DNF专区
楼主: 空叹余愁

[攻略] 全职业新版传说换装 数据整理   [复制链接] [手机看帖]

分享到:

情绪不可激动

多玩编辑

曾年少的青葱

UID
49974651
帖子
4594
威望
10
多玩草
1031 草 地下城与勇士

发表于 2018-12-27 13:56:27 |显示全部楼层
前言:效果增加统一使用攻击力词缀,如果部分职业的BUFF是爆伤,意思是不变的,自行替换成爆伤增加即可
* k1 c, f& A1 D) u% V. v6 d其实是余愁忘了哪些职业是爆伤了....
+ c- L, |- ]) m1 T( `1 Y# C- A
/ x1 V% u6 g% \" a
男鬼剑

5 d  y5 A8 T' B# r% c5 f" O
职业 武器 武器S 防具首饰6件套 防具首饰9件套 侵蚀3件套 歪曲3件套扭曲3件套
剑魂 lv + 1
6 [$ C" j+ z& U. \$ \ 攻击力+10%
lv + 1
6 M. ]1 X- T* e" r$ D 攻击力+13%
攻击力+3%lv+1
2 E( X- d+ d# w9 V5 n/ b( x( ]: R& T攻击力+17%
lv+3 lv+2; Y( f2 L$ f6 }; F! e
攻击力+1.5%
lv+1
+ B, a: z3 T9 k& Q0 q. Q0 U攻击力+3%
狂战士 lv + 1
. h) N, I0 ]6 N0 G/ F 攻击力+9%
lv + 1
. U! T, P, c( d9 J8 i% Z" {' D 攻击力+13%
攻击力+4%lv+1
; R  B' k9 Y  U4 s& ?攻击力+24%
lv+3 lv+2
  H; S; g: S' q/ f9 h8 t( d# Y' G攻击力+1.5%
lv+1
5 i- g# F, |8 o: Y! w1 q) q攻击力+3%
阿修罗 lv + 1
( R6 D: F% x6 ] 攻击力+9%
lv + 1
; A# K5 B$ k6 G3 } 攻击力+12%
攻击力+3%lv+1
( v' e  }% k5 ^6 @( ]$ N攻击力+20%
lv+3 lv+2
+ I5 Q( Q, A4 G1 ?0 i" R攻击力+0.5%
lv+1# F* F: e9 a( @+ y- ~( i
攻击力+1%
鬼泣 lv + 1. U* o$ }/ S4 \9 }6 V6 O3 a+ f6 B: N
攻击力+6%
lv + 14 d5 B5 a( y  N3 i2 ?
攻击力+9%
攻击力+3%lv+1
2 b, }! W/ X+ S" H4 t2 N% O攻击力+14%
lv+3 lv+20 Q( ^$ b6 I" `0 B
攻击力+1.5%
lv+1
* _; M# Y- |0 y9 G' l1 K, |! V攻击力+3%

7 d2 |& y0 j. y
女鬼剑

$ _8 B- K# B  ]0 j$ s& R
职业 武器武器S 防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套 歪曲3件套 扭曲3件套
剑宗  lv + 1
1 w. r. _) y/ m) ?1 _ 攻击力+6%
  lv + 12 l6 U/ M) Y  S2 D, G
攻击力+9%
攻击力+2% lv+1
# c( _/ {8 f' T8 f6 X/ V7 b攻击力+17%
lv+3  lv+2
$ x9 T& G" Y# k' G攻击力+1.5%
  lv+1
$ j' Q8 ^' z6 }攻击力+3%
剑魔  lv + 1
+ |8 `/ X7 H0 ^6 k 攻击力+9%
  lv + 1* j' }% f( i! A' g& t8 N3 o. c5 m
攻击力+13%
攻击力+3% lv+1
3 C4 h$ ~* f$ l* R6 v: _$ B# S% z攻击力+21%
lv+3  lv+2! p" f$ [# \& Z) ^/ }
攻击力+1.5%
  lv+1- ]( Z+ @* H" C. y8 P
攻击力+3%
剑帝  lv + 1
' B& j2 \$ L2 n0 s3 u 攻击力+2%
  lv + 1
+ \) {( M9 d! s8 h 攻击力+2.8%
攻击力+0.8% lv+1
7 n1 Q) ~+ Y+ c+ U) }攻击力+4.2%
lv+3  lv+26 p* J& b# R) }
攻击力+0.4%
  lv+1
) y: g) w5 q$ Q. P6 p. O攻击力+0.8%
暗帝  lv + 1
  O  c: _. a6 Z1 E* ^ 攻击力+7%
  lv + 1) [- S. w$ H- Z8 x( c7 r
攻击力+10%
攻击力+3% lv+1
& o, |! b) U! b- g- c2 I攻击力+14%
lv+3  lv+23 Q1 M3 J: o& Q2 x9 w7 h
攻击力+1.5%
  lv+1
' V7 u+ z" e1 R: u攻击力+3%
1 q1 k: R; w) u% {

