 n* x, Q* x) z* 亚丁之力
" J6 C* m# t4 J
# K; U0 p  ^# _  {* X  - 魔幻旋风,毁灭突进攻击增加比率 (7级为准 16% → 42%)
) E2 S, q' }0 C
" x9 d0 K9 |6 n& J  - 黑暗冲击攻击 (7级为准 42%)# B7 s5 k# M1 z: F7 \

3 u0 g* W) P! y: R9 a, X" m. i  - 思维风暴的魔灵攻击增加比率 (7级为准 16% → 100%) →  (7级为准 16% → 28%)" M( X3 G: W. S

" B, N" C$ u1 ]+ S) E) \* 魔灵乱舞
  ], Q2 L* ~% k  }1 d
" l2 i- L$ E( i) j& V; `  - 攻击+10%
4 V) {4 C, E3 r5 F3 J6 K
( h( X. }! W4 h  r; E4 o' Y  p7 ?7 r* 黑曜之眸:亚丁降临
5 U2 b" u( u3 A* M( z4 b5 U, p7 g  d( U2 u
  - 攻击+10.1%% y8 p, c( G' _4 `* J" e$ I# l- ]
! ^& y$ f1 ]8 {1 z, P

) Y# m2 R3 d/ [) M6 U) @
  K& V8 h% Q5 ]
征战者(new)

1 w7 R( R7 O# e. [' g- t" K# O. ]1 e# ^- Q  R
* 基础攻击1 W& B- Q( E) F! T
! c. x8 g6 {. }: u
  - 攻击+16%1 q5 A  D) a) N/ v- l& V

$ K* p0 S7 R* w8 c4 r3 ]' ]: g9 f* 横扫9 E( g+ h1 j: D
/ W+ R6 D: e; |7 T% n4 c) C8 Q
  - 攻击+16.2%% G) t9 }8 P6 _

: x" e- a3 }  T- N! A1 H9 x* 扫堂枪
) i* E  J) f4 \- L6 j6 U  m
* _8 C% J* Y! w: k  - 攻击+12.6%
6 v; N% h. L5 ^4 a7 [6 O2 K. g# \" l4 F0 _* b) U, H
* 霸王戟
! A: u2 f9 T- n+ {9 Q, F& J4 N' }2 @7 _9 r
  - 后跳中施展冷却单独适用(0.4秒)
0 d/ ?9 t$ U- M) n! w0 y# x8 b. g3 {: r2 `1 H2 ?
    ㄴ 决斗场有所调整
0 ~, v( D$ q( s
. G* X8 D3 b) m, h4 x' _$ F. v* 破军突击# e( d% j  d8 P- p! M: o! A- q* V
5 S8 Z+ ^3 }7 c8 U
  - 攻击+12.9% 4 r5 S' F4 R3 g3 A7 C- x' G

+ x; z1 M9 h  T' M6 }) p9 M, a* \* 追魂斩
, F6 T( p8 u* X. n
. s+ R6 v1 A# ~8 |8 I  b3 x  - 攻击+10.4%# f: V; L  j, C1 {+ q3 R4 x
& Q/ `* a) x( J; |! l
* 战戟猛攻* T( F9 l/ J' t) }+ `1 ~
/ y5 ^. Q0 Y. c2 Z$ ]
  - 能量恢复时间减少(4秒 → 3秒)
4 v% }6 ~. C* F6 M/ [" n7 T' L' H. U: d1 N1 q( n8 q1 }- T# l' R
* 落月斩( `2 p5 y0 F/ k7 o+ D

8 K; N- u4 `# d3 D* {  - 攻击+5.2%   E6 ?0 M) y) N+ E$ P2 u
" q$ d7 @6 e% l, m* i" G& @6 o* m
* 破灭斩
( K8 |& u- }$ d2 k" `8 o: d  L2 A. F! m! u
  - 攻击+6.5%
3 ?; W5 H& ~) P. |8 N: F/ ?2 m: G, }" j1 y+ b" t% I
* 冷血突刺' [( V7 p4 Q# o/ o2 {
6 }- J% M5 }0 J& ]. o8 S3 B9 R7 w
  - 施展时霸体" S1 B3 [4 ?9 w
8 t/ ~$ G: o& f. [. J0 F
  - 攻击+11.5%4 R2 ]" k6 J8 d! a! C3 R- F
* d. Z2 G* j  e) D3 ~
* 横扫八荒
' r' g+ ?9 w2 g5 H- W! {% J; j% W
  - 攻击+5.9%7 D( I# Y8 ]# ^

