DNF专区
查看: 39964|回复: 46

[新闻] [1.9韩测更新],魔兽副本难度下调 特工技能特效调整/枪剑士武器属性 [复制链接] [手机看帖]

分享到:

情绪不可激动

多玩编辑

曾年少的青葱

UID
49974651
帖子
4348
威望
10
多玩草
1031 草 地下城与勇士

发表于 2018-1-9 18:41:55 |显示全部楼层
魔兽
( J) ?7 V4 U* c6 A0 I' a3 P$ j
* 如下调整2 F6 R0 m1 K( w0 T' k5 |+ j, m; Q- x& t
. T( f  U# v6 p
<怪物>0 P8 h! J8 {8 g$ @+ `) ^; }
* 难度完善3 @# h, e- u' H/ C; w
- 下调血量/攻击/防御6 N" N5 }) l# t! T( G1 }( [8 q
* 狂暴模式调整
, T3 Z3 d7 _) j; t- 初遇魔兽阶段不会狂暴: N) r" ^, U8 {$ x# g
- 第一阶段开始狂暴$ P3 w% g+ E) o8 M) }, a
- 狂暴时生成保护罩一定时间内无法控制。
+ q- t1 |6 P, z8 i6 Q- 保护罩持续一定时间后消失
; E( j) k* B6 \* g- 只限无法控制。伤害等其他正常
% c) Z1 m/ d0 ]" A- 保护罩消失后一定时间内减少攻击/防御
1 n+ C0 d# Q' M* a) t% O0 T+ e: j: O6 f
< 副本调整>, I# t8 w( p5 y$ I: t. o
* 每个角色复活限制一次。(可以复活队员,但扣除自身复活限制)
3 }2 o1 t/ u$ B* 魔兽副本回城不会消耗疲劳
# D' z% k1 {% V4 b9 g* 减少疲劳消耗( 30 → 10)6 `6 z* T% `& J: X0 Y
* 魔兽副本入场次数↑ 每个副本 1 → 2
! K: B2 _8 r0 T: l- 拿到阶段奖励后在进入时无法获得$ y8 ?$ H/ G; }
* 通关初遇魔兽阶段会出现修理大妈& l: x: I6 z  A; Q8 _

& D  N& s! H/ m8 F) g<其他>) v4 Q4 E  j0 n/ R4 X. A- a3 F' a
* 修复独立物体得到魔兽副本buff出现异常的问题
$ M4 H; i, A7 E! t$ o1 b  \* 修复魔兽副本中复活称号可使用问题
1 R2 f! m! Y  P3 q) Z6 N* 调整魔兽副本奖励 开拓者标志/异种痕迹数量
4 j+ z; \0 k% e" n% F4 V* 新增可以调整伤害透明度选项
+ f5 q: E2 U0 A! i/ r7 r% e8 ]- 在背包-伤害皮肤中调整6 e3 L% m3 q- ?
皇室特工 - 暗杀技能特效调整
% N0 Y# R6 Q: F4 O! e# N: |. v" o
13.gif

8 C+ B# C0 C" i+ o3 S& O) F: k# b) \& D& u% {9 T5 d
7 }! H9 L# V3 i+ {
皇室特工传说武器属性

% P- P9 ]3 ]$ J85传说小太刀14 y& u4 Q) g) R( n" N9 G
85.1.png

5 T* W3 U6 v" }移动速度+3%4 ?; t; O3 d; Q" ^- Y! v: t/ x: a( W
物理暴击率+10%% }' I( S# q8 y+ p
魔法暴击率+7%
, L' x4 V1 e  ]' y
* b5 a- ^! V# j* H+ F; {' t0 Z攻击速度+3%0 W7 f' D3 c! K, G
攻击时附加16%伤害9 m% |6 N3 x& F7 L7 t& |
- t" `& s/ [# G1 k% x
85传说小太刀2
- Y; S& P4 c- Z% L; u2 M5 J8 b 85.2.png
' Q8 W, @- k) c9 q. f- \
移动速度+5%
. J9 H8 J0 v' `施放速度+7%
1 ^& C/ ]& S1 m: G. P: g物理暴击率+11%3 y" W% E( S$ W$ ^2 d
魔法暴击率+8%( v, w, Z. e; @