  P. t5 I1 ^+ _8 |
女格斗

' V& S' }$ y/ Z5 M/ \
职业 武器武器S 防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套 歪曲3件套 扭曲3件套
散打  lv + 1
  D+ ]  x2 d! @! K 攻击力+9%
  lv + 1
  X3 s4 L- v7 y7 k1 \6 A 攻击力+13%
攻击力+4% lv+1
1 K8 N1 M+ A; o' L0 }! B5 D' s3 N# _+ H攻击力+22%
lv+3  lv+2
' }2 r/ l7 o9 A5 V& z$ _9 J攻击力+1.5%
  lv+1
7 O* r+ `' d7 Q- l6 [2 M攻击力+3%
气功师  lv + 1
5 l/ Z3 k: R! t& z$ }) N 攻击力+6%
  lv + 1: z. \1 n+ d6 y: U, e  q8 y# @. r
攻击力+9%
攻击力+3% lv+1
& y" M4 ?6 A& U攻击力+14%
7 R2 b) }" U# c; J; ~5 i" w光强+7
lv+3  lv+2
, R) T4 j1 J' I' K9 h. D攻击力+0.5%" ]: ?: V! r: Q5 o* W
光强+3
  lv+1
( N9 g" `2 i9 ~攻击力+3%# F+ `) e* b7 E0 i+ B: K. |
光强+7
柔道家  lv + 1
" A" [( O* W. D$ d' v4 ?5 V# `: } 攻击力+9%
  lv + 1; W4 t. a# w/ n1 ~# z
攻击力+13%
攻击力+4% lv+1
3 ]* D$ }0 a# [* _攻击力+22%
lv+3  lv+2
- ~2 N  J7 h0 l- w& |1 x攻击力+1.5%
  lv+1
" X* u# x- ^6 h# p  v+ b攻击力+3%
街霸  lv + 1
7 [7 s9 `  j4 s3 h' d+ H4 G8 m中毒攻击变化率+60%
  lv + 1% S" r7 p. [  f
中毒攻击变化率+90%
中毒攻击变化率+30% lv+1
5 R1 }/ |9 z5 q6 Y; R7 z5 j- o% R中毒攻击变化率+200%
lv+3  lv+2
8 b+ L  P& v) @# M3 ?3 d攻击力+1.5%
; V% K: [9 {# {2 P5 M中毒攻击变化率+15%
  lv+1
1 }& N' n3 K: R) r, y/ s中毒攻击变化率+30%

; A4 l2 P3 D0 l8 G
男格斗

. @0 j1 @8 u0 E
职业 武器武器S 防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套 歪曲3件套 扭曲3件套
散打  lv + 1! s1 F2 `* \+ K6 k/ b( S
攻击力+7%
  lv + 1
7 M9 O5 @7 e' L) L# W1 k, O 攻击力+11%
攻击力+4% lv+1" K: L5 A* B+ n# M/ ?; i" f: x
攻击力+21%
lv+3  lv+2" Q/ X* _  ?* s$ k) R$ @; s7 b& _
攻击力+1.5%
  lv+14 y9 I5 i6 J) U5 ?
攻击力+3%
气功师  lv + 1
$ D+ `9 q, f9 T$ n+ o, G1 ` 攻击力+5%
  lv + 10 |* O9 E/ y$ f4 q. d' P
攻击力+8%
攻击力+2% lv+1
& l5 T; K; M% n& n' i/ @; v攻击力+12%- U- e4 J+ M' C2 _, f
光强+7
lv+3  lv+2
- j6 \2 X6 s9 ?" t% g3 N" ]攻击力+0.5%! A# c  r: l- g5 G* S5 F
光强+3
  lv+19 {+ N: u" ^/ [. Q8 r) n
攻击力+1%2 b( i3 D2 S$ m5 _* n' Y( Z0 `" T
光强+7
柔道家  lv + 1
! B3 b' b' ~' p# ~" p" q0 I. _ 攻击力+8%
  lv + 1
' M1 w9 X. }  Z9 T9 @8 ~! |/ R3 F) c 攻击力+12%
攻击力+4% lv+1. \8 U5 c5 M& R# _; D4 t& z9 H, h
攻击力+23%
lv+3  lv+2
3 H. G% @# B3 o' ~: B3 H攻击力+1.5%
  lv+1/ L) H4 I# d' [/ q; G, k
攻击力+3%
街霸  lv + 1
$ Y& x' ^" s2 I& z6 ]* ^ 攻击力+7%
  lv + 1
" Z+ `: {, \7 B9 i0 x, j* \ 攻击力+10%
攻击力+3% lv+17 l, i  |$ J4 T) u; ~* V
攻击力+18%
lv+3  lv+2  p. C) ~1 g* R
攻击力+1.5%
  lv+1
# t0 h( P5 ^2 P7 D6 v4 X+ j' z攻击力+3%
4 ]9 k6 f& k3 F" i$ {; }
* x0 {% z% A  S4 e: ~
' I- X& P: Z- d& T$ [