3 m5 v4 H$ I" Q8 f( O* 千魂弑; I; v, X' W$ y6 e1 `' M5 I* S
7 Y6 `3 M/ ^) ^/ w6 j
  - 攻击+7.7%
% g9 b: a- c* J7 ~  x* l. B7 f8 }) [4 C3 `6 b6 {
* 长虹贯日5 d: p$ S9 D7 k$ S& C
: P8 |; m3 h# R. y$ \6 I: E
  - 攻击+9.7%( E( g0 c; v+ i+ e3 u) i8 M
" g* k9 W0 }$ [- T
* 穿云裂地斩
: y$ B$ r2 C* V: A" V
% ^# J4 {7 L1 P3 C. M$ b% A  - 下斩攻击+10.2%# f! F2 R- a! Z& a
. _( z0 G& _+ p- ^/ Y# E- b9 p
  - 冲击波攻击+10%
3 _3 g; b' `; s/ w* @! d" W7 ]
2 ~% T% I$ H, P- D, ^* 破灭轮回刺; E0 ~# {4 H4 H2 s, f& X6 V  }
  g8 ]8 m' t! L/ O) W
  - 施展时霸体
& E! T2 ~8 d$ s. _' x$ C4 K6 l$ {9 R
  - 攻击+7.2% → 10.1%
9 ?6 A( m, e9 X7 P" f$ d' h2 |3 p6 ^1 S2 Y8 c
* 断魂裂岩斩6 {& p* E$ p( ]# B  I% w

3 Z: R! H& I# W/ ]  b% c  - 施展时霸体; I- f* t$ E/ R% b, s

' Z: D& F- r! q( F$ Z7 b' \  - 攻击力+ 5%  X# s/ m; p/ L% O$ M( K, E

9 r) d; ~" C4 b% s3 m+ \) p/ a* 血战天狱
% B) B: n$ K- H( S  P+ z; \, |. k9 Y) m  a' j: j6 X
  - 攻击+11.9%6 ^( k# h( h9 \8 A' _0 ]& X2 U! n
" E# j0 X' k( e$ S' x8 B* j- r3 Z