8 A1 P* _: u4 l7 \攻击提速度+5%
- c& c' h) o0 }! [6 w
# P# d% r! ~% L! n  G满月斩击攻击+20%,吸附范围+20%,第一击攻击次数+19 @) N+ m& j, q# X0 K. U8 m# z
狙击攻击+20%,子弹+1
( o' K) f( _  t" y* k暗月秘籍攻击阶段+1$ x" I/ ?  u% L7 q3 n
猎鹰之刃攻击+20% 多段攻击间隔-20%- |+ h, \6 G3 `' C! @' z
2 P8 g  [$ M, |, t) z
85传说小太刀3. T' T. v# `4 b, x  L
85.3.png
4 e3 @, X: U7 K( u
物理暴击率+3%
. x1 A8 m6 i# r( a) K$ Z$ z/ e; y6 V7 z6 R6 l4 E9 b" x
枪剑士50~80技能+1(特性除外)$ f& g  ]7 R- x8 [
; A8 C, V5 w6 ]' |1 f) H
攻击时附加7%伤害$ {: o9 O4 q6 \* G7 Q# D! m
2 r8 z; l2 c' {2 c
攻击时3%几率使敌人进入3秒失明。( Q2 r( s2 Z4 g' w7 ?4 A% {  e
) S( S" @, @% L+ _4 j5 t
85传说小太刀45 d1 J% x2 [: e/ N3 v
85.4.png

6 c6 w/ V" y7 i
3 a& ~# w6 |2 o2 C: j物理暴击率+3%
4 N7 Q9 L  E/ q! ~8 Q
" d) l/ L% m. }0 @装备时消耗3个黑色小晶体赋予自身buff。持续30秒。
$ \4 I1 f$ g9 M7 V/ F-攻击时伤害+20%
- d$ C4 ^, h7 ?2 U. n. a+ f-命中+10%% Z) m* {" U# u2 `7 x, O1 H0 M
-物理/魔法防御+300.
4 c0 S' E( f0 P& E(冷却30秒。卸下装备效果消失)
1 z; g8 N" ]& X) `/ W4 W2 H5 \8 E( x, k
85传说小太刀5: ?+ X4 ~+ Q9 L; v
85.5.png

0 K/ H7 [$ a  @火属性强化+18' f, ?; j/ z* T
火属性攻击, m  E: y) E( P  ?
物理暴击率+3%
# n6 _8 }0 n  X% Y
" l  F; [8 ]% ?0 p投入任务技能攻击提升比率额外+12%  F4 M0 z% Y( J0 v% i  R( r& Q
7 U4 W& R9 D( s+ t% d: g
物理/魔法攻击+8%" M- v0 e8 l& O+ O
. d/ b3 d# Z  Y5 F6 B* L
90传说小太刀) ?/ P! K( j' C- E1 d( k& `. N
90.png

" p, r% c0 Q3 L. F
% A$ g% [  E1 N3 E/ b+ v( E' P冰属性强化+26: E: U. X4 r, r
冰属性攻击
5 \: h! g$ ?, }, F* l2 c% C物理暴击率+3%- Z# K& `9 R6 L! R9 n
冷血+1
) q7 A' S+ E6 [% |0 a8 {$ A% g3 a- C$ _; o, ~- O0 O# h/ T8 ^/ D
攻击时附加8%冰属性伤害' C& N! ^- A! }2 P
/ h5 ^+ i1 S9 x' ~
攻击时5%几率对500px范围五名随机敌人施展水柱。2 v* c, e- _( E2 }' l) E" Y
! Z4 s3 i1 a. l2 y% r: u) [' r
皇室特工史诗武器属性
# f9 e( s4 s$ ^: ?- B3 o! `
司令官小太刀  e) ]% s, g7 t; x
85.1.png