" a: M6 G3 ?4 a- R  m
男枪手
7 s/ \  a$ |; z2 A+ }0 F" Q2 p

职业

武器武器S 防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套 歪曲3件套 扭曲3件套
漫游  lv + 1
3 S* E/ E" U4 h# l) \* b 攻击力+8%
  lv + 14 M# ]. K9 j* W- x' d
攻击力+12%
攻击力+3% lv+1
! O  `# I% D! M5 W+ o2 v- A" E2 R攻击力+18%
lv+3  lv+21 J- [" l8 B5 d; F) E  v# D
攻击力+3%
  lv+12 U7 ~4 N; Y, n0 T2 y6 G; C
攻击力+6%
大枪  lv + 1% [( ~7 y1 N; G, u# e, g6 m
攻击力+9%
  lv + 1
9 N0 z8 y7 m" \2 T& O 攻击力+12%
攻击力+4% lv+10 @4 O8 X5 r* z: ~
攻击力+21%
" o! m; o  B& z
lv+3  lv+2" [6 X- P$ w# D4 x. K' p! X5 P
攻击力+1.5%( C# v0 g  Q7 [1 U: P
  lv+1
8 p5 E- r% @: b$ r攻击力+3%2 v3 F2 Z( E2 k* V6 c
弹药  lv + 18 Q6 r. t( h5 g) [) e# ]
射击系技能+58%
8 d& L5 Y+ Q% `其他+7%
  lv + 19 h, U- w. |5 V$ |& O! F- w3 I
射击系技能+88%& c: f/ ]* A2 i; w
其他+10%
射击系技能+10%9 m( p1 q. _! V) P7 _+ j- X' U0 _
其他+2%
lv+1
0 k6 M! ^% e1 M/ U' T: r" W2 _射击系技能+120%$ l9 D/ p1 N, l/ d# h* @' K
其他+15%
lv+3  lv+2  q+ `% q8 W/ ?; O
射击系技能+21%5 d: B1 Q* u0 ~. ~
其他+1.5%
  lv+1: \5 z5 d" N$ R4 u- k! C
射击系技能+42%
9 r- X9 V3 G* J, p2 ]其他+3%
机械  lv + 1$ R: j5 K* O! ~
攻击力+9%
  lv + 1& g0 P# Y: @' d
攻击力+12%
攻击力+4% lv+1
9 {. L: J3 E  Q  ^& B攻击力+19%
lv+3  lv+2
* X1 T9 X0 T0 O8 C攻击力+1.5%
  lv+17 W9 o: _5 I5 P9 e$ N
攻击力+3%$ v' ^# E1 T+ Q4 F/ m
' J4 m0 K( m' X. [* Z: Q1 S
; C- i7 T- Q  t* O+ i
女枪手
& f7 E5 [" I- l/ U1 }3 D

职业

武器武器S防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套歪曲3件套扭曲3件套
漫游  lv + 1
: U: V' R' @# `6 ~. o7 {+ k攻击力+8%
  lv + 14 `! d/ E) J3 V$ }( U
攻击力+12%
攻击力+3%lv+1
' Z1 w2 d" [8 h& i- ^攻击力+18%
lv+3  lv+2- A  L% E- R) E" c9 z  V: J$ {
攻击力+3%
  lv+1
8 `4 ~; ^1 G7 _% C攻击力+6%
大枪  lv + 17 v7 ]- a' L+ l4 k
攻击力+9%
  lv + 1" \8 L$ b# p/ A) v# L- }
攻击力+12%
攻击力+4%lv+1
* Z' j. J/ G& }7 x/ T4 y- ^  g攻击力+21%1 f2 U5 T( _0 {4 b0 I& O) O
lv+3  lv+2
0 R5 E- T4 {% d3 L& P攻击力+1.5%
1 j1 n" I- P7 S( W4 ]9 @' y* X% G
  lv+1
! Q, }5 i) d1 Z9 Y) O0 D- y% h. ?攻击力+3%
4 G5 X" L/ \: b! x( M: r8 L8 j9 F
弹药  lv + 1! ?, W! g/ ]; {( D1 t
射击系技能+13%& p9 g" R: v: z6 W' u3 k
其他+7%
  lv + 1
7 e" ^" ^6 [5 R  B' }7 q" m射击系技能+20%% P1 L# y5 a9 x: w! b, p
其他+10%
射击系技能+2%5 i7 h( y7 c7 e) A8 C1 j
其他+2%
lv+1
1 z. Q! z2 T. O5 N射击系技能+28%
* z# |8 ~: e# h8 J/ v1 w+ y5 C其他+15%
lv+3  lv+2
# V6 z1 A, U- ]* w4 o/ `) V& p/ n. b射击系技能+4%
: b; L9 i; N' w+ p9 |5 @0 E其他+1.5%
  lv+1" M1 v  p! `  }3 ?
射击系技能+9%% B) Z2 y' o, e# A
其他+3%
机械  lv + 1
5 ?6 h* U2 z) G& s; h9 @0 M0 V5 f, T攻击力+9%
  lv + 1" Z! Z! ^, \! f8 F
攻击力+12%
攻击力+4%lv+1
; b: S) ?" w; w攻击力+19%
lv+3  lv+22 Y# E! J6 Z- k9 b
攻击力+1.5%
  lv+1
+ X/ ?$ S5 K& X2 {8 i5 B攻击力+3%
; H+ _: s2 X9 W6 E+ f$ X  k( x5 a( F( Z( m2 i+ P! Z% H
* ?% E3 q# Y7 x" V, M% P3 ^
女法师