- N2 H4 r0 _4 W. j8 \  M8 ]3 N
( m2 B2 U3 ~3 w
决战者

# n# X2 r) O0 M, u
3 D  b8 l1 n/ a3 w7 \1 A* 基础攻击, a0 N1 ?+ T1 F; `. X3 F3 G4 `5 k

7 G& x$ I7 N( X( r  - 攻击+18%
/ z, O1 l6 b/ }# X+ B' ]* C5 G1 x; n. b& }
* 刺击/ S9 y" |% z" p: q$ g7 L; r
/ O9 S: w& i: L+ D
  - 基础攻击+24.9%
7 s7 N5 Y6 [4 x4 {* O/ V! D3 G  {$ P+ l+ o2 N
  - 枪头攻击+5%, e! p/ \% v, s
/ S7 S3 _) I. {6 A1 g
* 横扫
8 ?8 x3 \/ Q5 p+ q- l& h$ \
0 V4 r; @6 [3 k3 J/ c  d  - 攻击+26.4%
- `) U) }9 B8 ~  ~: S
+ F' X$ P+ u$ p; b0 [* 行云 风
. S+ s% e1 F# E( T5 r
  Q! q' A/ R- @3 g8 a1 H2 |  - 攻击+7.4%
/ ?) {1 ^) F, H6 y2 A, U% n; e4 O+ s, i9 R1 r) X8 A( o: p
* 长枪精通
$ e/ q5 ~: e" g# s& V) E& H3 f  D
$ k# i; @; y2 d+ Y4 Y' ~  - 攻击比率调整& E2 h4 X' ?( |: m2 M# l( [) R; W# N% @
' k$ {1 j% y0 |, o# `
    ㄴ 20级为准武器物理攻击增加比率: 25% → 20%
0 A0 l$ ]0 x. f, \7 k0 i
2 h  r3 G# U5 t9 _* 双重刺击
7 o2 u5 A$ q+ y: P8 \6 Q" C5 g! T% [8 k  i3 K0 r, f  P$ z
  - 基础攻击+20.5%
' N1 H$ k, z' @: o' `+ u& n4 c: S) [/ ]$ |5 e, X
  - 枪头攻击+7.4%
0 a3 l: s2 A) x! M; y. J5 S1 C0 E! o' w5 t. _8 q1 i0 P& j3 q
* 行云 疾
- p( ^8 {  h% p/ c7 }( v- h  w1 C! I
  \+ ]" k' ]. Q( x$ ?4 ^  - 攻击+9.8%
' X9 x0 I  B+ K) ]# I8 E, E( O$ q% G2 K: g) y4 G
* 行云 (新技能)$ N( ^7 C  ]& ~3 S
' `, z, S4 V- R( c7 e7 E
  - 25级被动
" _$ ~/ C. `5 |$ X3 }0 T1 C2 H# q2 V1 F
  - 增加技能攻击4 L+ \2 {6 L4 o# b+ L$ ^
; ~$ ?3 l" H7 k& n  v) N
  - 精通10,上限20. 精通为准攻击+15%
: l, U. D9 C/ e: V7 {# `/ Q4 x; _% j* _6 t7 `' t6 U' J
  - 每级提升1%3 b7 M1 ]6 w+ O: l8 b! K4 T
. _  p$ d4 v1 o+ c
* 旋风枪! x3 T8 o. r% P6 X0 L6 g! c
9 P0 Q  c/ q9 ?0 I6 `
  - 攻击+9.2%4 w8 f% p6 @% e4 h/ K$ L/ W
5 |5 \& |! V- R+ W8 [, W' K7 E
* 无畏波动枪5 U: T- p- H; h9 z# R1 n
6 X6 f9 R# l/ R/ _) b9 ~! T
  - 攻击+11.8%
9 B' }+ D0 C& a0 x, c) e* k& L0 L, r! a) K/ y
* 升龙破空枪
0 e1 S7 F) y! @) z4 ?
6 ?1 g) s. f2 e! A  - 攻击+12.3%
' r+ c6 H5 G* B: G1 m
, {5 E0 `. a7 S: b* 狂龙怒啸) F3 l; T9 q) g+ ~7 R# n
  O3 t+ O) o" ]+ w' H( z! V0 \& e
  - 攻击+11% 5 I5 _' c# k- x: B$ W0 Y
% \4 {1 N# q2 f4 s5 p5 l# O1 X% V
* 夺命雷霆枪# R$ }3 u, a7 c
; o- S! h( i5 ^0 ^
  - 删除受创自然减少攻击
1 }! Q) ]2 z4 A$ q+ `1 H3 }" E6 r5 O1 Z( [- i
  - 近距离攻击和受创攻击调整为无法重叠1 m/ g% m+ D8 M4 x' L3 M0 H- z

8 Z8 s: q$ l4 _2 f  - 因此攻击,描述调整
; r- ~/ y# z, l9 x, Z/ H7 n
# h5 H$ Y; v6 S0 l' ?7 d& r* a: ^& R* 行云 启! C# z4 o. Q. L

# Q9 A5 V( v  Q  b/ f  - 攻击增加比率调整
5 G( Y1 c0 b5 q# {" t
; y3 u3 X& V) q# i  x    ㄴ 16级为准
% E7 \3 t) t$ C  _
* ~2 T! o% Q; i' |: V+ S      ㄴ 行云风 : 38% → 32.5%
, }  }8 S' ^0 T: ~" J' b5 P) b3 P+ B$ D+ d% f/ N
      ㄴ 行云疾 : 37.5% → 32%8 U- R( G8 z2 R. e- y) A7 W& x

& A$ V2 ]* u/ p+ u9 I; l      ㄴ 行云落 : 37% → 31.5%- c2 I. p7 [: v+ P: `
+ \. c, i0 D2 ~' n( h/ `8 e0 h  C
      ㄴ 连环枪 : 40.5% → 35%) c# x9 i% e. z7 b! n

5 _" W  d' }0 O& w0 j      ㄴ 基础攻击及此外技能 : 35.5% → 30%
0 `9 x- D' {3 {2 W, s$ b# N# q
; S; {$ B% n" j- S* 一觉, e7 f0 a+ a/ ~2 L, t
4 A) v1 m/ ?9 t' M. f) m
  - 3级效果调整
2 }; z1 j; r7 y. M+ P  }
9 v$ t" G& N- K0 s8 x4 a    ㄴ 一觉攻击+10%
4 U$ h3 B6 w  M% P" V) T" d1 r% Y& D( g1 C# w5 y3 x# R5 p
* 行云冥! L" l/ y3 M4 z

