DNF专区
查看: 63872|回复: 0

[爆料] [0410]韩服正式服公告 4.3职业平衡|武器幻化副本|黑商打击 [复制链接] [手机看帖]

分享到:

情绪不可激动

多玩编辑

曾年少的青葱

UID
49974651
帖子
4598
威望
10
多玩草
1031 草 地下城与勇士

发表于 2019-4-10 16:20:23 |显示全部楼层

- U+ F& d2 G! g4 O/ m$ f$ R
) ?. k# f: E! U5 P8 j3 g
红眼(new)
* K" O2 ~6 `/ V. r) V

" {/ j6 }$ g, @8 Y$ E* 血之狂暴9 d7 t8 J" t* w/ w
' _% e' Q! O8 R. N
  - 删除提升技能攻击效果
" _$ Y  p! V+ V1 S  ]8 r0 W$ I+ v# ^3 b5 E
  - 新增提高狂战士转职技能攻击的效果
# v7 e& \. M- F+ F7 l1 I+ e4 u* B' a0 d# z
    ㄴ 每级+1%,20级为准+20%/ o/ K" x& H5 w+ T/ U' u% V7 p
& o$ |0 `; k- [  u1 _. N: U9 O
  - 部分技能冷却减少调整为百分比,全阶段固定为20%; P* X* J" G. r9 V9 k

& {# g( c3 l% D0 y% R    ㄴ 如下技能  I/ H0 ]# Y  L, [. \7 l

2 e+ j4 R0 z  P. N! W! e8 `4 F! c/ t      ㄴ 十字斩7 ^3 v( P0 A: a) n; c

8 ~1 }5 Q6 V4 C, x      ㄴ 抓头
& O7 }% ]! q( P8 ?$ E+ x. o1 h: v9 d6 L$ }8 b- t
      ㄴ 怒爆
& F9 `: i2 |4 i; \! y3 z& W9 |
$ u; M5 z' t7 _% C* H6 Y
5 J3 T+ R1 P1 ^* v* 暴走
/ V* i6 d8 z: }4 j9 x- E2 B
* N, L2 e/ t) `- y  - 血气之刃, 封魔斩, 崩山裂地斩冷却减少比率下调(25% → 20%)$ u+ ~, F0 p* j# z" F4 z
7 ], V3 b7 q, C! ~1 ?7 z/ w
* 怒气爆发9 r/ L& W1 v; ]! u% H
% A' A: E$ M* W0 T
2 s; t/ Y; z" b2 J' m2 Y
- SP消消耗减少.(40 → 30)
* Q% l7 O" u3 B' M2 c5 Y$ O. `0 ?$ P% u- v( N5 H2 b5 K

$ j$ ~5 u' i/ B, `7 c6 n- 不再消耗无色.
3 ^  A  q8 E0 h  ^3 O  L) J2 J7 R3 C1 u- D7 Q& V% G/ j' s
* 嗜血+ o. \3 G5 f1 X& a( \

8 Z/ b' B. k6 I' f: X5 }% w- ?0 J  - 删除部分技能提高攻击效果
# ^, e! F: ?) @& n7 B1 s% r9 R
8 O! h6 v4 ]7 D/ t; {( |  - 新增提高狂战士转职技能攻击的效果
6 x6 L7 {) r$ O- X- d9 L9 [; g8 p% y' ]
7 B: N2 X. b) M* J8 u/ v. P3 ]2 d    ㄴ 每级+1%,10级为准+20%( G6 n; d2 ^1 J* [
& Q+ j: c1 k$ h6 r4 X6 p$ c
" x+ H% U* v8 P9 u1 d
* 因buff/被动调整部分技能攻击调整
8 L5 H6 d& {( j2 i, `* X' k9 A# V. L( }: U! D
  - 基础攻击: L2 G3 B( V; J; j
9 K* W0 J3 a4 c% {
  - 冲刺攻击        
4 R/ E6 ~+ a8 x# X
. ]( Y  Q& f7 ^# Z/ _; E/ ~  - 崩山
* f" A0 C# K2 L
' p) i* `1 o( h  - 十字斩
' H* ]4 |' J% o2 i7 U, I6 |. U8 N- D) x8 d3 g" E
  - 抓头
! i$ ]8 E% c0 H; B. l1 y$ r7 K7 @5 I. G/ Z' C8 K: m
  - 怒爆: m8 j8 X: s) j( e
1 P! A- B  r6 y2 ~' F( P( ^! x" @
  - 激怒
7 f: Y1 e& Z  R, Y! ?* n/ Z7 {8 F0 G4 L( w
  - 封魔斩
6 Z' H" \3 k/ W, G, p' o  l8 g1 R% Z: O2 W8 B$ a: z
  - 血气之刃9 c3 u0 u3 W7 S* t

! U& s$ F( }0 Z2 [$ ]  - 崩山裂地斩
5 {1 K- J  D. o3 p; A( j
) r) b( |  b6 U  - 一觉
9 M7 ~0 U" M! w
, H% Q7 m' x& b9 r2 s0 d- G& M  - 大抓# |2 I1 L: J. l, b' n( y" ?
2 g& J) J" x9 M* p
  - 血气爆发6 M, E$ n' L3 w5 n) T3 T! G
+ H4 f% Y3 d5 ]
  - 浴血之怒6 a' N: v% J5 Z) X7 f. v

$ d: b; A! p* @1 H  - 血魔·弑天
" c1 s5 _# {$ ?' ~" T! F
& t: l+ q/ a, p# `) }$ Z8 Y$ R- w0 {! c7 g1 N( ]
* 血气之刃
: L% d, D) D4 Z4 Y! `$ j/ q3 F1 C! a, N; _2 ^. A
  - 受到攻速影响
$ y, n7 k5 K0 w$ |/ T/ w" D* Y* j1 ^

' x) ]+ Y! A2 h9 J& y* 大崩% X. \& K, @3 Y& Y

9 M( F5 m4 t8 a& s1 J0 A  - 新增方向键描述$ t4 `  D/ W3 M, Y# g

6 k' Y! ~$ S) o5 |* E2 C" p& p3 {6 E! N$ C! e& J
* 鲜血暴掠
+ i4 ~: e- V; |$ x& m7 Y
: V- p, Q3 B" T9 ?8 M' y0 Q  - 新增抓取无法抓取敌人时减少跳跃距离3 O6 ]; `* I8 R8 A7 O& m& H( q

. u* A2 p& _5 n' y  - 血气爆发X轴范围提高% x: y4 X6 ]7 ?- |, P& Q) z9 Y

$ S4 U4 |* P# ~; n  H- P, ]* 血气爆发" X9 |3 C+ ~2 a3 i. E

: Z* [" d% }2 R1 F, v

- Y" h! X' i- L% ?5 H- 前置技能更改.(怒气爆发Lv 5→ Lv1)
+ R: h+ ~( R8 O0 a4 N1 ]' Q! j% n) Z% p* X3 o. Y) ]9 _
* 汲血之力% ]3 e; {: }6 L2 Q5 k3 k( O
6 R& ]/ y( q8 |% \' f0 b) `" p4 j
  - 调整技能攻击增加效果
5 h( u0 k5 ]/ i1 t- v1 x- l2 I1 _3 B, M$ f3 R4 {4 A' k
  - 全体技能攻击提升 → 转职后的所有技能攻击
4 \: S# n- h3 Y3 r  {2 c/ ^$ t! {; u& z  H( P1 s# `
* 魔煞血陨6 f, a% q. ?" D5 G/ l6 K
0 O+ A1 V5 o: U/ k1 K6 d; r7 M
  - 删除技能
  F! G: i- m; }2 Q0 G9 ]0 W. P; [% S, I8 z) \7 u+ m& k
* 死亡之血(新技能)
; E. m9 _) ^$ _, ?0 [! K! i8 n3 K  O# w  M
  - 80级新主动技能( r" a4 e  a1 N3 K. m+ L8 J

! M1 U- Z7 L5 ~: ?" F  - 爆发血气生成血剑快速挥动二次后交叉斩击终结敌人& M. A4 z8 Y  ^  y, `1 r

, }& A8 M6 ~9 ?7 S7 k红眼改版技能展示
6 d( O! }* n7 a7 c# l; ?
1 l- Q0 R/ D0 b  _0 j
: L4 o% g6 S  q; {3 Y( Y5 O
男漫游(new)

/ Q0 `1 I% l$ H1 D0 }9 x7 u$ V
' S9 p, A7 t" U, o* 回旋踢
* E+ o$ K! B8 G1 {+ b
$ R4 ], p: O4 z' [5 f+ p) @  - 攻击+14.3%
) O5 n3 R' r! g
1 s) M  ]% J( p5 [1 m6 S) U( x* 瞬踢
: R5 d, d! p* E1 I) i  k
0 K' N0 f; s% n* |  - 攻击+14.3% 9 O2 Z% j* S5 \# D1 c" b7 \
! s& ^/ D  e3 ^9 @
* 浮空劫击
& x6 v2 B# }! w% \4 l* b. z" g1 h( D
  - 攻击+13.3%
# g( {1 H4 \4 @) p0 A0 S1 Q$ N- t2 s# g
* 三连发" @, K8 {9 Z$ X% [+ U

5 ~. }3 B% W' P/ A4 _  - 攻击+14.9%2 o0 M! r- d$ c# E7 _4 M0 Z

5 [4 L/ {) o9 ]$ I0 J5 j+ ~* 致命回射
  `; W7 R/ L; k9 f
1 G# b# K$ B  I$ }* T- w9 ?5 x- 增加致命一击的攻击力强化比率.(120% → 150%)9 ^4 j* e( v* ~! d- l% c
5 }( {; A7 D  S9 r
* 移动射击
) D& e) X. F" L+ g" H6 m! P1 I3 |. ]8 T' y
  - 施展时霸体4 g6 X' L. ^( V5 B8 v. f

7 J9 i0 ^: W7 {6 A: `  - 可强制中断普通攻击使用  v) n% z$ u/ D' w( m

( f: B# C3 a9 t0 v* 乱射
, E3 h7 O* g$ ^; V2 Q8 T. W- K& O3 R+ w
; A# i. Y; J) B' H' O, ]  - 单颗子弹判定调整为全体范围判定.% |: M4 k, ], k+ c, I

# J+ S' _, N2 m( r' m  - 默认子弹数调整 (12 → 15)
! s, d5 X6 Y9 e! Q$ n
, M8 U" [& L( d8 @- l# J7 {. N  - 优化连按机制$ z2 G  x, h' Z6 l

# |: C5 w+ m2 W5 j  |) @# i  - 可强制中断普通攻击使用1 d- _' ~5 `0 I; [

* r, x) L6 N6 y* 多重爆头! W' U# A; b' q4 Y" [4 Q

' T- n! O  n( k; B5 j8 n8 \  - 可强制中断普通攻击使用
$ ^, N. h8 L) {% b/ \1 w# y" v& t! j# n1 Z
* 双鹰回旋
% N) f1 `* h, _# ?
# g! q6 O- I  p! S; V7 c* D* |# m  - 攻击+23%  I" z# k3 R6 d4 W( B1 M* f- Q- w

