DNF专区
查看: 38714|回复: 46

[新闻] [1.9韩测更新],魔兽副本难度下调 特工技能特效调整/枪剑士武器属性 [复制链接] [手机看帖]

分享到:

女装愁

多玩编辑

我家冰妹嫁出去啦

UID
49974651
帖子
4188
威望
10
多玩草
1031 草 地下城与勇士

发表于 2018-1-9 18:41:55 |显示全部楼层
魔兽
& Z6 E% ^  H* q# I
* 如下调整! ]' C2 V/ [, ]! _* M6 R

' K2 j/ Q" F/ R  J9 R( g<怪物>
# q8 e8 ~& D; K* j% X* 难度完善
! u% J8 O, x+ _7 D$ V8 w7 o- 下调血量/攻击/防御4 }& Y/ x5 `; l: O0 b
* 狂暴模式调整
) Y. ~3 z3 S9 t& J! I7 ^- 初遇魔兽阶段不会狂暴
$ n. s, X+ ^6 x* w) b- 第一阶段开始狂暴
( U+ o! H- y) ?3 A" E6 Y* I- 狂暴时生成保护罩一定时间内无法控制。
) j6 @/ u  I" S  Q3 _$ L- 保护罩持续一定时间后消失
4 a8 V! w' L9 r. X* `- 只限无法控制。伤害等其他正常( ~7 X8 B* h: I% w8 P3 s) f
- 保护罩消失后一定时间内减少攻击/防御
$ \, d' A' C( Z6 \( r& a
3 V5 ^- U" C  h3 L: Q3 v- k< 副本调整>
5 h* d4 a1 f2 [* 每个角色复活限制一次。(可以复活队员,但扣除自身复活限制)
: ?5 s7 `) o- V& A6 u! K/ x* 魔兽副本回城不会消耗疲劳" q2 z1 W8 _2 [- Y+ o6 [5 O8 ~
* 减少疲劳消耗( 30 → 10)$ \. E$ O! q8 N2 W* G
* 魔兽副本入场次数↑ 每个副本 1 → 2
5 d! \, `# c/ N" U- 拿到阶段奖励后在进入时无法获得0 z6 O: j, X2 J# l8 z3 C$ }( o. s
* 通关初遇魔兽阶段会出现修理大妈7 Z3 {. S' O) |7 H  s. n
. U) i- b8 R' f+ Y7 a6 z8 C
<其他>: R0 w8 L' {6 C1 v! P
* 修复独立物体得到魔兽副本buff出现异常的问题
$ _9 H" l8 {/ P3 S2 Z/ c( g+ c& o* ]* 修复魔兽副本中复活称号可使用问题
# N7 t5 h# l: \7 o: Z* 调整魔兽副本奖励 开拓者标志/异种痕迹数量
. q/ Q8 U: N8 B2 `4 L2 H/ x- w2 N* 新增可以调整伤害透明度选项
' ?+ x+ T6 ?8 g' p- 在背包-伤害皮肤中调整4 N- c. l$ z" ^- S
皇室特工 - 暗杀技能特效调整
4 Q3 x5 O/ R5 U8 ~) z) c
13.gif

5 w1 f  y: X& W4 O8 d, }% U9 K& h+ k# E' N: T3 O

& n3 |2 O- h& M8 E. w$ o, b0 ~. r
皇室特工传说武器属性
- w  r" m. O7 E/ ?+ G
85传说小太刀1
" v* x8 |, `+ j8 f0 ^: y 85.1.png

( {/ m/ k- I) w# D移动速度+3%
5 F' h3 G1 f/ J+ X物理暴击率+10%4 H4 x! s, w6 U; N
魔法暴击率+7%/ V- b6 A9 P' q: r

$ l5 ]( H3 d7 P7 M" s- c攻击速度+3%8 r" v, f8 R1 s$ P, K# E
攻击时附加16%伤害8 V) k" T$ T3 b" Q. O9 Q' e