: N6 j) u4 p+ V) X: X  - 攻击调整3 ^3 p- l( l. l2 M
) |+ _9 w; z, ^  s4 d) T
    ㄴ 7级为准
& Z! n2 V3 e5 X7 U
2 I' B" P8 M" i6 P$ ~  o6 {      ㄴ 行云风,疾,落 : 37% → 31%
8 c1 B( a( {( h
) p) ^, r% |9 X3 F      ㄴ 刺击,双重刺击 : 37% → 31%
' f3 [; J' _, {! I5 A2 H; s! B: Y7 D8 f7 z% e0 [- ~1 q2 R+ q8 u
      ㄴ 地面普攻 : 37% → 31%/ B8 Y% b5 n) z/ k5 c1 G% X

6 @$ I: [# l( I" q1 t      ㄴ 行云系列外的技能攻击 : 36% → 30%. z' N6 y0 U; ]
3 O6 d! ]. q# q  b* S
* 无双突刺
' T# |* J! ^) ?9 y& H+ d& s
0 ^8 w: x/ u2 @# M0 d* u  - 基础攻击+21.9%& @: Q# Q( ?0 S5 |4 Q

, T! s, N  x7 z) J6 I4 k  - 枪头攻击+7.4%
0 q$ C- T9 @8 q- ]( k) T8 H3 j( r6 ~! {2 f- w: j. [
* 流光无影闪
! g; t. f0 y% _1 ?2 L
" N# a0 e3 A' K* A4 ]  - 攻击+13%8 u4 o# X) ~7 m! D- M9 R
, |' \4 D- o" P" ~5 H, B* z) Z- N
* 二觉
5 K1 q4 a# k! Z+ ^
9 j" l! p& Z4 R* L/ b  - 攻击+7.2%
  L: O3 ?! T; l8 U0 G2 n1 ?7 \$ i1 l6 t
  - 终结攻击时角色不会推进
% p9 y1 V% b4 ~
/ P$ \/ [: J/ O+ q- L6 I    ㄴ 向前输入时推进. `  k; i* L# `9 B( ?& P! K' b$ g+ t

' ^+ D  {. d3 a! @
: z0 L% t  I# O& o5 k- s
狩猎者
) R5 X8 ~# C% r2 E7 T+ R5 r. Z
* 狩猎技艺
) G9 o  o% l$ R' f" p- O' P
4 A/ O/ B) \/ _- W  - 调整怪物位移的影响,不再适用于霸体护甲的敌人
( A2 H: M+ g9 D1 u9 x( i6 E& `. F0 {% h  Z2 J, m
* 隐鼠袭杀
7 O. y& P" I* O8 g
% o- h* b% a' k* d( u2 x  - 攻击力+ 15.1% .
. i9 c/ {) a3 q/ n4 o
4 v  W* {; q: z) h; q" |, V* 光焰飞枪
$ i$ v8 v) |; @2 S6 m0 \
; D5 U* V, o0 I9 I9 c* U- }, x0 m  - 攻击力+ 14.1% .
1 @# @( M1 ^' a' e
0 x! H9 J) z6 R1 b. z7 @* 猎杀枪:掠食  [' b# u8 B; p& d

2 b8 ]3 e+ s7 I9 N  - 空中发射攻击力+ 6.3% .
" g3 W8 Y3 q4 p7 i, k
* r% E8 C" D5 s4 m8 \) X2 m* 蛮横冲撞
: q+ D2 P; ~; q5 C7 y2 ^% X; n3 C6 r  X+ \* Z& s. R( T& O9 ?0 H
  - 突进攻击力+ 13.5%
. d9 D- d- D+ a8 v6 _# y& H# w/ R; b" H6 }: D0 z
  - 下刺攻击力+ 18.4%.
4 d$ o+ R& ?& N1 N! g/ J& l3 @/ f* ]1 F; s
  - 生成的魔法枪攻击力+ 18.4%.
  E; o  b+ i3 `1 _6 M  D% A
+ U$ p7 E1 {2 s  - 生成的地面冲击波 X, Y轴攻击范围增加.+ N- z$ J. {" Z
9 a7 N* {! {  _1 K/ [
* 光焰枪
- z9 \) o7 c& C- W0 |; M: @& ~4 l! `$ D7 a, v9 ^  B% S
  - 攻击力+ 12.2% .
$ Z% _1 X) e0 f9 S3 f# ^& R& I# \( [3 {) I5 c
* 利刃收割
/ _- l3 |9 F  e8 S- @' o1 [+ [) k' s: T, ^$ N
  - 挥击,击退攻击力+ 11.7% .9 T- S8 U5 r" t% K: _
! g% j' b) L- c
  - 上升攻击力+ 11.8% .
- T3 S5 H, R6 B* p1 Y
, N" W6 M7 }8 R2 Z7 S0 x* 光焰囚杀& ^( L/ H1 R- c& e9 e
- H$ b2 |0 h1 L" p% [4 V6 h
  - 攻击力+ 10.4% .. Z% s2 M# s& I7 y. Z7 g