6 X3 o' v' M& G9 O* 死亡印记6 Z0 ?  o# l/ ]) _7 p8 p" H5 m5 [

; k( y3 b( s9 V5 y+ z. R

5 K( S2 \6 u7 p9 e+ ~- T% E( O- 首次攻击对基础攻击、技能攻击力生效' r+ [& S% d' o- \
8 N% Q+ `0 |- Z- ]
* 疯狂屠戮
% S! m- T# ^( O% ]1 t3 O4 \6 e* N/ I5 X0 C- |
  - 攻击+18.9%6 ^2 n, U* h  b/ k% G
" b2 i, [( [8 R- f) Y2 R
  - 可强制中断普通攻击使用" I6 b$ D9 @% E. l' c0 W
# ^& I: ]) c' k& w' p
  - 3级( @# s8 t7 k* S+ N) @# I+ g
  K  Y* c' ^# r' z0 }  i4 O
    ㄴ 前方乱射最小发射数 (20 → 25)
  s2 U+ k* T0 m, d
2 Q3 }3 r! `# k! ~  - 6级
/ M* |5 q  s" V' P. x  w  F: k3 T2 C9 i( u
    ㄴ 空中乱射最小发射数 (14 → 18)
( @: ?7 E/ S7 y
* q1 b$ Z3 u& h/ I2 v/ e( k* U* K  - 9级
% U+ _6 B2 z$ |( G" q" N9 V/ e5 G; z! ?* d! E1 \5 z4 K
    ㄴ 施展时无敌
4 I# d; B- Y% k# a  M
2 H% z5 g) N" V( S8 h4 h! u  - 优化连按机智8 t5 e/ U( J4 X9 l1 b

7 S9 `% j* S% j* \- [
4 l8 _; u7 M! c( ?$ w; O* 死亡突袭' Z5 A) L+ ~5 Y% c9 e2 f: ]
% w/ o2 i8 K1 J! w
  - 攻击+14.2%, P2 T: S0 w& {5 T5 a! M3 H
7 c5 o0 A" L. J" K; k% X* h

% L0 {: u, l: m& _7 H2 a/ h* 压制射击( l+ D6 u! p4 f) x
( D$ t1 n; k' W" v
  - 攻击+11.7%
9 F/ a+ c' N4 A1 c* Y# V* G8 ~2 ^  p" Z
  - 向前乱射单颗子弹判定调整为全体范围判定." o9 x! I; }' M1 N- T

! E# j4 _" h" g4 S  - 可强制中断普通攻击使用
! o( Y: E* a& K/ j& k7 i- Z8 g' {# O/ e
*射击掌握# @' @' @2 r3 v) v0 b

% p, A' _8 k. d. Y7 I1 N6 D
% r# r3 w/ r- a1 h7 u# l, ^1 i
- 调整精通和上限等级.$ V& r. d+ {2 u/ q; H2 L

3 w5 q; K! {& z1 z3 o) c

6 L9 A1 W3 K3 `; `9 v. d2 w    ㄴ 精通:10→30; b/ k" u0 B" E! u# x* H
: t8 w$ q. ?/ l" Q. j5 I+ B0 t

& W' A0 R. ~, t) i, n+ t    ㄴ 上限:20→40
7 B4 f  a' N# G, }! M) x1 ^: `! D: L  O9 Y! [! s, A
* 疾风骤雨
2 V' L* _, s6 X  u# ?: Y5 s2 b8 F" M4 k) U2 k: z  z
  - 攻击+12.6%  g2 y) C& s% i9 G
+ R7 o- k. y: Q% v+ h, {! c
* 抹杀9 `' u% x7 Y! o& l1 m6 f$ a

. U, Q4 ~7 Z  }: G4 X$ u4 Z4 U  - 攻击13.6%: ?5 v" q& y% M7 }
) r6 ], h! S5 c  d% f
* 第七翼动7 T8 ?- w, |$ z) x6 W6 D! a- H
7 Y- d6 _, F' E5 \, c
  - 攻击+15%
; |( Z( t9 I9 l! T- X! A' ?8 o' r4 [0 Q) |; d
  - 可强制中断普通攻击使用! B+ j4 N: n3 j
1 C; y4 y; b6 k' f

- d( |% J. _1 j: o+ K! g3 Z
冰结师

; Y2 N) r" Y2 _* k
" N5 |* V1 t5 t& p6 \# R
7 J7 U# O5 H8 d' t% c; Z, y3 N! J* 基础攻击、冲刺攻击
  t* j% b. d  M5 [8 r  M% |+ E: N' o$ M: O: y1 O& ^$ V
  - 攻击力+17% .
3 P/ z/ Q5 ?/ Y; R; C2 M  {8 D' c$ @# K6 g
* 寒冰连枪8 r% L& L: Y' {# ]

. c* M4 m/ v) b; g  - 攻击力 +14% ) \" S) x0 S  T' ^1 e; K  X" {$ \7 @
3 {6 A3 }- x0 {6 A
* 冰魄旋枪
# Y+ B" g, Q' I3 S/ Y5 `+ K# B( P. N1 |6 ^1 l  A
  - 攻击力+ 15% .9 `8 u7 u2 ~( m& [

5 W# m& o: X9 Y$ t6 s; F* 冰魄之弓
& d" Q3 |0 f" a1 ?* N+ A1 Z* t: w' R1 e: f: _( a" L- ?  Q
  - 弓箭 攻击力 +14.1%
" \1 I4 z1 t  s9 c7 ]0 w2 T7 m( V5 l) L
. y: t( f/ _5 ?7 y  - 终结一击 攻击力+ 15.3%
5 f, ^$ N4 t* [# B% Y$ }8 S+ N4 m. c: \: y  I  d
* 破冰飞刃
$ W  r; M2 s5 h# }6 s$ Z
7 g; [9 U3 t2 U0 d* G2 F2 y3 d  - 攻击力 +11% 4 E6 u# e! k/ {. z' D
9 i5 G0 N. ^0 f0 f0 Q0 C. `
  - 可强制中断普通攻击使用
# `) S7 Q) g, U1 H8 y. |8 W( N
* 旋冰穿刺: Y1 u: Y2 n* d5 P; G
& Y9 v0 f; [4 o/ h
  - 攻击力+ 16.8%
. f6 k3 `/ q. t, G: C! G, J: V% }
( f# c- _- T) c* 冰魄锤击: A8 j7 w/ j6 C* R3 \
. T. n+ Z; U/ c1 T
  - 攻击力+ 16.3% % H) w9 D+ W4 a# z& [4 b9 M
  I. Y3 Y- [' \+ G" ~: e1 E% M5 d* F
* 极冰绽放
0 p$ W: q$ F! f$ ~! L& H' w) ]( M" t) C! y! G
  - 攻击力+ 13.9%# [0 [* e+ G) b$ C
2 M) E* l( J' r+ }8 J! y6 @
  - 可强制中断普通攻击使用
5 W2 p8 [, t( X6 h0 K6 y( W( B! f
0 A3 Q0 R2 q' s( L- Q+ X2 u* 冰雪风暴- k6 `1 h+ }' d- G% Z
! g% k! i: D* r9 v! y; l/ J( n6 x" @
  - 攻击力+ 18.7%
4 G3 I9 B" j0 r8 ^% e1 ]0 \3 d) U% g
* 千旋冰轮破
$ k! W* u# C, ?  \) Y1 j" y+ P" ~. y4 r/ u% t! s. e
  -小冰轮和大冰轮攻击力+ 8.6% ' P3 q* B1 w  a, U2 ^% W3 V- i
" i& a. K5 S! p: p! o$ I* T7 V
  - 最后的爆炸攻击力 +10.9%
8 ~; f- ?* e" [8 C+ ]
* |0 q# u) F/ ?% h/ ?  - 可强制中断普通攻击使用
1 m. `; F5 D+ p) p# a. j
4 B" }) L4 P2 R" y& f* 冰凌破
1 k9 B4 v4 m8 f3 O* D
" r5 z3 F6 R6 J* q7 {  - 攻击力+ 19.1% $ i+ \6 r. Y1 \
% ~4 {' n' N  v' B( L$ S
* 千里冰封  \+ ]$ L2 o. v1 E9 {" k+ {
) U5 B  H& _! L. U2 i4 e. P
  - 攻击力+ 22.3% 6 P6 e4 W0 n: k& o* h1 t
2 E6 w& S1 U  v0 |5 r' e# r
* 碎冰破, o1 ?, N8 I/ u* ?- D0 J

$ Y1 g$ ?. W7 [3 t! M! n  - 攻击力 +14.8% 6 s) Z/ J' M- T6 U

3 w' m( }  f! p" X7 n3 e* 极冰领域# t! ^* U+ v8 o! P: Y7 s
3 f) r5 a; V! j* o4 A& d  J3 O' P
  - 攻击力 +16.4% : y' c5 D% w7 H  o8 B7 P! V9 o: y/ Y" _
) W/ h/ n8 D, J; [4 R( ~0 U
* 永罪冰狱  K7 E- A& d# o3 t* S, w: t8 n1 F

% j6 X  N3 ^. u, m, t* {% O+ i  - 攻击力+20.2% 8 m% a5 e6 G1 K6 P" i$ C2 s4 P

/ y" `+ q/ q* A) j, J4 ^5 g( I" p  - 技能后坐力减少.+ }: W9 F& ?$ L% l# N* s6 B+ I

" J2 [  o* I) l/ o! I9 V
血法(new)

  s9 w  _9 k6 D, K4 W# X( K3 a9 ^. o9 y5 V3 L

5 g1 o' X, |; r& U( `9 E8 F% y* 基础攻击/冲刺攻击* x' i" Z5 ?# |5 e  k2 u- e
% F2 k& D1 c/ n% t' _6 W; m
  - 攻击+16% . ]: r1 a8 D$ c1 T# J1 b

8 Z, y. Z% [2 M' z3 o: V) [% j9 q* 鲜血融合  E; `8 \& I5 z" b( q; L

% b9 P& h/ |3 O  - 新增吸收类技能攻击结束后[吸收状态附加效果]的状态
( Q% X* \6 u* |! i: ~, p; [% w
$ H7 F- M) X) z  r  - 吸收类技能攻击时状态持续效果+2秒
; S- g& I1 S$ v- _4 d$ y
- ]) J% b& p( c1 P0 N0 Y  - 血气消耗系技能命中敌人也能触发组队增伤效果.
, B. w4 K% N4 q( B# n) n9 o! \! t  ]
* 血翼突击, Y- t# |* a# G1 P( ^# ?

