DNF专区
查看: 98625|回复: 1

[爆料] [0313]韩服正式服公告 3.6职业平衡上线 [复制链接] [手机看帖]

分享到:

情绪不可激动

多玩编辑

曾年少的青葱

UID
49974651
帖子
4598
威望
10
多玩草
1031 草 地下城与勇士

发表于 2019-3-13 17:04:43 |显示全部楼层
正在对照,有改动的地方会以红色字体标注, 不定时F5
" G: N5 C9 N7 c+ T0 L2 `5 r) n' y7 k9 ?
奶爸(新增)

% T1 E# o3 b: z6 z男圣骑
8 _- Q' X" Q5 m! J7 ^( K. @$ e  ], T" P& U$ e

0 z* Q$ b' l5 Z$ U4 ]: k9 m* 神的恩赐$ [+ N! ~; G3 x7 u' T/ ?& E0 \
" q# `) s7 X7 O3 ~& q, B
  - 删除自身施放的荣誉祝福效果增幅效果* H0 H$ U( K3 n8 `9 e

9 g  [+ c6 T* p& n* 缓慢愈合
+ a! W. V, q1 o0 ^; W
$ I! H  l7 _) e! D1 Z. m/ t  - 使用次数0时图标转换为未激活
; L# O1 l" y+ n) L
7 e  v* a. K; u: |6 r* 荣誉祝福5 W1 O0 |8 c. g6 J

" _! c/ P; ~, c# Z* H6 @" I8 {% h  - 新增提高所有技能攻击的效果 (10级为准+40%)7 w) b. s9 a% Y: M. ^& d

: I3 b& b' ~+ r' `1 ]: W, v' N    ㄴ 每级+3%,最高20。
# V% q( S  }( @3 H8 C. f, S! @& C, F4 Q* |( y% W
  - 圣骑无法享受物理,魔法,独立攻击及力量,智力提升效果
; b; m+ a* b+ e. a  U
3 T, p: c8 }' @: W& j! P0 r! f* 生命源泉: _% h& Z7 r, E& r9 H7 V8 R+ v
; i% W" o: @" m% v
  - 使用次数0时图标转换为未激活: C' k3 M0 z* \5 D1 Z$ b6 j' {% @
8 u# n3 o2 [8 A1 U
  - 使用技能时新增霸体状态(决斗场无效)- g7 Z; X/ e' }' O: g$ d* h  e, b
% `6 E6 P" Z7 n* b) O& M
  - 光环适用范围(700PX → 900PX)

1 m# }; a8 o' F% o7 u* u7 }+ Y- X" m/ \
* 圣愈之风
# Z) }* e& c$ P$ m5 R+ K: Z3 i. j+ S  g
  - 屏障范围 (750px → 900px)4 n$ w0 g  ?; D' j' l3 Q

1 [. @$ ~+ \/ G' e4 I. ^, L  - 施展动作霸体(决斗场无效)# R2 ~' ~/ l" a. k8 s

' ]- ^8 s, o0 W) ~/ F2 B. @9 f0 F+ W1 b
* 阿破克列
# V" Y/ i& A3 q; T( _; M
' Q" H/ C; Y* d( _  - 圣骑自身无法享受力量,智力提升效果 4 ^  U0 t- |7 f5 t
* Y1 U4 K% m! {
* 神圣之光0 h  {0 m2 U- V; P
7 W8 a+ r  ]# A/ K) _$ Z
  - 施展动作霸体" H9 A$ L6 U8 @. R: z
5 q) t+ k* ^$ k5 p! ^
  - 队友选取范围1200PX → 1800PX
( @1 J0 Z+ v) F
& A( X7 z  c7 V* j) Q* }* 圣佑结界8 B& r' N' U- t9 G" L4 Y6 [& J
' R8 e; [3 ?4 Q5 {2 J" a
  - 施展动作霸体& N# D5 T7 W1 s/ }9 ~  |% k: u
& G+ \) e( y( W; B  ]
* 神罚之锤
; T4 K6 t& c" n, M1 |+ Q+ P
' E' V6 x* r+ c# O/ k9 S. v# G4 I! L) e! Q  - 使用后直接装备雷锤
; O2 U8 m5 O  k# q! N: |; ]% L; X

1 Z- e1 q: D; z* 二觉: ^* z1 r- b. j) b5 [% t0 r
- [; ~8 x8 u* O8 M$ \9 w: ~
- 信仰buff一个时增加持续时间(0.2秒 → 0.5秒)7 l* Q' w% T5 i0 i4 N: x

) g5 f1 t5 v0 p4 v
- 信仰buff二个时增加持续时间(0.4秒 → 0.7秒)
" L) Y8 L+ l0 o" i+ L4 K
, l) }6 _9 ^% T* j9 L  x改版解读  G4 ]( X! @$ z+ Y
/ Y* i% h0 I' }( T) r$ s! \
! Z! o& y4 J+ L9 j& C' A% n. U
奶妈(新增)
3 [. z9 p) @* V

/ @2 B  b+ ]6 d/ E) W- T8 b2 e& a! w
4 L0 k' X% T# s7 i3 e9 I* 板甲精通3 f/ G+ x% Y  A! f$ C& T) [' {, i

' F6 B( ^( [. o; P+ x  - 描述修正
/ v$ o- v2 g8 A- K3 f7 N$ |1 b7 Q$ R' D* Y3 |2 S$ J
* 治愈祈祷
$ y# s8 i% m: U" C# P5 P) A( r4 t6 f; y
5 f( O, m# i. `. t  - 施展技能时显示范围
# r2 B3 A. d( ]
% ]& p5 f4 \. b6 f* 勇气祝福
4 u3 H5 _+ U9 ?& Y! s  H7 h# T# D$ h; V  p8 q
  - 删除勇气之力队友的关联效果
" `9 w$ V5 o% P- @7 d9 h& S" T' Q  j0 b% W1 F  a
* 勇气圣歌- X; n' [, J' L

3 ^/ G# }. p, }  p! R) x9 a; z/ Y  - 技能随动
, _0 C9 [/ ]5 W3 X1 D! W9 ?) R
6 b  s- n0 f% D6 P" q* v  - 持续时间减少(10秒 → 6秒)
$ ~  k9 s9 R3 j2 ^
( n3 l9 U! L% m& i8 z) B  - 最大攻击次数减少 (33 → 20)0 V: _, ^2 Z$ m& w

( Z* _+ c4 d6 C1 ~  - 状态增幅效果改善.3 O) _1 j& W2 v

) t9 x4 ?3 }5 o/ t    ㄴ 在领域范围时享受buff效果
7 R1 ^$ a7 M7 K% K" {: R/ Y, n% ]6 k. s2 B8 t
    ㄴ 技能结束或离开圣歌范围时BUFF也能持续一定时间
) |4 [* }  ?1 x- F3 w. E$ J4 Q' x
2 d8 y3 l1 B/ Q) _2 O      ㄴ 持续: 10秒0 S% ~! `0 ]& T
9 {& R+ @! A) y
* 新生圣歌
# b, R) D/ _' u+ |3 X0 Y
4 {; }" ~7 f% H3 S% z  - 技能随动
8 q9 V$ Q0 p# Q6 ~

2 X3 e/ P' s0 J5 z* O/ p' h! }* 复苏之光
' G! Y/ k  h) c; u3 A' t" l6 o# `
6 b3 R2 f" T4 U3 F  N2 r. J  - 范围(600px → 750px)
: m$ P. P7 r7 V0 }/ X$ W0 O% J& `8 B& `, g+ s
  - 范围内没有死亡队员时图标转换为未激活
# I3 b3 @. V' z6 ~' g/ W4 O$ y# S3 m7 G' ]) \2 B6 z
  - 新增队伍死亡时告知位置的图标
! u* b2 I6 x3 x: A2 N* W0 I, F# O$ U3 \. Q0 q" z' g2 Z7 ^
* 圣光天启) Z' Y6 k' w& c6 p" L
! N* R, ?& I; ]" G3 @
  - 减少状态提升所需的智力值 (800 → 750)9 Q3 r8 Y4 U7 ^, |$ C* x/ _

$ m7 l9 M' V5 ^: T5 F  - 增加力量,智力(10级为准 218 → 228)9 K3 N& F, l. B- s8 W) N( g

: l9 \+ R' e1 Y2 M9 g  - 施展技能后直到十字架特效消失为止持续效果
6 B. I% v( l! j$ P& E4 |9 p+ l% l1 q, N& O5 Q
  - 攻击+17.2%1 C1 D& K( ], `
3 H' g7 `" t: s0 C8 Y3 O5 y
* 大天使的庇护  [. k; m( P6 W
" U# w: O7 P/ {# M, f7 ^0 j$ R
  - 勇气圣歌,新生圣歌,复苏之光范围 (10% → 20%)6 A6 T) g# u1 L; u: Y1 y2 ^

) I; s, N# g4 A$ P% I) w* 基础攻击3 j# g1 t$ g4 p( q- r, \, c
- R( S4 R3 E; \) k- s- F' y
  - 攻击+26%! K, [' t. b: [7 e# s% V5 i
8 m* ]4 m) ?0 J% g+ q: n
* 审判捶击
7 @( y6 B: g. i! ]' Y1 x( y5 Y6 E
& i3 }0 A7 g/ H* f1 Y9 L$ o/ ?% b  - 攻击+13.1%
. J9 j; J0 w5 Q) w' O6 f: Q  c$ X1 J- F* V* `, i+ G5 S
* 圣洁之光
$ p- T' ~5 q: m* O' ^4 B5 m% g$ ]2 V% \
  - 攻击+10.9%8 G) [) }" K. d. ]6 |; [

( {& z; G7 p. B: ^" p3 Y* 胜利之矛! ?2 i/ {5 ~- S# t3 Z! A9 O
" d; A) a# w1 u6 ^
  - 攻击+13.1%: n, c( `, B' f+ Q4 E" H0 o6 `& q