+ O: \( e% `9 x: |3 s85传说小太刀2/ i0 x" z8 j/ `) K( V$ n
85.2.png
* t7 _, u/ Q! g0 w% Q# i
移动速度+5%. g! P/ M& B9 ~( j% c4 ?
施放速度+7%! X4 Y$ X! N' `% C
物理暴击率+11%
; S- m9 f4 k: n- b* b2 G0 y8 L( `魔法暴击率+8%
% n7 A( n) I1 o) q8 S' X. D" B9 I7 O0 b" p1 E* C# _5 E
攻击提速度+5%
( V- P# L! t& v% R2 P; l5 J# M* b, @2 u
满月斩击攻击+20%,吸附范围+20%,第一击攻击次数+1
0 o* g- [0 |2 J/ O% M' d8 [4 m8 v- m狙击攻击+20%,子弹+15 y- U6 l- ]4 P
暗月秘籍攻击阶段+1; Z4 }7 d8 P7 |; Q9 E( k
猎鹰之刃攻击+20% 多段攻击间隔-20%
/ l" c% X( v* _: q7 S
3 B/ L) U5 n  N" l; U# U1 I85传说小太刀3
' L3 r! Z2 r/ d: D 85.3.png

3 t% R- y3 D; b# r" `) k- K物理暴击率+3%
% x% d, A/ I6 T2 R& f- a& K3 r- ^7 r' X7 {: O# F+ E
枪剑士50~80技能+1(特性除外), ~% H0 I- t" \1 G
" A* Q. P: X/ O  G! i+ h8 z
攻击时附加7%伤害
( q: c9 K4 g6 I( D, l
/ @# F$ ]2 f" m( g* x5 i攻击时3%几率使敌人进入3秒失明。5 g0 A( N1 t! k5 W

9 V1 v* d/ r' V" W2 c( ]4 i+ F85传说小太刀41 k8 {" ]5 a' j! k4 G5 C: s
85.4.png

5 m( @4 t" n/ _! F3 ^2 {3 ?# b) r' r, j* u: }" p7 t
物理暴击率+3%
! w. Z5 }) S5 r  P% s9 W7 {8 B1 J; I, ?% e" W' ^: O
装备时消耗3个黑色小晶体赋予自身buff。持续30秒。
. |5 N! T% T5 t$ m" Q-攻击时伤害+20%; ~. r( w% Y2 S/ h
-命中+10%
9 U( Q" `. r$ Y6 ]4 p0 {: }-物理/魔法防御+300." F4 l! s4 ~3 V
(冷却30秒。卸下装备效果消失)% Y7 \2 T9 e8 C7 M5 F5 E% v

7 W% C# b/ f8 |. b( [/ Y, g  j85传说小太刀5
$ @5 s! a) n& B$ J 85.5.png
8 _8 M3 k( z5 c9 X) B# A+ j
火属性强化+18
# l- C( L& @6 D  s火属性攻击3 y/ V2 b9 x2 C2 J5 s
物理暴击率+3%9 u( J' k& P1 u4 W1 e7 O$ _, e" w
$ j' F* ~% E( V
投入任务技能攻击提升比率额外+12%, }  F; c6 p8 [: t
4 `, t% u# w: k, j
物理/魔法攻击+8%4 ?! s! c1 S) v' g+ H
+ F: P' v! o9 }
90传说小太刀+ V3 d4 J0 h% V" ^
90.png