# l* ^& j9 B: v( M0 u  - 攻击+10.2% # t0 {3 c/ d0 V( G, A" v

8 E& U  b- r+ |* 鲜血长枪0 v; T. Q* V0 n* R7 G2 t" I
+ @$ l+ i  f' ~9 s4 }; L5 a
  - 攻击+9.1%
: m" x& D5 r( N$ L0 S9 b: X( X: w1 X2 ?- \
  - 红色闪光效果只对自己适用: J: r) l* M& e$ N  I) n3 D

( d  l& g2 L+ N# @+ ^# I8 q* 血蝠之舞9 ?1 G9 x: V/ f
. X0 j1 q  E" V, w  R7 `
  - 攻击+21.4%
  j: q% c% s  v) e: B* {* n! z; s: [. \; r  \
* 狱血之牙, F- D! _' H' O4 ~9 N

& J5 f8 X2 d0 ^( X, h( H  - 攻击+9.3% ; p0 r5 M/ h3 A1 J' z+ ~# a. W6 U

( ?# F7 W" G, ^; y) c  - 减少攻击前硬直, H% J% Y! t8 v: Q3 V
+ u/ m8 E2 `. _$ H
  - 红色闪光效果只对自己适用
* @0 g% o6 _* f( P7 U# H. `- B+ h1 Y* x" n( ]" U
  - 改善输入向前方向键时被地形卡住问题  D# r* d" Y+ q$ R( i; \: }

/ y& g$ v1 R# g3 x7 F* 狱血之犬; H7 E1 X4 h4 Z% r  Q' R- r
- x; {! K2 d9 d7 C* {
  - 攻击+7.1%, Q, O9 F# ?/ O
* u8 m; b1 ^) V# }- h, v
* 血腥炼狱
0 I4 _4 o6 o: S# X$ N6 @% X7 q- J  s1 `/ x. y
  - 攻击+24.1% 5 ]. f$ i, C# i- Y" B, c

! E2 R9 ]2 d' n6 Q, }  y+ n3 X* 噬魂囚笼) d5 q5 [* ?! H2 I
) j: W- ^7 p; Y- a
  - 攻击+18.6%
! A' b9 k9 V. t  q6 P
  R2 {- z; y" R" U) c/ k  - 施展时血气帐幕判定根据特效增加' z3 H8 l0 s, ~$ r: m5 C2 u

* ^3 R: b; k! L4 k  - 红色闪光效果只对自己适用
8 J3 |: Y* D2 y4 [$ P  H, ^& l7 n, ?2 j/ k8 m
* 狱血之噬
8 E+ n: j% l) {6 R% K$ f+ B" F+ i
* a: _) T# Y1 O: s  - 攻击+5.8%  q9 A1 A2 p* ?9 b

  w5 ^# l  x; `/ ?$ @; ]+ y  - 红色闪光效果只对自己适用
1 p# H6 Q4 n6 Z6 ~/ v: K9 n% ?( o* j0 C+ s) R& y- `+ n0 \
* 血狱之力  l( l: }. }4 Y  M( Z5 A1 P( k
4 b, m8 D" b" a" @: V
  - 调整精通和上限等级
6 F" D: }) r3 }9 }3 [
6 v) _% D3 k" s# L" Z- W    ㄴ 精通 : 20 → 30
4 J/ b, N# h0 t7 i8 @. o! E& k
  L  Q, G/ W+ p6 ^! j    ㄴ 上限 : 30 → 40" S% m* n( i, `
8 D8 K! K' k, {1 I
* 伯爵之歌
8 x; c; M* d2 q' U) b& l! E  T2 e, e
  - 红色闪光效果只对自己适用% R# D- j0 _2 B) p8 m2 D" N8 Y8 n

9 p. L% V& w" b4 j* 血翼绽放
) p7 Q' _" T: ]+ h$ D& R" M1 X6 i- w8 B
  - 移动机制调整
% P1 T+ v. i+ ?) U7 O- D% `( ^* n8 }% P' Q5 g" h# u/ P
    ㄴ 血法跟蝙蝠群一起散开后瞬移到前方攻击。* ~. A: _. @1 I
# i, O4 s5 w( |1 A
      ㄴ 保持第一击蓄力功能
; l* V3 O" s* k, x. y, ?# ]7 F& L% W- {1 s
    ㄴ 施展时根据输入的方向键调整距离
1 Y* ?, S, B6 u& ]5 j2 M5 Q. _" W9 q
      ㄴ 原地施展时略过移动动作立即施展, T0 |- x: Y/ e. E1 r

& m' ?: H- o$ r- b+ I/ f      ㄴ 因移动机制改动跳跃动作和Y轴移动功能删除; M3 z6 q; P5 _. B& _/ ]

# ?7 B" E4 O9 `! X- i  - 第二击攻击范围根据特效调整
  P  x; L! u4 p
7 q8 u. w' ?  Y- ]9 m4 b  - 第一击蝙蝠群攻击范围和第二击范围调整为相同
) e+ X/ n! H* N7 e1 D) n* W( l1 S8 X7 J( T! m) B. m" d
*地狱冥犬3 c4 M6 W$ o# t- B' [
" u9 c; m: p0 P2 ~. S# r" s% c
  - 改善输入向前方向键时被地形卡住问题0 ^: T& t/ K, c5 {! a

: c8 h2 a9 \0 E: i* 鲜血之殇
) ?; G8 n0 E: e( W" ~, E8 O& o2 C& P9 A
  - 调整精通和上限等级
3 }$ J2 _: d1 V9 B( l. P* G6 g( \0 l
    ㄴ 精通 : 10 → 30% h0 G* L+ d6 D
% N6 F! ]$ j/ v0 e6 p
    ㄴ 上限 : 20 → 40
, _5 ]8 l$ }$ X: K5 K& O& D. F5 y/ ~+ w- R7 R' ~6 U$ t/ R, k1 j
* 死亡之握! h( O4 S$ V/ {7 ?; A
/ K- ~7 k% j6 B7 Q. n+ w5 }1 p
  - 攻击+8.7%9 E- `: E9 p- P5 j! w4 X
) e2 c, c& b& U4 K; |4 ?4 w7 B
  - 抓取成功后开始进入无敌  [* w9 W( g, D6 ~( }" |0 k/ A3 P

- r$ `# F5 v6 Q3 X0 T- b( [8 i  - 减少攻击后硬直
* ^% E3 E3 ]1 Y0 H, K. r5 t# E# D* h- R% g& @! m
  - 红色闪光效果只对自己适用
0 ]  D3 R5 ]0 S$ k
2 e; a9 I! J7 h( |* 血界彼岸: s+ \* u; J' m

( w* m0 f6 Q2 G0 C; b! f  - 攻击+16.5%
4 P6 g: V! w4 v1 F4 A2 C/ W- o' Y9 x% t8 V" z
  - 在自身位置立即施展,调整镜头视角  Q/ c. c" e6 V* E
/ x6 P$ H% c' b7 b* f, M4 z
  - 红色闪光效果只对自己适用6 S6 V8 E5 Y) Q& M  ?! P
. F' b2 F, T# T1 D
技能改动展示
" |6 V# I: a0 U$ g2 Z# v7 J" U& Z3 s  h3 b
2 j6 k/ ]/ I- x: Z/ ^' U. `# Q
元素师(new)

) v. Z9 t6 ]6 m  z1 @/ h* l4 `" E' R% E" E+ m: n. d" Z
* 魔法盾
! @2 b' b+ }. D4 d; e
$ w- I/ H5 X: @: U6 Q1 t1 R  - 删除MP代替HP设定
- k5 o$ F/ X9 k$ O
: l+ L, q# X  o& V+ x  - 减少物理/魔法伤害吸收比率(10级为准 25% → 15%)( r& V  F% \$ t! m: z- }1 {2 }4 u

: E; O# i/ l' t6 m- O0 u  - 每级吸收提升比率固定为1%
7 r* j/ f& A7 K- Y
5 }. _1 ]) a: \* 强化 - 魔法盾+ u# s9 n$ x1 O7 ?. m7 n" `6 u
9 D5 o7 l1 a* b* j4 Y
  - 删除MP代替HP设定
3 l& o1 U# w3 n: m2 f7 K8 D- a
1 [/ b( O5 ~: a  @0 B" N5 ~5 V* 基础攻击  Y2 G+ c1 y5 w- c* R/ I

  \( ?/ ]3 D5 E  - 攻击+38.8%
* f: ~- T& ?1 c5 b' ?: |
7 `3 F9 M4 t0 H  d% H3 I" x* 光电鳗# n$ l- C$ x7 J4 K
* O! e# d: v/ M) o
  - 攻击+14.4%0 m1 Z) o! D5 Z- E7 m
5 m0 B/ r1 b( ~# \: {
* 杰克爆弹4 t; K2 O4 T. F. z

9 P8 A& V& i" U# B: b( ]1 {  - 攻击+14.4%/ Q  Z0 A) r: \9 c5 n; v. ^$ o1 S" p
7 u9 b# i2 s0 {' J
* 冰霜雪人! r$ u# g" |  f$ x# I9 C3 ?
% h" ]6 }: H6 x9 ^" E: e9 X" M
  - 攻击+9.4%
* N8 D* v6 D: u! p: O" J$ H  L
' g9 K# e3 i& y. t* 暗影夜猫' P, O4 i; M" s( n) z

, I5 F7 @. y* L7 Q' j# d  - 攻击+13.9%6 Y: Z/ ], A( L: B5 S

7 N) Z; Q, d- _* ]) e* 烈焰冲击& z. v* Q$ J* ~! T/ E1 Z% R) _
4 G- X+ l- Y4 E1 m; X, e+ M# s
  - 攻击+7% → 19.1%
' n% z. {( ]2 H/ M, e: ?% v! _+ ^8 {, N8 E- ^( s9 E
  - 施展时间减少0.2秒
1 U3 D: E9 {* C$ ]% v* }1 Y% T( o! J. E3 C; O
* 虚无之球1 T" H2 _' n- m: r& |/ r
6 [( f0 ]& J/ D8 W
  - 施展时间减少0.2秒
! D1 P2 G5 X/ @  B! ?$ k0 q$ b. K3 n& r' w" U* o
* 雷旋3 K8 x1 s5 {- V5 a# b, K5 _
" i% m, l4 b2 j) ^3 F
  - 攻击+6.1%! l2 D( H3 v7 D6 d# u4 A

* x9 D2 H$ b: Z* N1 y  K  X; q2 x* 天雷$ u+ s; r9 o) a, ^1 |" x, ^

+ M5 J3 s4 o' b  `6 G, m+ d0 r  - 施展时间减少0.2秒: d/ O+ V$ G& P2 _, L1 L0 o- `

7 V+ [7 X+ B7 T- R; U* 天雷强击7 g" f. L! u! t

  W3 s) A* ~2 Z: {  - 冷却调整(25秒 → 20秒)  G* P: ^3 d7 V2 }& p! D9 v
0 Z  {; I/ k( k1 _- b4 X) l
  - 天雷攻击增加比率调整为55%3 G0 ]/ K4 H) C# k! a/ {7 n
- c( R4 {) r! Q! n, u
  - 天雷发射间隔时间减少调整为50%
' W( [) p6 A9 F4 {: X6 o- a3 g. y. k- w9 W6 R8 h# H
* 极冰盛宴
4 ~" f+ q* S0 ~8 a; ]( y0 D
4 V: S3 @( s6 t+ [4 Z; [! m  - 技能冷却调整 (30秒 → 20秒) (30秒 → 19秒)
* L1 d* a! C. D) j( ]) I; i  D1 O/ O! c# `
  - 施展时间减少0.2秒
7 H* A8 Y  U' h7 D! W2 V: V( q% A+ T
* 黑洞  t0 F7 y# U5 p5 ^3 [& c* s* f

# R7 x8 C' f4 h  - 技能冷却调整(35秒 → 30秒)! J' M. S* X8 s4 d# F- W/ G
" l1 m% |/ q% j
  - 攻击力+9.6%.
  x3 q$ G  n; a5 E# U  |# t0 Q" p. v: K. Z
  - 施展时间减少0.2秒
  H- S7 W5 ^+ a6 n, n0 r% s; @1 V3 Z
* R. M% E0 r4 l/ d6 T2 P( l+ O5 ~* 杰克降临
, }* B1 n( `4 Y+ e0 \' ^
0 o% |: J& K$ R4 L( _0 k  - 攻击+8.6%
2 ^. b' L: Y  C. M$ l* r8 M! l2 D  ^5 P; n$ i
  - 施展时间减少0.2秒
% i2 t, a9 l  G+ K4 f! d4 [7 I5 K1 f% |8 U, N' ^  K
* 陨星幻灭
' C, e% d! W/ J+ {
0 t3 j) ^2 t' d5 f& d/ A. H0 h* d  - 攻击+17.8% 4 f. R% t! u8 U8 t: c9 J& o% ?* {% W
3 s2 k- \% L5 @% \5 h
  - 施展时间减少0.2秒
7 D4 i  m! i( _; i9 W! j' m7 R; a8 S4 c
  - 元素落地间隔-21.9%(10级为准)
6 N# u5 N3 ^+ t6 O  o. i/ ?, f
  F( J  g# R" d  V* 元素帷幕1 C4 H% c8 Y8 ?. F  D* U2 Z- V

