DNF专区
查看: 46901|回复: 37

[爆料] [0313]韩服正式服公告 3.6职业平衡上线 [复制链接] [手机看帖]

分享到:

情绪不可激动

多玩编辑

曾年少的青葱

UID
49974651
帖子
4405
威望
10
多玩草
1031 草 地下城与勇士

发表于 6 天前 |显示全部楼层
正在对照,有改动的地方会以红色字体标注, 不定时F58 h+ u# P$ {4 `  {+ z
" ?0 g8 {- S- n5 x9 x7 Q" L
奶爸(新增)
5 X* G4 _& z# z
男圣骑
4 V  g7 R2 z. M0 G4 h% r$ e# Z* p; d, K4 P( B

6 u1 f! T5 q) o3 h: r0 B6 `* 神的恩赐
7 {+ r1 B5 @) M" K2 \+ S& X& O5 Z- s6 \( f3 E7 H( p: H
  - 删除自身施放的荣誉祝福效果增幅效果- ?5 |9 S  O+ q& J- m+ E, i
' {2 b5 y9 ?+ W$ y1 i
* 缓慢愈合9 q# [( H3 t, ^* \# D# T1 a$ m# n

- b" x/ P. e; }  ~' f  u- C# k  - 使用次数0时图标转换为未激活
& k$ ?6 L8 T$ [# a
, H2 k# q% w; ]3 B* 荣誉祝福
( Y% @+ _, L* R* q& w/ }5 J( S# }! d" d/ G7 {
  - 新增提高所有技能攻击的效果 (10级为准+40%)/ q5 C! i- a$ B* i* X

/ p7 W% q" P8 ~  y: x$ c    ㄴ 每级+3%,最高20。
' j' I( c+ q: e. n1 a% Q6 s1 z
  v0 \- o8 j* g0 p0 C) f  - 圣骑无法享受物理,魔法,独立攻击及力量,智力提升效果
* S* K$ G# L1 H8 P6 ~- r7 B0 `8 f% Y$ w$ t7 |
* 生命源泉
& u" x: }8 v# x2 d" d5 d1 {6 |$ E4 n+ l) X9 `' h, b: z  {: h
  - 使用次数0时图标转换为未激活
# M9 g5 S- N: ~- |1 b6 T7 d4 P# P; z, l* M& \- M* W# q
  - 使用技能时新增霸体状态(决斗场无效)
5 x) b9 C9 q" w2 q- F1 ~( @: e; x; C* \2 F) J, r# y3 s; ~
  - 光环适用范围(700PX → 900PX)

: r: y) |) Z2 U2 e) M% c5 {' R: h1 ]/ z7 H9 c" ^  P& t
* 圣愈之风0 f9 l7 G9 P$ k# H) m2 z8 E

( s$ E- z2 X1 F& I. E  W( K  - 屏障范围 (750px → 900px)
! q5 h1 t( l" a. Z) Y4 \/ o- ~, ]+ g1 F
  - 施展动作霸体(决斗场无效)
2 X- o2 z( ^1 Q4 }+ C- n- o
) M  e$ M1 h9 Z7 R  g+ b; ^" S8 G( ^( u( d: |* E: }7 x6 o7 W% e3 l+ m
* 阿破克列
( N, j, `& \& N' N7 K2 @; S0 F
8 K9 H; n, B' {7 [; t. I. p! I  - 圣骑自身无法享受力量,智力提升效果
& W& K1 ]8 ~. k1 i/ C9 S# b' }
) ?( O: x9 D" m9 V+ ^9 }* 神圣之光
. }# C1 f; t% I$ p$ `- D2 w+ |& Z! k
  - 施展动作霸体
$ K$ C! ]& n' m9 A* m) s2 a9 q- Q: r) y
  - 队友选取范围1200PX → 1800PX& H9 E$ n9 B1 a( q0 _
( [& I1 i3 |+ y  C; }. n
* 圣佑结界% O; z. K; Z$ J
9 U- [9 a' n1 ~; g  C. Y
  - 施展动作霸体
: S. q, u5 f( U: d! ^4 Y8 d8 l: I1 S
" O- y4 y/ G2 p; k" d* 神罚之锤
# N# `9 _1 E1 ~5 d# w1 g0 W, G' @7 e
* N7 e( G& q4 j$ p; a8 S  - 使用后直接装备雷锤
7 f, P1 r. m( u* ?% l# \6 ^

* |+ B. |" ^0 e/ X2 h! i* 二觉7 j9 ]) r' d( v3 {
. H# Y0 f( m3 ]  W! I
- 信仰buff一个时增加持续时间(0.2秒 → 0.5秒)( k) i2 E4 l4 L* m  E2 w
$ K) f; A* X3 m& I9 l
- 信仰buff二个时增加持续时间(0.4秒 → 0.7秒)
, z9 k- H' l$ G' r8 t+ H
5 K  j' w) d4 z2 v1 U) C% ~改版解读3 S1 `. S+ O" y; f
" ~2 ]0 y2 C0 V& s3 a9 w, O
1 `& _+ ]5 T7 }8 o
奶妈(新增)
" M0 C9 @5 C3 E8 E
" @+ l& ]. W% q/ ?1 `( [

6 s4 k0 t% l, x: J$ S* 板甲精通
! x3 [& K, A$ g8 b( X  Y  c1 K
3 M6 X& k  @+ ~/ M% z  - 描述修正4 H  t$ |0 J$ j& Q
  b+ A7 u5 T3 P# u1 e$ |4 s
* 治愈祈祷
# ]$ D4 \* C  r* v8 y9 |( D" {7 b5 \
  - 施展技能时显示范围7 D, ^9 f2 O7 Y

& _8 O8 w# b& z- {, |, }* 勇气祝福" C3 @. A7 L5 I" [' Y. z) ~- I
/ E1 c% J1 V# X2 J9 D. r' h5 i2 V
  - 删除勇气之力队友的关联效果
+ C3 u$ j1 i. s' z+ B" S8 i8 |. `  r9 \" a' o- a4 P
* 勇气圣歌$ ^  q. P* B. b* X( ?" p+ p5 i( ~

( m% \& ^3 g( Q& E- r3 R4 ]" L  - 技能随动6 ~" f8 I( x/ Q5 e0 R9 u" }

% f  r/ U) A. B1 n( X5 D  - 持续时间减少(10秒 → 6秒)
$ @5 ?0 H' ~% t* {6 G; O
/ q& U. V2 ?: F3 y/ X  - 最大攻击次数减少 (33 → 20)! @  D  f2 Q* K4 h2 G

% {5 A* ?0 @+ q8 x  - 状态增幅效果改善.( d$ B1 p; b, l. x* J; |* ]
' ?: f; c6 R9 X+ c! }2 `7 D
    ㄴ 在领域范围时享受buff效果$ B4 A/ A& j) T* m3 H6 h  f
. }% G, d4 e2 {  O
    ㄴ 技能结束或离开圣歌范围时BUFF也能持续一定时间2 z8 L: y& Y2 H

3 b8 b" ~* p9 I6 {& }) y      ㄴ 持续: 10秒
! S+ [0 h( p& V) t% J8 ~" A' m3 _) U0 d5 I3 t
* 新生圣歌
1 E$ W. ^# s* Q7 q1 ~  `. n4 B% M8 N
  - 技能随动
5 C% {% T# t2 j5 _! b2 f

( ?5 e) D" G  C/ p0 Z% n/ k* 复苏之光 # o6 ~# u4 L- x7 y2 B

! u% [" t5 }$ q0 H" i3 r6 z. L, B1 ]  - 范围(600px → 750px)
9 y6 N. D$ n- k; G; b6 z7 |, t/ R. O7 u9 `+ S! N
  - 范围内没有死亡队员时图标转换为未激活' r6 E/ G8 g4 g6 l

) \* Y! \  |3 D9 h  - 新增队伍死亡时告知位置的图标
# O+ T- z: g% _( a' |
8 d% u- v# P4 _5 P* 圣光天启
* P6 l% z7 Q3 H* V; x
' k0 \, P1 ]' n" f1 @1 ~9 l  - 减少状态提升所需的智力值 (800 → 750)
6 O* A2 p1 x7 U. n  U( }3 z" l$ S( ^+ T% m
  - 增加力量,智力(10级为准 218 → 228)
) f4 @2 p: k/ D+ {9 c: L. `" `* R; a5 @# Q2 O* p1 Y
  - 施展技能后直到十字架特效消失为止持续效果2 H% r0 t4 {% F
  t0 d9 C! {3 D  v
  - 攻击+17.2%
7 n# P. k) _# y: v( q3 @
* O9 f# G4 V$ G: Z& U  }! c' Z0 Y* 大天使的庇护' s( M) B% c. i6 ]. e$ `) ~2 @- ~
( R& p. _# o; O6 w# \
  - 勇气圣歌,新生圣歌,复苏之光范围 (10% → 20%)
% |6 q$ d7 c  a  [- V
( M5 k* `; N; a% x8 x- A) j0 t3 ~* 基础攻击$ Q7 s: v" A5 |

7 ?/ }9 ?  n  n" V  - 攻击+26%+ ^7 ]! x1 N4 {) R

. U$ W+ s- |1 H1 B! x5 F1 E* 审判捶击: `4 n: |+ o$ T# S9 R* d
: s/ o; }+ A2 n. T
  - 攻击+13.1%
, y9 F0 ~8 p3 f
& _; T9 t% w# X4 {  O* 圣洁之光9 C9 c( C, O1 X, p( p
, ]/ z  o) ]3 L' Y8 f; r
  - 攻击+10.9%
& Z! T# u+ A  V( d  [5 {, i$ V  ^# P# ^6 M" i  ]' M
* 胜利之矛
. Y( c: f, E  ^+ T1 r# o0 e' z. a' K6 G. \+ o1 m
  - 攻击+13.1%
& _( ?9 D" f, T! d) L  [7 F3 h. m, D
* 洗礼之光
# _* _) @; ^, t
# K7 X, z- u, _( N: s: b) j  - 攻击+15.3%
1 K: B' x# k  ~( u2 D' t2 E; [4 r0 ?3 @9 y
* 神圣锁环
( w9 E4 W/ x% a- t+ r7 N, f; F0 Z' B. e' _9 u' b2 ^
  - 攻击19.9%# P4 z! x5 |1 {7 L, V: |
) w6 S+ O  J- ~0 n: y2 I& o  d
* 忏悔之雷1 N  m7 W6 ~% f3 }/ G
3 K) U' b4 X& j5 B1 S# e" H
  - 攻击+12.6%
8 u  X, [. r6 ?- \" \, D/ c0 ^7 o' P& V6 Z4 k
* 忏悔之雷
) C8 W- g3 F* U1 G9 n4 G# p& C8 b2 P8 B9 v2 G9 T7 ?
  - 攻击+11.9%; }# x2 J1 Z# E9 b% h