2 K/ G, y' `) G, h9 N物理暴击率+8%+ L2 a7 ]% j0 l4 f: ]- W
魔法暴击率+5%
6 y& v4 o6 G7 Z2 a5 a5 n  \+ y: J5 E
暴击时伤害+38%(只适用最高)" M6 e% X. E6 E4 ]/ z
$ `( v" h; M( D& v/ m1 P" g& k# x
500px自身和队员物理/魔法暴击率+5%(叠加1。卸下效果消失)
+ g7 m* m' F" `, D8 D" |: d8 P, z$ ?* I; h; G, }8 k3 c7 P" u
荒古小太刀% O0 E. l1 a' t3 w0 e
85.2.png
+ T' H) B: s9 u- j
物理暴击率+3%' m! `# x1 K& v0 L( X

( v! t( h1 f4 a, R+ O) T技能攻击+35%  ?# W. M+ L# @. d) q, P0 s

  Y4 ]3 C+ {  F- C% X赋予自身属强最高值到武器) |! u+ H- H3 |4 m. d) U7 B- D

  r. d) G8 Q# m6 x1 p9 _荒古特效!
4 d* G& G4 V, a& [9 C
/ t& O9 Y( b- i- C/ g贝尔马魔法太刀
# P* A) R. i7 c  p/ f3 z. B 90.1.png

: ~/ w8 L2 s5 ]9 Y. K& d所有属性强化+33
. D- v3 s; f, S" u, u6 x1 T物理暴击率+3%
: j1 n# j  g2 q" j9 ^& j) O1 Y2 n
+ p6 X9 M# i: ?7 S! a- T皇室特工48~80技能+1(特效除外)
* o' o8 P+ I6 T4 s) y% x3 ^1 C# ^2 e5 s+ h
攻击时伤害额外+40%2 e% X2 r4 S7 `7 c! z5 l
3 m+ J% j" Q7 W7 }% s- y" ~
纳斯卡:禁忌遗产
" C! C$ @1 G4 H* Q: ]# w: v 90.2.png
4 ~( |% M- L& `- H7 Q: }1 v. a' y; v

& z) y0 m) t8 x; r: R/ q物理暴击率+3%
9 K( j4 A  |% B: F( i. z; e$ Q& h) |" J5 v0 l. G( Q
装备时召唤古代恶灵围绕自身。遇到敌人时附身吸附能量。! _' b7 |  H, d( H( F# Z0 {" Q' w) n  m
-攻击/移动速度+5% 施放速度+7%) g, K4 b- P+ k! v: t
-力量/智力+30%. D. Y& A$ S7 S4 ^6 T% ^! ]: t
-暴击时伤害额外+30%
$ x3 W. E% d3 W- ^' f% O7 k* i8 u: E- G% y
圣耀小太刀9 J" n6 a* g6 u6 z6 t8 A; D% C! I
90.3.png

' H# B$ Q+ E8 S: W5 P0 n
9 ]- ^( M, d- {8 ~. ^物理暴击率+3%0 {4 [7 L5 C$ G. W) }% I: d, {

7 X& `6 F+ B4 @" E  P赋予自身属强最高值到武器
5 K1 h2 G0 U) I4 r& L. h& K/ O9 o0 t, \" Z! h! J/ r7 x2 X
技能攻击+40%
9 _" ~6 ^; w1 @; m
+ f! @0 z' P% i. E" r$ H6 G圣耀特效!
: G8 Z2 V5 z  E! F2 r" Q8 }' r2 X/ s. W; n7 N; e
爆破枪手传说武器属性