/ ~# g. y  P) [, ?. a  - 攻击+10%
' f* N/ x; L7 S% a* I0 ]$ j! Q' ]4 [2 E
  - 施展时间减少0.2秒0 t# r8 S, R8 a$ h" t$ ~4 T2 U
1 j) w  \2 v9 |% |6 @; ~
* 元素震荡1 W7 {& o: d& G: V

; D0 w$ h# b- j- r  - 攻击+10.3%% k; y6 E( Z2 u# R# W" z
1 g) ?6 t. l* m
  - 施展时间减少0.2秒7 r6 c# ~# o& x: q7 g. Y) P
  R/ X- e; `1 f9 v" D$ \
* 圣灵水晶
& O2 f: r4 f  S3 |
( M( [# |( n4 ~! V  N7 t, b+ _3 k/ [  - 攻击+7.9%.
9 o9 u7 a2 A  }2 B  y7 R- X5 R4 K( L4 B2 f/ ~$ k& g4 `
  - 施展时间减少0.2秒4 w* h! y; i: I* ~" M9 @& }

' Z$ B& c  g* a" ^4 S- Q* 元素之门
  w* C) M5 c, h0 e0 L9 f' G7 U4 G! t- @3 _
  - 攻击+10.4%3 K4 ?" x. }& J: u5 h8 [

- _9 A$ d! ^2 N# [* 第六元素
  _& [% e; k7 z( M% J6 s& b0 P( Y( H7 w; S+ V( W( x+ s% ?0 Y
  - 攻击+14.8%
5 g3 F+ \# S0 \8 B" T5 i4 D. y& b0 Q6 p2 {! O
  - 施展时间减少0.2秒9 l3 e1 Y4 V% f  V( r

- H: v  d3 ?! V8 P: U
战斗法师(new)
' Q4 g( r  i7 s$ E% E( U4 W

/ p' T3 Y, J+ E1 M* 基础攻击
8 T3 j  `6 p9 @" E1 h. r/ t$ O
; B- A& e3 Y# |  - 攻击+12.6%' e9 e; r5 u3 b* U6 R) d
( S* Z' S( p0 M7 ~0 H
* 龙牙( S" s5 q6 h7 P

2 Z7 H) n" ]# p6 @  - 攻击+12.8%
, }( Z# F5 k$ n- }- I- q' z& u/ P3 M( M: g7 {% T( N
* 落花掌
- a: {4 A4 r+ Q' I
0 Z- d  D: E4 {7 ^1 F( B) o7 ?8 }8 k  - 攻击+13.7%
% z/ D5 `# f: F8 U' E: k3 |( `% ~8 l- \
* 妮乌的战术
/ [% q! j- L4 T  u% S: l/ k8 b) P
  - 取消跳跃力减少,调整为跟其他魔法师相同
( J2 f. R* O  m, |6 f
; p- G& }6 F0 y# D; _4 l    ㄴ 保留跳跃速度比别的魔法师快速功能
1 S% K' x. K! A) A7 r! ~4 z
4 R7 N( Q( |6 O4 Q* 圆舞棍
: a7 ~* o8 V8 g3 n% w* X$ W
( ?( \6 w9 J& W+ O' Y; U6 g, T  - 攻击+13.8%
  R) a; z: X% S7 W" i
: `" F4 X6 W. g* 发射炫纹5 |( [" h9 ~6 j

" N: O% j) D" I+ U2 U: L  - 取消冷却提示
6 s7 h$ @, N, m7 x% n, R/ j4 l; R3 ?. ~
7 B8 t! m2 I% N& q9 N) E6 c* 炫纹
9 |" ^# j0 i4 _+ y8 q* {9 M: B0 f1 K9 M* C4 A' v3 L& t) @
  - 攻击+25%( W5 U1 O" `) x

1 p- o0 E" e9 p  - 取消最大生成限制的系统提示
$ z" v8 K! w6 _: l0 r
& }9 D5 s" |- r7 H0 k) G* 双重锤击$ h9 S4 |- q6 j6 |7 G  t$ H* [. D

3 V0 c+ Y- b+ R- P0 w  - 冲击波范围全等级固定1505
0 {9 j0 J$ L! ]& P3 G1 ?. k4 C, F/ i- D$ ^: U2 T6 C
* 炫纹爆弹9 K' j5 z2 f+ B% q- s5 z2 F
( f8 Y& I2 f) c
  - 攻击+15.3%+ m" O( `( ?* S0 n$ ~+ q

7 j* Z$ |1 _7 C7 d1 U* 炫纹融合) h* K5 X, d7 P+ [3 Z

! S. ?5 Z$ F" c* _9 s  {# ^  - 攻击+15.3%* ^" Y! `- u  e2 V. g" j! D6 w+ @

4 O0 z8 X3 u7 O; |  l* 碎霸4 N- b9 e# o3 ?$ B9 @, |

# ?7 r% k5 ~$ x! n/ t" m5 s, G  - 攻击+13.5%6 D) r- ~1 y% x2 _

' V; A, n( V+ ?0 h( o* 流星闪影击. a, P) c3 v7 M2 ]
3 C0 _. W; O1 c+ c' c
  - 攻击+10.3%
; b: z$ L; r' y  H3 ?, Z9 V# `4 T$ ?6 ~
* 炫纹强压! [$ G& V5 j6 E7 n
3 ]' D' M: n; G* V& F6 b4 ^
  - 攻击+13.8%2 b& b- s$ _, f9 n
- z# g7 m1 {% ]4 G" p; F
* 强袭流星打
; M9 F" j7 g; [6 F9 b; {4 u3 }6 ]" n5 `
! b1 ]/ b* U/ ^0 o  K: l7 s  - 攻击+8.3%
' D! r' C% v. @3 y2 n$ u
: I" ^- r9 Y9 G, t  - 未蓄力施展时突进时进入霸体(决斗场无效)0 o0 [: X! r, g. _, x- Q. s: S/ A1 r$ c
' P7 {! k3 o- i/ ^( V, C- Q3 z
* 龙刀
% C& o3 A4 ]) e1 ]3 |/ A2 f9 S1 X/ t& R! i7 q  W
  - 攻击+12.2%: K: [5 T: S2 V8 k- P% [

) p  \7 b% Y6 h4 l2 e* 煌龙乱舞
% Z/ [& r6 h& L1 D2 }0 [/ m' @. i, N5 I( n; K: |
  - 攻击+10.5%. I$ U  l$ ~. I+ `

2 E$ A% D' f' n( L; [2 b* 星纹炫爆
( |+ v6 x8 {, w! r  Z/ J. N& o8 h3 y9 u. P9 e: M7 B
  - 攻击+23%8 r( h- d) \% ?: K- q. A! j# C( _; ]# n

- u0 s: d7 d0 H' A! I' d- g9 H  - 取消需要变身才能使用的前置条件
# i6 Q# z  Y1 j1 K, V% E# ~; V& s3 ^; Q- p3 B
* 变身贝亚娜. x& I* ~# H2 D/ K7 S
3 ]2 N- l9 v* r
  - 变身时炫纹buff立即激活并且随动$ K+ d# G; y' n* b6 F' d! n
" ^! i  O% X5 F& \$ i7 h
  - 解除变身后0.5秒无敌
4 M0 }' ^% c$ n% v2 F2 @5 a3 ^! C8 P" y4 k; l) E! _& N
  - 9级
( Z7 Q$ M7 t" V# t
/ H* a/ g3 ~' }/ {5 }    ㄴ 变身状态下所有异常抗性+1000
. ]' k5 V& I+ \* I5 }
, @" X  E( e) n3 D5 k8 j. X  _& R* 解除变身2 j6 F6 ~8 @6 d: @5 u; T

4 j6 i: ^& J, x# S% ~, x% D( r" I  -  解除变身后0.5秒无敌
- j5 d; ]& y+ ?- P% I4 y
" ~  {! f2 t4 }; P, @2 Z* 闪击碎霸: W3 P! M2 c2 n2 l5 {, g
- g/ r" @% K! I4 O) c( i. r8 D1 J
  - 攻击+13%! Q3 L  a$ p+ I/ u, `2 Q# S: X
9 m& g# K5 [! n5 T: _
* 流星雷连击" ^$ w8 h$ S1 v# ?7 ?

2 _9 {$ w. i0 Q! C  - 攻击+14.2%
) Y* k( k6 [4 |/ I
! p5 x. @2 y5 {* 炫纹簇/ |9 o4 _# {. V9 `& q8 T; ~

( i8 w% h, D+ E) F  - 攻击+13.1%  N) [$ A, S( C, ?3 J& V( x

4 L- i' w9 _$ u- F, J* 使徒之舞3 X! y5 b- F6 [! B; x7 C7 K: }; ]

9 x$ y, c" z( Z0 J  - 攻击+9.9%' k. H4 ~$ I/ S0 X. Z$ x7 W
' G( ^7 `/ [/ Z# e' y2 @
* 使徒化# o' |# D9 p6 h) C! I( ~
' M: H) x: i% ?) q& h& j( U& ]
  - 变身速度加快
4 b: a' Y- s8 M8 o; y6 N' N/ F; C' F) _6 m
  - 结束变身后无敌0.5秒" N; p% G+ v4 g( e/ U
+ N4 j0 J, v7 v% p
  - 减少变身后硬直6 q' C* N# Q2 P. n; X8 w5 M

# q+ U" o& T3 l& C, R) e9 p; F  - 一骑当千碎霸攻击+7.9%
0 |4 ~. k3 a1 X# s& M) E6 G( J$ [' e- H7 v
  - 变身时炫纹buff立即激活并且随动6 s/ Y6 S) m- A9 M* z+ c4 P

: q( T5 G+ p9 f, \$ v/ p0 k* 封印
4 D0 N( u  z0 K8 z" |# M6 V8 }3 G. P8 D: e) R
  - 新增一觉时所有异常抗性+150点效果
5 y% B" X) v+ q. m/ n; v  H; n7 o4 ^# @; j' g, g8 ?* z: C
  - 一觉9级以上时有效、
8 W0 T. L/ J+ D. @* }7 _3 c. u7 }
3 Q8 P2 c7 r4 E8 w9 p/ [4 y0 j7 h1 F4 R7 Y2 H& K- x, W4 F' D4 i
+ K( S' k5 Z3 e
魔道学者(new)

/ K2 U& X8 K7 |8 `
0 z- F4 C$ B' @* 改良魔法星弹& y- J: I  D! Y9 e- m

, f% I/ {/ E  u: S  - 攻击+33%
+ o& @3 C- r' o9 Q- D4 @
# w9 q  }$ l+ w' K' J% |* 改造舒露露
1 d! \( Z6 f2 S, w" ?9 V7 D+ g) h7 {, ?$ I) ^# g# l
  - 攻击+24%" E- M2 d4 X' e9 F5 W  j# _
: `: H6 O& K: Q8 r; e0 @
* 变异苍蝇拍& b& b* Z- @% w5 {" c2 s

' S$ E9 j, J6 F6 ?& ~3 Q7 m  - 攻击+12%! ?- `* `- s$ V: D1 ]+ x, a0 d: N
) }( s7 [1 i  ~) @/ i% ?$ f2 @9 K
  - 施展时浮空状态
% f- u/ n" H" ?. f
6 m& y( u8 r4 r' X- N3 P* 熔岩药瓶7 `9 p9 o# B9 j- P) c4 F- f% p' q
0 e2 P; U* m6 ]7 \; `3 d/ r( T
  - 因贤者之石调整成功,大成功,超大成功攻击调整8 }" {! k4 \- l$ ~4 ]: f0 z
' Z* ^4 ?  J. X  G
    ㄴ 超大成功时火球的追加伤害效果合并至贤者之石.
' q6 Q0 ~( J' @. D% g7 k  O/ y# `  J0 L+ n( ]. h
  - 失败攻击+31%
1 P$ N0 ^, y2 K3 F5 O# j3 o1 N
9 A# V1 U0 o. T# Q6 q8 F  - 施展时间减少(10秒 → 6秒)
, X, y- X  x. x! ^5 ~8 z9 z. l$ O2 H' |# t; d9 N
* 酸雨; Z6 U/ y4 y9 U9 w# P+ ?