- c! C- ]" r" }1 F0 U  - 终结闪电落地之前可以移动8 v8 S. r! O) k+ [' ~9 ?- D6 a
! R  s% q+ v2 Y5 `
* 神光十字8 M0 \9 d; I# ?4 \$ Z
& k- `' X1 ?9 x% T
  - 攻击+13%
0 r7 W  {! |7 v2 o* l0 t
' G2 Q) b1 K( S, Q* 忏悔重击
9 a2 j& D: V% H% X0 y8 I8 V" E+ U) W8 g2 Z) T! C
  - 攻击+13.2%3 J( T$ ^0 \4 Y+ N" _! r

, j( f; t5 F( K  P. s+ m/ \8 |( {6 x, j* 圣洁之翼
* i" v4 I  V) L
. D7 T( [/ w% \, D- L  - 攻击+36.3%
6 {8 w: s/ h3 z) b( o! m
. d4 ~2 _* u: I, g5 t: B* 圣佑之阵
8 J" `) I2 N3 Z; T& d; i. t4 E* y7 C
  - 攻击+14.5%' q$ f9 T: f! w/ A+ d
' C/ B  e( R0 f! W! \" l
  - 施展时霸体
. q% g! h2 S# Z+ N6 c
4 Y. G1 b  R/ p# Q" Y  - 显示特效时进入无敌  H* _! x+ u) |
- f1 I6 n& Y4 Y) }& K
* 圣光普照 ; u8 w' R. d7 U' P  Z" r
% J, z2 Q9 H0 C" p9 \
  - 攻击+16%6 I. q. L) d3 }; K( s* r
. Q9 P) @7 j; ^8 [" Q2 X6 l
  - 增加最初攻击的Y轴范围 (100px → 150px)
2 ?# d1 j) G' G* H3 I: d, h7 S- N! S4 A* m
* 救赎彼岸:惩戒圣枪3 t. e" Y; [9 i* n: z! Z
4 m( T) q- S; n% `
  - 攻击+19.1% & x/ B8 f. `- V' a" S3 x' D
7 B! S$ y: U- L' B; {2 ]# _

  K# g) u. \0 C: {. i* X) p9 B- }3 I' y7 ]& K9 a+ m
大硕解读技能优化预览; |# `( E# c' M$ ~
! e& A  D% G' O4 l; S$ |* Q6 q

7 F9 Z8 b( W- ^
奶萝(新增)
: o/ b/ N( |9 T, y+ Q6 B
% B, z1 j% N1 Q4 Y6 ?

6 s! h- P/ \' A  b) C' p& d1 g* 缝针; o3 B- `+ k: m+ I- @% N1 x
+ n: d! d+ s3 G" k; V! N8 g" Y
  - 霸体
7 u3 ^! X2 t2 j5 Q6 e9 J+ j
$ C9 {2 c0 p: f) w6 H  - 新增减免自身所受伤害30%功能' H) \6 F0 s: n  n3 h4 \" p- s

7 ^9 V( A% r: w. h8 e  - 施展技能时显示范围
- j+ G/ B6 R2 q3 `0 }; T9 w0 B9 ~+ O" g+ H  ?
  - HP恢复比率+ 10%
' P2 e7 o/ P3 Y
! T; D, d4 E4 ]/ }% ]! M* 玩偶篮
) e5 ^1 [( v) y' V4 [! f% Z/ i4 ]' R
  - 增加进入副本时的诅咒能量 (2个 → 3个)
6 d! X- g1 A: I* B1 i! D0 Q( F4 W5 C. r& C& @6 M4 ?; w
  - 新增消耗诅咒能量1点时提高禁断诅咒,偏爱的持续时间10秒
$ E8 D, q* |+ [6 w/ |
! b9 a8 u. h; @& G* 梅德守护4 t; D$ V1 p+ ^, f. c, v

: ~1 }; y$ M- P  V8 x% L7 U1 `  - 增加技能施展速度.
2 D; n# s, y0 e7 O) l. i
+ D/ v5 }" c- h2 y3 ~5 T* 偏爱" U4 j: d& A$ w' L+ r, t
* X0 l& ]0 M7 u7 `& E

8 G4 V% a9 K% @/ F- 禁断诅咒效果增幅比率减少 20% → 15%
& y. A) T" c* `! O5 t: [+ `/ B: b5 c& N

! p6 q/ m; L0 c' K  [* 禁断诅咒
4 E; L, w8 i- ]' A! u
" H5 ?& H1 r2 c4 ?9 [- Z
8 C! z$ g! Q9 u0 t; F, `+ E
- 增幅所需智力减少 (675 → 665)
$ N; y6 m) u; U9 u  N. b  m; O" ?9 z6 l& A' J. s  X

/ f& K+ W- ~& H9 V* 束缚荆棘
' t0 d$ ^, e) o0 V& t# T2 Y9 o+ U2 g/ z: t+ C- K0 A  l% a7 D
$ T! G& [4 X$ a4 Y0 A% U# R- u
- 追加输入技能键时施展终结攻击! K9 R, t! t& d! z

' y1 v5 W, _9 z" g" J: q* 死亡玩偶! c8 B8 x! q  H; \3 d! T* b

4 \  r* F: [; K" \  - 增加诅咒玩偶的附身长袖时间 (8秒 → 10秒)
0 Q, a4 Q, L& _' `  N3 o" n8 H9 H7 i* c" c" X. t% p1 O4 L
* 黑森之荆棘树
! L% n. f7 y3 Z! Y& A% a2 b" c/ f% Y! ~$ n/ Y# q4 A
  - 减少生成到可进入为止的硬直1 n( q$ z7 Z- _

/ Q! S, r3 d5 Y  - 使用次数0时图标转换为未激活状态
8 u) E5 L% J; x7 ?* M9 R, O3 c. @; L; M0 Z
  - 队友生命减少比率(10% → 5%)8 Q6 V! a( \. T  p; I
% U0 i3 h6 k  f& N4 h5 a
* 永恒0 d# A9 s% Z5 @

5 f0 h1 Q* g9 n9 U  ~; y8 V  A  - 使用次数0时图标转换为未激活状态2 `* h, D; @; x0 K
8 W( ], y0 K/ Q
* 玩偶剧场
/ y' j+ W" c" K( E8 P% ~
& ?4 ^" t* W6 s6 [) y% P  - 减少状态效果提升所需的智力值 (800 → 750), g2 v) U  T) E+ q! }5 \( X; n
$ |% x. x) N! t4 D: W
  - 增加力量,智力增加值 (10级为准 218 → 228)' W7 k/ p1 C7 y7 L  e/ P
, N  P  U, d2 m8 b% ]) J5 `9 C4 n
* 苦痛庭院
7 n( d5 y3 f6 N( Z
' E$ S1 l/ @# E7 |: A, j6 c4 Y  - 增加技能施展速度8 c; f8 `! }' G) ?* w

8 s% \) b# i, r& d+ T) _+ c: T. j: |* a4 g; w( O$ j3 U' r0 v% _
& O) t4 _% i1 Y0 U6 {1 Y; E
女弹药(新增)
8 i& ^1 s2 y8 f! p, b9 n2 ~

0 J' I: a: E, z! [; f- g* 空中射击7 X8 X6 `5 M& x! ?' V$ h$ K
  - 变更为15级技能, l! C4 `' S+ i$ K7 }6 D# H
  - 转职为女弹药后自动学习) P6 I$ \) }+ l+ d
  - 1级精通

7 X* N# [  P6 K' v. h) Q
7 K, @# B7 b8 ~; y% I, `* 兵器研究6 d/ \( ^; S+ W' F
/ O1 T, |2 q8 y( w. ~
  - 集弹率和空射属性适用于步枪$ O# U! f- v( t' m- L

* l% y  d' R* g+ b, B* 超负荷装填% {9 C  ~6 }( n5 d- F

; N% k! H" z# C& w6 k5 y! g& |$ O+ N/ a  - 删除射出追加攻击属性
# I/ N) p' n& x8 A$ @2 r
9 z6 a: d/ |1 k6 X' U  - 删除对异常目标增加攻击属性! M0 n9 [" A2 B& y
' n, S$ ^8 s2 g4 k; H
  - 技能攻击比率属性适用于所有技能3 S. A% Y5 U' k( P( t/ }2 K

3 J: j/ w. W( J6 ?2 d& g4 I* 单兵推进器
2 \" L8 ?5 [( `6 S9 u( P# _9 C( ^8 W/ m3 y% H

: l* k( e+ p# o' G- 精通10 上限20
; W- ?  C4 k: z0 o/ x" V- SP消耗 0 → 20; T! U2 S  M/ p! g) |1 k( T2 D
- 子弹buff增伤效果对特性,贯通,爆裂弹有效
; [% T% A3 H$ i4 }7 ^+ @- 射击攻击增伤效果对特性,贯通,爆裂弹有效8 S! j  F5 L5 d6 [
- 新增射击技能增加攻击效果
- N5 _8 L: }$ L- 对交叉,聚合,凝固汽油弹,轻火力速射有效* I* L8 H% E1 w7 d( m
- 学习时增加空射技能等级& R7 K7 u" Y" l3 I; P6 B3 U6 J
  i& f/ P0 m. }1 P
* 特性弹* W8 }& T" U2 ~( h$ _

9 d& w) y5 `4 `  - 不影响普通攻击,只影响特性弹攻击. b7 y. N. w$ b' w- u
" L4 L6 {" c5 d( ?
* 贯穿弹
0 R$ @. _5 m# w4 r0 ?8 s8 g" D
' _4 X. O5 u1 q- Q  C4 i  - 不影响普通攻击,只影响贯穿弹攻击/ O4 |9 E8 u' U% S  M

, F# u7 R! h$ }0 ^* P* \* d* 爆裂弹
" u7 v7 O4 U- I1 L  a5 j; ]7 U# f+ Q4 s; [
  - 不影响普通攻击,只影响爆裂弹攻击! E$ E' y3 F* h" R; e, o5 C
5 k6 _! Y' `7 T; k$ e) t8 w
* M18 阔剑地雷5 q! _; e5 p9 N$ B3 x# L
; l! c0 K$ m: y5 H1 d3 m, I" z# g
  - 攻击+29.9% → 20.2%
) H8 D$ l8 a3 u+ N# }
/ u! [& \* U" B) I& C8 K3 Z  X  - X轴范围增加
- B; ~+ @. L' H# }5 I/ G  J, n- |
. o' L& B& {8 a* G-35L 感电手雷& S' o2 e1 Y2 d