: Z+ a! w) ?& _+ |% Q  q8 W* 洗礼之光
* f1 {# x2 k/ i5 I! i, F# t
3 V7 X/ b" d9 x  - 攻击+15.3%
3 O5 u0 d1 a9 }4 T' X7 m# K0 U! `0 h+ P
* 神圣锁环
' h3 u3 a4 k" m8 d
3 u' I% \' q* l% L3 R3 b  - 攻击19.9%
8 X, K5 H' ?2 O6 {$ Y
3 i3 m: s' w" K& t, b" C7 i* 忏悔之雷% ?" q/ B6 r5 Q+ e7 x$ B' {, A

) q5 p" Y9 w0 J7 V' H/ P, W  - 攻击+12.6%
; [( m7 K( {; d/ }% p5 J
; Y. a# x' S% a& Q! h! T; n* 忏悔之雷
, X( ]% D  A4 w0 |+ U) X; |) t3 }& }3 N8 S: s
  - 攻击+11.9%+ W, Y4 y; f) i* Z- w+ E9 z, ?
& b) ^6 W5 j& T* E
  - 终结闪电落地之前可以移动
1 y; U. k4 \* L7 ~6 z1 P+ J9 Q( l4 B* t2 N
* 神光十字# n+ J; p3 z# H2 F# Q# L+ ?! [

2 n5 f8 l! z7 A  - 攻击+13%0 |. _: B  C6 r  N$ V* O1 i
: w! n8 I8 f1 ]1 v
* 忏悔重击9 }( D; }* r1 [/ a) h! J5 ]$ i

0 Z6 {* T. ]7 w$ A1 G; e  ]2 q! N0 h  - 攻击+13.2%
1 a) ^/ ^# B9 ^+ a1 e/ r
% l1 {  n8 H: p2 @8 B; l4 V* 圣洁之翼7 d9 u+ p% [6 T$ L% ]' ]  n1 w
. U$ \# b7 \7 U3 N8 w
  - 攻击+36.3%: y' h) Z! I$ r) w% \

. X2 q) P3 z4 N0 f* 圣佑之阵
( Q) C0 P" y, O# b" M6 @4 N: q. r
  - 攻击+14.5%
3 e( N/ L( j& F4 j) M! E; `5 I' b
* e/ K- w' E. Z7 u8 M) U  - 施展时霸体
8 \" p) E. A6 R) P+ t7 ?" m
7 J5 O: X+ X# }& R5 Y" ]  - 显示特效时进入无敌0 W6 r2 N! }! w
4 ^! W. G) o, O: z8 p, _
* 圣光普照
9 j! K. n  T# F
' }8 u1 Z: W% I$ b" X8 r6 ]$ X+ |2 O  - 攻击+16%
7 j+ Z$ @% {! v% A- h2 y
  B+ {4 J/ I  g+ }" U4 o. R  - 增加最初攻击的Y轴范围 (100px → 150px)/ [7 q6 ~3 ]) ]! I
5 Q, }! C% [0 d) z
* 救赎彼岸:惩戒圣枪' {6 g# N! x. j2 x4 u

- n7 }& I4 z7 t9 n* ^5 N6 B  - 攻击+19.1% & i0 ]0 B* W' C/ h- W2 X6 Z
5 P" Z, R8 f! f2 O' @

0 T. `% G+ S: i; X& ~) Y
. I0 S9 R& F: H, {大硕解读技能优化预览; G: m% y5 S) i& j; _

; X! C% ^: ]2 Z( e: s8 r& b
6 ?% e: o" b/ r% j
奶萝(新增)
+ `; b- Y) W4 r* K+ s( ~5 s7 C
. j" [' }: Y8 W
  K4 L; m/ \# C* c0 ?$ `& K
* 缝针
. x0 w  f4 r2 D' V1 x6 A) F7 M" l( S% ^
  - 霸体
0 U$ s% X. w5 P, _9 g" \6 o( l  q1 q# e; W
  - 新增减免自身所受伤害30%功能* M2 l: p9 v  N. K% K, p3 _/ @

6 ~" _0 ^; n8 Q4 K# g+ G: n" c  - 施展技能时显示范围+ ~! ?' ]1 C3 p% b

' M- \6 `' [0 z: V% q  - HP恢复比率+ 10%
& I  }4 j( ]; H# m# B) Q# I
# X- }8 o# q. s) `* 玩偶篮
7 P  o/ d3 Z; A: ]1 \. H5 N4 e- t; ?
  - 增加进入副本时的诅咒能量 (2个 → 3个)
1 I! Q: f$ |0 N  D* m6 w# a$ q" ?6 W5 B. u  |' ?
  - 新增消耗诅咒能量1点时提高禁断诅咒,偏爱的持续时间10秒! N+ C  W3 V7 e( h8 l

' ^1 ]  J% w# d& Q/ R+ ~+ b+ O* 梅德守护
2 [' T# j1 Q" S% E5 r8 a# t5 X
  - 增加技能施展速度.
: G6 w4 N  ~0 U. W8 P) a# S+ c% U* |, c/ q  W. Y
* 偏爱! R. P- D; o$ N2 I: d
! |& i. ^$ u7 }

4 e( |8 E# D; e+ w; Q- 禁断诅咒效果增幅比率减少 20% → 15%8 b  B" B% B0 R  K9 Y+ N$ v6 O

/ c8 `( x' [" G5 ^% q
+ S% X6 c9 m6 a; E% u0 z# A
* 禁断诅咒# B6 U/ F6 B: ^
2 i0 i7 g' u& y* A0 N2 g, n

$ ~" V6 k+ d9 ?- o; D. E- 增幅所需智力减少 (675 → 665)
3 B' z9 \  A0 o7 c
+ m' B) c" S6 S) Z1 F
1 B# @% E4 w1 g/ M
* 束缚荆棘
- d8 d# u7 G* i0 P; S
0 h, x$ z( ~7 a5 ?4 ~- f  I2 ~
) A9 t0 f; t& Z5 E' _
- 追加输入技能键时施展终结攻击
0 F) R" b2 W' z
# X& O/ i/ ]' H. g8 A  @* 死亡玩偶7 O/ ]5 Y# p! A( i  b8 f
2 t: ]5 x+ j) r. J5 P! z
  - 增加诅咒玩偶的附身长袖时间 (8秒 → 10秒)
8 I8 @& G( j+ i* @4 t8 ^# p" l! P1 t" v8 h) l3 v5 s
* 黑森之荆棘树
7 g% H4 |( k' w9 A, ]5 l+ l* g" ^% X5 i
  - 减少生成到可进入为止的硬直
# j4 s0 Y9 o5 l$ ~& K2 w( ?; g
5 Y. {5 o+ \8 L1 s; o+ g  - 使用次数0时图标转换为未激活状态
( e3 t* T' `, Q8 w/ a
/ p+ d* H$ B8 k$ X0 r  - 队友生命减少比率(10% → 5%): J; n  m; E7 p& W) b  k5 p6 l: I

1 ~; _, f8 |/ o8 ~* `0 r& Q6 t8 H* 永恒1 C! ?' m- p; F5 t

' o% }* H# }5 `% y  - 使用次数0时图标转换为未激活状态3 o, q$ I3 I6 P8 O

. r) x* ^: C0 U* \2 ?1 W4 ~* 玩偶剧场
1 N+ N% f& ]9 h; L! w' p8 ]. ?2 _1 k8 r7 T# Q0 ]
  - 减少状态效果提升所需的智力值 (800 → 750)8 A3 `& }0 c2 W" T

5 _% E7 T( y1 z6 e$ A  - 增加力量,智力增加值 (10级为准 218 → 228)
( P& u( O$ _, ]: J0 ^* |- R7 A
; a% I; m6 q3 ^. R* 苦痛庭院
' K$ _# O  H* ^/ s) I* I+ o6 q1 a  {0 p/ i$ l5 l+ j6 v
  - 增加技能施展速度8 N, u& h- |; A  o9 J  p" j* ^. a

2 C" |1 m. k( q/ N* L2 o4 q8 x5 R% e5 F6 D' V/ m
- }: ~) @( x" u: E# p: s5 g+ I9 E
女弹药(新增)
0 u8 J7 ]" W+ N, ?- Z$ E+ _/ K% S& s6 G

" g6 H2 I& Y, q4 s* 空中射击
4 m. f- ^+ L* n8 d# ^  - 变更为15级技能! E. ^% ?6 A) D$ s$ v3 Q! y
  - 转职为女弹药后自动学习
. [/ q& w, ^6 T, H  - 1级精通

) t) U+ V  ]6 b/ a9 P3 Z+ x4 |& u0 x5 i' \" ^  x
* 兵器研究0 i3 t7 G  A8 y! t" S  }: o
6 |; H' K1 v$ Y0 o2 ~7 @
  - 集弹率和空射属性适用于步枪
4 p8 P! x* \; _) O7 a5 Y4 q& I+ J9 P4 _) d8 }5 X/ ?) f3 J9 j+ O
* 超负荷装填
) M+ c9 ~5 e, A
( x! _# Z2 M7 ^  - 删除射出追加攻击属性& W$ @# j! e) C
7 ^2 H3 c1 K. q$ p9 i- O) E
  - 删除对异常目标增加攻击属性
+ D( M, p( }: _& o4 o2 b7 }8 Y. u, s8 x4 g
  - 技能攻击比率属性适用于所有技能0 |# B% g7 T/ m: i7 L7 X

9 @$ ~6 G2 v' k& l) p8 I* 单兵推进器) A; K6 y8 L/ L
, v; U) n. W$ q; D; q* |" @

3 U$ i" m1 i/ o2 S- 精通10 上限20
! A, y& H- D/ [: s( G- SP消耗 0 → 20
" N: ?* s1 B! m- e% N1 c% N- 子弹buff增伤效果对特性,贯通,爆裂弹有效6 O2 ~3 N0 Z$ q! }! \
- 射击攻击增伤效果对特性,贯通,爆裂弹有效5 C; X* F% l5 A0 S6 Z
- 新增射击技能增加攻击效果
+ z  g' s$ {0 ]. |6 a# x/ T5 H* E# o- 对交叉,聚合,凝固汽油弹,轻火力速射有效
% R* {6 N8 d# _- 学习时增加空射技能等级
/ P4 w  ]( a& v. W* c! r& {  H' Q3 c! H9 j
* 特性弹8 y+ Q5 ?9 ?9 O
+ i$ U( @; _) ~3 _, K; A0 _7 I
  - 不影响普通攻击,只影响特性弹攻击, F: c4 S& x2 E+ \' h1 X