. A9 f7 a4 e6 q% J
+ u+ r$ p$ X  p- T$ ~( E冰属性强化+26, N% v# p8 y0 m5 l& {' _1 H5 D- P
冰属性攻击
: V8 E! ?( h/ ^5 p0 k物理暴击率+3%
) u5 |6 \+ C# s( p: t冷血+1
9 Q% c4 n4 e5 y5 f2 Y) `, x, @8 w$ L, A6 Z
攻击时附加8%冰属性伤害
  O, o, T+ Z6 e/ _
: I* K0 I: I, r) d! Z  l攻击时5%几率对500px范围五名随机敌人施展水柱。
/ T1 f3 P: ?6 w& t; |) @
/ e& o: k) X* C8 M$ U$ C% h# f
皇室特工史诗武器属性
+ `+ T& x3 o; Q! i* B
司令官小太刀
+ |( ~* D- h" `3 t- X 85.1.png
3 W0 }* R& p" V1 r0 q
物理暴击率+8%
+ O! j( ], Y$ p) }魔法暴击率+5%/ z: S- x$ i5 ~
% E' E! Y! ?, J! x! J5 _6 Q
暴击时伤害+38%(只适用最高)
) s( G9 t0 j% v/ s& D- O0 e0 E! S
500px自身和队员物理/魔法暴击率+5%(叠加1。卸下效果消失)% ~# z  N! Q& X7 r

& o9 Z$ U% u" `) e荒古小太刀, K5 c* w4 c' J
85.2.png
1 z! w7 d% E  f& @) q3 ^
物理暴击率+3%/ h# m: e, ^; f, q1 ^! z

! z0 H0 \5 I" m! z$ n( ~. o: ^技能攻击+35%
( G  {! g: M7 v* e1 |0 d8 a. l7 c. K3 r5 F, o" N: w6 S6 f, r  L+ W; b
赋予自身属强最高值到武器% \% N$ X8 q* z9 N! D; a) X

7 ^( @' [9 \$ F& q荒古特效!
6 Y# x8 q, F7 @2 }5 A! T
5 B. g2 Z( i# }4 H. @! J, \贝尔马魔法太刀
6 n  q. t9 V5 |$ s 90.1.png

4 G3 P6 H! P( O$ i) O所有属性强化+33
: `. @# J" \6 \* A物理暴击率+3%
( K6 K: }! |! w( x: K3 C4 C6 a( S) F. n- i" v2 j
皇室特工48~80技能+1(特效除外)
6 |' \1 _3 Z" i0 C6 J0 D3 @
) ^: k2 Z' l* e7 c3 M攻击时伤害额外+40%2 E  P8 F7 {5 [# ~0 J2 D+ J7 `# x

! t: z9 c. s+ t" ]; F  @' P) b3 v纳斯卡:禁忌遗产
( v" S7 Z8 V) _" } 90.2.png
1 V, l; ?& J5 J0 `
9 X0 c7 y1 m# k* F1 z4 {
物理暴击率+3%
$ f+ m# E; P6 z8 z! f& x" }% b
8 e$ O/ @! E( H: ^装备时召唤古代恶灵围绕自身。遇到敌人时附身吸附能量。9 f* n4 @. r0 ]  m- f0 ?! @
-攻击/移动速度+5% 施放速度+7%) A  L  |! w  o5 P" b1 U* Z
-力量/智力+30%  m7 w% j+ N# A9 N+ V2 d
-暴击时伤害额外+30%
0 f( q& `4 z' Y  s3 `8 p. o, k. m5 `+ c- p4 f1 t5 O- O) F
圣耀小太刀
, V4 e3 Q; Y+ d& S, m2 O6 n9 D 90.3.png

5 M/ B6 c& L/ v$ m2 I. e& v, m% ?* ~8 y* W* ]1 R" C
物理暴击率+3%& q7 l5 P, s; q" L5 Q+ |' ^3 H; F

/ n3 ]3 I' l8 W/ c( `赋予自身属强最高值到武器
# d( N+ G+ [/ o. A) l, P2 N: g
. o' z6 p0 j1 L9 W( j4 W- e: y7 q技能攻击+40%- @3 p6 t- |4 J6 w9 `( d! }+ U
3 }2 k# `  [: D3 B, k& k" R
圣耀特效!0 N7 J% n: u# ?! R7 ~# u( o( F. l