  _% J9 B& f/ o% A6 I, ?  - 因贤者之石调整成功,大成功,超大成功攻击调整 6 ]8 [; \+ D, |6 K4 j

: G" @% Y7 x4 a4 L; i  - 施展时间减少(10秒 → 6秒! B  \- D8 |& U$ |6 t6 d, h7 K
# h1 i- I( b: Y6 G6 n0 T. V
* 电鳗碰撞机6 U: i8 H% T5 y$ X
. u) S) L0 m# H# e" y! c
  - 因贤者之石调整成功,大成功,超大成功攻击调整0 N+ w8 c8 ~6 t
+ b7 h" t! @3 v: C8 d
* 旋转扫把6 H- t! p' l+ h" _4 o3 T5 a/ u
' Y; [8 g7 D7 d4 N- ~) y4 I
  - SP消耗减少 (40 → 30)
9 F4 ?2 w% }  f
5 M8 ?7 w" r7 N: R0 {+ V  - 技能冷却调整. (20秒 → 12秒)3 J% O( I/ ^, g; ], R
; G3 C- `/ c6 t: z
  - 终结倒地时可以中断施展乘坐类技能& R3 U3 b. `1 B) `

) O" s* f: w  m' F# r    ㄴ 电塔,炉子,反重力,冰车,一觉,雪人冰水,电鳗兔,二觉$ i7 v$ [% _. G  N
0 x. M) f3 A2 a* \+ W- h
  - 终结倒地时可以施展技能; x0 c( Z/ N1 L0 J' _% o

: Q$ {+ P  \$ e1 m/ m% c    ㄴ 电塔,熔岩,反重力,改良魔法星弹,挑衅人偶:舒露露,黑暗斗笠,酸雨! Y3 {# d5 \4 X* O
, Z6 h. A! F* B, b6 q# U
  - 地面施展
$ O/ x; ?! {6 n4 M0 `: ?
8 }/ r3 a+ l- L# G; j( _) @  C: K    ㄴ 减少技能施展前硬直
0 v7 E( G1 s5 N& f2 h/ G
+ h. i& V3 A4 b( g    ㄴ 回旋时的多段攻击逆硬直减少.7 @0 ?0 ?; s* i3 C* H4 C! {/ b
$ O9 b' a+ }% d8 u) U+ Y  F
    ㄴ 回旋中增加移速,移速受到加速影响。) Y- U; t0 i$ C. D

! e% q9 |* _6 r: u) B! [2 ?    ㄴ 改善终结命中敌人拉扯至前方的判定& @8 F: K0 E5 h& u! o( d

1 Z6 L7 [9 d4 z9 r! Q  S9 k  - 空中施展. W9 E: u; a; W

8 H7 W0 e& i' `! p8 H    ㄴ 输入向下方向键时更快速落地
8 Y' x7 y7 s! ?/ K: j/ B: `- v" c) }" X; G. `+ f1 S

' X: C5 i" D# v' N; p/ U* 炉子
; C/ x3 u. D- h, w3 {
9 j3 Z9 U& P7 p* S. [+ H  - 失败攻击+15%
9 M) G6 z: I$ j3 A  z8 g$ j+ V; s2 b: q/ @3 v: @
  - 失败时减少施展前硬直
- C& ~# N* j& a! U. O. |) L4 X; T  |2 L
  - 减少施放时间, ]9 g; A0 T' f* `' D4 |8 L

. @2 E- U" z8 T$ O* 反重力
2 p& b7 X8 l' P' y# L: m/ g
0 y- F7 R; }$ G, ^. |. R! I" ^8 \  - 攻击+32%
" E4 X$ [8 J( l0 \  P9 ?: a! R( \
: z: i, ~1 I8 Q$ s$ k5 V  \* 冰车. p% d/ e/ w( y) z0 C2 X/ Z

9 Q# e5 `; n9 }% z8 [' {2 C  - 攻击+16.8%4 f1 A  h" ]. f/ ?  Y* r6 f' {
# M* S7 Z- n" O, [8 M  U$ M
  - 失败攻击+7%
5 M' V0 O9 V, A8 e: C% {4 t$ c" M5 B" L& ], E- G5 b6 \
  - 失败时减少施展前硬直
9 d2 r  o* y# {9 H* \
: e3 k$ P8 B/ s  - 删除落地魔法爆炸攻击
' [9 {# \& y4 I* R5 M6 G( c- ]4 l
0 P5 Q; f4 W# i- C" _% r  X, g    ㄴ 伤害合算到技能总伤害中
1 n3 u- e" r; F0 U& I  W
7 G! _. K9 `3 `8 b& G% R* 技艺融合% t& E8 }% n" C; q

( Y7 F6 s& y- H7 a% C& M) G  - 攻击+6%8 d0 Q  Q2 ~1 T

  @+ c" a! m' L% t$ e: z7 w5 n  - 减少施展时间
' a) i* B- `  v& y& q# V* p( z. U  B' {* H
  - 连续输入技能键/普攻时加速施展速度7 ^* B4 ]$ `9 _. V: z$ |; b8 }) X
9 y- N8 l  s* b
  - 6级
! d( I! F! i5 s" w; v: }: J, p+ l0 v& U  v+ O- z2 g
    ㄴ 30秒内魔法暴击率+10% → 吸附力与吸附范围+20%.
  n$ [, o) M, o7 P# F5 Y( n1 b% V5 @) k& V- {
  - 9级
1 m( e2 E+ v5 v. l% p! p$ e   
* y/ c7 P/ L8 {$ L/ q) a* {1 t; Q3 q* X    ㄴ 原效果合并到技能,新增终结猫爪攻击+10%效果
& J, n; D8 {* s
! j5 X0 u; |) H" [6 ]! E) A" A* 贤者之石: w- C  \: w# h: \" y9 ]2 v
" v8 [5 y8 y1 a1 H
  - 删除反重力增伤效果4 ^1 D+ q/ \0 F& a- g2 ^
' `7 l) n% `" _. b! E/ J9 y
    ㄴ 合算到超大成功时伤害+ c3 q' a' P% Z0 b

% |* v" \& K8 ^  - 超大成功技能效果调整
# d# }0 c  F7 `+ `" u8 o8 d' v- y) e3 `4 ]+ V- {7 S% k
    ㄴ熔岩,酸雨,电塔,炉子,反重力" B0 f7 M; M( x# u: q! D

5 i( `7 L. R0 ?2 a    ㄴ 超大成功效果全等级固定至相同值
4 ?* }5 e7 ]1 S, s* E* G/ T. D
+ k1 o+ @3 A. v" E. z    ㄴ 新增超大成功技能提升技能攻击的效果(7级为准36%)+ t2 F- F5 v. P2 E4 _6 I
: t0 Y* d" U8 g. z5 M8 r7 T
* 魔道学助手
5 C$ Z2 V; |# N! \5 `' u, i) B
, y7 N' a: n- ?8 O  - 取消酸雨增伤效果
+ u: A; _# `- Q% D
/ j) u5 `6 _( \4 w* 超级苍蝇拍3 ~/ a8 S5 P/ d9 r2 k* G

9 G; S% s/ T( \  - 攻击+13%
( S* @2 x) J0 T7 ~) P- H  J$ j' z  I* x, j
  - 施展时浮空状态4 o) @5 A- m  `

! v$ k9 h, K$ ^3 x3 `8 n6 t* 光电兔' V# E) R+ n. O* ~

7 _0 l, C7 i5 X5 \7 e) R  - 攻击+11%1 a2 P, X2 j4 N4 p" U

# o  M. H9 e9 J; P+ S- ]! _! y* 雪人冰水
  F6 X, G2 ?" I
' I7 ]& u' G) q" G: x  - 攻击+5%
. l; W: o& t( W, l9 x9 q1 \/ ^; N% L) Z; `% O  a- U
  - 连续输入时减少弹开为止的时间
+ K  I, r, w, k2 v9 J7 y1 h, p( }0 V
  - 弹到地面时无敌判定
4 h! P' @7 n, r8 @; w! l' I& k
7 n% Z  ~. l& O5 Z- L  - 自爆时在更低位置落地
/ w* O1 x9 a7 N3 p2 R) Q3 `3 U( _
* 超级棒棒糖
) T4 `, B2 D- S3 A
/ @( ~) L6 m- P' d" W' l9 J: P' b  - 攻击+23%
9 Y5 i" n9 S! J! Q7 Y! D! Y$ E# j- G, p  ^8 w
* 二觉
' a9 j) h- e$ P
7 L5 O. U) X; J2 F7 B6 p3 T  - 连续输入技能键/普攻时加速施展速度8 M  A" c4 J" K# A" X( N
+ Q+ T' J" n) y' p; F0 f% z& S
  - 施展结束后立即落地
  U4 [; l) ]: {% O* [2 `9 `1 ]4 B- o; s3 W
技能展示
' R1 E; x/ {% i9 G
: c$ \& `+ c5 o# u, b5 q( V* z9 K
女散打
) A3 h) B# p4 y

2 T4 c3 k4 z8 [
; h! U- V7 V( B4 J, a3 a& G* 前踢* ?) P6 t$ z2 _- Q3 W0 Q
+ p, n$ K  z/ y3 j* q3 o" F
  - 攻击力 +17.5% .
9 x# t3 X9 i8 s6 K2 Y1 n/ N$ g8 g. D$ `9 w/ w3 u4 `1 h. t
* 下段踢! t: E5 {* ?4 v, o9 h% u+ ]
4 i3 D& Y9 Q" f! B' o: i6 c
  - 攻击力+ 19.4% .
0 W- @4 S4 N' G" I$ ]( N% v6 V# }* ?6 t/ K4 t  a
* 崩拳9 R5 ?: ]9 r6 F
( a: k* X, T& G
  - 攻击力+ 15.1% .
7 q' Q! |) I. N( I! ^) Y1 @+ [6 q" y& T
* 霸体护甲
4 d; N7 k) ?$ A. v, z" l! i$ y/ x: x5 _3 A. m% G; z
  - 施放动作变更为霸体状态.
8 B& V/ A% t3 Z' n: S; G+ V
' J0 P: z/ \: b9 o# I0 o  - SP 消耗减少.(15→10); Q! G1 `0 k5 ?- R% D
7 t4 _( j; a( X1 B3 K" O: Z
* 碎骨
, F& j6 `4 p$ Y1 e
' Y) |/ j/ Y0 [3 s  - 攻击力 +15.2% .
- J( m: R1 g: Q$ h! J7 p5 B+ y; S% ^; {+ @! w  x6 @* r, [8 Q
* 铁山靠
' S4 ?/ `. t. W  h3 V
+ y1 W) ?: a* b) n. ]3 v9 ?  - 攻击力+ 14.8% .
. a$ H7 B- V% e- R' F; X9 V8 P! b# O! ?* e# [
* 旋风腿
+ _: k; d- I; d; H$ k
7 |; N) A7 ?+ M  - 攻击力+ 10.6% .7 P$ w/ `$ D/ Y& l9 {8 X. y1 e9 T3 i
7 D! {' Z5 f6 O9 c5 N) }
* 寸拳
* u  @# m# c& X: Z4 A3 C  {+ x5 y. H' s
  - 攻击力+ 13.3% .* S. i+ }, P5 W4 G
0 |* O% V" |* q) P0 n1 w
* 升龙拳
5 d9 @3 Q* M5 t8 C2 u" C2 G9 F4 I" ]. D9 e! N$ _+ f
  - 攻击力+ 13.5% .1 K. s0 I6 n. [2 L& a