) ~7 v" N$ {' l4 E* 龙鳞碎割
4 |$ |# J* x8 W( m
0 i4 U/ u; a( ~( {  - 攻击力+ 5.2% .
' H" V6 n! r: t/ J* V) K( y" P8 N
, E5 T5 N; S) R* 逐云灭龙杀  m8 K3 t2 ~9 r: S0 H/ p

' `8 K( \! y+ ?" [8 T% t2 E7 X  - 攻击力+ 15.6% .! l  s+ Q* U3 W7 U+ i% q% X0 @
! Y7 R0 [" I- |: R; M2 D3 c
* 天龙破
2 i& A  G2 i( B5 m9 ?( D! r; [7 t$ E: ^3 N6 V; O4 G! R
  - 攻击力+ 6.6% .& j0 A: |( `7 H) A! N9 Q$ a& ?
& [8 {* _' i+ p: ^9 p3 w
* 地龙狩
% y1 q6 D8 Z+ o- s  v4 k, ^! R' Y- V7 C$ V3 S+ W1 ~
  - 攻击力+ 15% .
, N' l- K" k. m* D. A- x' |' z/ }8 @- L+ [
* 地龙封魔杀
$ }0 L/ ^) P! n; H, K/ D
9 |+ i( Q# E5 r  - 地面射出的魔法枪攻击力+ 5.1% . ! K2 ^( o8 `" p- z7 y
2 ?4 E1 p# h5 E" z, E
  - 爆炸攻击力+ 5.6% .
$ n  K- U9 n6 z6 T# U! A
7 o& a8 k0 g$ ~. y* 无尽杀戮
9 M0 h! A% T! a- P- x. I0 J0 D  ^& u& K3 e1 `
  - 原地多段攻击力攻击力+ 5.4% .
4 G8 \9 O" z  f5 ]- N0 J" k* @3 F" Z" d5 Y3 K8 ]
  - 前进时多段攻击力+ 6.2% .
$ m: I* ~3 Q9 i$ I; t8 G, I; y5 r% ?8 K! d
  - 爆炸攻击力+ 5.1% .9 Y  L9 V. J& C# B  w! O2 Z
, X7 e. H- o4 \/ n, x  P
* 绝命猎杀:死亡穿刺! @$ o  C4 G- |" p

: z0 Y" ?9 R$ [0 B8 B& ~% @6 l% F  - 穿刺攻击力+ 10.4% .1 Q" [* a4 Q9 _  w0 |" l

3 F' D' M7 r; Q$ t' I/ G# s% U& F  - 爆炸攻击力+ 5.5% .6 f; o$ U4 q7 `: `' I+ n8 f

1 ]6 e; v" \- D/ c  - 新增追踪控制敌人位置的效果.
1 j6 m7 d& ]. O5 e* w1 |
& p! S" a# V7 ?9 j: F5 A
暗枪士
- @* d( }* u0 U9 _. d" W$ p0 N3 d

3 Q, `+ }, D1 {/ J0 S- E* k" Q0 y* 后跳投掷速度加快,投掷瞬间输入向后方向键时增加后退距离.4 k& A- J6 K- Z+ e5 E, e2 r9 f
5 \& L( \* i* B; }" }& ^( c
9 K  ^1 T9 C2 c
* 绝命枪 (新技能)* R, |2 a8 C+ v9 A, w" M% _+ \

) E: k% D  @8 G  - 30级主动
% `# L, g" g) j7 I( V: |' f8 q" q( E% x, a
  - 向前连续投掷魔枪: Z" |2 T: ]. u6 G( q0 u
本帖最后由 空叹余愁 于 2019-5-8 18:22 编辑 , W* o/ U0 `0 a. b

文章目录

点评

谏山澪Mio  削弱?还有几个月呢~爽就完事儿了~  发表于 2019-5-9 09:22:51
法珞希塔  幻嘤剑舞  发表于 2019-5-8 21:10:17
老友鬼  两大枪史诗级削弱没毛病,一觉全数据随动,还好没去刷  发表于 2019-5-8 19:46:12
爱莉的好爸爸。  这算什么史诗级削弱,本来就能预见要改的东西,只是那些拼死拼活刷那罗时空的人要哭了而已  发表于 2019-5-8 18:37:44
柒大罪。小天  每个月的最佳职业平衡达成  发表于 2019-5-8 17:32:31