% `3 L8 _6 |6 I, B. |/ @) @
职业武器武器S防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套歪曲3件套扭曲3件套
元素  lv + 1
( C! Y; z1 U% k# N攻击力+9%
  lv + 15 ]/ }9 I9 a9 b& L
攻击力+12%
攻击力+2%lv+1  E$ f3 t* r7 N  T6 ?) [
攻击力+18%
lv+3  lv+2
( s! E; ]! T" @  o9 I" U6 N攻击力+1.5%
  lv+1
) [0 C8 p7 R3 B攻击力+3%
战法  lv + 1+ |' e/ m( [3 u, K1 I+ x
攻击力+7%
  lv + 10 a1 x  E  X7 ?4 L" A1 t% P/ z( L) p
攻击力+10%
攻击力+3%lv+1
- _, Z# c4 g  \. f攻击力+18%
lv+3  lv+27 A# I, n0 v% F/ g9 {7 J' o; j7 @
攻击力+1.5%
  lv+1
+ W; }3 o& v. \# J, V0 O% ~* H+ M攻击力+3%
召唤  lv + 1& \5 S" o: s8 t% C& t! Z
攻击力+7%
  lv + 1: `( n: ^4 }- y1 ^
攻击力+10%
攻击力+3%lv+1! V) Z3 E) o& r3 J! ?5 S
攻击力+18%
lv+3  lv+22 F/ |' p/ K2 O! M/ s. L8 S
攻击力+1.5%
  lv+12 F6 A& _8 Y! o9 v0 e0 w
攻击力+3%
魔道  lv + 1
& _/ e$ b; _1 m" Y8 k3 E0 \6 @攻击力+7%
  lv + 13 |# ]7 ?& k% }( s; X
攻击力+10%
攻击力+3%lv+1
* j0 B% l! i& [. m4 [/ _攻击力+21%
lv+3  lv+2
; e1 ]0 t$ s( w5 u5 X攻击力+1.5%
  lv+1% m5 i& P' c3 r* o6 z- W% m
攻击力+3%6 {: S/ A( G) P. z5 G

" ~2 A: w. N4 x1 f7 J
6 d  p5 H$ l( T( D
男法师

3 ?' u9 i0 Z% Z- |. E% z
职业 武器武器S 防具首饰6件套 防具首饰9件套 侵蚀3件套 歪曲3件套 扭曲3件套
冰结 lv + 15 @* w. U  {% M9 `4 F% d. p
攻击力+7%
lv + 1
3 |+ x8 @* a. B* r: [( L! G/ v$ ?攻击力+10%
攻击力+4% lv+1
2 M1 P3 h! n0 x/ T! U; a攻击力+18%
lv+3 lv+2
8 q5 z7 u; K) L: g4 W, B, |: Y攻击力+1.5%
lv+1/ K! Z  f5 \& _- G/ \# T: H
攻击力+3%
魔皇 lv+1
) G+ I2 q% h* H攻击力+14%
lv + 1
* F2 I4 t/ U4 K1 h: [5 ^) v" ]攻击力+18%
攻击力+3% lv+1
% f, q% @2 c- }- u攻击力+21%
lv+3 lv+2
9 p( m  \  N& z* k" \攻击力+1.5%
lv+1& Z8 R. M7 x& w4 q, o  o% p
攻击力+3%
次元 lv+1. }. t6 p/ r0 m8 i9 B% `3 t- P
攻击力+7%
lv + 1
5 J( ?4 c% ]1 S7 S" F攻击力+10%
攻击力+3% lv+1
! n& C: C2 q4 G/ Q攻击力+19%
lv+3 lv+2
4 n! C3 z4 F- _/ V; I8 f攻击力+1.5%
lv+1# O: u" n0 I3 \" O; K
攻击力+3%
血法 lv+1$ S( Y  Z( \9 I/ n$ X
攻击力+7%
lv + 1
4 m' K8 i- d4 E& f! R攻击力+11%
攻击力+4% lv+1. d  e6 U( P! h1 K/ E% Q, y6 ?( {$ e
攻击力+20%
lv+3 lv+27 O9 ~2 z+ Y9 p5 b0 v
攻击力+1.5%
lv+1( c4 e& K- r7 @2 X) ~  {
攻击力+3%
风法 lv+1
3 J8 z& U3 j# K攻击力+11%
lv + 1. C& P' [1 a5 q* t% [2 W3 U
攻击力+15%
攻击力+3% lv+12 n, _8 v4 o- v/ c- z# D& M* y
攻击力+20%
lv+3 lv+2. p6 C9 l# V; o- Y
攻击力+1.5%
lv+18 w6 j2 Z- Y6 z2 s! M
攻击力+3%