! _" d" s) z9 i* 闪电之舞
3 e; x- a' @6 i1 u/ m% X: O7 {
* M+ F1 Y+ Z; }: N% Y! M1 T3 y  - 可强制中断普通攻击使用& l+ K% f5 L5 U+ H( d9 O: y# @
1 a* J1 b7 e6 H; s7 Y; R7 @
* 纷影连环踢
; J' j* r3 q/ S; R( {
0 F+ w! E' _# L' ?  |, ^6 G) W# H  - 攻击力+ 10% ./ D3 |. H) @# t3 X9 N0 l

% c5 b3 P1 c, t/ p  - 可强制中断普通攻击使用# s6 j6 [0 M& A: N
! B1 t7 C, ]) V& N' `
* 武神强踢7 a) B3 H8 k1 H1 W! v0 }/ w
; E2 i) z& i1 B8 \$ u
  - 攻击力+ 16.8% .
9 z- J* {) _; r  d
9 L. \& u* h# u) |  - 可强制中断普通攻击使用! R9 r8 D. d; n/ s: E
6 B: X! w) L# ~
* 破碎拳
; Z  _1 |* ^$ a5 ^. w( h  C, q7 Q# t
  - 攻击力+ 10% .' v# [( l$ H2 t. P) f
7 L6 `* Q8 x0 i: n$ N) S& O) `
* 回天连环腿
- R! z" q4 @! [% g& L' X4 C# t, W& p/ h- Y
  - 攻击力+ 10.6% .
3 a' a4 o1 O6 D# A" M2 r/ x: W6 l# c" m
* 虎啸神拳' x3 K' E# g$ Z* F; Z* x
/ c; T% P8 ]; p. N5 w: c$ l% a: K
  - 攻击力+ 11% .
( i/ A- ^* a0 n$ B  M7 E" Z5 R1 `/ e+ ]9 ?! i8 K! t7 Y
* 无影腿$ y" w8 a( L" \8 h, ?
. K- Y! c& _4 u0 N0 ^1 a: H+ C
  - 攻击力+ 12.8% .
  S8 c4 D1 W+ K" m5 _6 N# b' J' I$ v# ^- g( b# q
* 极尽 · 霸皇断空拳0 C/ B0 t* k7 [4 R1 I

5 D: N4 [/ n* @. C9 c1 D3 G5 b8 u  - 攻击力+ 8.7% .
9 t- G9 o& p4 z: ~% a4 y% `
# D( F7 O' d/ L7 ]  M% {  - 可强制中断普通攻击使用
& Q, ], _( q1 {4 M% I! _+ h! N- K* |; ~7 s! n4 M: u
男散打(new)
; c$ Y0 o2 n/ L* q& x/ R9 n5 l

; }9 D6 z8 V+ P: a* 下段踢
1 }3 e! A. x1 `# Y' U; c; x, E8 k1 p& @+ e# O8 k9 H; h* i
  - 攻击+49% & B' A! b; e$ \8 C3 R' R! N+ U
1 }, ]1 Q' P- c: W3 C1 [, H
* 瞬步
; K! L% m1 u* S2 O7 e- X3 j" [  b
- A/ G- ?% B9 Y  - 可强制中断普通攻击使用8 b: p8 B  d) U# ]1 a+ o, q% O
  a( b! ]1 Y0 }
* 肘击( k* f! n9 m) S3 S5 \

, }3 Y" I/ H: U! j0 u* B  - 攻击+25%
" ?2 B9 u* r* w, y
' o9 [' C3 J8 ]$ Q. J$ r2 ^5 \* 霸体护甲' T/ |$ m% w! j! p
6 V* j  I/ T/ x4 w1 r1 z
  - 施展中霸体& X4 ^; B& w" H) F+ @" f9 C
- m8 W. Y) B# }: p$ u/ V9 l1 T  i7 A
  - SP 消耗减少(15 → 10)7 U" [# `" L+ b
( C8 n7 I: v/ N  _  B: v
* 铁山靠/ u' G8 i* ^8 p6 m4 c6 `( \

% }/ _; u9 g% ~5 F8 @2 U% H  - 攻击+19%
- R( Q& `- d$ ~5 l" U# C+ K. a$ p) @- |. U
* 碎骨
, V. S7 s  ?$ u( g6 b$ u/ d
* e# q- g5 B* N* B  - 攻击+6%, u+ L1 U: d" P2 W! P9 W

' N  j  D: N# Q. @  D' J: Y  |  y* 闪步6 _3 e9 U! F8 t4 b4 `; o9 q# i5 l5 X
5 l6 m2 ?0 T9 h3 V
  - 新增碰撞敌人时无视效果
+ g) Y  x/ K- `+ |& P- w" M  b( e8 E& a/ {3 ?, ]0 B% N
* 旋风腿
, q- f4 @5 {/ t$ y
+ Y" C" o! f5 `) T. @  - 攻击力+ 6%
5 W; \* J9 E  _& e0 @- o+ B( q& e, `/ j9 @) f: F9 C9 P
* 闪击 (新主动技能)
' y5 Y" o5 o& ~8 K: U+ x* W. p" a6 w' E2 j7 E8 F; r" ?
  - 30级新主动- L5 Z8 F. T% c0 Z
/ g0 v. ~: V: k; h2 ?4 p# k
  - 快速接近敌人进行连续攻击
2 m3 `9 O7 I+ z4 Y5 K6 p- F5 K( @( m% T
  - 普攻/柔化中断时输入方向键来控制推进距离
0 l6 j/ W! w/ s, X% N! ^' y
" N4 Y2 _! m0 _* 冲膝- t) ~# N0 G8 h, \
5 ?- Z" h2 {8 t7 C7 G% b& v
  - 冲击波效果对近距离命中目标无效/ r6 H+ @) [; p: L6 }/ f1 A1 j
# r" ^- t6 @# B( T, M
  - 对近身目标攻击+51%
7 [! }8 C! P0 g- F+ D
0 u4 k; j# r) q8 b4 h2 M! J& [5 A( b  - 冲击波攻击调整为近身攻击的80%: Q& @' m) G1 H& {
# R- o7 V  x+ Q0 y$ c8 u7 [
* 炽焰旋风腿- M6 j+ `+ N1 H$ [; I2 N% A" ?$ }

- g" ?6 [! Q- j) x/ d# d  - 攻击+22%9 [% A& d8 Q7 M
! T7 X0 l5 L; Z
  - 普攻中可以中断使用- P: l+ P: i) V- J9 s

; a  r) M* P* @2 F& G6 d+ n. m*飞燕旋风0 Y' N1 w; X; G  H( G5 c
) [' z0 Q/ f6 ~' i& S; q/ I6 ~( M/ D: t
  - 攻击力+ 14%
1 c  z3 k: I0 D& t$ ~5 B7 P
6 f! f) a0 Q$ O( `( v6 Q4 |) G* 闪电之舞9 I8 T1 V5 j5 y- V9 H# v
& E) `1 x, R" b: ^
  - 攻击+28%
4 R- [8 z: p% l8 }
- s2 F) @6 V0 d7 ^# c  d# o  - 普攻中可以中断使用5 G+ d5 |, \$ L  }% U4 ?$ w3 h

) Y" [& ]& M8 E; c+ Z* 瞬影连环踢  k) _/ b+ i$ r2 y, x

2 t" L( P/ R& [# ]  - 攻击力+ 19%; }# e7 Q( o6 G$ b
3 f3 L5 ^7 \8 N" F  E# a5 j$ m& s
* 一觉
! V8 a$ G+ d! D9 [- Y% l5 C* ^/ |; @8 k' w
  - 双重开放攻击+19% → 27%
4 o* J) K/ ^  D7 T
1 {( \) S' v" c. x" ?& C9 W  - 加快技能施展速度
* s3 m5 R0 ], Q! Z# E- M4 y# L- g3 I) y
*旋风碎心踢$ H( l4 y! l3 r# x5 w7 u
1 E$ K9 d- W9 r( `1 K: Z
  - 攻击力+ 16%
, Q2 V2 r  e* `( n. Z
$ u$ x- |2 z6 y8 y: d/ c; L* 烈火强踢- D  K$ R$ Q, R, M/ G) P( a
* j% j! B! \; y" E
  - 攻击力+ 13%+ ~& Z' t0 A. }7 M/ \' Z; C9 U1 u

+ A7 d  m6 ^0 r1 ^* 烈火强拳
5 W% ?( R2 T6 U3 g* T/ x$ S1 u; c& z
  - 修复偶尔攻击判定无效问题- }" d- y; K' T/ @$ W, F

1 x" w2 t8 L# D/ d, W- v& a4 Z. {% d" O1 J7 D7 e( }
* 二觉
0 r5 p9 \- u- M
6 F) l) Y" C* m4 n+ p# |  - 攻击+ 11%, M" `/ U& {6 _
, t& H& E  ^! W7 j& `2 D
技能展示7 q. p3 k5 E6 v# W8 j

" _0 ]$ \* g) F: L! U9 N2 O" d9 Y& h  w: \
帕拉丁(new)
4 P' {& {# `" e$ J

4 Y( L8 v9 k1 z# l8 z- y4 [* 基础攻击
$ ]5 K& H* w! W) ^8 V* c( D! q2 [" o) o
  - 攻击力 +9.1% ( ~" S" m) m, W& O. p$ v
! n1 D) a7 r2 \0 A+ I
* 冲刺攻击6 w" o" Z. t( a+ D
. V! I: @7 R+ y# i  J* |% S
  - 攻击力+ 46.6%.
: g2 \) D& C' D! K/ g' C
; N5 s6 ^' E& d0 e* 致命突刺3 w# ?& F& i3 }2 `8 z8 W( D

4 Y* K$ ~, I# n$ k8 s  - 攻击力 +39.1% .
4 }# a4 K, G/ y9 k/ M& S) M8 o
& |4 j1 m6 a8 X" s0 U1 z* 天使光翼9 I* n5 r, e" h4 b& q9 j0 }
4 f( P' F0 P+ D. S8 Y7 ^3 R
+ [7 l* @- `/ G9 u
- 光翼激活时,新增追加施放速度追加的功能
. V1 i$ f" L6 P, _/ x* W" B! n4 L& r, g/ O. P# S6 _5 j
* 神光冲击
/ E+ t: [& d- N% E, H' D: c5 Z* R7 V1 T0 a! v$ p" u2 H
  - 攻击力+ 11.0% .
1 ^  M) }& z$ y8 t0 J  j( b; @& V  M0 x% c- P
* 神光连斩
. k4 ~: e- t. r" s
6 u7 `" p" V' P0 {" w* n8 S  - 攻击力+ 9.2%
4 G) X) D% d' |; d0 J- Q& `1 \
8 _: `' m* u1 r5 o9 M* 圣盾突击) [& D: q9 x: s  x$ B& D7 ?
, k, x3 x- [* M% A7 Y) s/ M- r
  - 攻击力+ 6.8% .
* U  P: Y. Y3 n# \9 M$ c; J0 _$ |( Z5 |, t
  - 受攻击速度影响了. `) E1 b! K1 T2 i2 r3 v3 D3 @6 W
3 b# `/ M, {6 z+ p8 f
* 神光喷涌
" X( d$ o* ^) |; i9 ], H" A2 k& F! ?4 }0 J/ s" j, P
  - 攻击力 +10.8% .
5 ?% Q( s+ }6 J; m+ i
- R, D2 G/ a: j6 u, [1 x  - 受攻击速度影响了
8 G$ R( q+ [6 \. {$ U% |; L/ p5 C  w0 D5 L* X! m
* 神光盾击
7 {$ g1 A' B: I3 T; e9 n& n' {$ ]1 M) [. e
  - 攻击力 10.6% 增加.. h: t7 [- F% v) I1 W. a
" ^5 D! V6 G3 V/ E0 T! |0 @
- 受攻击速度影响了4 [+ J! O- \: p0 }9 @