1 d- p+ ~6 X; z! v- j3 F- L- L* 贯穿弹! s$ t# J" g+ b0 H+ S- Z% b
# o6 x% G$ t' Y& g
  - 不影响普通攻击,只影响贯穿弹攻击
* e' C. o( S* X& E' T6 p! ?  W
7 W- L' A; F: X* P: c# v* 爆裂弹  L$ N% g3 e" V5 u
6 P) _' I/ p0 p! u
  - 不影响普通攻击,只影响爆裂弹攻击1 H. L9 m% t5 S' S# @$ l0 m8 P; G" k
0 W  Q& ^, m$ o; ~$ J" R7 ?
* M18 阔剑地雷
& p) x& O: F9 [& Q& @7 L* a& f, b# y& k! o/ g
  - 攻击+29.9% → 20.2%0 m5 S8 t/ Z5 @
. M" Y! [. |( g! N
  - X轴范围增加
2 _& W+ _" z0 w* d! f& Z5 I5 e9 K$ p, q2 ^
* G-35L 感电手雷
! D: O% K1 U! j/ [: z
# Y0 T8 Y6 x& B0 g+ @  - G-35L 感电手雷命中成功时自身增加30秒的暴击率和暴击伤害
3 a4 U# F; t1 n* s0 E" l. ?, u# l- S/ z5 j, Y* ?! H  R: ]: i& E
  - 攻击+18.5% → 9.7%
6 R4 a5 Y- g, j' _1 ~5 k6 G1 i5 V
, @/ B& R7 w% e8 M) j* G-18C 冰冻手雷* b4 Y% l2 D, w% t
2 F. L3 M& C/ E
  - 攻击+20.4% → 11.4%
0 K; p* S! b2 p; s* H* {
2 P* l2 C) O  i, g& v* C4
9 {1 S) C' p: I9 L6 L( C; R- T' Z, {' A* r' v3 ^6 _# _
  - 攻击+25.8% → 16.4%0 I" ^+ k% T/ R# [
: k4 @1 `# m; \4 L1 h  N
* 镭射狙击
- O( @9 @8 i, }5 O! a$ S. T
3 K) h4 b; e8 S0 `* _8 W  - 攻击+45.6% → 34.7%; f3 _0 @' Y+ Q; b  P& ^
0 M3 E# N3 R( d$ G/ z
* EMP磁暴- e- X. s3 i3 s2 z$ c4 k

. _% K/ K4 a. _6 R) ^  - 攻击+51%1 P; u+ q7 E& U/ ^8 b
2 x& f+ `! k; \1 i5 |& U5 e3 |
* G-61 重力手雷
$ c5 I! T8 J' M5 |2 @( m. Q! {, ]( s. n
  - 攻击+33.4% → 23.4%
2 S5 E9 a/ p( Y* P. S5 t, S( {% y! i* r( V( _: |
* 开火% w& |/ `7 A+ I2 G0 K4 s0 n

3 G/ o) x( G& @  - 攻击+28.6% → 18.9%  E! s- y5 ^# g
2 V8 w* q8 u  I9 [# R
* G-96 热压手雷
' \- N! K3 X5 _' N  h; R/ S) ^5 k  s: Z' o# Q& O
  - 攻击+26.8% → 17.3%! {. }! r  Q1 M; ]4 ?/ }1 w. s

; q1 O. z8 {- I' C/ L/ ^4 m) I* 决战之日
3 ?6 w* B: U3 V  ~; B% J: J. O  H4 V. J( e
  - 攻击+37.5%+ f) D: A1 b; A/ S) w1 ~0 {
% p/ l  Z* e7 \# V9 N
* 滞空掌握
0 O# S! S4 ~8 Q0 v; F: O; e
2 ~- Z) M) a% V- t: x0 L% d, E  - 技能攻击提升属性适用于普通攻击: l( Y+ U- ?' H2 x4 n

8 u* s# H! n* t, j1 q: A% C* 普通攻击
4 x% A2 l) K) Q
, D3 E9 z$ }: J7 R- ~! F  - 因滞空掌握影响普攻,攻击调整
" x& w& f# P+ @. p; j& P; u3 I
- B1 B2 l% N" v3 W. n* R* F$ ?5 t, e2 y3 l9 z
男弹药(新增)
. W% }; \, G  X5 N& K- H

8 p: t1 w3 c) G. h7 A* @" v* 空中射击7 s8 `6 C- ?% W# a/ X7 M) a
  - 变更为15级技能
4 r- x3 ?; M$ g% y* L" m

2 y* k9 f0 j& d) o8 |4 @8 T2 H0 q* 弹夹改装3 S/ O+ Z- [+ M
# k* C9 o' T. `

: E- N7 ~2 c5 x" [9 X2 E& c$ c! }- 转职自动学习
$ ~" v7 v* X9 r" r, X" K% {! [- 增伤效果对特性,贯通,爆裂弹有效
6 Y" }: ]5 ~: ]3 {! ?0 n- 新增射击技能增加攻击效果7 t$ A  U; z& Q  N, u
- 对交叉,聚合,凝固汽油弹,轻火力速射有效+ D, m5 T4 }7 {! N% v& N

3 v. e* d9 j! |( u2 j* 兵器研究8 b" L7 n' R) o( g- ^. E
8 J7 `1 K* w& P4 ^, T. D
  - 集弹率和空射属性适用于步枪! e: h7 O3 I9 A$ F

8 R% ?/ U; L# s2 @$ ?* 超负荷装填
, P. V7 }- n! z+ Z9 e  w0 J8 {: Z: T8 A; x& m
  - 删除射出追加攻击属性( D; t( B, f# g" x5 n

7 f8 E3 K  ]/ |1 Z8 B0 G1 O  - 删除对异常目标增加攻击属性! ?6 b. K' k# q. N+ Y! Y' |

* b9 F/ H' [9 Q1 k: p  - 技能攻击比率属性适用于所有技能$ ?$ C0 R8 R- K

/ r: _# B- d6 h5 a# C1 w) b* 特性弹  r: d4 c+ U& |$ j3 s7 Q! `" Z

- Y7 }& }: P3 y3 ~  - 不影响普通攻击,只影响特性弹攻击; L# m( u: F% Q$ R: _
+ a* E+ Z' H' p8 ~/ J" J' ~8 q
* 贯穿弹
$ F1 [# j# J( n; i/ @
7 s" m- |: T, p  - 不影响普通攻击,只影响贯穿弹攻击# f2 s$ T+ A, ~8 s! J/ ?: s+ P

0 {  D$ W; M3 Z' U( f: ]4 |$ S* 爆裂弹
9 v0 H: }& o7 Z; x* B6 x
+ _# t' d( v# E) b  - 不影响普通攻击,只影响爆裂弹攻击# Q2 `% `: k" s$ {

9 m* F4 E& C. x: C* M18 阔剑地雷" S) C% P- L+ o! Y; P2 u
" m7 Z! A: L" _- K
  - 攻击+28.7% → 18%0 c% v( E$ a9 w8 J7 h
( {3 x8 V9 s9 }2 l1 S( F  C! _
  - X轴范围增加
) j4 A+ g! @5 g! N! W& L- x) y. G/ w; _5 V& q. d  X
* G-35L 感电手雷
, C: ?; F8 @+ z0 j+ ^8 y' k
& d" p3 }4 S8 m! H- g  - G-35L 感电手雷命中成功时自身增加30秒的暴击率和暴击伤害
4 A; Z; F, L* Y- w4 K& i! X) {! G
& H3 I" R# V6 X  l! u  - 攻击+17.5% → 7.7%
: Q# l' y+ G4 w6 s' F! I
% u0 `: ?2 Y: r1 m* G-18C 冰冻手雷
1 t) y+ V" F3 v8 n( I/ `$ F" y  J
, r" K5 L3 T( x+ M, k( I% u  - 攻击+19.3% → 9.3%
+ ~' Y: G6 k4 u& ~% M! V9 M. E
& X! T  A& Q5 P1 m3 t1 O* C40 n8 p& p7 K" u% I% V; B
4 a! u; G1 X' @/ f* Y
  - 攻击+24.7% → 14.3%, B5 b# p+ T) k, ~9 a

8 V/ t  }6 K, \. O; u* 镭射狙击
+ Z  ^$ M# m' m6 B1 I1 a9 A9 z, E- w6 Q, W
  - 攻击+44.3% → 32.2%
  \! O( \+ S7 L/ _  Z; A! H
8 B1 L: _8 g+ u  B* 黑玫瑰
! g* u  \( L  w- U  h4 u7 S! A. i/ d5 z8 O7 ^5 Z4 _
  - 攻击+36.4% → 35.2%' E8 e9 }1 H: I8 ?( b7 ]
# h9 j# N3 Z. c- t3 p/ c
* G-61 重力手雷; b0 V4 P% U( r+ I

1 X- i% _. Q' g0 g9 _- @: F9 I  - 攻击+32.2% → 21.2%
8 R, X, j2 J2 Z6 j2 Y! F/ c' l2 H
- i2 j  S9 O: |
* 重火力支援
! A- q- `8 p' I3 n
9 Q+ y+ K/ Y/ O1 Y  - 攻击+31.4% → 20.5%
0 M5 c% ?8 }1 d3 D" Z
% g9 I0 Q3 p7 I0 N3 r1 \* G-38ARG 智能手雷
( U6 d2 ]$ J+ O* U& p0 G6 @8 ]( A8 \$ n1 c+ T
  - 攻击+36.6% → 25.2%
& {* X8 p1 |  L- j. c
* ^# l( K" s. g  P# Z6 ]+ V" p( o* 超新星核弹8 ~9 s- q3 o% X. [