8 ~' o' b, d6 k% H- m( {) h85传说重剑1( ]0 F! `4 G3 _/ B
85.1.png
% G0 k; F+ L% `
移动速度+3%; k/ d% K# L& B+ Y  W+ P
施放速度-2%
. r8 K7 h& u$ O5 k9 k$ Y5 \物理暴击率+7%
! w# {. B, |8 `. W% F6 T; Q魔法暴击率+7%
3 s. \& ~; W9 U$ I9 S
, ?" l$ Y4 k9 [0 J' O- ?6 ]攻击速度+3%  F3 M3 W$ D$ u& ]3 k/ e& {
攻击时附加16%伤害# r' b' P( f2 E4 F
  K4 l2 V5 \3 n; Y1 o9 P$ |
85传说重剑2$ t# x! h) s8 _+ U* I7 g& [0 x
85.2.png

, B7 r/ \5 e2 G: s" ?/ W
. K: @7 M$ X& ]' o施放速度+2%8 F6 P  i! M( i! Q; K' }, }+ @

+ d. h  K" u8 d, a) t+ \- J% v枪剑士1~30技能+2(特效除外)0 x' l: k& c% Z5 O" P# Z; y
6 E& O& M6 z) L/ Z+ O2 B; {
攻击时5%几率使400px范围敌人进入2秒出血。
7 E- K( q% k" `9 I' d
$ \* @+ z* |8 b: m& V暴击时伤害+14%(只适用最高值)' `! p+ L: d' h- E: A1 |

$ l2 d, b# M4 x) ?( y# L$ E85传说重剑3& y; p# J8 d; B: z4 v+ T! @- T9 r' V
85.3.png

. V4 A1 `; Z" ]  \- X9 d6 [+ [施放速度-2%
) T9 }8 I2 s- o* R0 j; {% k/ r' E. O! L
500px范围所有敌人的所有属抗-10- H5 Z. M6 \, t9 e0 A0 x1 _
500px范围所有敌人的异常抗性-10* N( p% t# c  e5 w2 c

% X* v! D( \# e  G4 E9 D攻击时50%几率使敌人进入5秒中毒
' \' h. p2 `# u* K2 U
, }: Q2 F- o; I. B攻击时附加10%伤害9 z2 o) j7 j3 h7 C
7 M# {+ h# |$ _) u0 |; ]
85传说重剑4
& l0 a2 T* u2 l( q7 x; _2 D' c 85.4.png
* E! t7 I5 J7 q
施放速度-2%# o+ T6 I5 ^( e" S& |
暗属性强化+14
+ I+ D7 F0 d' z  p! }, g% P暗属性攻击1 @5 @2 e, _  V  Q

$ t, ]& e9 k; y攻击时赋予自身状态。冷却30秒。卸下效果解除。
! P# E; k( c$ M& a4 O- B-移动/攻击速度+5%,施放速度+7%
& _7 B: M% h, J* i8 Y-物理/魔法暴击率+4%
3 S. L( ~; N8 w2 M; F-物理/魔法攻击+9%( i/ n0 t/ ^! x3 F

0 F' f' F( f% s0 F; }$ z, y85传说重剑5
1 h9 _* A3 D# v" M% Y! |; S 85.5.png

3 f: Z) Y* x- `3 ]# f" w" s施放速度-2%9 z& _$ \, s2 n6 b+ ]
光属性强化+403 Z1 r# K6 M2 u6 d9 _' H; r
光属性攻击) `# s8 e5 a; B: i( I/ i' Q6 h
物理暴击率+6%( M6 [- r, t. g
魔法暴击率+6%
. K' v# w. K3 {2 ~3 J" W" F# u- Q/ N0 [1 T& T6 U
逆转胜负技能攻击提升比率额外+12%, d8 e) u7 E8 d( b2 L

; ^0 J% k# ?0 h% t死亡爆斩爆炸范围+20%
" m' n) n% Q( {5 V( [: j
4 l$ J/ E* f* S& A% e* l0 h1 w90传说重剑" F8 p! B2 l9 e) l; b9 U5 x9 m
90.png