使用道具 举报

散句成行千百

归隐人士

纪.检.委.书.记

UID
50028340
帖子
8382
威望
10
多玩草
1306 草

爱情守望者 节日守望者 DNF手机盒子勋章 初级在线标兵

发表于 2019-5-8 17:26:45 |显示全部楼层
天天改来改去,这游戏真有意思,把平衡调整当成版本更新内容,我看以后每个星期调整一次算了

点评

玉妖精  你当写代码不要成本呢。。。  发表于 2019-5-8 21:53:39
柒大罪。小天  扶手。  发表于 2019-5-8 17:33:19

香蕉君也许会迟到,但是绝对不会缺席!

使用道具 举报

UID
63049134
帖子
2712
威望
4
多玩草
600 草
发表于 2019-5-8 17:27:37 |显示全部楼层
国服呢?

使用道具 举报

【视频团】鱼糖

Lv.14

呆目扶她后援会

UID
51859228
帖子
76410
威望
12
多玩草
12164 草

马年新春勋章 活动奖励勋章 365天!天天有你 阳光热情勋章 狗年新春勋章 猪年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2019-5-8 17:31:41 |显示全部楼层
韩服特色平衡来了& X8 C3 V6 ]1 n6 c5 l, `
本帖最后由 柒大罪。小天 于 2019-5-8 17:36 编辑
  Z0 T. F3 c- _& h! \

使用道具 举报

Lv.9

"灭世神—奥拓夫斯基"

UID
61673987
帖子
9490
威望
1
多玩草
903 草

猪年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2019-5-8 17:33:32 |显示全部楼层
韩服特色,天天改

使用道具 举报

UID
42771824
帖子
59072
威望
0
多玩草
950 草

狗年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2019-5-8 17:52:00 |显示全部楼层
又更新了

使用道具 举报

UID
51481200
帖子
11717
威望
0
多玩草
230 草

APP3.0勋章

发表于 2019-5-8 17:54:50 |显示全部楼层
剑魂告辞,鬼泣创建

点评

安8310  鬼泣削了  发表于 2019-5-15 16:41:27

使用道具 举报

UID
12373259
帖子
185661
威望
16
多玩草
645 草

积少成多 365天!天天有你 狗年新春勋章 猪年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2019-5-8 17:54:59 |显示全部楼层
看更新

使用道具 举报

UID
36648791
帖子
243
威望
0
多玩草
10 草
发表于 2019-5-8 18:11:30 |显示全部楼层
暗枪15秒20秒,全技能放完,倒数第1,这次增强的伤害这么又删除了,剑魔前10又增强了
http://att.bbs.duowan.com/forum/201707/24/144125ua39stuu8uf8qo7t.gif

使用道具 举报

 

Lv.14

  别说了,傻浪嘿哟

UID
8316184
帖子
65669
威望
8
多玩草
586 草

积少成多 西瓜 冲浪 椰树 帆船 猪年新春勋章 365天!天天有你 APP3.0勋章

发表于 2019-5-8 18:32:15 |显示全部楼层
红神没有加强?

使用道具 举报

UID
8220985
帖子
3931
威望
1
多玩草
517 草

马年新春勋章 狗年新春勋章 猪年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2019-5-8 18:32:43 |显示全部楼层
纳罗骑兵从此gg

使用道具 举报

f a t e

Lv.10

爸爸爱女儿有什么不对?

UID
12941332
帖子
15039
威望
1
多玩草
2369 草

365天!天天有你 猪年新春勋章 手机论坛勋章 APP3.0勋章

发表于 2019-5-8 18:36:38 |显示全部楼层
史诗级削弱?

点评

诸空无想  纳罗时空被和谐了  发表于 2019-5-8 20:05:11

使用道具 举报

UID
67280066
帖子
1
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2019-5-8 18:41:19 |显示全部楼层
幻嘤剑舞可还行

使用道具 举报

UID
3030154
帖子
485
威望
0
多玩草
309 草
发表于 2019-5-8 20:56:56 |显示全部楼层
我来看史诗削弱的

使用道具 举报

UID
64636671
帖子
23
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2019-5-8 21:54:23 |显示全部楼层
纳罗时空彻底废废了,还有魔灵,也废了一半把

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2019-5-24 06:44 , Processed in 0.198515 second(s), Total 10, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币