! a! R- s0 Y. [6 ^: ^, q7 Y7 g$ J  - G-35L 感电手雷命中成功时自身增加30秒的暴击率和暴击伤害
$ p! w* v( Y& `& o% g
9 {1 J  H$ ?; E  - 攻击+18.5% → 9.7%" B& _$ N" ]3 i

; A4 S7 @5 G/ T9 c9 \* G-18C 冰冻手雷
5 a0 q3 K- E* X/ \, p4 m. h0 ?5 g( j: O% v: M! K: u9 U, R8 N
  - 攻击+20.4% → 11.4%
7 y3 p) V; `+ m3 T1 Y5 K3 l" Y% s. l* j" Z4 t% z' X) O* Q
* C4# S! s5 Q2 e% M" x, h' K, l
( X# E6 u) Q& O0 j
  - 攻击+25.8% → 16.4%) v) V) k6 X2 G5 t- Q

, N) i5 o" ?& ~& o* 镭射狙击$ C3 b9 v) h) l9 A

9 U, `4 `/ p1 E+ F' I* y  - 攻击+45.6% → 34.7%
2 f) u3 d6 G6 s3 I% Y7 U# E. i; y  }) u: q$ n3 _4 x$ z0 f
* EMP磁暴+ D. j7 }' F8 s8 L7 @
8 N: w7 A4 ^4 c+ L# m6 s1 b9 u
  - 攻击+51%
0 i0 o$ j# I& w' t& y2 L/ R6 J
" ?& R+ y" v% Y. `& s5 f5 e* [* G-61 重力手雷
; ^/ V9 e3 r' D) _, C3 K* V6 u- h2 e* T1 Q1 E
  - 攻击+33.4% → 23.4%
! `, [7 |2 j* a0 Y8 F2 E& Z) P
2 J, _* M% Y1 _' Y4 E* 开火+ k: d$ R" \! r8 @  U
7 A$ Q5 ?" w6 p* {) z8 y5 b# X
  - 攻击+28.6% → 18.9%8 c4 G$ {& I7 ]
5 t: h' x: @6 x1 M! {) [! C6 G
* G-96 热压手雷
" p; m2 e0 S& k& G, S+ a. {* k) V" y' Z! g- A
  - 攻击+26.8% → 17.3%
7 E1 i$ w6 i1 |/ a- x; o/ \" `
8 U. l  {) c7 x. G* o: Z* 决战之日( M6 e3 E& K5 V" Q% n: X5 v

9 }! K' B; o! s  J  - 攻击+37.5%, Z% G! e1 Z4 B0 p$ T- {
9 b% W& N  g1 v0 q( |# ?
* 滞空掌握
1 r, B1 f* l( b. a( ]7 `) L: K3 E% s+ K! h2 T* v) ^
  - 技能攻击提升属性适用于普通攻击
% m# n5 A7 s$ z# ?& X& x
6 Y( q4 ]% J# A* 普通攻击
3 |7 m' o1 K: Q7 s
" T/ ?. g4 _; [$ J9 a  - 因滞空掌握影响普攻,攻击调整
# D# f1 V! H, t% ^
% V. h  o6 G2 L! S- N% I- P" U
* I4 d0 Y% X8 I5 |2 Y
男弹药(新增)

$ W; W  p$ _0 {. {3 _! s+ f# j3 r  d4 n
* 空中射击8 m3 L) u* c/ n- o8 K
  - 变更为15级技能

8 C' H4 A/ L6 D: A4 Z1 [9 @, ]9 K% z
* 弹夹改装; ^0 l2 x% L7 b9 [8 ^; F$ B
5 w" G8 p- w2 [2 g' \# B: r
" ]: f; ~3 d, m
- 转职自动学习
5 l; o% u/ ]& u- i# S5 Q- 增伤效果对特性,贯通,爆裂弹有效" }" s1 }* _) l( a/ u
- 新增射击技能增加攻击效果
) r' T! {! k+ n# [- 对交叉,聚合,凝固汽油弹,轻火力速射有效9 |, T/ }% B8 M4 g2 u. Z3 }

4 g8 n! W+ h. I( I2 }1 h* 兵器研究: Q  l+ b! I& ?
/ d8 H; ~' N3 Q  }- D( M2 D  }
  - 集弹率和空射属性适用于步枪' e' W* Z. \6 f# w8 y! g
2 n5 A4 z! W0 T, M  I
* 超负荷装填# O3 y# Z% _$ s# m; f( T: L
* N8 i: A3 Z& Q
  - 删除射出追加攻击属性2 d7 k" ?) i' V5 `$ }. f

! [# P  N  @) {- s9 r# R  - 删除对异常目标增加攻击属性6 s  b6 Y* t8 t: n

4 d$ L" ^( J6 @; M7 A  - 技能攻击比率属性适用于所有技能
, E6 _; ?, K: q: C- s
2 i$ C( W! [3 t8 [* 特性弹
0 C3 d. a% F. `, [6 |# A( l* F+ G& j: {6 t' r0 L
  - 不影响普通攻击,只影响特性弹攻击) R; {/ F' x9 E, l

9 e6 @( o% L7 w3 b* ]* 贯穿弹
0 K; H1 C' u0 F. E9 U; K; ~$ Q+ J! {1 p  d& D4 `7 N
  - 不影响普通攻击,只影响贯穿弹攻击
% ]" a- f" n7 x( p4 `& A& {1 t8 }+ h/ k: A$ j  U) H8 y) @! k
* 爆裂弹6 g& s/ o+ P& `6 @3 E; O. r
2 v, Y9 s3 w1 y" k, c9 D4 `4 d
  - 不影响普通攻击,只影响爆裂弹攻击) l- _6 D1 z0 [
5 ]' s3 h% g; r6 T5 K
* M18 阔剑地雷
; e: D1 _* V. x  r5 u5 ^
* g# t. x6 {& V8 A' g# f4 ]8 n& t( H  - 攻击+28.7% → 18%
" w4 i8 q  e2 g3 T! g5 O7 }1 S8 y
  - X轴范围增加# j0 l. t. \7 y" d

0 W, U, J1 A( {1 R- k/ k8 Z/ c* G-35L 感电手雷% J# n. u3 q6 y# C+ S
$ N0 H) D! R+ s8 m  e
  - G-35L 感电手雷命中成功时自身增加30秒的暴击率和暴击伤害
! L% T' O& b* A; S: O0 E6 Z
  o, D1 P6 a1 z- L( b! ~; X; O  - 攻击+17.5% → 7.7%+ K3 }$ y) ]2 G' D

& M5 F' o8 k. i( `2 ?* G-18C 冰冻手雷
. B& Z2 O$ |  y
: Z/ _  A* W" W+ M7 M  - 攻击+19.3% → 9.3%
. J! E, ]1 j+ P, f$ h2 c
0 w0 @6 ?# n, ?; A: {* C4
# N- F* r3 e/ v7 d8 m
) f: A& m! i* E3 l# ?+ p  - 攻击+24.7% → 14.3%
, V4 i* r1 V, M1 @3 J# q+ k" G# X* F
* 镭射狙击, a3 \) W% H/ _- N! a: G2 G! K

" y1 h. c2 r( C" @7 d+ d  - 攻击+44.3% → 32.2%
$ f, }6 E# ?+ B6 J0 V! D+ V- [6 P9 U, C( ^
* 黑玫瑰. z" k, c% I1 [( c
' M/ A- B. }9 x! d% I9 c! p
  - 攻击+36.4% → 35.2%9 J8 _' X0 d; i5 J# m

- T' j& A+ E$ F0 q* K$ x- g* G-61 重力手雷1 r: Y1 _* Y' z& ?3 Y
  C/ f" Q1 v, x' L" ~
  - 攻击+32.2% → 21.2%, A, u3 U5 ^" J# X

! f( U. T6 z0 G* 重火力支援
9 H! z8 C+ D. F( Y3 o& z. f6 ]  n) j5 U. j
  - 攻击+31.4% → 20.5%
& E0 E8 S" E$ [& A3 Z# R! f
$ j$ d" ]* C. G" ]) R! D/ C* G-38ARG 智能手雷
! a/ c7 w& K. v7 O0 Y' ^0 {5 B- D4 Y; I. r4 n, |% `
  - 攻击+36.6% → 25.2%
. F) r* f& v% D& ^; w% P( n; g+ j
* 超新星核弹
! _/ a* u0 h& y, i2 v" k
2 [! l5 O! E6 D3 |! `# L  - 攻击+23.8% → 22.6%+ b  W0 R! a# s8 \; |
% ~9 ?1 e" }+ C9 `9 d4 J
+ z# G7 H9 B% M  b
* 战地功勋; T1 j$ k! z- _" ]
* h+ u. H3 m  x/ k9 o$ S- j
  - 技能攻击提升属性适用于普通攻击
$ O" s1 V9 j; H3 l9 }* f7 D, b) P* }* M5 w+ `% e6 T
* 普通攻击
: U! W* ~+ E1 H& _- g3 M) t6 L$ N; Z0 b. @6 N
  - 因战地功勋影响普攻,攻击调整
0 I. O  t& n4 S* Z- a9 W4 j
+ w1 j8 E$ j: X* }  ~) B0 P
剑帝(新增)

3 \$ F+ s. [7 K, I8 s1 e
7 `) U3 J- }. K% v* 波动斩
" {6 K# J$ X+ n" M
2 u8 O9 U$ H; p. q  - 攻击+7.2%! S: }9 \9 R4 k( @! Q

" r) S6 }* ~% q# ]* 蛇影剑- f9 ?/ h( w* b
0 z3 h) ]; i4 p$ E
  - 攻击+15.8%
6 [! o6 x: A3 A, y1 i% m- R' U8 v3 g. V
* 两仪功, O- Z& |, a( t/ c  `

. B$ W3 j  g! \/ H; [; N+ N  - DPS计算:两仪功伤害合算到普攻中, P) J3 s6 T6 j" \1 z  o- @
$ e# b2 _2 W6 x% x% s2 e# q
  - 念力武器攻击受到基础精通影响( U# w; f7 Y* t