7 Q; V$ _! t) ~& `- s; t$ j: v
爆破枪手传说武器属性

& H" d$ m9 c) B) B+ a85传说重剑1
% f3 V9 K, x7 |/ H+ r$ ^* G 85.1.png

) p/ N4 j; w2 D$ M3 z移动速度+3%
" u3 M( B; @4 j) v) d; p施放速度-2%, S; i6 o% \" b! ]# V  M
物理暴击率+7%
9 ^: M* O0 N3 \( m/ J9 E' x+ M魔法暴击率+7%4 C% ~  u) J' N0 J0 u. h

+ ?+ W: c1 ~! G5 B  z3 n攻击速度+3%2 l3 L9 D4 t" |7 X( k* y
攻击时附加16%伤害  j) Y* U# w  p( N: h

3 l/ U: {  F% v7 f85传说重剑2
  [% b6 J: \; l 85.2.png

+ i5 j2 w# ]* V  Z2 A4 I" \
! V7 ^1 u/ g5 ]; I) L. e6 l施放速度+2%
/ e9 N* m6 L4 \; A
0 T: I% ]" T0 ]3 U枪剑士1~30技能+2(特效除外)
* T# m# m0 m# x( Y& U5 Y9 K/ \1 u. A, s9 G) W" B
攻击时5%几率使400px范围敌人进入2秒出血。
& L9 m* X% s4 M; _9 n. E" y; h" T6 _  w. x; A" ]( o5 m. Y4 b  M
暴击时伤害+14%(只适用最高值)
  [8 \% ]3 c, E7 O) ~: W* q3 u6 ]% [" o) o9 h- Z) P0 \
85传说重剑3
4 n* S$ ^4 T" W/ Z  o7 V 85.3.png
- z' ~3 M" _' m* I  l$ c
施放速度-2%
2 p; ~1 g3 d' M) A" a- x" }
- z' |( T) |* l+ E* P& ]( ~3 b8 g7 c500px范围所有敌人的所有属抗-10
$ q* [" \& H& U! g# A500px范围所有敌人的异常抗性-10
, s* E6 K. I. }! ?  x' A8 n- Q% w, `, ~
攻击时50%几率使敌人进入5秒中毒* s# H3 N7 l- s) ?& f  P
3 p2 z: I& H5 l& D7 B
攻击时附加10%伤害
7 {$ ]3 f3 u% V6 A3 n! T2 i! K
; a4 [* d; I" [2 Q3 U85传说重剑40 r' D7 b3 N" z  h& @8 T# g( s
85.4.png
, U9 R0 Z# e5 i2 M( p$ o
施放速度-2%1 [9 H5 B: @% g$ X% y7 o
暗属性强化+14
; h+ u- c" u% J2 o) g8 [& _暗属性攻击1 B: `5 \) o8 K! h
( D# I3 [% ?% \! b  d' |  S. m
攻击时赋予自身状态。冷却30秒。卸下效果解除。( o; H9 A8 |1 ?6 Z
-移动/攻击速度+5%,施放速度+7%
3 @' H& Q2 w' x+ u  C-物理/魔法暴击率+4%
" Q, h; A# a& z8 g-物理/魔法攻击+9%
9 o& m! f6 ]( O# g3 f( G( G, @8 C! E% N/ p0 m8 r
85传说重剑58 D8 [9 g6 M6 w) o
85.5.png
3 d& P8 v! F, Z3 Y- c+ {/ N& ?# b
施放速度-2%* x2 [$ P+ J" i$ H& L
光属性强化+40
* X5 c5 `) P$ M" G: k光属性攻击1 B9 q. ~# @/ X& i4 c
物理暴击率+6%  k( z; V+ H' ^( I3 ~0 _
魔法暴击率+6%
: f, [5 Z/ s( _2 p6 E3 w! I% f' Q; d) a% H9 {4 |4 d
逆转胜负技能攻击提升比率额外+12%
) M- O% m. d' W  n! G  O4 t! B
' U/ F; c& Y! S  W6 ?- H2 z) G8 c死亡爆斩爆炸范围+20%
. D; k% h# K4 P# x1 F  n5 q
7 K  _2 [# k( U9 K! D3 [4 B* t90传说重剑- W& B' b( _; r( e. I& h
90.png

