DNF专区
查看: 69279|回复: 5647

[界面] [界面]弄了一些(4:3和16:10)赛丽亚房间和选人补丁(不喜勿喷)!   [复制链接] [手机看帖]

分享到:

无聊啊

UID
65954266
帖子
576
威望
1
多玩草
2487 草

猪年新春勋章 中元节勋章 365天!天天有你 APP3.0勋章

发表于 2018-11-12 20:13:56 |显示全部楼层
         4 d% |; H, [( v
[到时可以按照编码下载自己想要的]; c/ s7 a; o/ }5 d
这是4:3的界面
- R9 d- j5 e( D/ d: O' L, E% Y自制选人界面12 X" g  M1 {9 G" |& t4 C$ h
cache1542024824701.jpg
2 L& f# I/ N' {  m+ M4 |7 P
自制选人界面2
! ~3 K" A+ V' q- O/ a cache1542024824800.jpg
* c* n* e$ g. \. _" P
自制选人界面39 v& {6 z/ s6 O* q. I
cache1542024824887.jpg

4 N. I% h0 J5 o7 g0 m4 t! G自制选人界面43 E: }, d& z. {7 Q
cache1542024825032.jpg
+ ~2 `  I, }# }
自制选人界面50 [- S3 l2 G' v& E/ h
cache1542024825139.jpg
) ~$ Y# ~( m( @$ O$ A
自制选人界面62 L0 o# X# a- H2 T9 f+ }( O
cache1542024825215.jpg
8 I! D5 y; N/ ~: c6 r# B
接下来是几个赛丽亚房间的背景
/ W5 A  c3 {% Q) X  P赛丽亚房间1
  T! p! E  Y' J7 F! S! M cache1542024825320.jpg

; G7 Q8 A- ]5 C赛丽亚房间2
5 G/ K# ?8 D( \) v cache1542024825417.jpg
0 K! j5 p5 T( L2 i
赛丽亚房间3
7 O# ^: [  j5 Q+ O( S cache1542024825483.jpg

8 H& x8 n5 i+ W  \8 j7 L赛丽亚房间47 q; E3 M; ]) l2 T% C( V
cache1542024825585.jpg

- O% R, W9 ?- n$ z5 _4 O. {! `. e5 k# I$ u% q

( w$ e' k  ?0 i9 G8 v/ ]0 [% z1 r: e
cache1542585875047.jpg

8 R4 n1 J' H( y! y接下来的是16:10的(特意去除了边上的小图片),没有上传,但已经上传在群里了,文件太多了!怕乱了!0 U- X2 @6 |, c0 o' N+ |
cache1542585875191.jpg
cache1542585875271.jpg
cache1542585875357.jpg
cache1542585875444.jpg
cache1542585875523.jpg
cache1542585875624.jpg
cache1542585875705.jpg
cache1542585875786.jpg
cache1542585875869.jpg
cache1542585875949.jpg
cache1542585876045.jpg
cache1542585876119.jpg
cache1542585876198.jpg
cache1542585876277.jpg
2 v% r8 M4 e' n7 N5 K
$ h; c4 K% @. m

  I  R' C  j3 J2 c            
7 R, @1 E- c3 N0 {' C. d4 G9 h! [( s3 @
            
1 U7 G! @- m  W9 B
6 R, o7 @* Q' m. k7 b, T( u/ u$ [0 {- Y4 y. c/ [  q* F
更多补丁请关注欢迎加入DNF补丁,群聊号码:880856718 Z. f( v# B7 P* `/ Q% D! c
补丁二群799164255
% z( u5 E! \) i, {$ J& X6 v) c) \0 j2 i( L4 G5 z, a) c

9 J% e9 c7 r4 \# o# m! ^. x1 Z' `1 W& Q& L
文件链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1NVdJ8duRdISQy52Rpfx0DQ 1 ?6 \; }* d7 L8 J/ y! q6 M2 x! D
6 \# s0 B0 s# g! e
回复可见密码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

+ p( x, a1 P2 Y0 [8 e7 j% u- u, i3 _/ x- m
# F$ m4 Y; q* ?) h7 Z4 ~" q0 i
cache1545386946984.jpg

' j) F) O: J0 X: x; x5 y个人其他作品& U5 D, O# h; y) I
[全时装]最新制作全时装改炽翎天痕金色版! # Z: ~2 {  S% |0 S( f! G
8 }, r; A: @9 }( C/ c5 N
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46561879&fromuid=65954266! O- K8 ^* h$ Z5 \- g3 w
7 B/ K5 r2 s& b9 ?" v3 N. H
[全时装]最新制作全时装改白金版苍穹之翼!
7 g2 x8 e( I, e7 U0 E% H1 R. A
; t0 o  y% e; @) _* yhttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46561877&fromuid=65954266) O* N2 E: g; j" C$ F