. t9 w, ]9 K! ~  N施放速度-2%1 l: N* N0 h: b1 r" J& W. j9 i  K
火属性强化+35
/ o$ S- J2 ~* I$ Z/ L$ z光属性强化+35
5 ]( c8 c6 a( s火属性攻击+ O9 d% B- h; e
光属性攻击
2 n; i7 f7 b9 i4 S- \/ e- j9 w1 i% a0 q5 `7 |
技能mp消耗+15%
6 E2 J+ A' b; `0 s+ D" n# d7 u. r3 W; p* C+ Q' O. b$ v
物理/魔法/独立攻击+15%' L. S6 W4 j/ r, E+ X8 P: ~
$ q; s' D6 k( U6 ~
装备操作键时产生冲击波。冷却20秒。
: N/ X7 O/ ?# M+ F1 U0 A& o
' E& `* d& u% I/ x  I- g7 i
爆破枪手史诗武器属性
( I$ T8 x2 _) a! I- e6 j& U
苍穹之息
: s% s% C' U  s4 Q4 h 85.1.png

1 E7 ^! d, z( k施放速度-2%
/ ?3 _3 }2 y9 W& g所有属性强化+40+ l& H8 d5 J/ C6 |9 T
光属性攻击
5 V1 K* O: x4 U  W  j% o! K荒野无法者+3
7 \* e1 n2 M( V7 W& n- d' _
9 C& _: j1 t! U7 t$ o攻击时附加10%光属性伤害2 o4 ]$ ?: C! l7 n

' J' O: D! y3 X) Y4 E3 g2 K: H攻击时10秒内自身物理/魔法防御+5000。冷却15秒。卸下效果消失。: k' u) q5 f) _- X
1 e6 T; e5 q. l% [/ m- J5 q
荒古重剑
# O# ]: G' a- y$ T# |+ K1 ^4 h 85.2.png
% Y' x2 Q) R# Y
施放速度-2%. R, M. q+ y. p1 s6 S5 q  n0 e

# \4 ?! w- t6 b技能攻击+35%
1 Y' l" L1 Z/ M
  M( q' ]1 l% w7 D! P赋予自身属强最高值到武器2 H# `; v7 b7 ^# o" m5 d% {
( O+ B) w0 O$ D7 F# k
荒古特效!
6 f2 c* A* D. u3 F4 K2 a. C7 A
2 f* ]* K5 P, V# O9 z0 k圣耀重剑' l0 G" F- E% |8 {3 j0 k
90.1.png
% K' _* H+ A& @2 m
施放速度-2%
4 x% ?& f: Y' r/ G+ r; S
5 z7 ~2 H+ J% E赋予自身属强最高值到武器: ^2 J/ [" T' p& L7 R( J
* \; A( u7 j. [( ?( C9 h4 }
技能攻击+40%
- v+ ?9 Y' G0 F5 s) W8 ?
/ ^) u6 s" {. f" U  f: s9 D圣耀特效!
4 k6 t0 T5 y0 ^* F6 r; _3 {2 k* c  R8 {$ k9 W/ b, P
死亡协奏曲
6 p6 G. C! N" c1 z0 V 90.2.png

# K) U. j7 E. J' f$ c移动速度+6%" |/ j, c" J" a# I8 V9 t
施放速度+6%* z# ?( |8 J7 n4 {6 Z( R
暗属性攻击
# b! ^. j2 V, p3 ~% j4 J: D+ U1 e光属性攻击
# c) S3 D- J# i+ q0 h物理暴击率+6%
& A7 a3 }8 a7 o- }, E魔法暴击率+6%# S$ W, E* d( E9 L7 I0 K