% E- [4 x4 c; w; m, _7 P施放速度-2%
' _4 e& M8 S* n6 o火属性强化+35
$ `8 ]- o' g* `- d# L$ a, Z9 k" C光属性强化+352 K1 B4 e( P- B0 ?' ~8 E6 D
火属性攻击7 w3 [; f  W  Z( _( I8 S! ^* n: o
光属性攻击9 G4 ?6 q# b9 {7 J; G0 |$ X" J

1 o( K. U! L3 r2 |. R/ ~+ n技能mp消耗+15%' K% |' R, ]9 A+ w5 P" i6 R; d' o* [* a

$ B$ C- g* K8 Q' H物理/魔法/独立攻击+15%6 R, V& z/ X9 @/ W0 \  r
3 q9 Y2 }: P, i% w
装备操作键时产生冲击波。冷却20秒。
: L1 o' B0 W% v) {$ L6 r" o' p( w' H& `" ?( ~- n3 o
爆破枪手史诗武器属性
/ H/ I& f4 b' z, {; {; H
苍穹之息
& v2 V8 l5 v3 y8 B5 S: d 85.1.png
- O" t  o' s5 J, f
施放速度-2%8 B) @: i( Y3 `! j1 g' f& C
所有属性强化+40: F1 R8 c7 F6 j9 r6 F8 s
光属性攻击
* R/ s9 ?3 d, b3 @荒野无法者+3
" V  R4 Q% q( E& M4 `, M& o" i1 K- ]+ p) p3 A
攻击时附加10%光属性伤害
8 K6 R; F( U- a$ [
" i: ~+ E. O/ e- I, U攻击时10秒内自身物理/魔法防御+5000。冷却15秒。卸下效果消失。" D+ g7 i8 x: N4 R% R

- g1 i+ a' [' c荒古重剑. J' Z2 q6 H0 x" i3 J  |8 v  O
85.2.png

5 M/ o# S! X& M  s施放速度-2%  s" m! s6 z: J' l

0 c& R1 t. o3 @4 x) p! n技能攻击+35%
! L1 G/ v% h. J2 F9 R1 k( a3 P7 a  ^5 n
赋予自身属强最高值到武器6 I9 a% A$ x1 V' B

! x, Q- j: N. t( {荒古特效!
( d2 W* \3 n5 o7 S) x6 f6 E6 w
8 h) K1 ^$ K" R! F8 E, _圣耀重剑# S3 \) ~$ t  g) |- v- x& C
90.1.png
# j4 F! {& E4 [0 s* y
施放速度-2%
; ~1 G" H% w  G: S3 C2 C3 b: V- V8 \6 y" t* v
赋予自身属强最高值到武器
) X6 `" N- m/ J' F9 x1 A" f* Y& K* [( [
技能攻击+40%( X0 d) v7 }# H5 V7 v: w" K
( M/ l+ {, r9 C  o, c" X2 Z
圣耀特效!
: K  |2 F: x9 _; N9 y5 K! P& a, z
死亡协奏曲3 d0 f$ |! R3 z
90.2.png