" @. t# J( M  X5 }1 M; d
0 n! h" \5 ^% ^" p) g8 q
男圣职者
1 b  l' S! e) s' j! o9 y' ^5 f
职业武器武器S防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套歪曲3件套扭曲3件套
奶爸  lv + 1# i2 k3 F2 U& O( E% S4 `
攻击力+7%
  lv + 1
4 I+ @0 W# M( d0 q% Z攻击力+11%
攻击力+3%lv+1$ O8 r3 m6 G6 h6 c- e  ~+ Y
攻击力+20%
lv+3  lv+2  ~9 j' z2 q& s1 b" {
攻击力+1.5%
  lv+1( |2 u% N: D% ~; t; F, d" Y
攻击力+3%
驱魔  lv + 16 t6 S# t& f5 N9 `/ U+ U
攻击力+5%
  lv + 1
" J- D  s  F) X3 `* s8 C) Z2 P攻击力+9%
攻击力+3%lv+1) G/ n) p: @( d
攻击力+18%
lv+3  lv+2
: \) w2 s$ }. i' D攻击力+1.5%
  lv+1
% E5 J/ C$ d7 v% |攻击力+3%
蓝拳  lv + 1: P2 Z9 T8 B: E/ [' @! N. S
攻击力+6%
  lv + 1
8 I0 u6 G4 k6 J# ~攻击力+9%
攻击力+3%lv+14 l" l4 B  L9 ~! w
攻击力+17%
lv+3  lv+2& [& [% b, j5 t% U
攻击力+1%
  lv+1) D  P( A6 p3 N9 f! l5 T! |4 @  S
攻击力+2%
复仇  lv + 1) C% b) s; }- M7 g
攻击力+9%
  lv + 1* b7 s7 U1 r9 H
攻击力+13%
攻击力+3%lv+1
8 y& ?5 F) X# t% w  y7 f攻击力+21%
lv+3  lv+2
2 c( c/ V! c0 q& U; c: O攻击力+1.5%
  lv+1
& M/ U3 \8 ?  ^! y# I6 i5 i, Y$ Q攻击力+3%
5 }! {; A$ }) {7 b. r# B5 p9 [+ M( I
7 b4 x! ^. i# x* ?
4 I# Y, N! b% B; b6 f, C7 f
女圣职者

' F0 I1 L/ ~7 R: H" U: Q* b
职业武器武器S防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套歪曲3件套扭曲3件套
奶妈  无  勇气祝福力智+9
$ O8 s9 ^8 j( K# _& |% r. N& E两个唱歌范围+20%
* S' |5 n  x9 W9 `9 K4 Z/ i施放技能时,20秒施放速度+20%
勇气+lv1
4 z1 [2 n5 _/ o* W6 y- d被动智力+136
2 \! E1 X/ m: i5 e. S2 P4 V, J, y# h1觉力智+26
勇气+lv4' q$ N( H; r+ f4 B: Z- ^
被动智力+754
2 K4 E7 |) S  ?) Y5 p; j* `1觉力智+114
勇气祝福力智+8,三攻+1
3 }9 n8 l2 ^& t, u. z被动智力+226
' Q6 o1 m$ _- c! }) d& s1觉力智+36
勇气祝福力智+8,三攻+1
# x. d# L, P- B# C: P6 k* U被动智力+236! U$ p1 J2 l$ r
1觉力智+38
勇气+lv1
0 s& G; t3 [( e被动智力+2367 d) @# k4 H  Q  L! H1 i
1觉力智+40
团长  lv + 1
6 \" A# ~' X+ [  b: D" g8 j攻击力+6%
  lv + 1
- W; A6 A) y4 j/ r$ h1 k% V# G& X攻击力+9%
攻击力+3%lv+1! s8 L3 O* k" n! V
攻击力+18%
lv+3  lv+2. O+ z; b, T" C# L
攻击力+1.5%
  lv+1, `- `% V" R4 e4 A3 p  e! D% A
攻击力+3%
巫女  lv + 1" T* G# t! D9 _9 n, ~
攻击力+10%
  lv + 16 R/ k* ~* z1 s: }$ _3 [
攻击力+14%
攻击力+4%lv+1' N  H) u$ J6 e) U9 J. K& [
攻击力+22%
lv+3  lv+21 X3 U2 a: m9 S; b: X7 Q# Q
攻击力+1.5%
  lv+1
5 ?5 }& u. Z2 d3 d  H. n攻击力+3%
四姨嫉妒:属强+17. u' w6 j: \4 i  n
愤怒:爆伤+7%/ w# d: W0 J% O& _' B- Y$ z
暴食:伤害+8%
% v" z) B) y/ F. p怠惰:技伤+8%
嫉妒:属强+26  |: P; L/ ^3 v/ i6 i3 j
愤怒:爆伤+9%
1 D$ `; N) `& x' U. a+ w  T暴食:伤害+12%
( L5 R+ s+ Y2 B2 U7 H怠惰:技伤+12%
嫉妒:属强+8. ]9 f. ]- ~# Q; w/ `
愤怒:爆伤+3%
8 F: q  c. }# T3 N# z' v( B0 }暴食:伤害+4%5 i0 Y% R! F, i3 \" I4 c6 D" W
怠惰:技伤+4%
嫉妒:属强+47
3 F4 x% G5 b# y$ x4 O) q/ F愤怒:爆伤+17%7 V2 S% ~. A8 [' @
暴食:伤害+21%
+ J1 ?4 C; s, c* i& {5 i怠惰:技伤+21%
lv+3  lv+2
( ?+ M2 W- O  I9 @嫉妒:属强+39 h3 S$ S: ~4 C9 n; M
愤怒:爆伤+0.5%
6 s! `5 p' v. a$ k. S9 [3 n& z暴食:伤害+1.5%
  K( F: G' Z0 ~. Z- W怠惰:技伤+1.5%
  lv+1/ [( ^/ D; n0 ]) i6 F( \
嫉妒:属强+6
3 X& Y+ U; h  m/ l( E2 `2 T! O5 ^, C; N愤怒:爆伤+1%
  Y& f) s# r1 ?暴食:伤害+3%
% c; u$ u* D. o怠惰:技伤+3%4 F$ n- ?9 T" {  X, a# C4 {
. E5 _( Y1 P% U1 f9 R
0 i) k8 H- V- p$ v% c
暗夜