+ P: Y: C: x- |  O% x  - 攻击+23.8% → 22.6%2 L) u, G( P+ n
/ s, c+ B0 D, S% F$ L* J0 h

* g. [/ L$ z) @: n* 战地功勋) A( L! u6 {9 b& U& t0 C

5 L# @; }4 N* P! X  - 技能攻击提升属性适用于普通攻击3 H$ e/ k8 h! ~  n

1 T+ L% G5 n2 c5 F- _+ }- X* 普通攻击
* `$ O6 Z! d, n  Z- a& T
2 X/ |* V: b) S  E3 K' G  - 因战地功勋影响普攻,攻击调整
1 O* Q! h9 a$ Z$ d  r6 {# ]2 u! [6 A7 B/ B( O3 L0 V
剑帝(新增)

$ s3 @8 ], T2 c/ k3 @; j  ?# w
& j4 X3 L/ k  H9 c1 ?, a, |# ]7 W# Z( z! J* 波动斩
9 \7 L  \0 x% G1 A! t4 P6 s' j5 Y" j0 t, ?) Z% z; M/ A
  - 攻击+7.2%
; |: U2 z# z- y- w; |1 W
. m" p' C+ O' E, g5 {4 R) g5 `* 蛇影剑
  ~. Z/ u+ G9 k9 J% u# T% N+ L6 e6 z  ~: s. Q
  - 攻击+15.8%( N2 i- M# m- R% b5 F/ k
1 d1 N# O8 y, T) e+ I( }$ d8 H
* 两仪功
5 i- C& m! }. ?+ c! m7 V6 X% B/ p6 F2 ^! o$ R: d, G
  - DPS计算:两仪功伤害合算到普攻中4 s) |! ^! i2 s- y

9 J0 C7 p# x4 q2 {! [, }  - 念力武器攻击受到基础精通影响
2 b) r/ P1 M4 h3 l# c2 p* h' n4 f1 `0 o" Z0 k5 f+ X% L
* 三连斩
4 j5 G# U& G8 G( F0 r" s0 y4 o
0 S  j( T" m- \  - 攻击+12.2%
8 ?5 j. F  ?* J% Y' o7 D
' S; e+ K; L. J6 Y! S* 轮回剑
. P  F6 K3 D8 N. D
9 ?3 [- ?' B, G8 \/ O  - 攻击+15.6%
+ P2 g4 b" O1 n% Y+ H, J: H
* a' [! \% }8 i/ C# i7 \7 s4 o* 四象引# ^/ U8 Y: O0 A
9 k9 Y6 `# H9 }- H3 t
  - 攻击+22.3%
& Q6 b1 J% N9 U! E
9 I: t+ ?" @2 X3 E% |4 {* 空明掌6 h/ n) P' l% V! Z; ~3 ?" w& T) t- w

- R' u5 x/ }1 x6 F2 }  - 删除) W9 `) ], L7 }+ m* M1 D
* Y/ P# J/ A' Q7 y/ N+ j# l" b
* 一花渡江 (新主动): @0 u3 j& U9 L! V- o

$ m, G7 B4 s& {8 Z8 ]  - 25技能5 Y1 s) H- m) S/ @% v' V7 Q+ N/ g

3 c/ S: g: R& `" m1 K/ _' Q  - 快速向前推进造成爆炸伤害
4 e6 u$ R- J( j2 D/ ?' O8 L
, B+ ]+ F0 Z4 ^3 w% D. i* y* 樱落斩+ I  I$ V& v% c" J

9 u- a, B. O! G- c" V4 k* V" a  - 攻击+12.6%
7 Q6 _) H! b7 t5 d9 e% M: G4 _! g& j' r0 e: \
* 圆舞斩
7 |8 t0 G! y- ^+ u" ]  k; s) H9 A- e- c' ~  H: H( E
  - 攻击+16.9%
8 ?' [0 c7 b) ?1 j1 S- n0 J% K
/ E5 j2 l* y3 F0 }' z! M  ]. }* m# f* 碎岩裂地掌
8 s+ g, i1 Z' N! N( \' U+ t6 a2 F7 x3 b8 t: U; D
  - 攻击+15.5%
7 \5 o- W3 J- C/ o5 i- Q0 ~. y/ R4 @# x, d
  - 改善Y,Z轴
1 W) ]3 c& E4 a- t3 z4 q7 [& z5 i6 x7 ?
* 游龙掌
8 p0 [' L) g2 r
# X+ e, c1 L5 J) \3 m# }+ i3 z  - 攻击+15.3%5 k% r$ e, N  p+ @* |
+ ?; q2 z0 Z5 F; e: b4 r1 i
* 乱花葬1 z6 L" w+ F5 p: [2 R) j! Y
' u9 p! N$ G# ~
  - 增加Y轴攻击范围
/ {3 u" ~! [; E  q8 ^+ k
0 A, T( \4 ~6 a% w  - 把命中散花敌人吸附至中心% R9 L- G& B, g, \* V5 U) n* n* Z
" L( O3 [; d' {, |5 ~, s6 g+ r
  - 输入向前方向键时冲刺攻击增加击退功能(决斗场无效)
. p3 t2 A. S- ?1 X3 |8 D  [& W3 Y  Y9 c: d
* 回天璇鸣剑2 g  w. {6 w. {4 B/ q: k1 f

3 Z, W* T, t: G0 t+ s1 I: W  - 攻击+20.3%/ {( U, h3 m* c( K; ]1 e

8 L( R6 k1 P- S; j2 {7 T  k: ^- l1 M1 `  - 向后输入施展时原地施放, h* f  E, g: A

0 z4 T' j# s3 n/ l/ P3 C$ n - 旋转攻击新增可破坏地形后穿过的功能
" S& J: ~) S' s4 P4 r0 A. v+ ]$ u
3 g3 @- }1 n: g9 _, c8 d4 N* 湮烈掌
) A3 |& F2 y1 G4 J
/ V- |& N- E& m' K+ H4 D6 S! y1 I  - 攻击+16.4%
# T1 r" L" e0 v4 o' d9 b1 c, g0 }: G5 x) r$ F
  - 增加Y轴范围
6 i4 D$ j, v4 {$ P* k
; p- G, J0 q9 K0 J9 T) ]7 H5 U3 Q* 花舞千魂杀6 h" f4 d# Y$ G' D; M& @

2 P9 ~$ L6 n+ t# Z. n  - 攻击+11.9%
4 H3 m" L+ f/ _$ c* M  b! k. f; y4 I; s7 R( b/ h! H& ?. S. l; t
  - 增加Y轴攻击范围) ~( Z6 Y. T$ \( d3 n# n

5 w0 O4 }* ]+ Y' R: v  - 学习强化后删除第一击乱舞,第二击一闪攻击增加功能合并到技能7 u% R2 F' Y& b- m3 m

; Y7 R" y6 L( J- G% w$ U1 t  - 普攻强制中断施展时无法向后施放/ c' w/ T6 h( @
3 C, g6 H$ y5 |
  - 可破坏地形可以被第一击破坏后穿过
0 `$ q# u, _) h( f
4 U5 N/ Z" B' V3 m/ {, O* 花开寒影1 _. ~' O  w7 `2 b% \* v
0 w" O7 ~! h4 ]
  - 攻击+16.8%  y! \2 s/ O0 ?/ b& W5 @, h/ T7 D& _
$ [  V2 {2 ]2 v" D
* 啸空十字斩% U  J" j0 }/ X$ E6 Y# Y! F: b% k
5 P& |/ W1 p, N3 w  [
  - 攻击+7.1%
; f, K6 S- \1 g( k) D9 T, P$ n
5 ?8 I5 u9 S/ d& D
8 V' w2 s/ [8 U2 c; {5 z* 如来神掌, k$ N2 z4 i+ B7 i* I" r6 P
3 i( J* h8 a8 r3 Z4 @1 A; J7 `
  - 攻击+15.7%8 z8 O" z0 X1 d: q* ?/ Q( X( `  P

# O! @' R+ o* H+ t; W6 S* 莲花剑舞
/ e2 y' _) n8 Y  [1 ~% h" r# o/ r' [( I" I
  - 攻击+16%6 s7 ^: ?1 Q9 j# ]1 t

% n% n2 A5 v! m% a  - 增加Y轴攻击范围+ |6 M9 q9 d6 B( Z" g2 R( Z
$ Z( c; a8 ^! m% M7 v' ?" |; y
  - 减少2,3招的浮空力度
2 q" o! L) A! G7 ^% p/ \! T% e/ F' n6 p9 b4 j
* 樱花劫
3 \8 @) E# Q4 ~6 b. b5 B9 g0 r
) O, Y6 N  W' ?5 A9 i+ l  - 攻击+18.6%
6 x- s% E" _" ^6 I
4 P/ m" ?. ?& u; J! S; ]  P; j  - 可以强制中断所有转职的施展后硬直4 U% ~2 D& }3 [5 r

+ @! p- |8 j& R; H  - 可以强制中断樱花劫施展后僵直接上主动。buff除外+ T7 N* ~9 J+ c; c

2 X* U6 q0 f% w2 v8 `  d  - 新增斩击中输入向前方向键时出现幻影收刀( K4 K- f4 F( w: H

# \3 |2 E  r( ^8 ]" m& g2 E* 飞花逐月6 y/ C- l# r: S6 k
5 R0 u. g: D( F# X$ W/ p% A
  - 攻击+18.7%, c* n. W- @" Z6 z( \
! G! ~( ^( `' H4 f" I
剑帝新技能以及优化预览% ?8 e9 J) ]/ n3 h8 r) C7 i7 e' F; D
9 l+ v% v7 i; }/ A, v2 n2 d1 F
6 S$ _8 V$ |! {9 c
暗帝(新增)