4 F+ b2 }* n* o$ w* 三连斩7 Y! i0 u# L* I
8 Q' G8 T7 u! i0 i
  - 攻击+12.2%
3 c6 U# w( h  ?9 X
* _/ O, h' \. [$ C6 E- c8 y! p* m* 轮回剑- _- U! w6 a- b3 i' D+ r0 m

$ r, H$ R0 d1 _& r# {4 V9 o  - 攻击+15.6%
8 Q7 G8 M! ?, w  S& ~- m+ b8 t$ M" l/ y- }4 f- L
* 四象引
- w) l! h/ ~3 u8 ]: J1 n% P  j$ @. K+ q
  - 攻击+22.3%
1 i" G, V$ W; O2 |5 R, ~, E
  z5 S+ A9 V0 J, e2 P/ S# z' l* 空明掌
# S5 p9 R- `% T* Q+ m& m
0 A5 m: W0 O( i4 W- i1 d  - 删除
2 s: f7 z- W0 T$ K6 }2 [9 Q- }0 l
* 一花渡江 (新主动)5 g  N, Q9 f  R2 V/ Z' t: A- v; q% z
$ t" M% C( y6 T1 t
  - 25技能
6 m: s2 \5 T; W' K
7 |2 P# @1 B9 G/ W2 l# e- T  - 快速向前推进造成爆炸伤害+ ~  |. @/ P; b- `1 l& ~! C* P; i

4 I/ Y9 Z3 R: N+ K( Q* 樱落斩$ O  [: j4 i, Z/ C: T$ z, g$ l
9 |. I( c! {9 i  q
  - 攻击+12.6%0 A) C9 M3 d3 ]3 {5 a/ u

2 o. {; I- ^4 ], T- x) ~$ L: ?* 圆舞斩) P  X* w. C3 ?4 E+ o( N

+ Z' J8 d& d/ b" O. m% ]- D1 j5 f2 k4 }  - 攻击+16.9%
4 n% m' E0 \5 R! ~# t
" i9 g" [( C( k4 g; i0 j* 碎岩裂地掌
$ t/ K; q* H% N; z) ?: b3 o, R/ {! `) V/ n
  - 攻击+15.5%9 u# f' ~6 K% ^2 n
7 Z3 g/ ?. h. L/ U/ C* g& E
  - 改善Y,Z轴, R  |6 V' ]( m# N* J
  V! ?& c( K' I% q% W0 C
* 游龙掌
1 t6 R/ z/ N% f' I1 e9 ~3 W2 M( [4 T2 \) O) ]
  - 攻击+15.3%0 K: ]& I. q4 U9 A6 s5 l
9 P7 Z- d' g" y+ S# j! Z6 o
* 乱花葬$ K$ T' ^6 J" T" f0 g; q

! Y+ ^8 j! u/ ~  - 增加Y轴攻击范围
& ?+ i4 q! T$ J* u' G4 [$ k
4 F: ?' \) b" e8 U$ }  ^, g* t  - 把命中散花敌人吸附至中心
- s3 c' N2 y) l" e+ [+ g6 Y1 p
( a. w0 Z' u" L" K& v* P4 h2 d  - 输入向前方向键时冲刺攻击增加击退功能(决斗场无效)
# p$ J3 I2 ]) ?) ]8 s
& N  z1 N& c) Z. x# ?$ \* 回天璇鸣剑$ e  P7 B! s5 L; Y0 t

% @1 }; f; S! u  - 攻击+20.3%
6 D  p: P+ N0 f  t# \. @' }" O5 O& h7 f) G5 a( B: ~
  - 向后输入施展时原地施放
8 Y1 [4 t" z/ O9 A9 J# @9 D
1 K7 w7 T7 K2 v6 ^5 w: A - 旋转攻击新增可破坏地形后穿过的功能+ N7 e: o4 O; r% h) I; E" j" f: s
/ |& S7 T  G- l- [( x
* 湮烈掌3 q) L. q, a$ t0 k$ \; b
+ ]! O5 R+ i- e( S& W
  - 攻击+16.4%
4 S! \3 L8 M7 [" \% R' j
1 M: l6 S8 r; X& c* B  - 增加Y轴范围
" `6 n; O7 T' x! Y8 j" y7 Z3 `# }; Q3 T
* 花舞千魂杀
5 S* j9 ?2 d  i8 y8 H  C& s/ }3 a$ z  v; u
  - 攻击+11.9%1 D6 C0 }+ O( H1 k" h. }- K- H' H& g

& o  S2 `5 t% n+ p  - 增加Y轴攻击范围
; |' b0 |- f  p
: w& z6 s- k; N  - 学习强化后删除第一击乱舞,第二击一闪攻击增加功能合并到技能
# I+ k& G4 P) \8 V1 `
: T4 Y0 m" i4 }! s8 }$ O, |+ P  - 普攻强制中断施展时无法向后施放/ m: P5 V2 H4 p$ N, `: t
' L- i; y; e$ }$ U7 |. A" Y
  - 可破坏地形可以被第一击破坏后穿过/ k0 `- [% j+ i4 ]

) u7 F6 V8 l9 X/ _4 D* 花开寒影; I5 U: K. C' }& _2 N- ~
! m* j* Q0 \2 X1 [1 C5 z
  - 攻击+16.8%: I3 z9 ^3 r9 h0 G( @

! [6 w" i$ t. z+ W* 啸空十字斩1 z* c3 }5 Z' o& d' V

- P  }5 j9 w0 o  - 攻击+7.1%
3 g% @0 z. l( ?
! O3 j# F3 M6 l5 ~' t4 L% a
" T. A2 ~% k% s* s" D  u$ `- M* 如来神掌' V% h" r  h) q  M+ U" z
( K$ z. u1 C/ V
  - 攻击+15.7%4 m6 x0 }+ h$ ]

, Y. l5 r3 L  L* 莲花剑舞3 A9 D; j$ c2 j. ^0 L( p8 A& U3 H

! [% I+ t1 w8 y; p, L8 P  - 攻击+16%1 j- z  K! u! ?1 \: f  l1 u

2 Q. l: @0 b; u# g0 N  - 增加Y轴攻击范围
3 I5 x* ~2 @0 j# A/ Y1 \" B: Y0 h
* t& l) Z- A. q; O  - 减少2,3招的浮空力度0 D' A* Y' m" C: z- j
5 r# \" n. M2 a) [
* 樱花劫( v. Y6 l- e' Q2 S
2 t. A9 k# }7 [# g' ~
  - 攻击+18.6%3 m$ I, `0 B; d7 \0 c
' E' P" |: m5 w* L) \, b. E
  - 可以强制中断所有转职的施展后硬直6 E# U4 d% I5 J, r# r  c
( N& S) ?; T' ?! q) [
  - 可以强制中断樱花劫施展后僵直接上主动。buff除外' L0 C: l! \% p; N
. O: V0 o+ N9 g/ |  }* r
  - 新增斩击中输入向前方向键时出现幻影收刀
3 ]9 V! |0 O) k1 {' R
+ J* o$ I& R' ^7 O* [) _* 飞花逐月
9 u! z5 C8 ?: u$ ]* f4 ^4 W2 T6 q2 t- s) m3 y: y3 ^% R; Q! m
  - 攻击+18.7%
+ I' c! _  \2 m$ _! ^6 Y  t2 S9 I5 ?+ f1 [& r; D5 V" J4 a# e2 @) i( n
剑帝新技能以及优化预览
- r) v# {$ ~2 q% a0 x+ c: ]; f$ B5 a. T  X2 m

" Z0 ~& P2 U" r% D' I$ w' Q1 `8 N
暗帝(新增)

+ {- @8 C1 j+ U1 l( W0 y暗帝$ D5 b2 x3 W% A: y( R+ r5 [

: u$ G. E. z3 ?: c* F' N$ H
: M2 [: S$ n/ ]. {, t# B* 基础攻击+ ?/ U4 M$ e; V. I
3 ]) }% h9 Y" n' g
  - 攻击+20.8%& Y* \) ]9 n  b1 d

; e) P+ |# z( ?" ~/ W$ q* 锁魂刺( v& ~8 e8 l  r( R# ^4 m, u/ W

& i3 A6 ]/ \. h. z% B  - 攻击+84%' r/ O2 ?4 A* }/ a& L

9 q% ]( V" S6 w& ?& Y* 暗黑斩
5 |9 r. j/ Y, b
. h0 F! i4 m  }; |$ j9 Q  - 攻击+77.5%
, h6 W8 e+ A& a2 i! f( `3 S4 M- ]* W2 Q1 Z- {  k3 k
* 暗影之矛' w2 v" |' Z$ z8 T

' R) f4 s, i: R0 |  - 攻击+12.2% → 11.2%' x2 a% i( F9 @% s% ^+ l) @; C6 m
6 R# X* ~  Y+ q* t" E. a
* 暗影缠袭  N5 ~# {& z1 F; ~  E  g  B

0 P& x% \) M9 `# ~. Y! n6 ^  - 攻击+13%
1 j* x( s' u; p1 M- t& M! G$ f0 z4 N( @4 \  O8 }$ \' R
* 暗影漩涡
1 F- z9 O% c- Y+ ^8 p/ z
0 U: W2 s$ X' K* U* @" B  - 攻击+21%
9 U7 c0 c! C! L# x; A0 y% j
- _. O! V- [. |* 暗影遁形
$ o* L- @% L! B2 |4 f5 P7 X6 I: S) I, C4 N" v/ O& l
  - 技能结束后才开始转冷却
9 \+ E8 w5 o' {% `! N
6 u* b- d4 @' I7 S0 D5 @( h9 F  g  - 1级时增加移动时间(1.5秒 → 2秒)5 R6 E8 j4 z) q5 a& U) R& i
; J* o$ W0 G. F
  - 每级增加的移动时间减少(0.5秒 → 0.25秒)
, f/ l. ~7 f' j/ w+ s( f& x% ]
( D" M/ c! W8 w* 汲魂之力' [; x, p& l* t5 S+ R) V  c- t% C
5 ?$ `' K- L: I' ?
  - 基础攻击和技能攻击属性随动
- V8 E8 |, [) F; L, _% s
9 e  }- V* a) j& w/ E    ㄴ 1级及每级增加比率无变化$ }# s$ {9 n- t# e