2 I1 y6 h1 E" K, r2 @) Q* 烈光
, Z# w- P9 Y# T3 Q
' A) `3 ^9 `5 }  - 上挑攻击力+8.7% $ @, D( i: x  `8 i, N4 N; h

; s# u2 W# J: c8 u4 o! ?  - 下砸攻击力 9.8%
2 y4 }+ ^! I/ A( q. c9 ]  q* j, N
& S& ], n, l) f& S- a  - 受攻击速度影响了7 ~9 C* k5 l6 s, @; c0 l
# Q( r: g( k9 N0 q* v5 g
* 神光闪耀
2 U0 _; P) ?7 m7 N/ D, s- w" {
, C' ?* E' G' W; N+ ]& H: \; r  - 攻击力+ 11.6% 0 o. D1 A# ]+ C7 v
! l/ x/ L5 _* Z1 p, Y# {" r( S. n8 r2 f
  - 技能冷却减少(20秒 → 16秒)
: T7 c. U/ O/ h4 P: G" E: i$ s& x2 L1 K
  - 添加了在输入跳跃键时立即激活完成的功能。, ^+ b$ v, O5 D- L. Z

5 C( c. m/ A' d7 C) }  - 受攻击速度影响了1 p/ d9 L0 h% y( @+ P: c; ^

, D2 X* w  a" x1 Y  p8 O- c* 神光闪影击0 K4 }. M/ A. r  c& m
! w* E7 v$ ~/ Y: ?
  - 刺击攻击力 +5.6% ) f, H4 n2 C- i, c- d4 f" i

; C' Z, E+ X& {8 Z: Y  - 终结攻击力 +9.0%
7 U7 t/ E+ F. B4 X- ?# b0 [/ k( r3 m' j
* 神罚之锤
. L- d( \- Y$ v7 W2 E# X+ O) \# h
- F; `" p5 A% Z: P; p4 F7 y6 M& k  - 攻击力 +6.6%
$ ^; Y8 K7 Z: w9 j9 ?; S9 t2 S: |1 j0 F2 j6 E
  - 受攻击速度影响了: s  D+ [. U5 a' F9 s" F
( ^. L/ K7 ?/ @& U
* 神光之跃( n) V# p2 r" l, s6 A# R, [& \
  q5 C. V' I% G% [
  - 攻击力+ 11.8%
* a! o+ S; I6 ?1 i8 [$ P' g* V( p7 w. M2 b8 [7 O% C/ i) p
* 信仰聚合 : 神光惩戒2 H% }! g+ i' u: b3 S( @

& h8 x5 z2 O6 A* O4 h# s  - 攻击力+ 12.8%.3 G+ \' Z( b9 j; O- F

* X3 c. y7 s0 A  K  - 控制僵直判定删除
7 b3 b& S6 U4 s. G! n4 j0 {
( U. Q" G4 D# [5 s5 a: n& J* 圣盾裁决
2 k5 w( Z) P9 x$ m/ B9 j) b. T% X4 G+ G) t0 z, ~6 r
  - 攻击力+ 11.3% .2 U' O) ?8 k& P
9 q" n: r, `4 a0 X" @, |3 L1 S9 z
* 神光庇护
, e" c/ `. c/ n& w5 u! U) F" C# f% r7 t( k' d
  - 技能前置条件更改
( K9 W& _9 p: Y
2 d" H& Y+ d9 |6 L! Z/ N    ㄴ 圣盾所需前置等级 : 10 → 1" Z. [% _. B! g! p6 z* W  q! W
2 N) @& h8 I5 f6 B  x
* 破晓之光
5 z: {0 r' M. x, |1 Q/ y: u) {6 t) `6 t$ N' m, ?' a
  - 攻击力+ 10.4% .
$ ^% ]* M: ^/ E# \9 ]$ M1 E( g# m% A
  - 受攻击速度影响了0 Y' m, _  W& t. \8 L) d. {8 p3 I

* d2 ?1 Z- @  g0 b9 q3 T; _! c) p* 神光回旋斩+ `8 b6 x( I' c7 v2 J

  r+ s- I, Q+ q  C% r  - 攻击力 +5.0% .
( M) s" N- }3 Z3 O; A6 }! V. H/ z
4 i/ K: c2 V1 f" t3 t5 A  - 技能冷却时间减少. (45秒 → 40秒)' s5 h% h4 k' b9 e6 \
  W& O- r( O/ ?
* 神圣信约( `# s& j. X2 j. W8 d1 I
2 I. @* p$ e5 P% f$ S
  - 攻击力 +10.4% , y$ ~+ j& R- M' j

5 @( P2 ^; X, a' i6 W* l* t* h8 A* 神圣意志:大天使降临
# l" y$ J# @1 |% T. O  o6 t( y+ e1 i
' k! S# u) F" t7 N  - 攻击力 +15.2% .5 ^* V* m# `5 C1 \! U* @
* b, Q3 }! Y2 L- G
  - 攻击前按后方向键可在原地攻击
! ?) y" c' L) {+ Q5 P5 p0 [2 ]/ v, ?0 a
暗刃(new)

6 t$ E. }+ g' o6 y; w8 A( ]
7 q( v. t6 l" m+ ]* 穿透射击
" I% G" X5 v" H+ j: Z. j$ d) t
! V9 b2 W) [! c9 ]  - 转职为暗刃时攻击力+ 8%.# i. @  ]0 K# c# l. b6 n$ A& `! h
  }) o5 ]8 p) x6 X" w" S! M
* 重劈
6 Y  T9 h; l2 _9 c* n- q0 M. Y" ~" H; _3 h
  - 劈砍攻击力+ 6.3%.
1 m7 j+ ^! Z4 z
3 ^, T6 G7 V0 r+ H6 q* q( X  - 冲击波攻击力 6%.
7 F0 U& J4 n4 W+ F, g. j, B1 b( v' T8 S' M1 X
* 浮空连斩
4 n- v  @8 }$ [. p* \4 d1 K' _
3 s+ ]& x( W$ I9 z, y  - 下砍攻击力+ 6.5%.2 ?3 g. |* V0 X, J4 h$ B5 u
8 Q6 w! B% S3 t+ N9 Q9 A, q
  - 上挑攻击力+ 6.6%8 {- T; C! Y8 K3 z7 U9 a
  v# z  e" Q+ p4 ~2 o
* 掩护射击( |2 N+ J- {/ ]
9 e' U- A5 U& O! m4 n
  - 聚拢效果不适用于拥有霸体护甲的怪物
& y7 j7 \) S3 b: ^
8 T+ g: v* e! I' Y  - 攻击力+ 5.1%
8 [' b5 _7 q. B9 h" w: v* r- D
3 D: I& K1 P" Q: ?# [: u* 捷影步5 b" U. W, R- j+ h7 r+ p' m  N

4 D7 V- X9 I5 }3 N3 ~  - 攻击力+ 9.1% ., j5 _, F! ~; i# T6 |

( Q/ f1 V0 K& \+ c1 O* 剑刃突刺/ _# |- i/ ~+ D$ s/ D8 {
- n% v( Y+ j/ Q5 f' y0 m) N
  - 突刺攻击力+ 4.3%.2 r7 E/ h4 t; Y& A6 Y- P5 j9 p

2 j* [, x% s( E- n" ]5 T, i8 {5 {  - 终结横斩攻击力+ 5.6%.- u7 h5 p$ j( `; e
0 k4 Z! O# @* ]( \
  - 终结射击攻击力+ 8.4%.
$ i8 a* c" c  e+ K3 E( T3 G0 c# C
  @' i$ m& P4 F9 G; d* 轮盘连射
0 y" K2 {! L, F: e6 O4 F( |
& P$ {; S; t* V2 s8 O, i3 R1 c0 d  - 上挑攻击力+ 10.3%.
* s1 F5 p, {/ X% Z
1 p3 I: f, w0 J/ I  - 射击攻击力+ 10.2%./ X2 @6 X& X1 s0 l
; U2 |- w) ~: x) r$ F
  - 下劈攻击力+ 10.4%." s; E+ p( Q9 n  y
/ a( C5 R* q0 z6 V" b
* 潜行射击
& |7 c( O& q! t+ @* I. {6 d" B
; X0 _9 |* i4 o  - 攻击力+ 9.2%.7 b" \0 x* C3 q! Q% Q. G4 e9 f; j- W& g
3 _( B$ p1 O' A2 D/ R: s5 M, l% |
* 游弹枪袭& q* M, B" o1 v- P
- u- D  o: h- f) p
- 聚拢效果不适用于拥有霸体护甲的怪物& i  [" W- u9 Y/ H# j; S/ ^

8 d: g, K* ]; p! _& B5 a8 ` - 攻击力+ 5.7%
$ D  _& h+ [3 Y" O
6 T) Q; Z7 U* U' P* Q*战术指示! X, A3 Z# Q" I' b* x% Z" W

7 H; L5 y+ Z! {$ L. ^' ^4 P  - 暗刃战略移动速度增加效果合并至战术指示.. Z* J  H7 c# O8 D2 ?- f+ m( J9 x0 K

3 }2 P+ n0 ~( C) K5 T* L- o1 B1 x  - B.G枪刃改造攻击速度增加效果合并至战术指示.6 \9 S" J: i; I: d( @! E! [

! P( @; [3 k4 n1 T$ Z3 X* V3 T  - 攻击速度增加量由10%提升至15%.
8 E8 v, Q# `9 S/ L) A3 s  @
; @" i7 v7 }4 ]* n+ e) f! }; o
  - 新增可以提升队友的攻速,移速,施放速度和自身的施放速度的功能.
4 B' i) `5 m% C0 O
/ u2 P0 a9 L4 d5 B. W  - 增加的速度全等级固定15%.- _9 }1 S. o$ o
1 M" X  ~0 ]) v, P
* 回旋飞剑
7 n# n7 v1 c2 x: p0 s9 E
1 Z& U0 N9 R( }. w8 ]  - 投掷前旋转上挑攻击力+ 12.1%.
8 {8 k) y4 H9 f7 `' c7 U/ j" F9 U/ O/ s# @: l; k. m) R/ h, b/ _
  - 长刀旋转攻击力+ 10.2%.9 q! E$ a' o8 z( w# q- U

* R* ~2 a, h# }  - 射击攻击力+ 14.5%.: R3 A! s- ?; \  c! _3 E+ I

' y" ]3 _6 |  h9 C' D, V# _- 聚拢效果不适用于拥有霸体护甲的怪物) U& V) F- j, c& o5 B
' q3 P& M3 \3 e, o/ `; I8 s$ R, H
* 全方位射击5 Y% G8 H3 `+ j  }6 f8 \- P8 x
0 ^8 x/ n7 V+ [  f. B. h2 l8 L8 v
  - 攻击力+ 10%.
: E7 U  N8 w4 ^* `
" l# F3 Z, ?' }' B+ A0 `7 Z* 血光斩
- K0 [9 n& K/ q7 c1 B% e
& F5 Z  H0 l' X- I  - 攻击力+ 7%.
) ^- @/ n7 u- z0 z8 X& M# u: F" g
* 电光飞掠, t5 k8 [/ Y3 I$ k