0 K% f, c, K. S暗帝- _! v" v9 d6 e, r

( Q4 T; |) y6 B7 t  G4 [8 k0 Y! E+ @5 q2 B8 P
* 基础攻击
& Z' A0 q; L8 c$ @$ _; Q3 j1 N: s
  - 攻击+20.8%; g6 K& R9 ~  I+ R; C
6 f. N: N7 t+ m/ J2 @' }
* 锁魂刺  K$ O# e5 H0 ^4 T- l

, c) H! Q- p$ H8 q  \  - 攻击+84%0 y. o: j8 c, O5 S; u
3 s, V- q4 b- Z; [- x5 q9 }8 F
* 暗黑斩+ V! I4 P' I# x4 p7 ?
: x# D6 v) d! t+ l, N7 d
  - 攻击+77.5%  _: R+ k! D' C7 D) m2 S

$ e2 i, @6 i8 [+ k* 暗影之矛+ Q" u9 o3 X6 V9 d6 g  i& Z

# {3 }8 I3 h  k9 {2 p! x  - 攻击+12.2% → 11.2%1 N; I! A8 o) W1 E' D
( O6 t# C- @- A9 ]
* 暗影缠袭) |5 |  p& j* f% ]9 y! c  Y
: R- j% n/ y  u0 C. ^2 d
  - 攻击+13%
# }. @6 U0 a0 q8 F3 A7 e
# _" A' m6 H8 K* 暗影漩涡
6 S$ C$ `  }0 l" `' h2 I0 L6 e2 k
! _: |! v5 i: h. b# ^  - 攻击+21%
% `, H; e# A  Z8 r. p* I. e/ F' E& ~1 o2 r! q
* 暗影遁形
2 i+ e+ X; c2 G) ?% s' q7 L
. Z- H9 h+ B% d- g- C7 b/ z! ~  - 技能结束后才开始转冷却
- d9 s& A! x5 w7 H! a. L, j, X! k$ b4 o" K/ R: j* S# S
  - 1级时增加移动时间(1.5秒 → 2秒)
8 Q0 Q% N1 j8 E$ s! x$ C5 ]% K% v8 O/ N; D; P& ]6 j
  - 每级增加的移动时间减少(0.5秒 → 0.25秒), l' Y1 y+ `" y: }" i
/ i: K% ?/ [* ?, z: v" o0 Z
* 汲魂之力
5 w' K: _1 q1 Z6 C3 z& R7 }6 A) |; |; Y
  - 基础攻击和技能攻击属性随动/ M7 ~% y$ `4 U% h2 Q

" C2 Z" K8 M, `# B5 c4 T+ L2 b    ㄴ 1级及每级增加比率无变化# u( d9 Q: D0 V5 `+ O3 ?+ o

& g0 }& C# j* J9 r! Z  - 删除消耗灵魂后增伤效果持续时间$ |+ w; V& A+ \0 v( d

9 @/ J$ Z- U9 K1 d* 强化 - 汲魂之力
: p8 ?  U! A- m; q
* G9 ^* \6 A3 @6 h3 b) U- @  - 删除技能" k  L" F5 f5 |0 @6 U
, S: I/ z$ b9 w7 m2 s* o
* 暗影禁锢2 W" x8 c9 r6 f
9 O7 u6 }$ v# X# D/ R5 Z
  - 攻击+20.3%
# b: g. a4 u$ C( s& ^. V1 H: D( I4 W2 @
* 强化 - 暗影禁锢
4 e5 Y4 n: w0 V; a8 h% J/ Y% }9 n  v7 H8 T- {3 h' I& S& ]( W  d8 a
  - 删除多段魔法攻击效果
; `# M* e: {. G( T. c; v; _* }, A  u8 E# |2 L, G5 ^
  - 因此调整以下
) \% X+ y* _. z% o3 p6 |
5 t8 Z; G( F. d7 ]- k) M/ q    ㄴ TP消耗. ( 4→ 2)
" T+ b$ x1 t/ T6 J2 `) ~: c/ x8 U& G) F( @8 g+ _
    ㄴ 精通/上限调整, z4 j, U6 g6 q& p* `
! f% f) q4 u' i- _+ ]
      ㄴ 精通 : 1 → 5$ X5 m2 A/ `# e7 Z( c6 h4 L

" M* s) r- d8 W7 C6 @      ㄴ 上限 : 3 → 7; G$ F" p7 f; r9 ?% c  X
& I" x. R2 M% N
    ㄴ 每级攻击增加比率: 10%2 Y; P0 o# t. |- w( k

; }! m; H( _; F+ p% ?* 灵魂摄取1 z2 Q" T! e* p

7 v( F1 Q( Y& O/ V, y+ z% Y4 h# E  - 攻击+21.3%: P+ ~1 C; K' x! b' r" F

3 T" F5 M: U0 D4 I3 J3 ^* 释魂飞弹
$ |- ]4 ^: O0 B  y* u
7 I, Q! j9 P6 W" D# S  - 攻击+6.3%
& b0 ^* N/ k$ f. K, j3 ^) S
; e# y8 }) k8 ^) @: @* 魅影暗魂斩: J( a7 c7 V& w2 _. s! J

) v# K* q+ w+ `, b+ i3 Q  - 攻击+9.1%
' v2 G5 K  Z1 g
" a3 A) J6 M6 j; v* 魔镜幻影阵/ c- Q( a+ c; [+ a  E; c  r8 }
% B# U: Y, {- ^1 P+ Y; S+ I' K
  - 攻击+17.9%
- M4 N7 k- D5 c0 C  c9 F
& U$ Y3 W" z. k2 Q1 u* 释魂狂怒% v3 u2 v! P9 f/ D, ~

7 _7 `" v( W2 L  v5 R3 T  - 攻击+34%
  G9 g: b6 e! J& u9 O, j# N( {# y4 B6 P" q9 ]5 a5 p
  - 技能受到攻速影响4 M5 ]# f: M) W* @

$ T* o! G/ N; K! N! L! R2 s, @* 暗影囚杀
$ L" q6 D0 H" U: p% f) M3 M
9 i+ p4 ?' \  y& L  - 攻击+20.4%4 w! N, {* N' {9 [% A4 _. A
# E2 n  j& \( R* q
* 末日杀戮
+ I! H6 o3 I) W
+ U  r! ?+ Y8 }  G  - 攻击+10.6%
% b& C6 Z. V2 m8 ^+ V/ \& j' ?
8 B5 R- W7 ^" \! Y  - 6级属性调整
  y; ]0 G$ x4 W5 M# u+ E# g
# K( m( w6 D! U( Z    ㄴ技能攻击+10%+ T8 S; ?+ a2 ^; s/ j
$ ~( n* Q) S1 s7 a, ^
  - 删除终结攻击的短暂控制判定
) B2 t, L" r, g- p% l* u5 K
; N7 s% _( S0 S% `! P* 薄暮0 E  m, q% `# E7 Z5 J: ~0 q! u

5 W4 Q: T, {! w8 T% f  - 释魂狂怒灵魂计算公式调整% I+ V, H  j& M# E- C) K
* {! s7 u5 c% X0 L- ^5 t/ }: m* E
    ㄴ 百分比减少' z( D+ T2 R! l0 @1 a/ L. L

4 I' @+ ^" x+ f4 O& {+ q1 D) ~    ㄴ 1级减少比率:30%
& v6 w! H  r3 J6 o; B3 a6 r3 M$ w; J( O, W( J
    ㄴ 每2级追加减少:2%
4 D, M. l. v2 P
4 @! `5 M1 g% H. z; x$ K6 i2 J* 魔影轰杀
9 M8 j8 A5 P2 e
  \' w! U% P+ h" I4 Y, v) v  - 攻击+14.8%4 p6 G# C6 {; X8 e# C$ H

" j7 h% ~9 l0 a: B5 R  m* 死亡献祭% u, |6 p* u* {# |5 i; a

3 h" D# s7 B2 l  - 攻击+20.9%% Q6 \2 M5 b' p1 E% k

1 Z* q- J! p. K3 E1 G7 N4 H+ o* 天罚死光9 T# [! v% k& z' t+ o4 u5 N7 C# p

$ i% D- E& t7 r. F" O  - 攻击+11.7%( P" ~# l' F- s+ B5 X# D8 L
  d1 m$ F1 `/ D) k5 d5 S
* 天罚之剑
% }% M! L, c3 E# A, F; t: j. a
  - 攻击+16.4%
1 A( @9 {" M: E, b. u# k2 Q6 J
1 W7 X$ p3 F; U8 Q* 灭世裁决6 U1 D4 M; ^9 w- P' v
! i( I2 C: Q0 ]
  - 攻击+19.7%
) s9 z) y- Y8 k$ Q4 ^
- J6 g% X4 X' ^5 f  - 新增快速输入技能键时加速功能
+ y, p6 o+ F* `* Y1 j2 ?$ N1 y7 u
7 }4 a* J$ H* G5 m/ k8 z4 n  - 从变身开始到技能结束全程保持控制效果
" I* e0 J$ b0 \; J
& w  j, B% U1 o优化展示6 O. E+ O, ~6 \: h) t
+ b+ r* I6 Y, @" c1 O4 i; e
6 ]# \# @  [  j% e
魔皇(新增)
4 y" }8 I6 Z3 S6 l  T

9 T3 o$ A1 l  m1 q* 属性保护 → 元素融合
" `6 W5 L' o4 [+ L- }. W% U1 D$ \+ m( O4 e6 f
  - 属性保护技能名称更改为元素融合。' v( Y) W' t: h( j8 r" t! j+ _; E

5 K! `4 \! t7 q$ c- n: Q. f" u  - 使用属性变换选项时,增加属性强化* y1 E# z  t; b! f- {* N

* c8 L/ q! I6 c/ \6 i6 i+ d  r' G    ㄴ 1级基准 : 40
1 p! d: i! L, {1 F+ {  O8 W0 Z6 ]6 z7 X( h! K
    ㄴ 每1级增加 : 3
: b2 o6 i+ B) `! K5 [$ v3 x0 E! B2 `" I+ V8 s! l1 P% d: B