( O8 {) K8 T# x7 n4 e1 u[血槽]自制二次元类的几款简化血槽
9 j0 I  d5 d- q) w4 @+ p1 Q' S  \
/ v0 K- [. z  thttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46585537&fromuid=65954266( S) O4 V1 z2 h7 C# P0 o% L

# H7 j) b8 x0 c+ E1 k5 k; e3 M[全职业]最新制作全时装改天一冥域天空!- j9 L3 _) V' _# }

& g& e3 \) t, b6 T1 X" f3 rhttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46561851&fromuid=65954266
. q6 e9 Z) O4 U+ Z8 _2 k# b
/ \2 ^  Z4 c* b; Y[全职业]全时装改苍穹之翼黄金版!
9 i4 D  o$ Z, v5 p: `" o5 W" g6 l' c' d" l# o! Q- Q1 b* f" G& R
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46561369&fromuid=65954266
  b5 {: V3 _4 R8 W: h% C6 v[全职业]最新制作全时装改天羽夜华辉光!(里面外加心情更改天羽夜华辉光特效)
! p- T% D1 {9 G' u5 k8 L) O" }% c6 G7 \
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46555250&fromuid=65954266
) `! }8 [4 H7 U+ N! F4 z- G1 B
3 E* p& Z# g7 u  V$ D4 I) r[界面]自制最新全职业技能图标和剑帝一觉插图(处女作,不喜勿喷)
) a, _) L7 a8 T( j& _. f
9 N6 N* k3 d* ^/ A: H  bhttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46538089&fromuid=65954266
+ e3 g% y: @: N4 a# v. ?+ _/ R+ A$ p% e% h
[女法师][全时装]女法师全时装改战灵天舞花仙子五色补丁(里面的文件五选一使用)!
' M! j7 F0 p  i  o5 c) r. f# r2 q5 g. Q5 J' }" g: W7 W5 z
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46512903&fromuid=65954266/ \% t' F! k. R' e3 U! e& O
% a) V. l* ?5 F4 ^" U" J3 s3 O1 h
[女鬼剑]最新制作女鬼剑全时装改云端众神四色(去鞋子)
: X) G; s7 B: [" I; S! o) C1 |) F0 t' m  f( b) Q- c5 v
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46490526&fromuid=65954266
( w, {* e7 a) E8 G7 X/ l$ A8 n
$ d) A2 G, l# K& m# D8 j7 j6 A* x[男鬼剑]男鬼剑全时装改残影紫色战灵天舞加15魔剑!
& D  H: g4 J5 G  z
& M/ R5 G( B8 @' a- m2 {& @! H' `http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46488114&fromuid=659542665 H7 F' s7 X- g8 V* ]

$ A& S) d+ @# f( ~2 B  Y[全时装]最新制作全时装改战灵天空(2018.10.26)! - M  {$ l8 y& T5 Z  [

0 m- w3 M: P8 C" X+ _http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46438965&fromuid=65954266# ?9 {& V% L! V* @
最新制作全时装改天光云影丹青白色! . e$ ^. L! N7 C) |  Q3 ^

4 v7 J/ Z' y1 r1 s7 {9 ?" E! g+ U; xhttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46422862&fromuid=65954266" ?- L, t: y  p" s- k% s

9 K- J% B+ b/ M% Z1 ][全职业]最新制作全时装改天空6冥光天羽白色! + |6 M" X, K6 O* A
/ j1 g: R/ r6 D* E2 x
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46423496&fromuid=65954266; A" x) C3 c, _( _3 ]! z6 |

1 U/ X! Q( N, [8 G! ?最新制作全时装改苍穹之翼黑色! 1 ]8 y2 S$ Y9 c1 b

  q! ~0 d6 @" N0 ihttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46420390&fromuid=65954266
: Y; b  y4 C4 ]! q& b% P1 T0 h! S+ u# E. C! G( p. b: P2 q( F
[全职业]最新制作全时装改天空10九天霜华白色(2018.7.31)!
) ]) r- C. ?- V3 i$ o# N  }" r6 m6 F- B; `% k3 j5 G; U
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46427913&fromuid=65954266
9 J8 ~: I1 h6 M. E  o' M( H) m  y
$ z1 c  _  s# q; ?[全职业]燃武之心最新制作全职业全时装改燃武之心(红,白,黑三套)! ! n$ L0 C+ v) [0 v7 d2 x( f4 D0 L
! H" c; i; x6 J+ m% _# r- c3 c
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46431132&fromuid=65954266
( f- s& V# K+ E& ]1 x1 J6 n0 O最新旭旭宝宝同款紫色战灵天舞全时装补丁
- U" U; c/ @! J0 k! u& z3 g- v
( f& a1 G2 d5 j! e$ l/ t# [  ohttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46429452&fromuid=65954266
+ U* A* e! D1 E6 W- R. n( |9 W2 ~3 d- c. H& I. U: y" ]
[女枪手][全时装]我的最爱,自己散搭的5个女枪补丁(不喜勿喷)!
( p4 S' X1 ^' |9 `/ b
$ l- W* N4 M0 i0 u+ a9 c4 c/ n! @http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46504303&fromuid=65954266
/ H; q! b; t6 f5 ^/ i6 n- F* }/ F. p1 t' a/ Y, A/ r: q$ h
[界面]最近自已弄了一个界面补丁(不喜勿喷)! - Y- [  P3 S& H6 X