0 v' W8 _; @0 _* [( F1 ^5 c  - 攻击力+ 12%.- p# p& y; i" f6 {
8 T, Z1 k# _4 }& g
- 聚拢效果不适用于拥有霸体护甲的怪物+ Y$ F$ E7 i% f7 W$ s# L2 L

  v8 ~" X+ H# G; P* H3 @8 n+ s* 近敌灭杀
0 g( K3 q3 y; ^% {+ B
, r! e$ B' u. ]  - 刺击攻击力+ 7.3%.2 T: b% r( C9 G# \$ w
* r& c5 E: `) ~" x8 s
  - 射击攻击力+ 7.4%./ X3 [5 }% I8 A' v

" |2 A( ?% O3 c2 q% Z: w. U* 大回旋坠斩
3 m: \# {  v0 B. k- M: V1 k
, M2 z' _+ M" `  u$ c( w+ B, j5 ]# P  - 射击攻击力+ 8.6%.( K1 F: e/ X+ ]
# B- i- y- C- p9 p2 i0 a6 I2 e
  - 旋转斩击攻击力+ 8.5%.
! M0 I- j) D- w6 x+ D6 r3 `* o1 i9 y( I: _, D1 i$ Q% M
  - 最终坠斩攻击力+ 10.5%.7 x9 G! I1 L. r; X* u1 A. `5 ], t, I
$ v& ^7 L* a- k1 [5 Q( _: ]6 C
- 聚拢效果不适用于拥有霸体护甲的怪物
9 k; b& K, m  ~  n7 X8 R* y5 s6 B2 U6 }1 V
* 致命焰火
' ]: W3 B9 {" I. o  G
6 N$ M5 r. r. j% Z, d% @, P( I  - 移动射击攻击力+ 5.4%.2 t; ?/ T) ~+ y% h% g: \
( M$ W6 V+ b: q% n  Y# S
  - 原地范围射击攻击力+ 5.4%.
% O; ]- C: _; F7 O/ r1 f" c4 V
3 F3 y# U; ]$ d# k  - 后方射击攻击力+ 5.5%.0 O* P+ |* _% d3 s" P2 V
6 D' I2 O+ J6 E6 L4 q* b6 R
* 碧波瞬斩, a* g; U- Q' F1 e, \+ C* y2 K
8 X( C: |9 d! ~* h# v. g
  - 攻击力+ 6.2%.9 w. C8 E  m2 f* c0 j  d' N

0 y5 S( V$ L5 X" W: Z* 集结·暮光之翼* `- Z6 i2 q! [7 }5 c; N/ }$ |
, g6 a# F/ @- T
  - 攻击力+ 11.6%.
  S) N4 K: |/ m6 W6 o2 \  L
8 S: f, ], F( }; @: W- m! Y
战线佣兵(new)
. i5 p' ~! t# D1 b- y; M- `

% D: W  W7 a! Y; M  T1 M* G-Bomb: e1 r- u$ X7 U% d' |* r3 q

" N! ~0 w: Q1 @  - 攻击+5%
) B  ]- l; J# g: R! \# G
& k, k# b: e' v( M  E8 c* 矫健翻滚
7 L+ [0 Y% E0 d* C1 B7 z4 H: S7 L# S. v, i
  - 加快翻滚速度* t% b8 G% J2 U/ J! C. G( A
. Z. N! s( R, _: ~2 t: @
  - 减少技能冷却(6秒 → 5秒)
2 y  R) t7 B. [8 P3 l! F4 A' P7 u  B' W  ^( k" G0 P" K0 r- c) A

6 I/ E9 k  f0 S9 I! D6 `" J" e4 j*重剑精通+ m7 I# T# H- \' _% O7 I
7 w7 D$ R" `# v1 Q( x$ [  e, X, ]" c5 L

0 l9 P- S/ |- m8 t! {1 k5 T0 g- 攻击速度增加量提升.(10% → 15%): u. N: A8 R/ E$ U5 Z) s1 I

- j6 q$ V$ c0 ~0 q* 双重散射2 r" g' z, @# l. A

( [4 Q% `( g, L6 w  - 攻击+6.1%9 d7 g' ?! q0 f$ ]6 i, z5 m
. j: g; E) z3 C& d
* 剑刃爆弹4 E! a$ p9 G$ j3 r& Q! b" s' V
6 J, {8 A/ q8 ]5 D6 Q8 S$ R2 o
  - 攻击+7.2%
# ?6 c, `2 g* m8 B# T# ^2 U5 U4 t; G* A- e
* 广域散射
: @  V7 C$ l# n1 S' ?; R7 y/ X! s
. w+ W0 [4 P; |5 q* A3 R# B# X9 ^  - 攻击+5.6%
" s* ?; Y7 t( f2 [  i0 n( T' M# y4 q+ x. M9 b
* 爆裂斩0 e! p5 N! d3 E# ^6 H. Z* I  m- u1 v

( u) U2 o: `$ H0 U- N0 {+ k% V  - 攻击+5%
8 f/ S/ R  ^& V4 }" }0 k# o* u) P& ?7 q( |# `
  - 连续攻击时输入向后方向键可以在原地施展" Z0 O, J- ]5 x/ @; |
' e( C8 w  W) Y4 L: s' c
* 爆弹罗网
& j) }" x. x) {6 M+ r9 @
5 a& l/ U' A& ^0 [  - 攻击+5%
# [0 e' n7 w3 `/ N( J
6 y/ B# x6 |/ t$ y7 [7 a2 r* 惊喜大礼& e7 M2 i- ]! ~4 Y

8 X: Y/ I4 f# \  - 加快整体速度3 E0 F: ?9 ?1 x6 H0 r

3 |3 O) ~5 f6 w  q! D9 |  - 攻击+11.7%
2 p: H9 I/ S, U& k, N; R: j# @
5 k, z# a# T0 _- R, g5 A$ ?* G型烬灭榴弹, n+ |  D5 P6 {6 n
; y' _, v& V7 b0 ?* l: E" l' X5 V
  - 攻击+5%
) [" {0 u7 B! T$ E5 F
- g* i* K) |  t6 Z" T  V/ o  - 连续输入技能键/普攻时加快施展速度& |6 T- R7 L* p5 G( p( q  n

! c, H: {4 Z, M8 T# v! d8 n* 爆弹华尔兹
' `9 z, s/ a2 P* q! N/ J, B
  Z0 v+ a8 l8 H* Y  - 攻击+5% " b5 k; @* L' Z0 z+ {

+ V4 {8 E3 P8 t8 R. T' p0 P# v7 @* 覆灭之枪3 [( k: c7 P/ g

# q/ L0 a7 `, s6 o3 o0 O- d& U- h  - 攻击+7.9%
* e4 U0 A. ^  i( s  M8 J3 z( d$ c% P) H  ?
* 终焉:硝烟狂欢
; Q% X; W" X) u* q9 r1 G9 J5 w* U: e4 B, c0 X
  - 攻击+11.2%- z5 J9 v  i4 f$ H" Y! @
  _9 l, u6 e! i; b0 w, {
技能展示$ y7 U! l- ~6 H4 E4 G

# E) \3 H# O8 H1 b2 T$ o7 |; H. F
武器幻化副本
1 q: U: @: Q* c3 a9 u- d
0 |) K" K2 x1 ?% g  S
* 新增副本灵魂安息处
* x( ^' L7 B+ |9 g% D7 X( g3 l
' d. C* ]; o1 R4 o! J( p- X
0 ?8 o$ ]2 j$ v! a5 Z
9 h; `+ a( a1 ~% @; U4 i; d: }9 y8 `, }' _
* L9 D, H, y+ |$ a
可获得绝版史诗武器,获得的绝版武器只具备基础属性。) ?; N3 t& c: X- b; {
; c9 M3 P% }/ N$ I
9 ]3 [( B2 `. {, C, u

0 |6 J" N  r3 u; ]; H  J2 P+ U% [8 @3 M- j6 ^3 B# y- j
" V: [' S  T2 U4 t
武器外形模具
0 i: w$ b# E* `( A" V9 f) F% n: G# G- {) c  W
* 艾尔文防线NPC 林纳斯 处新增(制造武器模具)选项
) v* Q. ?! i* N9 ?
9 w8 Q+ Y2 e6 f! l' o1 s  - 可以制造武器幻化所需的外观模具.& G$ t4 P+ X# A6 J( S
6 b' n) y7 B# ]8 Z& ~2 R+ q
  - 制作模具时,会消耗掉作为武器外观的材料和模具.
3 c3 S+ d2 G% J5 F/ `! G9 n6 N* q- @) s7 ]! a
* 根据使用材料可以获得不同类型的武器外观模具
+ p8 Q7 G+ R& z- Z. D9 Y+ y( A2 x% S+ O. Z
  - 林纳斯的钢模具(使用此模型制造出的武器外观模具可以交易)% Z6 h! u/ U* W( I
1 R. ~: q& n: F9 B
  - 林纳斯的普通模具(使用此模型制造出的武器外观模具无法交易)- R6 `8 h7 j% D2 F2 L0 s. S4 [

! I: X9 b. `; z4 t  - 林纳斯的两种模具均可在商城购买
+ D9 M/ V0 w+ W4 \0 O2 v5 V/ q' F2 d
( B- q( A$ d" A5 F  - 模具材料可以交易
) [2 H! c/ J& n2 J5 d% m
0 [! D& n) ^$ y* n" F2 U* 武器外观模具隶属消耗品,获得的武器模具会放入背包的消耗栏中
8 K/ h% ~  L9 C! E" H- a! N$ C5 c4 s* a4 K$ B- l: O* Y7 B7 u# x/ y
  - 幻化后的武器不具备幻化前的任何属性/主动效果
4 i! M( A% \8 }) n0 }7 n
5 _% h, Z, Y8 F8 Y' Z+ m; v  - 例:90自制自动手枪的特效.
# \$ k2 p8 M% r& r
# Y  V" l- A+ D7 l1 D9 W  - 使用 林纳斯的钢模具 制造的武器外观模具在放入皮肤仓库前,不限制交易次数% U, @& B0 y# s. |( v+ M6 p

% D6 }& T' n; v% X  o1 c, n) c  - 无法制作当前角色无法装备的武器外观模具
) w0 `" h* [3 a" V/ z6 D( ]% E4 s1 M: J  ^/ w: Q9 `7 b
  - 有时间限制、成长型、活动类型武器不能制造武器外观模具8 P  l) i% {- n6 ?" N; d' e. u
  }. ~4 I* N: \: S8 X
  - 若从皮肤仓库激活武器幻化,则武器装扮外观将被取代,但属性会保留.: J  e% K  W  o+ p; P' |

" ~& N$ A# j* v/ B! `
副职业重要改动
0 W3 A. {: [3 A, t: f8 Y8 e5 U" j/ X
+ A( u  |! }, O8 D) h2 P$ p
- 副本内产出卡片限制交易次数为1次
  h. w* @6 |8 m) ?! s  i4 t& V' d5 F  @$ \( o
- 团本翻牌获得的卡片可随机获得已升级过的
( n% f1 a- U8 d/ D/ f! p. D 本帖最后由 空叹余愁 于 2019-4-11 14:48 编辑
, C7 Y9 P3 |  K; u

文章目录

已有 1 人评分金钱 收起 理由
弑乀殇 + 6 你的贴子很不错。推荐一下! O(∩_∩)O.

总评分: 金钱 + 6   查看全部评分

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2019-10-19 21:18 , Processed in 1.242984 second(s), Total 15, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币