% C) S% m  W8 j* 元素环绕
- {: c9 y9 b$ X  W6 `
) H! z/ K- p4 a: ?9 `3 Q1 n  |  - 属性强化增加数值改变.* \; W6 \' {9 a; v9 O$ c

; O0 B* U4 P9 x6 I+ k9 g$ R9 `    ㄴ 1级基准 : 8 → 9) b9 _  s( R" e5 F- G

+ n6 Y( [9 }2 X) {: |    ㄴ 每1级增加 : 2 → 3: B' h/ ]# |, `; }8 t# ?
" n# c6 [; s# ]) M$ ?8 b3 I6 X

8 O* e. Y1 V; _8 d) `* 旋火盾! V; }7 U0 V! \
+ p1 W' E' N& V" k6 |
  - 攻击力 85% .
- j5 P& t! r" K- a0 f: R* a$ z; d; Q. e0 x' z: A1 d/ t( \

2 f, m9 \$ J% X; R+ A2 [* 属性变换. {0 B* U, o5 u* s) P) p

; \# J4 M8 t  @# k* V/ s. Z: i  - 攻击力+ 9.4% 增加.8 ~6 D8 d2 w3 i4 A* {8 B0 d9 A

) w! [  [3 j0 R" j! i' N8 I* 元素炮+ U+ X" d# {4 L1 W  K; v4 L
  - 施放时按前方向键可减少后坐力
9 h+ I3 K. x8 {+ v4 K

& _( b) v. y. c6 Z9 N/ x( G! d" I! \1 R7 S5 a( `, [
* 冰晶坠, S. j  L7 ]' a$ @7 D$ P

& X: U8 a( J1 V% O0 Z+ {  - 攻击力+ 10.1% .
* U' {; F# R% {6 F6 r
/ x- [/ ~& d0 d$ b7 P- F  I3 T0 }/ W, z. m, v$ \5 D
* 地炎
8 A5 J0 [, j" y- o# h" {! A3 a. P4 c" B& a
  - 攻击力+ 9.3% .
$ f% c6 W6 j4 R2 f: T* [+ [5 S) A' x, Z) H; {, W5 D- U1 F
  - 改善Y轴判定.
8 h# d7 N8 v; g: v7 E# x
5 j+ _' z, B! V% ?% j# R+ c6 S; |8 n, h; _, x! M2 h
* 雷光链, l" U' v# i7 _" I" Y

' \7 D) h+ Q$ r* P( b# u4 ^& h% O# O  - 攻击力+ 12% .
  }5 D4 V3 t) U7 }$ l' p3 u
% ?0 H2 Y6 Y4 u5 t' K
. W* u5 r+ S- X' O0 E: A. g* 暗域扩张9 B$ w% I4 y( w2 A6 _) X- P

. ~& y8 b) Y( H! B6 `3 d0 Y  - 攻击力+ 13.5% .+ V$ k! s& R7 t  Q  _
7 I1 I5 Y: m' H' M& h1 a

& a' F( W2 i; _* 冰晶之浴
  {9 ^  V6 y4 f5 J! _; p5 I1 ?7 \! i6 [; e0 J) g! E
  - 攻击力+ 12.4% .
( ~' ?7 y: M4 K# t6 e) M; p7 R8 n9 x- ~3 F

  v, E7 X6 G2 b+ Z% B* 旋炎破 8 ^! T  G/ B- N
& R6 J) C+ k+ ?9 x2 ?
  - 攻击力+ 13.8% .
- j, v, T) ~1 r2 q, W+ b0 D/ B' R
' |0 z: N+ U/ Z/ d% Y. H* j5 D2 T1 U( I: S( ^* K
* 黑暗禁域
( h: o2 b5 f" H  t+ C  m# O' y2 E$ W1 s& {/ J( U/ ?
  - 攻击力+ 14.9% .3 x# F$ D3 A# p! u

6 {0 `1 m0 D" }$ P# x7 d% ]7 H7 ~$ V% |' c! G9 f/ |
* 雷光屏障
0 i+ v3 W/ Q' z' o5 D5 c0 ^. ?/ [5 @# {
  - 攻击力+ 7% .
9 _6 H3 _4 q4 Z, \0 P
) X7 Q) K7 ^& w2 R8 H; y
9 w7 h4 [, x+ z$ f' c7 S  z& K* 元素轰炸
) \( C/ S& d, b" }1 n0 I8 C# z  D* Z( t9 E/ t! H
  - 攻击力+ 5.5% .
5 v: c0 H1 k) I' Z  r( A$ e: O2 l9 V* g
0 ]0 x- E) r% i; E0 s5 }6 e; j
* 幻魔四重奏
7 t9 ~  g/ Z1 j# V# \- }+ j+ m. }# a
0 _+ {# C) {' M  - 攻击力+ 12.9% .1 n/ F- K" _6 n6 X5 \/ [

3 B1 ?7 C% `% t4 T3 @6 I! _- C2 ?: M
* 元素浓缩球$ z6 b- R- r) ?3 h6 X2 j

3 y- L7 d7 \+ `/ @7 n6 g  - 攻击力+ 17.6% .
& l& q. |5 y6 L: `% ]4 E. o9 H7 H3 e- ~# _4 J

+ E3 J2 V# t& l4 Q( R* 元素幻灭
, X( [2 Z( O% w5 f6 T, a& {- @
1 G: p, C; Q6 l1 O: t% S  - 攻击力+ 12.4% .
7 f4 Q% C8 g8 _9 l1 I1 g3 o  b! R. R0 a3 G5 G; U

4 Z* \6 r3 ?/ |. ]" y0 S/ M* 元素领域- V; @4 Z: D6 @  _

% T' y. M: ^6 i/ A  -攻击力+ 50.4%。0 I2 |/ `1 @& _& `$ n8 a
    - 技能的冷却时间从30秒增加到40秒。* h- e& K$ e# i# i+ L, N
+ j: [- u6 D: M3 Z; A
    - 领域持续时间从15秒减少到5秒。% V! M* f3 i  r$ q
" D$ }* C% G5 F: G% Q* b3 S
    - 删除领域中增加所有属性强化功能。
( O5 {6 [, ], a& e7 z
2 [6 B/ B" H/ Y; ?: C    - 领域内使用锁属性的技能时,添加增加所有属性强化的功能* c4 Z! j1 d+ x/ h1 O, @0 j8 E
  p: J7 p& r! a
     BUFF持续时间为15秒,并且在领域内会不断更新BUFF持续时间。) {) y  w( X9 Z  J* ^, ?

3 M' N& B0 h0 Z2 S  Y7 @! k( F     当应用属强BUFFf时,会在角色的底部添加一个状态图标。, G( y1 s' x7 u$ G2 v5 S' K4 U4 M

1 E+ A2 D$ a) o& _/ c" _5 j" K    ㄴ 此效果仅适用于施法者。
: D; w+ Q& k/ g3 m" z9 j- A( \) c; }! C; `+ \
, F8 Z4 N( h! G: h' X6 J2 r- k
* 聚能魔炮! T0 u/ z( Q2 P( I

" d. X, P0 t# [$ M  - 攻击力+ 14.3% .
" M8 z( u6 V  v* W  {; W
+ Z* Z8 X$ v& s/ T: A6 [# U  - 施放时按前方向键可减少后坐力
! x3 U8 A4 @& U8 `6 A) n7 |  ^- l) I3 i' _, p7 n- R& M

3 G. Z7 p. F6 l6 D9 Q* 末日湮灭- g; e  y. ~) Z0 m' C+ O9 c. T& ~
; i0 S1 [7 e! L: U: E/ P3 Z
  - 攻击力+ 15.2% .
" A" }8 J/ B7 m% D, P6 a* S: q2 j7 z

; d, W" k" H8 O. |. V# `0 K1 n  g2 E
* k# L0 s6 z0 H' \; n5 h6 U
次元(新增)

6 c: l5 S. w- [* N6 l; s; c
3 d: Y* z& K) n! m  v! v# [# e! w  H& ^1 j* B+ P
* 基本攻击
" @$ Y3 b5 o- T9 L4 G4 K1 Y6 _. J  A* W, P/ E1 S
  - 攻击力+ 24.1% .
' t/ q. L2 I6 l) @8 S' H7 f3 c% M0 Z) Y
" M+ J) r& c  U- Y2 D  L
* 幽冥火2 L, T/ y0 V2 u* E9 U4 x
) D- }4 Q: c) p2 x9 N2 b
  - 精通/上限等级更改为10/20。
1 E* m9 d7 @2 }" S# V& o' Y* z- ]% i
     重新调整发射伤害,并相应增加物理/魔法防御。
) Q8 _, T, K$ z: X0 C2 W" X& i7 E* A6 F. e% [9 p. j0 ?3 ~$ x& V

; B! U9 k2 e3 J1 s5 ~5 X
* z2 i3 @5 o# }9 n. O2 J* 虚妄之火4 S( f5 Q; C0 i, Y1 a

9 \" _3 S" s' L: m( W0 f* ^# e) a  - 释放后效果变化.8 a4 s$ [8 J4 T( @3 Z
, \" @# E- S3 S* V' ~
    ㄴ 增加防御力效果删除,新增伤害减免效果.
7 B- o7 ~9 r, K$ |/ l9 \' X4 n- j+ d$ i, w' Q( e
      ㄴ 伤害减少的数值基于幽冥火的等级,每10级增加10%。 (总计增加20%)
! B* N# T' A1 H& R( _6 b
5 M7 B# U2 r* K( u+ @      ㄴ 每朵火焰增加0.5%。 (总计增加1%)8 N7 j" E- N' M: Q9 k6 x
( u/ H2 z8 k- K2 ]
      ㄴ 伤害减免的效果也适用于禁忌的奈雅丽.: ^5 e9 I: ^+ f) w/ {