' i4 _% ~% C- k6 o! L  - 删除消耗灵魂后增伤效果持续时间4 }) B1 D' J6 }, z- ~( J4 f
  a$ V  S7 x( c( t2 L7 D
* 强化 - 汲魂之力
; t$ k9 r; Z) P3 ^: O
( b- w( b9 w; r& [  - 删除技能
- V" f7 i. _4 }8 Q4 p! P5 o; q$ D+ ?6 R
* 暗影禁锢
& M) R3 C/ E$ q: p: k
5 ]- I) g" B" k% J! x" d' W  - 攻击+20.3%
! l5 P$ k0 o- `  ?8 U3 f! ~* U, X6 e$ Q1 k% |; c1 V6 J+ ~
* 强化 - 暗影禁锢
* f7 K! B3 \5 Q! t/ t
* s% N6 N, B; |/ k( Q6 `  - 删除多段魔法攻击效果
5 _( S& e. o3 T
) h: w2 S- K# f  T. n  - 因此调整以下
8 q* p3 a5 V0 n) m# O. A7 l6 _( `2 u2 \' c
    ㄴ TP消耗. ( 4→ 2)2 `6 U$ A# l% ^

4 v4 T" ^6 ]0 ~/ m    ㄴ 精通/上限调整
9 D# d( k- w& r7 g7 D+ d2 N! R, ?# }% L% f" A
      ㄴ 精通 : 1 → 51 [1 Q5 G, w' E& N9 v

  k' _' C) d, Q& u( U7 L      ㄴ 上限 : 3 → 7
0 D. Y) Q: a2 X) i. Y/ f5 d: v4 E
5 x% h2 y- h% J# V! z5 S    ㄴ 每级攻击增加比率: 10%2 P% n6 {7 H! h
, v* G$ Y0 D4 Y2 L
* 灵魂摄取/ J" u$ S/ k9 W0 B. i: I

' Y, [# n2 s9 i6 U  - 攻击+21.3%9 b' Y* g3 U' A9 Y6 m' A6 N" X4 z
/ R- j: J% V) ]( ?) Y4 f' l3 u
* 释魂飞弹9 Y) H$ K5 P$ p/ H/ V
" O4 L  w- R8 s1 t4 y3 N- [; ]
  - 攻击+6.3%1 d  m& E* x& y

( ]. j# ]1 a2 K; D+ d: H* 魅影暗魂斩" B' \6 q& Q4 S& Z

/ T) E% l* }, s0 C" Q  - 攻击+9.1%+ d- C3 p. [5 N, i' Y

' ?6 N" I! P' ^* 魔镜幻影阵
2 U  S. b/ d7 }; R7 a3 |0 Y' C
0 j+ i; R/ u, I0 \  - 攻击+17.9%
2 z3 s, }- L! o( c1 X* m* L; y' J7 X# w' `
* 释魂狂怒2 ]0 @# {/ i- n8 a2 Z2 J

, w: B. E0 d, j  - 攻击+34%
. x; F! C& `8 `, i  ~
+ p, ?4 |! U; ?1 }: ~+ v  - 技能受到攻速影响
6 G; X5 [- n  {0 s8 m- o/ s0 ?* D, X* ~
* 暗影囚杀/ @# K8 M7 k4 t& l/ ]& R7 M

5 S. {+ i; H8 ?8 [; I  - 攻击+20.4%
( p6 p- j" E0 P8 O
4 L2 y/ e- D' A+ I$ r3 U. q* 末日杀戮8 ~& C3 A$ w! L1 ~" k4 I% T

0 q! X- p  ^% k  [( d  - 攻击+10.6%
2 C' w: ]" V7 P2 X& F
# B. y/ D2 W8 E# [% \: R4 Z  - 6级属性调整
; B; i5 r+ N' |1 Y/ D( j6 h: l' n6 S: _# K$ ]1 H
    ㄴ技能攻击+10%
/ e) j0 T% ^. _9 w- u( ]3 s% |/ L7 o. U+ e: Q
  - 删除终结攻击的短暂控制判定4 N* [, p. _2 m0 p+ d
3 e* ^  e+ i1 p3 h9 v, K
* 薄暮
0 t/ V6 E, S+ ^2 x$ y
% ]! T9 y7 u" C! M: S+ j& `  - 释魂狂怒灵魂计算公式调整& q8 m. z& p! C( @
6 }' M0 d0 P5 d- ~8 b% o# f
    ㄴ 百分比减少/ Z+ u/ \& L# l9 |3 {* C
1 E0 b) k5 N4 I% b# H3 m
    ㄴ 1级减少比率:30%" g' b: ?3 H( y2 W  w2 c

' ~, J# @8 p. T; z: |/ H    ㄴ 每2级追加减少:2%
8 }+ t: T7 e7 _  {5 r2 k5 s  s8 e& m2 u( N
* 魔影轰杀
, j1 W0 c5 p) Y# L  l% L
( k: w% N9 b* P  - 攻击+14.8%
" n/ D  D6 V6 t  ?
6 c/ s. m) C  v( G* 死亡献祭
5 [0 `" x" Z; O, v; q8 i, K+ r* v0 m3 @+ J' r* Y0 M. J
  - 攻击+20.9%
9 Y7 |. o% J+ |$ J7 g. Y2 R2 B2 k* U& P" Y! T
* 天罚死光, G( }# _9 \0 ^+ U, [% x

* s' c, Y) @" \' I4 M! I6 v% ?  - 攻击+11.7%
3 t9 h5 y7 E+ S$ K9 B
4 g2 U4 R# |+ ^/ b7 O+ u* 天罚之剑
8 G- y$ T* q& h! r: Z8 t
$ p# |6 {4 l% X: V1 v# V  - 攻击+16.4%1 J: s# w7 h/ u

/ j  y4 P* v- k* 灭世裁决& R! v/ q5 v1 |6 R. I, ]
4 W0 B% {8 S. q! g/ h+ l
  - 攻击+19.7%
/ q6 D* c/ F: ?: w# Z
: }8 m- |5 I0 \  - 新增快速输入技能键时加速功能
, j5 M$ U! _. z5 W0 n5 e( k3 H% b, _0 P( R  G$ D" F$ j
  - 从变身开始到技能结束全程保持控制效果
2 M) x1 p/ A4 e( C
4 b9 ^# L, t5 I! [/ W优化展示
9 a! T2 R4 a8 ~7 F: \
/ H& n; H& w# p! P
) g/ p" E4 t: R# H! A( [% R! [3 ]
魔皇(新增)

: Q2 H* p4 q0 U  w- p
7 q' c- ?& @4 G% J0 s* 属性保护 → 元素融合
: K* n* O$ X0 \$ c% H, C' s
* a6 X6 e1 }9 [9 L2 G1 _) A  - 属性保护技能名称更改为元素融合。8 b' W( O! s1 [8 \, u

$ E1 w. U3 {  d0 l+ w. }6 X  - 使用属性变换选项时,增加属性强化
6 q" P- F; C% m5 F% _) O4 Z* g: f: |2 ^& p7 j. s
    ㄴ 1级基准 : 40( H" `0 S9 a7 q  @: }' \: W8 d
* ~/ Q& V1 S5 e# H
    ㄴ 每1级增加 : 36 o5 E& q' U4 Y7 P; O
4 ?1 B- ~0 ~. Z5 U/ k) @

6 f. I+ x1 C5 Q8 O* 元素环绕' S: {/ k# r( G0 S% z+ B: B7 ]# Z+ K
' U% M4 Z* V& l& H! b6 }6 k
  - 属性强化增加数值改变.
" ?! [* q* Z' W( c
* V+ `% k! C+ U0 g9 q    ㄴ 1级基准 : 8 → 96 {; ~$ t3 n' ^8 ]

% k  H7 `" N! |0 J* t6 Z" [* K2 Z' s, G    ㄴ 每1级增加 : 2 → 3
3 ^; C0 M5 ~5 d
, U5 K+ ]0 L. Z5 m
8 M! r, q! O# H* e) \4 N. `* 旋火盾
) ?# U6 Y9 T8 a- ~; f# U7 o5 {  ~' ~2 e8 M
  - 攻击力 85% .: y/ b. V7 ]; ]4 x5 |" \
5 M8 ~: o6 ~& }- U# `* ?0 M9 a5 [5 @; @
) C6 D! _- e% r& D
* 属性变换) Y: M) Q; |+ l- I
. _6 m6 Z2 Z% G/ X
  - 攻击力+ 9.4% 增加.* O$ x* ^" ~8 o+ M* }2 A8 P" }4 V6 w6 q

5 n1 t$ P# L0 r% L4 l5 h* 元素炮
! g/ X% K9 G% n8 y) m  - 施放时按前方向键可减少后坐力
6 j, }6 e. Y  M8 y
; G2 R9 A3 F+ t# [$ j2 N4 e6 `5 z

$ z2 D' q6 U7 n3 j7 \. C9 {% j* 冰晶坠
- W/ K& J$ _) }' e: `) l. W9 n6 d& t- H4 `; O
  - 攻击力+ 10.1% .0 I1 R3 V3 s$ S" t  X

8 |: D7 d" L& I  X( _) y$ f% T0 Z, w7 _; E2 o
* 地炎. `4 z2 }6 E$ `: M

, ?) X: ^6 F. y' L  - 攻击力+ 9.3% .
* E. N8 z5 T+ t
+ e& T1 _* l* e8 h  - 改善Y轴判定./ @! R& ^  E" f4 g% v
( Y/ {6 V; A" K! M

1 M( X. j) r: o0 H( ]! I1 W4 z. q8 d* 雷光链
' X# g  \  t. h7 ]2 e( L7 p$ O6 u1 k- ?
  - 攻击力+ 12% ." p4 d$ D) [$ Y8 L6 _0 W/ S

- u2 r5 r8 A; r2 w$ r9 I7 o
+ W- F) H" W4 V' o* 暗域扩张+ `& N- k0 F$ H5 _4 G. J3 n. i1 }8 e0 V

8 `6 H! J- T3 n6 C  - 攻击力+ 13.5% .
) a3 z- |1 D5 T7 j
) U. ?# P8 m' h3 |7 n* f" `% R3 ~
/ c  h" j. X; p. I8 X* 冰晶之浴 ; H* X9 ]' p* N8 F4 i5 C
* h" j3 L4 k4 l' V1 h
  - 攻击力+ 12.4% .
6 c1 v9 R" m6 d& {" v5 d( m
8 j# h, z" d. u2 y% e, `! D
+ _# M6 A7 R% d* 旋炎破 4 P- V' y6 \. C8 @! P4 P: O