- V4 k" G. J% d( Y- _攻击速度+6%6 H: p8 U* `1 G$ p
. L2 ~. O4 h  ]: o, J$ h
技能攻击+6%
: p  q, [) Z' i) {+ d2 i. _$ {+ d& G力量/智力+6%. p: [2 c1 G' G" l/ M
攻击时附加46%伤害- _6 I( O  z; S

$ I6 ~1 ]5 P9 j. ]6 c; T苍月伯爵  Y. {( u$ Y; H
90.3.png
6 m1 Z2 d  _9 Z
施放速度-2%  q, t( V) @. K
8 Q4 X) k3 ?: U) i! k5 Z
周围产生雾气并蝙蝠缠绕赋予自身状态。卸下时解除效果。* h# x% A& H) r2 j& T1 U- p$ k* o
-攻击时伤害额外+35%
( i2 _1 l& S% h9 }5 `-所有攻击+25%0 R' K: |4 c8 v8 y" y5 m# u5 d$ |! H
" H; i6 d1 g4 U4 ~+ {$ D8 Q/ a4 F
施展特定技能时周围出现蝙蝠特效
9 P) X& [0 K/ \& Y; ]7 G 本帖最后由 空叹余愁 于 2018-1-9 22:12 编辑 ; X( t5 N1 o. L; K% `$ L, m% j

文章目录

点评

爆菊花  武器都是刀啊剑的吗?那枪是哪来的?  发表于 2018-1-10 19:01:33
我不得不给力  回复 @玉妖精 :是这样么?三流刺客:完美潜入无人发现;二流刺客:把看到你的敌人都杀了;一流刺客,把你看到的敌人都杀了  发表于 2018-1-10 13:23:01
玉妖精  回复 @霹雳雷火蛋。 :我忘了谁说的了:潜入的精髓就是,把发现你的人都干掉,就没人知道你潜入了,也许。。这个暗杀是一个道理?!  发表于 2018-1-10 11:08:30
空叹余愁  回复 @阿萨德额啊啊 :或许还会再改的,说实话根源上的问题还是奖励,提升如同鸡肋  发表于 2018-1-10 10:03:59
詺、殇  柱子里出的不能用的武器又多了  发表于 2018-1-10 08:55:25
阿萨德额啊啊  不调弱我看冷门程度肯定的 2W E血 打的累死拿一点材料 升级鸡肋 换我就不打 凹凸恩有票子 卢克可以海伯伦B套材料 提升明显 奖励真心鸡肋  发表于 2018-1-9 22:32:48
霹雳雷火蛋。  暗杀......现在暗杀都直接肛正面了  发表于 2018-1-9 19:39:55
柒大罪。小天  改改改  发表于 2018-1-9 19:39:55

使用道具 举报

Lv.7

咸鱼

UID
63389093
帖子
2389
威望
0
多玩草
811 草

狗年 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:43:51 |显示全部楼层
前排

点评

柒大罪。小天  扶手  发表于 2018-1-9 19:40:09

使用道具 举报

UID
4044863
帖子
509
威望
0
多玩草
10 草
发表于 2018-1-9 18:44:50 |显示全部楼层
前排

使用道具 举报

UID
58433117
帖子
3744
威望
1
多玩草
147 草

中秋节勋章 国庆节勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 18:46:35 |显示全部楼层
打不过、、

使用道具 举报

Lv.10

小修罗

UID
19545099
帖子
24063
威望
3
多玩草
1528 草

原创先锋勋章 马年新春勋章 DNF手机盒子勋章 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:50:02 |显示全部楼层
坐等国服更新。。
瞎子点灯,或许是一种愚蠢,亦或是一种智慧,或者是一种气度

使用道具 举报

永远的雪之下

UID
59515551
帖子
3317
威望
1
多玩草
88 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:50:20 |显示全部楼层
王大娘到时候肯定PY魔兽

点评

名字原来可以X  回复 @那天的风飘 :233333  发表于 2018-1-10 13:05:35
那天的风飘  回复 @名字原来可以X :他忙着做肛门缩紧手术,没时间  发表于 2018-1-10 12:50:29
名字原来可以X  你倒是召唤王大娘啊  发表于 2018-1-10 09:23:32