5 @8 c/ `* o+ R3 y' Khttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46522507&fromuid=65954266
. }" D; i9 i" o[全武器]男鬼剑全武器特效补丁,随便分享几个0 I. s" ~5 L" i8 ~+ L2 h

( D" W; `- s/ g# l! \" |; O9 xhttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46561769&fromuid=65954266
: E* i( F  j4 _$ i& Y$ s9 C* F2 s+ j' K, y8 j3 V
[界面]最近又弄了一些(4:3和16:10)赛丽亚房间界面和选人界面补丁(不喜勿喷)!5 p, g+ m5 \) p0 B

( C5 Y8 f- }+ g4 C  _6 ~1 vhttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46562796&fromuid=65954266
  a8 E; y/ i; n4 ?7 O. c[全时装]分享几个散搭时装,还有几个自己搭配的时装补丁(不喜勿喷)!
- \  |* ~' W5 Y( e
% E, f" ^. X% a; Khttp://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46563454&fromuid=659542664 u; e3 @# V; G2 o4 E
( B6 g: V' p+ T1 i/ D! y1 P
[燃武光环和界面]最近做了几个装备栏和个人信息栏的界面补丁!处女作雪人光环改燃武光环白色!
' G8 n% A/ V, E' a( B3 f4 N* F' @; {* \2 r
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46571492&fromuid=65954266
/ R+ `; g8 y* o1 m# }
+ E& u% f' J( x8 t; j8 K* c(界面)自制16:9过图、进图界面背景补丁,不喜勿喷
# ?: x8 c2 A: P1 @+ k+ k
, [  k, _" r' P; u& @http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46584252&fromuid=65954266
8 V  |/ M9 |) w4 ~! \7 \7 j+ g
7 y( a# R* @% k9 {9 A[血槽]自制二次元类的几款简化血槽
' C, y- c: H3 C& s; I% ?' t# k1 [( J* {
http://bbs.duowan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46585537&fromuid=65954266
# ^( @* ^* o2 K3 f6 v& K# n7 I 本帖最后由 喜歡紫色的棋子 于 2018-12-21 18:09 编辑 + N6 U7 |, F& K5 v) d$ `- a
cache1542024824561.jpg

使用道具 举报

UID
12373259
帖子
187967
威望
16
多玩草
1045 草

积少成多 365天!天天有你 狗年新春勋章 猪年新春勋章 中元节勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-11-12 22:43:33 |显示全部楼层
做的不错啊

使用道具 举报

UID
63306807
帖子
0
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-12 23:46:29 |显示全部楼层
打卡上车

使用道具 举报

UID
42838657
帖子
40
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 02:33:44 |显示全部楼层
打卡

使用道具 举报

UID
63386245
帖子
514
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 03:04:17 |显示全部楼层
厉害

使用道具 举报

UID
67876363
帖子
8
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 08:08:37 |显示全部楼层
大佬厉害

使用道具 举报

UID
63075172
帖子
67
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 08:16:56 |显示全部楼层
QAQ QAQ

使用道具 举报

UID
61463642
帖子
178
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 09:54:41 |显示全部楼层
谢谢分享

使用道具 举报

UID
57877670
帖子
130
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 10:07:05 发表自DNF盒子论坛 |显示全部楼层
FSFASFAF424

使用道具 举报

UID
64289237
帖子
94
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 11:55:23 |显示全部楼层
大叔阿萨德阿萨德

使用道具 举报

UID
66241499
帖子
0
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 12:42:22 |显示全部楼层
xirxxxxxx

使用道具 举报

UID
58004368
帖子
5
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 13:50:41 |显示全部楼层
收藏

使用道具 举报

UID
63492665
帖子
175
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 15:05:59 |显示全部楼层
赛利亚房间好看,拿走了

使用道具 举报

UID
56693088
帖子
978
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2018-11-13 16:41:10 |显示全部楼层
这么花的吗

使用道具 举报

UID
65747263
帖子
92
威望
0
多玩草
0 草

APP3.0勋章

发表于 2018-11-13 19:29:32 |显示全部楼层
dadsadsadsasadasdsasda

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2019-10-18 18:23 , Processed in 0.185995 second(s), Total 12, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币