. m) _1 V, w2 N$ l" h0 P6 F$ m    ㄴ 发射火焰功能删除,持续时间无限制.
3 n) W$ M6 j9 s, S8 F5 _: x6 f
8 N  ]: o" k: }    ㄴ 显示火焰数量的UI界面删除.9 J# Z9 S$ S& ~5 \" C
4 N! C9 e, j8 t4 \5 L) ]" w2 M
  N% p4 o4 j: A: s0 c$ C6 d7 U4 o
* 次元 : 坠落2 Z: L! `+ f' v3 @1 e0 f

% p1 F9 l# h6 A' T  - 箱子攻击力+ 16% .
/ j- o- e' X' f: G+ k1 x3 C+ i& V) p5 p2 B1 d- j5 H
  - 冲击波攻击力+ 7.4% .
( y. P6 Q: o  @; O# u8 ]9 k* ]# p- f' t1 v& |# S0 G+ u
  - 箱子爆炸攻击力+ 8.3% .% v  z) m; [8 G& g- \/ a1 i( B
/ Q. d9 V/ @/ y) ?& q( p' K2 N; a! n

7 q! }, t6 ^+ P% [$ \# D2 m3 e* 次元 : 虚影' v% a- v) h: s2 K0 W; Z

6 x5 Y2 f' T. q2 O7 Y, A  - 攻击力+ 8.8% .$ j# ]2 D; t0 s1 W4 X
. B3 O  d% \: X* J5 [
4 w; L6 g; W8 ?+ u% g  X1 ^5 k; {
* 次元:跃迁  z2 r6 Q8 T7 |& h: _# D$ Z

6 ~4 N& ]# l) @* \. c: d  - 攻击力+ 8.8% .
# d& T7 a7 @1 C0 M" E, q( c' e1 V' ~4 [7 f& G
* 乖离:虚无
/ V9 O5 s! J- \* i
! W( j+ [' z9 C9 R& _  - 无法被迷雾附体的怪物,不具有伤害增幅的效果
  c5 c- @. v- l, s

) G) `( P/ t* M: z* t: W0 C+ l1 F. `1 `* 次元 : 离子束: Z& E" t! f8 J7 I0 t5 Q% V5 r; P* \
1 Y; o& ^+ B) \7 X" y
  - 普通攻击力+ 11.8% .→ 14.8%
' ^8 [2 ]  V# Y$ Q5 u# s
/ q' m( ~3 x) P' k7 \- }- B$ }" v  - 边界攻击力+ 5.2% .→ 8.5%+ W0 }4 _3 [% V, b

! F/ a+ g' q! C7 Q6 b; C: X4 H4 q( F/ K) D" d8 {
* 次元 : 万花镜  T' O$ Q9 `4 ~( g! q0 N

8 Q% Z9 a7 _: k( Q8 J$ o  - 普通攻击力+ 8.4% .' Z' E/ v) d" U$ p- [

- g6 r$ W$ x. [  - 边界攻击力+ 7.8% .; w/ O! d. e  H# t" }, Y1 x5 O" s

/ h6 I* |0 v( p+ i! M2 {! o: o# Q' F$ |
* 乖离 : 魅魔之舞5 `+ G* K7 a% T- X. e7 |. q

1 J9 j" D) e, g  - 攻击力+ 8% .
! d* S$ q1 o' w6 _6 M8 R3 M
7 j9 W: f/ F5 K  a# Z7 F; _. ]# D4 m& e1 I- A
* 次元 : 粒子风暴
$ H) t* G9 o% R" B7 X
" h: F) H) T! H  F, U  - 普通攻击力+ 10.9% .
7 l4 \0 ]( i. p8 c3 C( J6 @9 e5 t: B3 R' E- u
  - 边界攻击力+ 5.7% .' A: s+ `& f, P- y6 a

! L, c$ e  d% Q+ D0 K5 }' p9 h: g3 @. k7 _- C
* 次元 : 时空磁场( w% D1 T7 C% v; v7 m0 L
$ L, K, }% B/ H5 r
  - 全等级束缚等级 + 25 .5 D- `, L8 T/ x' W0 R8 x
8 r$ O" m, F6 t1 D2 r2 h
  - 扭曲能量数值显示精确到小数点1位.) Q7 S( v9 t; s; F

; q, O! m: Y0 Y" G& k. r1 M  - 攻击力+ 8.8% .
9 e: @" v  L) I0 F1 o0 p: w( ]2 u) K: ]2 `3 n" M
" a" n6 X+ E; c/ m
* 乖离 : 异界蜂群
7 ]! u. `4 b3 O# w  I5 n) V2 C+ |% r6 ^
  - 攻击力+ 11.1% .5 `# {9 D5 ~9 b4 [) o& {; c7 z! {5 n

9 t# |3 ^, D( K
- B6 E5 P. ]  K) I* 次元 : 粒子波
+ j& M3 l' h* G) j4 J3 L2 X& L9 V+ K8 n/ h" F' u
  - 本体裂缝攻击力+ 9.7% .7 v* M0 {" s+ S! }! \) O" z# a

3 r+ n  e  h9 M7 t3 w  - 次元裂缝攻击力 11% .
: u& W& |* o! A, l; ?' v, {1 z9 x# ?, A
  - 裂缝中心点攻击判定改善
2 v( q$ r. S$ l0 b4 R& c
9 ]) e5 s( p% C
( x# l2 Y+ E- n7 U2 ]* 虚空之力
5 g& g7 H! j. E3 a: D0 i4 N$ \7 q% {* P' i
  - 每级暴击伤害增加。
0 d1 ^# @! K" B. D
9 |& k( e  G+ y  M    ㄴ 3个波动标准每1级增加1%→每1等级增加1.5%(16级基准34.5%)
* l# o4 K6 R4 B6 [; Y
/ K! z1 A4 ^3 q' }
1 q4 H: J. ~6 B  l: V1 p0 x* 乖离 : 扭曲之恐惧
* S* e5 X( e7 g0 H# w0 z/ M8 p; I6 w6 j$ C5 f5 O" d8 e
  - 3级增加智力效果删除,更改为最后一击爆炸伤害+ 10% .
. G* H: ]2 p: i/ N8 S5 h4 y& J/ T' q' Q: w1 @$ k" D+ P( _/ d
    ㄴ 因此,同时删除9级增加智力持续时间的选项
/ H# X1 r# G: o6 d6 o$ [
- X# B/ b/ o9 e! a  - 攻击力+ 12.3% .
) k& b5 F* U9 z) t( Z, P9 ?  s7 L/ ~: D' k# P( t5 [  ^
& O0 F3 N% A  k2 `) I
* 次元 : 思维聚爆
1 [% T6 W4 _  j! Z7 O
# K: A1 b) E& ]* x  - 攻击力+ 14.8% .6 S' B8 J+ L# t+ ~1 q

  @: ~# B& C* N& l2 O9 O# j3 t1 Y' ]& \  O6 F) y
* 乖离 : 禁锢
- @, U; A4 s% Y0 l
/ K3 P! z$ H# \8 J( x  - 攻击力+ 26.5% .
1 P  t6 N- D. G4 _9 x. J6 o- h. K) j+ K: t+ \2 U' P* t

% V8 @; E1 _' l, ~* 次元 : 奇点+ ?- g" v$ Y/ U3 t  k1 _* `

2 s, N* P+ Y, s) z& F4 S  - 普通攻击力+ 11.1% .
8 t8 p) ^7 i6 r$ S4 t6 w5 g4 A9 v8 G3 I" N( @) D0 L# U( w
  - 边界攻击力+ 11.5% .
3 k% U2 u4 h& t4 g+ ]
0 [+ K, P4 G+ [% @$ W( ?5 s0 r; y0 q- [! Y( B$ J% G
* 禁断之盛宴, r& A; J; \" `; I3 b- X7 T
7 L2 e# I" o0 Q3 C% h$ T
  - 普通攻击力+ 13.5% .! k& A. T/ s$ }$ H& \( N- l
5 w& E6 `5 t4 @4 W  M( W0 g
  - 边界攻击力+ 10% .
# p/ S( o' F3 U8 y8 M
" R8 Q. u9 I5 A1 N' Q
异端审判者(新增)
+ `% Q$ ~6 r) Z7 U! g: P
4 u: E5 @& I& @  P
* 基础攻击
! c# S% {! h+ U0 S# Q' K# b# T9 J- T* C2 s0 U
) d& s* x; ]% J  ]9 M
  - 攻击+12%
( z9 i" N+ o  Q5 ~. e: m" M* n. o# b
8 Z7 L$ T; i. A6 w7 ~
* 冲刺攻击" u" N2 y3 q: e* u* X2 i7 }1 m
2 ]8 ?0 e/ O: w7 A: I7 G

8 s1 \, N' f$ W; L) I  v  - 攻击+17.6%
( i( W0 y( d- P1 [3 \
3 S: _! g3 Z" U6 E* 强袭
% G& Y6 E  ~: c: q" y% W/ [2 w( R- \* {% A! v# D
  - 攻击+80%
% K& d, ?$ z$ d0 [8 X& D, R5 t0 l, i& |# t$ H7 v
* 审判者的裁决
$ g. h9 \8 P1 Z2 d) N4 h
2 z- Y: R0 x5 P% @: @* B4 b  - 移动速度增加比率 8% → 10%3 N- U- h+ j; a2 Y# a
" h! a2 N  l& j$ v% M
* 惩戒十字4 z3 v* f. A/ g; y. N* l