. V$ ?3 q, P% [/ m移动速度+6%+ G$ f$ R' |5 Q; S* l- Q
施放速度+6%
  d0 l9 F8 G- a6 c8 ]暗属性攻击
4 R. u' t) J3 R. |* M光属性攻击
+ A: m7 b3 c/ \物理暴击率+6%* O4 q8 ^; \, `( c
魔法暴击率+6%
# c# k  R2 b) i! L& x8 _
2 o/ n4 q7 ~% h5 q$ ^. H攻击速度+6%
5 d; s& D( y% A4 u2 x
; [! K, O3 l7 T- c) C技能攻击+6%: }' L  m+ x; P5 J  d2 J9 \
力量/智力+6%
/ `) j3 E# j$ Q1 ^, G, \攻击时附加46%伤害
; D) @1 Z7 Z2 ?7 V; m! I$ E( y! Y) g# r% \3 ]" c
苍月伯爵* b  _4 f6 B* ~. M7 h$ H6 e# E
90.3.png

( c) `6 m& [" V施放速度-2%; g7 S/ O) w+ D# K0 ]! v8 q
% i0 I8 N% n1 Z) ]- S- V  L- A
周围产生雾气并蝙蝠缠绕赋予自身状态。卸下时解除效果。
0 M, L; F& ?" v& l4 z$ m-攻击时伤害额外+35%+ o8 s: |' P9 K; J' T# E' i+ Q
-所有攻击+25%- O4 m# e3 X6 b
+ {1 x9 e# S$ D9 \
施展特定技能时周围出现蝙蝠特效3 E$ ~4 [& P8 V. t. P
本帖最后由 空叹余愁 于 2018-1-9 22:12 编辑 . }( ^, J; ]. H: W; _' B  o7 V

文章目录

点评

爆菊花  武器都是刀啊剑的吗?那枪是哪来的?  发表于 2018-1-10 19:01:33
我不得不给力  回复 @玉妖精 :是这样么?三流刺客:完美潜入无人发现;二流刺客:把看到你的敌人都杀了;一流刺客,把你看到的敌人都杀了  发表于 2018-1-10 13:23:01
玉妖精  回复 @霹雳雷火蛋。 :我忘了谁说的了:潜入的精髓就是,把发现你的人都干掉,就没人知道你潜入了,也许。。这个暗杀是一个道理?!  发表于 2018-1-10 11:08:30
空叹余愁  回复 @阿萨德额啊啊 :或许还会再改的,说实话根源上的问题还是奖励,提升如同鸡肋  发表于 2018-1-10 10:03:59
詺、殇  柱子里出的不能用的武器又多了  发表于 2018-1-10 08:55:25
阿萨德额啊啊  不调弱我看冷门程度肯定的 2W E血 打的累死拿一点材料 升级鸡肋 换我就不打 凹凸恩有票子 卢克可以海伯伦B套材料 提升明显 奖励真心鸡肋  发表于 2018-1-9 22:32:48
霹雳雷火蛋。  暗杀......现在暗杀都直接肛正面了  发表于 2018-1-9 19:39:55
柒大罪。小天  改改改  发表于 2018-1-9 19:39:55

使用道具 举报

Lv.6

咸鱼

UID
63389093
帖子
1484
威望
0
多玩草
611 草

狗年 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:43:51 |显示全部楼层
前排

点评

柒大罪。小天  扶手  发表于 2018-1-9 19:40:09

使用道具 举报

UID
4044863
帖子
509
威望
0
多玩草
10 草
发表于 2018-1-9 18:44:50 |显示全部楼层
前排

使用道具 举报

UID
58433117
帖子
3521
威望
1
多玩草
1086 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:46:35 |显示全部楼层
打不过、、

使用道具 举报

Lv.10

小修罗

UID
19545099
帖子
23914
威望
3
多玩草
3449 草

原创先锋勋章 马年新春勋章 DNF手机盒子勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 18:50:02 |显示全部楼层
坐等国服更新。。
瞎子点灯,或许是一种愚蠢,亦或是一种智慧,或者是一种气度

使用道具 举报

永远的雪之下

UID
59515551
帖子
2876
威望
1
多玩草
88 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:50:20 |显示全部楼层
王大娘到时候肯定PY魔兽