+ r2 |2 y% w, Z/ e/ z3 s+ x$ Z
职业武器武器S防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套歪曲3件套扭曲3件套
死灵  lv + 17 t" q- U/ s1 s9 |% y3 t! @$ w- M1 J4 j
攻击力+10%
  lv + 1
  I1 U+ M7 T% o1 R0 o& F% o3 ?8 B! |攻击力+14%
攻击力+4%lv+1) W! i/ s& C6 G: b
攻击力+23%
lv+3  lv+2- u; M% c: F9 U% n
攻击力+1.5%
  lv+1
0 i& z7 X7 `7 T: N& v攻击力+3%
刺客  lv + 1
+ A& h: ]  T* g. }5 B- V6 {攻击力+5%
  lv + 1
6 I; j' e! X# Q, m4 Y0 T$ s4 q攻击力+9%
攻击力+3%lv+1
; M3 i% d" S! {$ M- d  M攻击力+17%
lv+3  lv+2
  h' Z# u9 o! x9 N0 A8 c) k, v0 V攻击力+1.5%
  lv+1
) z- O5 }- E: w" f攻击力+3%
忍者  lv + 1
, L7 U  i! }5 _7 d: f$ S攻击力+9%
  lv + 1
6 G! v& E* X0 X) \6 j$ l攻击力+13%
攻击力+4%lv+1
- B6 u: H2 ?6 z  a攻击力+21%
lv+3  lv+2
$ D9 c7 m9 V9 s8 H9 \攻击力+1%
  lv+1
5 }  C* K# M, N' G# R  s  w4 K攻击力+2%
影舞  lv + 1
# D. v6 S! b$ e2 z* c+ W% v攻击力+9%
  lv + 1# x$ N+ W& `2 _& m) `) ?$ g
攻击力+13%
攻击力+3%lv+1
3 N9 a: u. e! W" |攻击力+20%
lv+3  lv+2
1 P7 Q! ~& d+ m攻击力+1.5%
  lv+1
( v% H. C2 p2 h  A9 A攻击力+3%& r7 X1 g! _1 ^
* r0 H# ]1 G# @) m3 j3 X- v
' o6 @+ K6 n- e1 q
* @8 \' @% x" o/ `4 C% L& Q/ h
魔枪

0 F* S; T5 @$ d/ J# f
职业武器武器S防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套歪曲3件套扭曲3件套
关羽  lv + 1
: N* U5 n. I9 w+ A% R  q攻击力+5%
  lv + 13 K1 @- M4 p7 J7 \  I
攻击力+8%
攻击力+3%lv+1
) n1 I0 E8 L3 L" r+ B* w4 H攻击力+16%
lv+3  lv+20 @7 @9 d* D8 [2 t9 u- l
攻击力+1.5%
  lv+1% w; K+ ^* ~9 T
攻击力+3%
赵云  lv + 1
1 W# W: o2 l8 ?5 _攻击力+8%
  lv + 1/ N, \/ i) i1 j% J, w5 F' O. w
攻击力+12%
攻击力+4%lv+1
( {- C& P5 h8 `" {9 ]* J攻击力+21%
lv+3  lv+29 Y: n, U5 G7 A# j6 j
攻击力+1.5%
  lv+1; k3 g/ @: r' p& m" s# _" |
攻击力+3%
暗枪  lv + 16 n; l6 q) L0 R- g  Z( [
攻击力+7%
  lv + 1
: ], A* d, _6 l8 Z& b3 J7 {# t3 A攻击力+10%
攻击力+3%lv+14 r# u( \3 ^, S+ `+ v8 V! C+ D
攻击力+17%
lv+3  lv+2" @9 Z  [% r8 b" ~1 |
攻击力+1%
  lv+1
0 V# ~' x8 _2 E5 \  {3 z" M攻击力+2%
光枪  lv + 1
. K* B& ]; u, B3 @攻击力+7%
  lv + 1( ^: u7 ]( X/ S# M
攻击力+10%
攻击力+3%lv+1
0 C; b  U* k2 D6 H' V3 O攻击力+19%
lv+3  lv+2
0 e1 D- W  l! [9 p; @/ {攻击力+1.5%
  lv+1
3 @4 h2 T; Y( i9 P# O" `- n  `攻击力+3%
0 K# [! ^* r. U. z* _3 w, A1 G8 e+ {- q3 ^+ K. ]% e
$ K+ {' f3 ^( E. j
4 n! \8 E; o1 `
守护者