. C! G8 {% d" ?& {& F  - 攻击+17.7%  X* r  }+ r0 q0 b6 u( x
2 T; G4 P4 g3 l( K% h. r
* 净化火焰瓶
. j& b& ~; ]1 F8 s: R( D
7 J6 u. y+ g( K) {! R  - 攻击+15.9%
& g. e% Z4 U2 m( R' C' h( |) |! j; w
* 裁决之击1 C  ]# F& w9 I$ U* N6 h% k
5 Y  ]/ b2 c$ v. O( y! [
  - 攻击+16.2%" w, x! P0 k/ n
! b/ M7 t8 F3 N# O/ N
* 神焰3 N) e0 K) L; G7 h1 p
- G2 ^6 v) j0 L! J
  - 攻击+36.9%) ~6 v) E5 k$ X( w3 t# F& o
# L" W$ N: m! R0 }9 K/ i
* 审判重击; d2 E* H8 T( b7 _
: N3 ]+ e% k2 Z! ~( \
  - 攻击+17.6%# z* ~/ p& ?' a
9 P$ a1 ], O0 C) V5 L
* 神焰斩
! j. `& d0 @" u9 u
" Z) T* a8 x% O  - 刺击攻击+25.6%
/ B7 i8 U) @( b! M/ z
# N- Z6 ]1 T: {$ r  - 回旋斩击攻击+25.6%
' U- a3 N7 J! A- u! C; \# z) G8 n% j, ^, ?' h
  - 燃烧状态终结攻击+16.2%
4 D( J2 e3 q3 }- J/ D$ g! z+ Y9 `, n
5 c( F$ `/ V3 ~6 r* 神焰洗礼
1 U2 x7 z. D5 \, W* Z7 e- B) @2 ?; d3 Y" ~3 D# A
  - 攻击+16.8%( N! v3 I' g- V# D+ n8 u
) b' E% s  _' P+ ~( y8 a
* 神焰怒火
# u0 h7 B! R; K  ^! n/ C& O' Q) S9 e- C- {8 v3 c
  - 攻击+11.55
# t' y5 E. }! ]
8 G; x1 p& ]6 G* 行刑5 x: [/ {, W2 ~8 G
* X0 y$ I: Z# ^. _
  - 攻击+19.8%
/ h/ q+ s4 W; J3 T% C% J( }% E% E
* 火刑& M  D: A% L& i9 R$ v

! U; g* `9 w; Y3 Z  - 无色消耗 7 → 5) g5 B) l3 z/ w% j& b
; v5 C3 r$ J4 v
  - 攻击+9.5% → 14.1%
2 K& F3 C3 [0 E# X  o7 r) h! C8 d$ ]0 w% B& y7 |2 D8 F
  - 台词结束后可以自动移动( X) Q& V" Q- K9 i
% [, V( a6 o3 X$ k( T7 D
  - 9级效果.
4 h- S9 R# y* N' q' Z4 I7 I! ?
! p% Y! ?: D3 g9 i    ㄴ施展后30秒内冷却减少10%6 O. E/ {4 c% a- Y6 w

0 X& I$ s9 Z* i2 B* {3 W0 D3 v* 神焰漩涡
5 U" {8 F1 |) v8 I. K/ j3 w- y6 c. }# p4 g) O* p5 [. C
  - 攻击+23.5%4 g4 L5 h5 a1 M7 S; ?1 T: [
' u0 {" v( o, k& m2 u/ R8 v
  - 攻速影响技能移动速度9 C+ E( f" F1 ~* j4 w

1 F' V/ q! W3 I* 净化之焰
+ L$ b6 \2 ^+ X) e3 k& o" f1 k- O1 w+ r. m% Y
  - 攻击+11.6%0 a' B7 o1 \) x- Y

  m# u5 s0 P6 m) D* 裁决轮回斩
) C! {, _% \* v* E7 P1 \7 O
. Y$ ?% {* \# d9 m4 ]$ j  g  - 回旋攻击+14.7%
$ E) G3 v  ^' C! J/ K2 ~- @+ B
- [, }0 x5 j/ d' _. j  - 下劈攻击+12%
: F1 o# h$ k  S6 c! n9 u5 v" n. S$ J& |. m& j  Q- b" L2 C
* 车轮刑9 R8 `6 F) b3 v6 F- w9 ?
/ D3 L1 r3 t# A; L) R# l3 g
  - 攻击+28%, x. p8 z" M$ `! R; p4 \
& n: N8 S/ ~" d5 o; {9 Z7 Q: B
* 炎狱祭坛:炮烙
& W; E2 M/ g5 a( |! k5 y' T3 ?
% H% G1 C( m6 p# G  - 攻击+14%. W' @$ n+ E% `, a- P

1 i' _% }) _* [  K9 v/ C! M优化展示+ O) {7 c, _. |

, O  P2 m! ]  Z+ [9 O4 y& r6 @! U  z( ]5 }
暗枪(新增)

) n% A2 `! v! ^% }/ s! G" Z" j; C
& T7 K3 E5 `, r- d4 P2 S: k; D8 ~7 J8 K& N7 F# t" s
* 基础攻击& b# y) E, V2 n( F4 i. @7 ?
% n1 a9 ~. S8 H2 F
  - 攻击+15%0 W" H4 ?1 Z" w( D7 h1 M
, d+ J4 w* w0 P8 D6 Y: W
* 冲刺攻击
5 V: E/ |0 r' t- y% M
( X* v5 Z) M1 q' {+ _! d- _  - 攻击+15%
0 M/ o, d( k0 U) u% ^
8 m9 m7 v3 a. R- k; t! y* 双重投射  E0 w- x. M( Q% h
$ P5 f& @! C4 B% {8 _/ C4 ~4 c$ z( V
  - 攻击+18.8%
4 _/ Y* |1 h5 v( r% [
3 r* e: L: C- Q9 `/ W* 暗雷螺旋枪
9 K$ P/ G/ o4 I( X/ Z0 Y
$ R4 |  n6 ~- S  w1 f) T% B# A  - 攻击+13.4%$ L4 {1 c' t! R: E, U' ^: X' r0 e" m

$ X; y  |0 A' s# M# b3 i5 O+ _6 a. q/ O* 暗雷贯穿3 O0 [( G( O% k, p+ S( g

3 H$ O+ F# ?7 Q) b# Z$ Q  - 攻击+16.3%
4 q' ?/ ]& P1 h7 U; ^. ]. r4 Z1 e9 ]. t# ^
* 穿梭魔枪
! v5 p- a1 V& T2 o/ L4 W* e3 ^
1 K" J- e/ ~" l( [3 v  - 攻击+5.2%
/ F' i+ M3 i/ S/ \0 r" l# f. b' \% }6 \
* 黑暗枪雨
% K/ O4 g- s9 `0 o& `  x
7 L& {) c2 I" |1 _  s  - 攻击+11.1% → 22.4%. _# W5 x8 v4 G( t- c3 a" x* S

: |$ A& {' S. P' ^& g, o* 黑蚀葬礼
' w, l! E5 d; u/ W; `2 \1 e) S" T+ }0 D2 P- K
  - 攻击+18.1%
! {% U0 `* |+ ?! e) a: u2 T, g/ ]6 [
* 暗蚀螺旋枪
- L. q/ x7 S2 L5 F9 ]) H$ S" w% [1 |2 \0 t; g0 O$ n# H$ A5 V
  - 攻击+12.8%( u% B3 v% I1 T
. g6 a' Y. P. o: M) I
* 连锁侵蚀9 B9 E; F4 z$ D0 ?+ q3 N$ S

! p7 l( y5 ]. e. T9 C& u  - 攻击+17.156 x$ f: s3 O7 X& H

, P  B& [& A5 ?" L' Q  X* 坠蚀之雨 6 E  p  B7 s/ {( v
; M0 h2 z" l2 Y, o
  - 攻击+13%
1 i9 v: }" ~. X6 q/ [7 ?0 E+ P2 w, z2 T: T! d( Z6 l% q4 w' Z
* 暗蚀爆雷杀8 y* Z% @3 h1 I4 v& f1 \' v

7 C1 W$ c6 K1 J- u4 D% y  - 攻击+9.2%/ Z4 i$ A% J/ e+ n$ y! ]

) O, J0 D9 ^0 t9 U& d  t* 无尽侵蚀:缚魂. j. l% x  i: ^- W! s. @& `
5 }6 v# b- e/ `. F
  - 攻击+16.7%, v- K. G+ a$ Z  F( B# r
7 R; G. d7 D6 ~' {6 [7 }  T- J/ O
  - 加速技能整体速度' c1 b3 [1 q+ L4 W$ ~2 t- C: X

9 b# T7 O! y" `! q0 L2 l* 暗影蚀魂* y" {% M; [& \$ n" [

. ?1 Q1 q/ c6 S  - 攻击+20%1 l# I; a! m1 G7 x, i6 _
# E4 J' b6 @% y' `
* 黑蚀酷刑
/ R! g7 `* w/ w1 t: P: U
' [+ v; L, U1 W2 [  - 攻击+14.7%$ Y0 Q) y7 Q: n  ]; `

/ v8 y/ }3 F5 A8 V  - 投掷前硬直减少
% P+ n  E8 ]) n4 E! x
) P/ f4 H3 g+ _9 X# C6 a$ }  - 施展技能时连续输入攻击键时增加攻击速度3 o& V0 }. X9 [1 u

: n# Y# U1 [. g* 冥夜裂空% N4 W7 J, k. `+ ^1 I# b8 R

  N$ ?' f, i' x6 c  - 攻击+20.2%
: t  r4 I+ c3 E3 o) \6 @  t9 h& S
0 h; \& V/ D) j+ r3 }* u9 L* 冥蚀脉冲
5 R+ N: V! u/ K3 Y: @1 u: R
, R' \+ q$ _0 @3 Z. T2 E$ k  - 攻击+16.4%: t' Z: x' t  S& R- j9 G8 t9 A

1 x$ ^" ]; ?! W3 \! F+ ~' k  - 删除在无法移动领域前施展时原地施放的功能
+ l: d5 u0 |) v  A& a* G; Q* N1 c7 W8 d
* 幽影暗蚀:寂灭- R$ f6 n- z1 |7 G2 o0 l" g2 k/ ^! x
" S- v, R% ~# ?
  - 攻击+19.4%
$ Y6 m* n6 `0 I1 W, i' x1 W 本帖最后由 空叹余愁 于 2019-3-13 19:04 编辑 6 \  `) A9 D; c& a

文章目录

已有 1 人评分金钱 收起 理由
弑乀殇 + 6 你的贴子很不错。推荐一下! O(∩_∩)O.

总评分: 金钱 + 6   查看全部评分

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2019-10-23 02:43 , Processed in 0.164199 second(s), Total 15, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币