使用道具 举报

UID
61448148
帖子
3027
威望
0
多玩草
1754 草

365天!天天有你 狗年新春勋章 七夕活动纪念章 中秋节勋章 国庆节勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:13:57 |显示全部楼层
只能看看了

使用道具 举报

UID
62375151
帖子
1625
威望
0
多玩草
716 草

狗年新春勋章

发表于 2018-1-9 19:19:41 |显示全部楼层
伤害透明度这个很重要,尤其是对电脑配置不高的冒险家。

点评

冰菘蓝_  回复 @惠临神明的作家 :以前有几个职业,魔女森林那些怪,一放技能必卡。其它图没事  发表于 2018-1-9 19:33:57
惠临神明的作家  过多的伤害数字会造成低配置的电脑fps降低,最简单的就是,低配置电脑的冒险家,打时间广场和魔女森林的fps不一样。魔女要低,因为那些“红色的草”。   发表于 2018-1-9 19:21:16

使用道具 举报

已死

Lv.14

放弃论坛

UID
60937468
帖子
65430
威望
7
多玩草
185 草

甜蜜情侣勋章 龙之谷活跃勋章 365天!天天有你 雪花 向日葵勋章 圣诞活动勋章 活动奖励勋章 狗年会旺

发表于 2018-1-9 19:31:15 |显示全部楼层
来瞧瞧

使用道具 举报

【视频团】鱼糖

Lv.14

呆目扶她后援会

UID
51859228
帖子
71002
威望
11
多玩草
13457 草

马年新春勋章 活动奖励勋章 365天!天天有你 阳光热情勋章 狗年 狗年新春勋章 七夕活动纪念章 中秋节勋章 国庆节勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:39:01 |显示全部楼层
前排围观 @法式丨紫菜汤   @手刹不太灵。  
/ f: c6 ~, e( U 本帖最后由 柒大罪。小天 于 2018-1-9 19:41 编辑 . s$ \$ [* l9 n2 u/ K

点评

手刹不太灵。  嘻嘻嘻  发表于 2018-1-9 21:09:48

使用道具 举报

从未质疑我的帅

UID
54886882
帖子
6387
威望
0
多玩草
1158 草
发表于 2018-1-9 19:39:35 |显示全部楼层
还早哦

使用道具 举报

基情四射

Lv.11

佛系玩家

UID
5382648
帖子
34940
威望
2
多玩草
37 草
发表于 2018-1-9 19:42:20 |显示全部楼层
哦?!魔兽大爷 是从 100星魂牛的钢度 调整为 50星的吗?

使用道具 举报

  非洲喵

Lv.12

  滑稽大师     

UID
30018444
帖子
48078
威望
11
多玩草
2017 草

狗年 猴年新春勋章 365天!天天有你 DNF手机盒子勋章 狗年新春勋章

发表于 2018-1-9 19:43:35 |显示全部楼层
柒大罪。小天 发表于 2018-1-9 19:39
0 K: K7 @: U" {  I' i) H, J前排围观 @法式丨紫菜汤   @手刹不太灵。
  U1 D2 r. R  o, j
前排围观

使用道具 举报

黄瓜君

UID
7996581
帖子
2229
威望
0
多玩草
255 草

马年新春勋章

发表于 2018-1-9 19:52:57 |显示全部楼层
复活一次?  飞行员专属副本?

使用道具 举报

水神军团-团长

Lv.10

超越水罐的男人

UID
14174824
帖子
18300
威望
5
多玩草
368 草

欢乐童年 风车无脸男 马年新春勋章 狗年新春勋章 七夕活动纪念章 中秋节勋章 国庆节勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 20:00:40 |显示全部楼层
意料之中

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2018-10-21 14:37 , Processed in 0.154185 second(s), Total 12, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币