( ?% H% c. A0 i( H
职业武器武器S防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套歪曲3件套扭曲3件套
精灵  lv + 1
5 |; k/ n: v. T8 R: N, I攻击力+9%
  lv + 1; @: q6 _  p0 w. U" |
攻击力+13%
攻击力+4%lv+1
( _1 D* d& Q2 Y* b7 n% p攻击力+22%
lv+3  lv+21 c! ?. h9 t5 z6 R1 Q! G' ?7 q9 _
攻击力+1.5%
  lv+1% V$ K; t+ O% C$ W: P! H4 V4 w
攻击力+3%
混沌  lv + 1
5 ?! r# M9 D7 p8 y: O0 d* t攻击力+8%
  lv + 1" I8 z: n3 r6 |9 C0 g" e- d
攻击力+12%
攻击力+4%lv+1' g5 q9 ?7 o3 \( m+ H5 @  A
攻击力+21%
lv+3  lv+2
0 Y3 ~! W# I  i/ n9 F% ]攻击力+1.5%
  lv+1
& a7 T3 n3 t& o/ `( M# Z攻击力+3%
龙骑士  lv + 1* x# g+ E1 _0 x9 S9 S0 c: F0 h) t
攻击力+7%
  lv + 1
, |5 t' p8 a( L- \攻击力+10%
攻击力+3%lv+1# G8 t* P" y5 |
攻击力+19%
lv+3  lv+2
4 j0 k; E/ j+ }6 F9 G攻击力+1%
  lv+1# B* E8 K' [/ A/ r/ C
攻击力+2%
帕拉丁  lv + 1
, S7 z# O. R+ f+ I! E, h攻击力+7%
  lv + 1' F% s: }" E# [% S/ X* e) u
攻击力+11%
攻击力+4%lv+1
. z# Z4 b) w$ ^* P攻击力+19%
lv+3  lv+2
/ G9 B. z+ W6 A, j9 ?6 g0 o攻击力+1.5%
  lv+11 U& \* L. `: _, |# G8 e; ]$ P
攻击力+3%. `' D3 O$ `! ?/ a3 ]( z3 n" Q' U+ M
* ^' t% ^* [' y: k2 x: A
5 @2 ]$ f% E) Y) Z
" _; T& o7 y- k2 v
枪剑士

1 Q7 ^( W. A5 y# m
职业武器武器S防具首饰6件套防具首饰9件套侵蚀3件套歪曲3件套扭曲3件套
特工  lv + 1; e$ i0 g( d  Z1 u( G) t. k
攻击力+8%
  lv + 1
2 o2 J# Q7 n" J攻击力+12%
攻击力+4%lv+1- e5 m- D! A! i4 F9 J4 Q& d0 W
攻击力+21%
lv+3  lv+2
- \2 q" e3 Z) x) u- R攻击力+1.5%
  lv+1
. K+ |% j* N. D: h' n( Q攻击力+3%
暗刃  lv + 18 |) V3 _% r5 s8 h; E! l3 |
攻击力+7%
  lv + 1+ h6 a# c( U/ t3 _  y  D
攻击力+10%
攻击力+3%lv+1& W! H1 K7 W5 ?) O3 D1 h
攻击力+19%
lv+3  lv+2' n7 l1 D0 R4 M$ T
攻击力+1.5%
  lv+1
4 t6 n* M2 z; B, j6 x. b1 Y攻击力+3%
佣兵  lv + 1
$ m9 m) X/ y2 \4 x4 _攻击力+8%
  lv + 1
2 O4 {0 P4 S! ^; H攻击力+12%
攻击力+4%lv+17 v( O4 q9 Q9 x$ \1 V
攻击力+21%
lv+3  lv+2
9 T- N- E3 v. \2 e. L攻击力+1%
  lv+1( l' x9 X) d  M1 t) L
攻击力+2%
专家  lv + 1
" E7 }6 h0 E& y9 d/ q# a攻击力+8%
  lv + 1% c- A- ~" c/ s' E" [) ]
攻击力+12%
攻击力+4%lv+13 ~6 P* e' o3 F: D8 p; {% d! o/ G% e
攻击力+21%
lv+3  lv+2+ q( ~! n. d- C* `
攻击力+1.5%
  lv+13 f& M( k4 K! R. u3 N  _6 a# C
攻击力+3%/ d+ `/ z; |& s2 d; h3 e9 N

, g8 `: t6 k( p' C" P- k
* ]  o# M0 j6 B' p- L
" K2 x" Y9 x# D; J' h  X. a! F1 `
外传