# F* u7 b4 A6 Q5 r# H' N2 q  - 攻击力+ 13.8% .
, L& a7 v3 T$ n% _& O, R- w/ z+ c' `: r  g& b. P0 _2 ^6 F

- \3 q7 }- n; _+ E, E7 \7 g; M9 |* 黑暗禁域
& N* {. C. n6 j" ?, [' t2 u3 }% M" q9 J
  - 攻击力+ 14.9% .  N, {% E  N4 G3 m  {$ c5 N* V! U

5 _! ?# o9 q8 }) \+ o
$ F$ g+ E& m) A  v* 雷光屏障
7 o+ e% n( \( e+ l& z  W9 L5 Z5 U7 H$ Y" N
  - 攻击力+ 7% .6 f2 a- y6 p# \. `- J7 J8 V2 L

% H0 G- B  R1 A( p6 c% I: e% J5 q; A7 ^
* 元素轰炸! Y; c- m/ N3 E3 M2 U
2 |- B8 K2 q$ z: L
  - 攻击力+ 5.5% .
  B7 P: s1 {! m5 Y, E5 Z, A% p+ r0 [# U; _2 u# d  M% [4 V+ q, T

( U9 y  q, F' T( a- Y* 幻魔四重奏
' J- w9 Z$ a! m9 O4 @+ K' e$ x' K$ o
  - 攻击力+ 12.9% ." l$ Y" _3 z+ Q

4 @/ N5 @, q3 I* D
, U( {- w2 b: f1 \6 h* 元素浓缩球8 Y( l5 B5 Y- u0 M3 S
7 K( {  D' t5 L( K- W8 q
  - 攻击力+ 17.6% .- Q# s, P0 i% Z, ^

/ y+ y  @* V: Z) \! z+ y- h# W; [5 X& n# v0 `7 F
* 元素幻灭
* A6 L- B+ b/ g8 I9 T8 H: b3 ]9 }* d+ G4 Y$ o* i) K
  - 攻击力+ 12.4% .
$ M* X, i* o9 ~2 B. }3 }  k9 @8 g2 w! I, |. e" z. h

0 f/ {! l3 l( i, l7 m% _* 元素领域
6 N4 g6 ~$ S) [# Y& `2 K
% P, i* z; A. |  -攻击力+ 50.4%。+ }, x, f2 j4 N' f
    - 技能的冷却时间从30秒增加到40秒。
) }, t: r4 w  e3 n: ]  {) |% ~" L( V: C' Y
    - 领域持续时间从15秒减少到5秒。+ C* [/ [3 _6 a6 T0 j6 y2 U
! v+ X( m* y0 k+ i9 _7 l  {/ m
    - 删除领域中增加所有属性强化功能。( r# X; g  p" @3 n* \& j
9 \) H' _' }$ g, f( G, S. A
    - 领域内使用锁属性的技能时,添加增加所有属性强化的功能; [, {8 H: |* R" q
) I* \1 `( N6 z* `
     BUFF持续时间为15秒,并且在领域内会不断更新BUFF持续时间。' z$ C6 b9 A$ Z" C* t2 {& l9 f

8 L, T! L5 E0 @# ~7 A     当应用属强BUFFf时,会在角色的底部添加一个状态图标。
0 e1 B/ ~8 G: H& [/ V; L
. O5 t" r1 o4 J" a  d    ㄴ 此效果仅适用于施法者。  O0 Q. A1 Q. R# [: k2 I' y
3 a0 Z6 m  r& B- I/ O1 @9 U
" X3 y. k: _( l) X& [' o6 ~
* 聚能魔炮. y6 z" ^+ y9 n2 ^$ P% Z

2 q0 _+ ~! m* \' [& v4 p  H0 s# j  - 攻击力+ 14.3% .
6 d! i/ }8 \' V4 l( N7 b" {) R% C1 J' y
  - 施放时按前方向键可减少后坐力
4 x+ v- J# G4 C5 c8 e( W0 N
4 K% i1 U3 x! O, e" J# ?
- V( u  C" \) N( n' S* 末日湮灭
; H; b( g: a$ y+ m; N
, Y3 M- N# E2 l" X' u- x+ l( {  - 攻击力+ 15.2% .
4 w$ A: K; S* {, `
6 v5 L5 A( a! n& V0 [/ T! j# @8 E1 s1 \% O8 L

$ N4 b: {6 z+ i) b- V0 X
次元(新增)
5 F' I# X9 l/ W) ^0 S

! F) S) E6 I; k4 \: t, O% M* k9 J; }( L
* 基本攻击
6 c9 p& m2 B7 ?  w/ z9 T3 r% I
" P  O9 C6 J% ~2 K! @  - 攻击力+ 24.1% .
3 Q: t& F1 D( C, ^6 B
; E) J1 `  b" w) Q4 G5 f% Q. s. \3 l. e) V  e0 C
* 幽冥火) K& \- c+ q) T( G
: v/ B" c6 [5 F1 H6 p: u7 N
  - 精通/上限等级更改为10/20。+ e4 W1 k2 _3 ?# c, \
. ^- ]- [  P$ o  A
     重新调整发射伤害,并相应增加物理/魔法防御。# W) W! y9 f$ e) u& R

# p5 f; ^% m3 k: z3 `: b# P$ |3 |# j) b9 \- i& a1 y
  _9 p9 p3 a, e6 r& w$ g* y
* 虚妄之火
% E7 {8 C% g% }2 _7 ?1 ]6 f- k: u8 l- i" P
  - 释放后效果变化.5 v' L' g# g( f) }+ I$ x
: e  D( J/ Y( D0 ~2 `, _% y
    ㄴ 增加防御力效果删除,新增伤害减免效果.
: `9 ?. a; w6 j
  \/ l  `5 z8 `* a: g7 `6 H      ㄴ 伤害减少的数值基于幽冥火的等级,每10级增加10%。 (总计增加20%)
/ W  V9 b- |. j1 a; h
8 i* c; H8 c" f) v8 T- j      ㄴ 每朵火焰增加0.5%。 (总计增加1%)9 `- [" B) X; c" d6 d: Q* g# U
- d, P, A3 o; I. ?) {% R6 G
      ㄴ 伤害减免的效果也适用于禁忌的奈雅丽.
7 u( I" ?; d7 q3 E. k4 k
! ^. x% h- ^* t  v8 o% t3 s. x    ㄴ 发射火焰功能删除,持续时间无限制." y: H! L5 U. o. I% k- K0 B* E
6 z: [! Q2 K  {; o& D
    ㄴ 显示火焰数量的UI界面删除.
5 [/ x, u# u( q% n) ~, N% _2 f- m6 D9 ]* |
* e+ C% E# d& M3 A0 Q5 p+ @& c
* 次元 : 坠落( k$ ^, j+ `3 m, r- V

1 _4 t( W9 a- e6 k  - 箱子攻击力+ 16% .$ s9 M" V9 v: A8 Y/ L

1 n/ U, s2 W, n  o  - 冲击波攻击力+ 7.4% .& \( g$ y% d7 p/ U2 A

+ C* E% c& d' d# ^  - 箱子爆炸攻击力+ 8.3% .
2 u; U' Q% S5 Q( _$ z0 G7 m7 n% E, W( q% O

- C; y* w6 O$ K0 r% q$ K* 次元 : 虚影7 S5 s0 l6 A1 x
) G1 {. q$ k! P# ^. g" z
  - 攻击力+ 8.8% .$ c9 `# l- J7 n& w
+ N1 W/ f8 h% w& }. A/ g
6 ~7 Q  [9 k* [1 j8 }
* 次元:跃迁
" w  L  M0 V' r: L5 q" J% L9 U2 h* }
5 l/ k7 k+ R8 ]$ Z/ w: A  - 攻击力+ 8.8% .
1 l3 v: l; n4 B9 X$ U3 a" c. h( q: L* K; `' g2 F
* 乖离:虚无/ X8 x' A$ Y3 X4 r) d

& o+ y1 \& V* p  - 无法被迷雾附体的怪物,不具有伤害增幅的效果
, ~  R& Q( `1 a% X2 V7 X% e
# n$ N4 @# I- B6 `5 H- j
* 次元 : 离子束! K5 C7 R! J- S& [2 r8 W
2 \: z, [" G; b3 Y3 I& f9 t
  - 普通攻击力+ 11.8% .→ 14.8%& U* N, |) `! o4 Y
) f3 q; X( y+ }7 |8 `
  - 边界攻击力+ 5.2% .→ 8.5%
! n3 Y8 ?" ]& T. H: p+ O. k
% p2 z# u+ R7 ]& d( u
0 H: S" H5 |; j$ ?) e" h; {; Q! P* 次元 : 万花镜2 t  ^5 V1 [  o+ o% I( U4 m% ^" s# H
, t5 L- v) K6 n
  - 普通攻击力+ 8.4% .
  d; l- L! |$ x' F# h4 x
/ x; a3 S* ~( @! P6 [8 _* D  - 边界攻击力+ 7.8% .
! |& G1 a3 z4 c& P, h7 G! m2 |* e7 u6 r7 o8 c! e$ I
; g/ j6 E2 D7 O# n' @
* 乖离 : 魅魔之舞
$ w+ b: }4 {( p% ]; ]9 v
9 V. t2 c! @( h7 D  p! `  - 攻击力+ 8% .# N+ [1 q6 T; |4 a" o! j

, k( z7 r5 i0 Y
' h. g3 e8 [  z% `- v* 次元 : 粒子风暴  ^9 l& g6 z# L8 j
9 H; e0 j/ a' Q# Q
  - 普通攻击力+ 10.9% .
: r. Y/ E- T# o! j# T6 @/ x2 m* K. n- j. l9 N$ m! s
  - 边界攻击力+ 5.7% .
  W% w4 E8 X2 h% ]8 X
5 d" j3 }# e! p) t" |, F. \3 S9 a2 ~' D7 n
* 次元 : 时空磁场/ m5 k$ @9 M- b1 L6 _
( F6 G- Q5 [4 U6 ^- F
  - 全等级束缚等级 + 25 .
; @3 Q3 O3 H$ q  h+ N- C/ h4 @! _6 O! F
  - 扭曲能量数值显示精确到小数点1位.! o1 h5 I4 w4 J6 n2 K: B1 w7 u

) v8 F) O4 A% X: e  - 攻击力+ 8.8% .  j3 F' Q% n3 w2 {' z1 v% Y5 w6 K

& y* l/ M+ _" d
1 p$ ]2 m" e* n  k* 乖离 : 异界蜂群3 N2 b3 j5 b4 C, S6 w
0 P) \/ Q( d5 |- X
  - 攻击力+ 11.1% ." ?3 I; V+ i+ C3 ?* b