点评

名字原来可以X  回复 @那天的风飘 :233333  发表于 2018-1-10 13:05:35
那天的风飘  回复 @名字原来可以X :他忙着做肛门缩紧手术,没时间  发表于 2018-1-10 12:50:29
名字原来可以X  你倒是召唤王大娘啊  发表于 2018-1-10 09:23:32

使用道具 举报

UID
61448148
帖子
2732
威望
0
多玩草
1694 草

365天!天天有你 狗年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:13:57 |显示全部楼层
只能看看了

使用道具 举报

UID
62375151
帖子
1513
威望
0
多玩草
716 草

狗年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:19:41 |显示全部楼层
伤害透明度这个很重要,尤其是对电脑配置不高的冒险家。

点评

冰菘蓝_  回复 @惠临神明的作家 :以前有几个职业,魔女森林那些怪,一放技能必卡。其它图没事  发表于 2018-1-9 19:33:57
惠临神明的作家  过多的伤害数字会造成低配置的电脑fps降低,最简单的就是,低配置电脑的冒险家,打时间广场和魔女森林的fps不一样。魔女要低,因为那些“红色的草”。   发表于 2018-1-9 19:21:16

使用道具 举报

已死

Lv.14

放弃论坛

UID
60937468
帖子
65426
威望
7
多玩草
185 草

甜蜜情侣勋章 龙之谷活跃勋章 365天!天天有你 雪花 向日葵勋章 圣诞活动勋章 活动奖励勋章 狗年 狗年会旺

发表于 2018-1-9 19:31:15 |显示全部楼层
来瞧瞧

使用道具 举报

【视频团】鱼糖

Lv.14

呆目扶她后援会

UID
51859228
帖子
66692
威望
11
多玩草
14396 草

马年新春勋章 活动奖励勋章 365天!天天有你 阳光热情勋章 狗年 狗年会旺 狗年新春勋章 手机论坛勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:39:01 |显示全部楼层
前排围观 @法式丨紫菜汤   @手刹不太灵。  
$ z/ q9 C8 d; B 本帖最后由 柒大罪。小天 于 2018-1-9 19:41 编辑 . U& |# x' E( C) p# O3 }

点评

手刹不太灵。  嘻嘻嘻  发表于 2018-1-9 21:09:48

使用道具 举报

从未质疑我的帅

UID
54886882
帖子
6352
威望
0
多玩草
1158 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 19:39:35 |显示全部楼层
还早哦

使用道具 举报

基情四射

Lv.11

佛系玩家

UID
5382648
帖子
33886
威望
2
多玩草
37 草
发表于 2018-1-9 19:42:20 |显示全部楼层
哦?!魔兽大爷 是从 100星魂牛的钢度 调整为 50星的吗?
[/url]

使用道具 举报

  非洲喵

Lv.12

  滑稽大师     

UID
30018444
帖子
48001
威望
11
多玩草
2017 草

狗年会旺 狗年 猴年新春勋章 365天!天天有你 DNF手机盒子勋章 狗年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:43:35 |显示全部楼层
柒大罪。小天 发表于 2018-1-9 19:39 ) G% n& M1 l5 @8 ^4 r
前排围观 @法式丨紫菜汤   @手刹不太灵。

* |- C; g4 w8 }; }2 l前排围观

使用道具 举报

黄瓜君

UID
7996581
帖子
2208
威望
0
多玩草
255 草

马年新春勋章

发表于 2018-1-9 19:52:57 |显示全部楼层
复活一次?  飞行员专属副本?

使用道具 举报

水神军团-团长

Lv.10

超越水罐的男人

UID
14174824
帖子
18189
威望
5
多玩草
468 草

欢乐童年 风车无脸男 马年新春勋章 狗年 单身狗GG 小奶牛勋章 时间守护者 时间穿梭者 单身狗MM

发表于 2018-1-9 20:00:40 |显示全部楼层
意料之中

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2018-6-20 00:37 , Processed in 0.196462 second(s), Total 12, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币