8 `" Z7 I2 `" R4 {
职业武器 武器S 防具首饰6件套 防具首饰9件套 侵蚀3件套 歪曲3件套 扭曲3件套
黑武 lv + 1
' e0 Y0 U% {5 k9 p攻击力+9%
lv + 1: o0 _$ W! v& s* t- z
攻击力+12%
攻击力+1% lv+11 v8 d8 I4 X, X# L) H: d
攻击力+9%
lv+3 lv+2" g& ^* b3 ~' F3 x7 n
攻击力+1%
lv+1+ N  M4 ^7 E8 M% X
攻击力+2%
缔造 lv + 11 W6 l# }* W$ l. U& Y9 t" X- A
攻击力+9%
lv + 1. A5 Y3 ~8 w  E, O3 z
攻击力+12%
攻击力+1% lv+1, v5 U8 m" M  u
攻击力+10%
lv+3 lv+2. P' K0 g) F' s) a& W2 M: h
攻击力+1.5%
lv+1
$ r. ~# w4 p' J  R* T% H4 G2 S- L9 A攻击力+3%
; C/ V. A. Y) z5 C" ]

; I2 D7 a0 }' _3 t6 M
全职业新BUFF对比改版后提升率

' a5 P! E3 [; k' B, T2 ~: |数据来自于各个社交圈子的玩家计算提供。
; y6 l1 z1 v3 @, P' {6 I
% i; T  V( h* ~. [% H# G5 k全部采用完美数据,如有错误也欢迎指正。& K3 H6 I; Z% ~( q0 E

  x; ?0 A# F5 I3 x! b, M4 `
职业 国服数据 韩服数据 提升率
狂战 99% 116% 8.54%
剑魂 66.2% 82% 9.51%
修罗 46% 59% 8.9%
鬼泣 56% 69% 8.33%
剑宗 58.5% 71% 7.89%
剑魔 84% 100% 8.7%
剑帝 106% 125% 9.22%
暗帝 51% 65% 9.27%
& }% B  Y. B! m, j2 ]8 l
职业 国服数据 韩服数据 提升率
念帝 45% 57% 8.28%3 {7 z5 O( a/ F% U* V7 \! |
+7光强
武神 96.3%113% 8.51%
毒王 71% 85% 8.19%
女柔 90.85%107% 8.46%
喵帝 30%43% 10%/ \" o; O0 z1 T0 H" [
+7光强
武极 88.75% 104%8.08%
男毒 64%79% 9.15%
男柔 91%108% 8.9%

5 [4 Y# s6 ^( U( o0 i. x
职业 国服数据 韩服数据 提升率
男漫游 109%125% 7.66%
男大枪 87%95% 4.28%
男机械 71.3%85% 8%
男弹药 805%/70%968%/84% 20%/8%
女漫游 109%125% 7.66%
女机械 71.3%85% 8%
女大枪 86.1%95.7% 5.16%
女弹药70%84% 8.24%

, Q! `) t# l# @+ _
职业 国服数据 韩服数据 提升率
奶爸 81.6%97% 8.48%
复仇 74%90% 9.20%
驱魔 62%76% 8.64%
蓝拳 78%99% 11.8%
团长 78%93% 8.43%
巫女 91%108% 8.9%
四姨 81.7%101% 10.62%
奶妈 -- -

: @0 T6 y8 ?( O; ~
职业 国服数据 韩服数据 提升率
元素 69%85% 9.47%
魔道 77%92% 8.47%
战法 65%79% 8.48%
召唤 65%79% 8.48%
冰结 66%80% 8.43%
次元 71%85% 8.19%
魔皇 88.8%107% 9.64%
风法 92%111% 9.9%
血法 81%97% 8.84%
9 Q! N& |4 B' Z4 `2 j, w
职业 国服数据 韩服数据 提升率
刺客 63%77% 8.59%
影舞 87%103% 8.56%
死灵 97%114% 8.63%
忍者 88%104% 8.51%
关羽 66% 80%8.43%
赵云 84%100% 8.70%
暗枪78%93% 8.43%
光枪 71%85% 8.19%

3 {/ C1 t# C  q$ z( p
职业 国服数据 韩服数据 提升率
精灵 88%102% 7.45%
混沌 84%100% 8.7%
帕拉丁 74%89% 8.62%
龙骑士 71%85% 8.19%
特工 83%100% 9.29%
暗刃70%85% 8.82%
佣兵83%100% 9.29%
专家 83%100% 9.29%
黑武 40%54% 10%
缔造 51%66% 9.93%

( K4 |' T, z  C! B 本帖最后由 空叹余愁 于 2018-12-27 16:29 编辑 $ G4 M: c/ L: d2 l  `1 C5 C

文章目录

使用道具 举报

UID
69260183
帖子
8
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2019-8-16 21:40:07 |显示全部楼层
前排前排...

使用道具 举报

UID
69282906
帖子
3
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2019-8-25 02:39:38 |显示全部楼层
的收费方式等下次vad是的撒多

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2019-10-16 04:55 , Processed in 0.156722 second(s), Total 15, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币