/ h/ A/ K; v( K5 P9 U$ v" T2 \  `& h, T, x; d7 B. H: V
* 次元 : 粒子波
8 D. z: s' u, s1 M. S6 y! j$ t, J% ]$ A( W' ^% B* F" j
  - 本体裂缝攻击力+ 9.7% .
* Y2 Z8 h7 A: K  [/ ?& u
# {" `) C  @* J1 L% `  - 次元裂缝攻击力 11% .0 A1 k+ n9 J6 y8 E4 q* e; N1 V$ ^
8 J5 j0 K# i% `( {
  - 裂缝中心点攻击判定改善
% w7 v0 B" o9 X' W$ k% ?# }# n' w' K; G5 D5 z  Q9 D1 X$ q

- @* M, r7 R* l) j- L4 v* 虚空之力
$ Q+ A- g# R% ]8 C; P( Y! z
  l: U5 {- B* M& ^: B4 g  - 每级暴击伤害增加。 ; ]4 v1 D* d; N
$ [# O' c& B7 m3 f( W7 t, E
    ㄴ 3个波动标准每1级增加1%→每1等级增加1.5%(16级基准34.5%)
* r' K. F- G9 y  h  h% j; W3 B( V- H7 B
% Z( J6 Y5 ?2 l3 n( v1 h
* 乖离 : 扭曲之恐惧
6 p* c4 u; x- V& ~3 y" X- _& {" W# F9 o' {7 N0 T5 O
  - 3级增加智力效果删除,更改为最后一击爆炸伤害+ 10% .6 U3 V+ c9 m& a6 X# d' z, }

, V2 u* g) m' R% C/ G' L5 j    ㄴ 因此,同时删除9级增加智力持续时间的选项2 a) D) F3 @8 w; H

+ h8 U- d  c; x; W4 ^  - 攻击力+ 12.3% . 0 _! x: Q  u$ O" Y4 z7 M

' z0 z6 x+ X* U! A5 b- g) n
* N1 Z& H/ C. p- n- a* 次元 : 思维聚爆
0 r, L$ i8 s+ g3 d$ ^/ A& e, Y" t) j8 L' ?, q; O( T7 D
  - 攻击力+ 14.8% .
3 P! w  F; O( g' {5 @! A, U* {
6 a3 |- [# j" S6 l. N( L# m2 q' r( c6 `0 g7 f9 m
* 乖离 : 禁锢
3 R3 g$ ?- a+ e+ e$ y) l* r$ T3 C- }- ]; V3 P
  - 攻击力+ 26.5% .
5 x$ A8 K+ u" H4 _* x0 M
& ^/ w4 S7 Y. K( b/ p3 t: u; N/ z+ L7 u
* 次元 : 奇点8 ^+ Y! M1 i8 O4 o* ]: g

# }* k# A* W- q( O! U1 n  - 普通攻击力+ 11.1% .2 i$ T' ~! G! B) Z$ H! M1 p
6 y3 E  X  C6 R/ n) |3 d! P6 Y
  - 边界攻击力+ 11.5% .9 L/ E* E0 |. k  G/ q$ |5 t" o; J
. ]* Y+ C3 e3 b
4 N5 H8 q! E9 Z( z$ O3 x
* 禁断之盛宴$ z1 I( e. x7 i# {

5 b1 C$ q5 o8 y% K  - 普通攻击力+ 13.5% .
- i8 \1 C# G) c- ]& l& _0 H7 K$ K) j1 Z) T
  - 边界攻击力+ 10% ./ a4 v0 ?- _2 w4 J; m" }7 T" b

3 B2 W. F$ h9 l& q, r1 {; m; ^
异端审判者(新增)
( Q/ J9 a: [) T' W+ V( x% {

! ~1 q4 y+ F5 |! @/ z/ b% I  }/ U
* 基础攻击
5 b% B( W  Z6 N9 V! N) v
3 D; ?4 I2 E+ C. B# A: t

. h# |6 U9 f* H! a/ m  - 攻击+12%$ I" t$ o, {0 s/ B. N8 J

* H) v7 n+ S  D( C/ t- x2 ]/ T. \
5 h& k1 L8 [# z* 冲刺攻击
; S/ s2 w* G% u" m: M
; |2 {8 A5 N' e
$ `% ]1 G) |4 j# A; V7 L
  - 攻击+17.6%
' f- ?2 b% M0 M$ z1 w! {& e7 f( s. B7 w7 g
* 强袭
2 ^$ U- A; F8 a7 g' S# I- Q. b. d7 A1 [
: b. W0 r3 o1 t6 O2 M! x: G; J% p7 C  - 攻击+80%6 A4 }) A' W" N- _8 J0 O
( D- X! v2 x2 \+ i: S0 h2 y9 Q
* 审判者的裁决
6 j, Z4 |( ]2 U6 W9 s  f, t- Z- i* F1 ^
4 Q  R! P1 W/ [( b3 m  - 移动速度增加比率 8% → 10%
- v  o2 |3 v3 p* g3 T$ g7 t2 k- ~; e4 P/ n
* 惩戒十字
0 h8 T' X4 n( T7 S1 G1 q/ L5 O) j. w: `( O3 ~, |, B* ^
  - 攻击+17.7%
1 g0 S& ~5 t+ `8 q6 ]# K: P& L8 H+ d# S( F4 z& T7 [3 E
* 净化火焰瓶
  W* x" c! j0 l$ L6 b' ?% \. h! V4 y* f) ?
  - 攻击+15.9%
$ g" {4 ^# W' y0 f4 K# Q6 A! T; w. b# I: ]. P- N, Y0 p
* 裁决之击) }5 `$ h4 P! p) b7 H
; S" j: S. e7 k5 k. V" Z) Q
  - 攻击+16.2%
# c; X9 ?: r: g& J, l6 J  j
- E" I: ^3 X" P6 _6 P5 R* 神焰
9 q' j5 J% `$ F% m4 ~
  z. S$ \6 K5 D8 z1 ?, a  - 攻击+36.9%# j# t% ?: s2 \

$ G& m; J- s0 _6 A+ z# e: W* f* 审判重击  v4 `5 `% m: [% J  r, K

3 ?7 ~7 O, z: u1 }' `  - 攻击+17.6%
/ G8 ^( p# |5 N. o* ], K+ A1 O8 u8 \7 m6 J5 M8 P8 B
* 神焰斩- ~3 ^. a* ^$ q$ O) J

6 v3 T+ S3 V: ^% j5 x$ t  - 刺击攻击+25.6%
% E- w4 y. j% G7 \
6 |0 k1 g& W  r6 v7 `$ D  - 回旋斩击攻击+25.6%5 y8 Y2 r% s6 L: |
+ C7 j5 r. A0 a  E
  - 燃烧状态终结攻击+16.2%* n7 K4 D% w- N- x

! b4 k3 |2 n/ R) ~* 神焰洗礼
  F7 m1 l; Q0 k# z2 V8 U  d/ z7 Q0 ]# M0 v( T
  - 攻击+16.8%
6 b+ c& z. t9 |, o5 c6 r5 o( n
; ?# W  T8 l. e8 ^" B9 R1 c# l% W# W* 神焰怒火, K+ b+ S: |4 I6 Z

: h% {. L- l8 d  - 攻击+11.55
1 P& T/ m! b8 t! f
; ?" j3 N; j: U) e5 \0 P* 行刑/ ^$ X2 ]# [/ f' j" t/ j5 v" [

! Y5 ^! m1 K' X, k( e& Q  - 攻击+19.8%, h& b$ H' y: m6 D: p4 F8 @; V# E
5 I0 w5 d) N5 k+ B
* 火刑
* d/ v0 E) k8 n. p2 {+ |$ s8 X7 N: u+ F! z- h8 w, Q+ K
  - 无色消耗 7 → 51 ]! L- r7 o/ h5 e* P0 J# r

1 P* g$ w/ O- r$ n  - 攻击+9.5% → 14.1%% V2 r+ a1 N) X& }' f$ U! k' `4 ^# f
) w/ M+ S: U6 p( ~5 F( {( \
  - 台词结束后可以自动移动
1 |2 K* G4 H( \! ~# s# s* \
) i" c3 `/ F6 ^* X" m  - 9级效果.
( L0 Z! R1 ]& y. G7 y# E/ n. }+ w( V  F$ V) {
    ㄴ施展后30秒内冷却减少10%
: J* y! N( ]" a* ~: i" ^; r& I) K8 j: w; c5 H- F+ u
* 神焰漩涡
  p' t+ Z. R& b6 Z
0 c- Q0 D# s4 [5 W2 ^  - 攻击+23.5%1 i+ l  j3 e! Z. Q' z! Q

$ J: Y9 B; S% `+ C5 b  - 攻速影响技能移动速度
8 q- s0 K. O$ J+ F- ^* a! j* E0 z# ~4 [- x$ L  b  P; M1 v! p/ m' C
* 净化之焰, Z+ d* A/ u& I

# N' B( `6 ^. p6 T) i  - 攻击+11.6%
0 u- Q! d* `1 B0 O6 \, \9 A3 ^) u8 L) p. r) o5 U
* 裁决轮回斩% E( \( R  `5 ~) C6 |" j: \

, }) k9 \0 J% p- f  - 回旋攻击+14.7%9 s3 D) @7 q9 X9 }  T' G' a5 @/ m3 ^

; G0 \  W6 y6 R  - 下劈攻击+12%: }  f  q* W$ D5 B# R' A. l) ~+ G

8 O8 u  N7 b7 ~' d* 车轮刑1 z( E) z# N; p! D; r! ?% _: x' m

' j1 d* C$ r/ n; H/ j  - 攻击+28%4 }1 e" j- g+ C: u( i5 A% p
' i' K7 J; l$ v9 i
* 炎狱祭坛:炮烙* r# m  i8 H3 X- E7 f
# |$ j* G( K2 @4 e
  - 攻击+14%
' l+ Z& b& l4 F# k
: Z2 ^, E$ ^. A, o# i4 R优化展示1 Y/ [6 J( m3 ^/ H
' ]$ G8 O( M; M- v

9 M% d( v6 X( F! c- e+ s! T3 H0 Q
暗枪(新增)

+ R: T( [* |7 ~0 G- \* N' W
! k/ |# x! I5 b* k" D1 R( D0 [0 Q8 v/ v0 a9 Y9 \' V5 V
* 基础攻击
- L3 d; K! `* ?( n7 P; |" A8 i
6 ^4 i) ~3 J" n0 _5 Q( t  - 攻击+15%5 ]3 f8 Q' X4 J: X' y/ m
7 r0 W& i& r8 J. h2 g; E
* 冲刺攻击- M1 b2 Y1 @0 e- c+ k+ [5 J

, A! b4 w3 @, F  w% }  - 攻击+15%* z2 r, o5 L9 B

( U- _* H$ M+ R; u* 双重投射
! u* U8 U- O' n0 M7 _
7 _2 J, W2 X4 E. H5 z2 p" [3 f  - 攻击+18.8%
' U/ b0 l* {- ?$ Y& P* G/ K
( k, C/ z* p6 @# ~7 _: l; Q7 n# V* 暗雷螺旋枪1 w; D& K( j( c

& u. @4 I8 ]2 ^  - 攻击+13.4%
; O4 J8 j$ t7 D1 h" |" R+ ~1 C3 \7 w$ e2 y! W, a: G  B1 h1 R# ~& |7 `; O
* 暗雷贯穿
% H' Z; P" f9 R0 ^) K
5 A- N' q5 x+ b+ o# O  - 攻击+16.3%
* `2 l' c. n+ Z* h! I( h! L3 ~7 ^7 O2 T: S) Q
* 穿梭魔枪1 n/ }6 l3 _4 `2 C/ \0 c- m* n

$ |) h$ J9 h; F$ s) b' q' D7 {  - 攻击+5.2%$ p% W4 V- d5 ]6 h# k) Z4 q

& W5 ?- q8 m9 P9 {+ r* 黑暗枪雨
* a! \1 _3 _  _* v7 g6 r3 E+ ^! @- b# K
  - 攻击+11.1% → 22.4%
0 Q, A4 {" U9 B/ C9 M% P1 g4 g7 P" E1 H$ q8 G6 @% J
* 黑蚀葬礼
: x2 N5 ?1 w# `1 T' H4 j0 H8 K; j- o& B" g
  - 攻击+18.1%; B( w7 R. r+ j! F' y5 A
3 \' _9 T2 U, H3 U/ O. N/ p
* 暗蚀螺旋枪
. x4 x- X: v: I& c. i! f% Z8 v: w* c2 _$ v2 M! K
  - 攻击+12.8%/ ~; [0 t# ~( \9 \3 h- i
, t7 B% L# P# V4 e: h" P
* 连锁侵蚀, g  H% N% [4 R0 }! C, ^

+ }, A$ Y: h/ P! h: ]+ {* {+ s  - 攻击+17.15, W6 h) E) q  Z) \2 @; y

5 E; Q5 Y& h$ J& ]* s* 坠蚀之雨
: d+ `1 T" p- K! y: X# m0 U1 z1 s& J5 `8 F- h  K
  - 攻击+13%
, X8 G% K' _! r+ F% h8 \3 L4 a! B0 c+ }1 K' u' I8 N, ^
* 暗蚀爆雷杀
7 l, c# o3 m( ]
; ]: n, j  J" S  - 攻击+9.2%+ ]1 d" Q, K. H2 O1 z1 |3 i

- T7 k2 `6 T4 o& \6 C6 C* 无尽侵蚀:缚魂
. |) c" H0 ~0 z* J8 q+ m/ ?5 n3 g3 O/ ^' I8 q
  - 攻击+16.7%6 M3 E+ L& I' c6 j" Q, h9 E
6 u7 M! I% r8 L) x( i
  - 加速技能整体速度
: N9 |/ Y9 [# x: V/ W0 H( u4 B. O/ q- d5 S( V0 z
* 暗影蚀魂! O; Y% i& R+ \3 N' r! x" Y

! ]6 O$ t  P( T* N  - 攻击+20%" [7 w$ S) Q4 R' W
& h8 }* F2 b2 L7 ]
* 黑蚀酷刑
/ U+ J7 \1 ?7 N2 {- v: G, O+ e4 B: e& K  n: K2 Y5 k# I
  - 攻击+14.7%+ D4 ]3 G9 e) |9 h' r( B6 n

- m; D7 R0 R, _/ N' y6 f  - 投掷前硬直减少" ^) ~. O" ~3 r& g  R

7 Z7 u; P: b, p5 B2 m  - 施展技能时连续输入攻击键时增加攻击速度+ c/ S( ?7 v. @, J! U' |
3 ]! M4 Z# S7 f9 B) c" w! K, w% S: T
* 冥夜裂空5 A2 u6 G, @' L; T
/ x! k/ o: N( i8 V: g& g
  - 攻击+20.2%
: @+ N& K1 ]! V1 S
, |7 l5 B; d$ I5 ^3 T, w# X2 p4 T* 冥蚀脉冲, |! E6 P7 z7 V/ Y( |% q; R6 Q  \9 r$ o( \

( q0 C% B# B7 F9 w* v- }" O2 _. Z  - 攻击+16.4%
8 I, r" _/ `7 W+ K0 T2 @3 Y6 s+ {9 v5 u, j# E/ e* M; H
  - 删除在无法移动领域前施展时原地施放的功能
( M3 E7 ]; {( K3 t0 v& j. D: g. Q# t6 q$ k! Y. ]; |) \' A
* 幽影暗蚀:寂灭
/ M) p7 z2 M4 M9 W% ]& E6 {6 K) u) e4 s
  - 攻击+19.4%
9 `( p6 i1 I+ m" z( J5 B 本帖最后由 空叹余愁 于 2019-3-13 19:04 编辑
! Y: D9 u- W$ j* ]* G4 B/ r

文章目录

点评

她夏了  我的剑神怎么样了  发表于 3 天前
谏山澪Mio  就知道登录正式服肯定削一刀先~  发表于 5 天前
紫翼蝶  回复 @伊吹萃香丨 :坐等重做。隔壁家 黑叔叔 刺客 毒妃 都全程变身了。我们战法俩变身技能都不给个全程的?!  发表于 5 天前
紫翼蝶  回复 @雪风猪 :上版本的跟风弹药都哭了  发表于 5 天前
伊吹萃香丨  系统提示:战法由于语言过于激烈退出直播间  发表于 5 天前
青锋沾染了猩红  又TM没我剑魂子什么事?  发表于 5 天前
灬_____________  奶爸立即删除,DNF卸载  发表于 6 天前
雪风猪  一群弹药哭晕在厕所  发表于 6 天前
六星等夜  异端加强..但是牡丹还是被削..早点实装马服就行了……  发表于 6 天前
冰花小蓝  旋火盾有人加吗?  发表于 6 天前
已有 1 人评分金钱 收起 理由
弑乀殇 + 6 你的贴子很不错。推荐一下! O(∩_∩)O.

总评分: 金钱 + 6   查看全部评分

使用道具 举报

UID
59810544
帖子
3728
威望
1
多玩草
1514 草

APP3.0勋章

发表于 6 天前 |显示全部楼层
剑帝还是没有光剑专精吗

点评

午夜霪魔  回复 @霹雳雷火蛋。 :R你以前不知道哪个S。B在论坛说的要出光剑精通加技能伤害什么的。。我他妈出个苍穹光剑就赶紧强化去了。。。。早知道强巨剑啊。。。。同强化光剑还没圣药巨剑高。。。   发表于 6 天前
霹雳雷火蛋。  花里胡哨精通行不?  发表于 6 天前

使用道具 举报

UID
59193407
帖子
4675
威望
0
多玩草
51 草

APP3.0勋章

发表于 6 天前 |显示全部楼层
前排围观

使用道具 举报

【视频团】鱼糖

Lv.14

呆目扶她后援会

UID
51859228
帖子
74775
威望
12
多玩草
12062 草

马年新春勋章 活动奖励勋章 365天!天天有你 阳光热情勋章 狗年新春勋章 猪年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 6 天前 |显示全部楼层
选择看好。& X6 W& D- _5 ^8 i5 J
本帖最后由 柒大罪。小天 于 2019-3-13 17:19 编辑
8 f2 L  N. y8 d6 W( c3 F

使用道具 举报

毁掉腐烂的中国

Lv.6

Killer 全世界人类的希望

UID
52068928
帖子
2035
威望
0
多玩草
388 草
发表于 6 天前 |显示全部楼层
前排排呦

使用道具 举报

UID
68271398
帖子
6
威望
0
多玩草
0 草
发表于 6 天前 |显示全部楼层
踩凳子

使用道具 举报

给爷爷出

Lv.7

Jay_chou

UID
42732008
帖子
1377
威望
0
多玩草
2 草
发表于 6 天前 |显示全部楼层
辛苦辛苦

使用道具 举报

玩玩愉乐

Lv.8

恍惚3/3 石碑1/1 黄金环0/1 英雄王的像征0/1

UID
57969673
帖子
4230
威望
1
多玩草
854 草

狗年新春勋章 猪年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 6 天前 |显示全部楼层
来了来了

使用道具 举报

UID
57189990
帖子
283
威望
0
多玩草
0 草
发表于 6 天前 |显示全部楼层
快乐战法

使用道具 举报

UID
42771824
帖子
58101
威望
0
多玩草
815 草

狗年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 6 天前 |显示全部楼层
又更新了

使用道具 举报

水神军团-团长

Lv.10

超越水罐的男人

UID
14174824
帖子
18765
威望
6
多玩草
624 草

欢乐童年 风车无脸男 马年新春勋章 狗年新春勋章 冰冻咩咩 猪年新春勋章 萌之吻 APP3.0勋章

发表于 6 天前 |显示全部楼层
又来了

使用道具 举报

UID
63002902
帖子
6
威望
0
多玩草
0 草
发表于 6 天前 |显示全部楼层
弹药这是要删除职业了么

使用道具 举报

Lv.9

"灭世神—奥拓夫斯基"

UID
61673987
帖子
8875
威望
1
多玩草
801 草

冰冻咩咩 猪年新春勋章 萌之吻 APP3.0勋章

发表于 6 天前 |显示全部楼层
等半年

使用道具 举报

UID
7608463
帖子
248
威望
0
多玩草
10 草
发表于 6 天前 |显示全部楼层
弹药又砍了

使用道具 举报

 

Lv.14

  别说了,傻浪嘿哟

UID
8316184
帖子
63955
威望
8
多玩草
484 草

积少成多 西瓜 冲浪 椰树 帆船 冰冻咩咩 猪年新春勋章 萌之吻 APP3.0勋章

发表于 6 天前 |显示全部楼层
还有这种更新!?

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2019-3-19 05:28 , Processed in 0.176315 second(s), Total 11, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币