DNF专区
查看: 39557|回复: 46

[新闻] [1.9韩测更新],魔兽副本难度下调 特工技能特效调整/枪剑士武器属性 [复制链接] [手机看帖]

分享到:

情绪不可激动

多玩编辑

我家冰妹嫁出去啦

UID
49974651
帖子
4279
威望
10
多玩草
1031 草 地下城与勇士

发表于 2018-1-9 18:41:55 |显示全部楼层
魔兽

) X% T$ l8 L  y3 u' y' S. k* 如下调整
# ?( `9 a( s$ T) p$ B" l2 u3 H
8 {2 {& Z# ]* m3 d: @, x* p) D. b<怪物>
6 q# i( r! b' A( S5 W$ s/ y* N' y4 a9 Y* 难度完善
2 f/ b% i* n! z# a/ O- 下调血量/攻击/防御
( q8 z$ V$ M" F/ ]; F; v* 狂暴模式调整
6 `' a, Z+ G/ [! q- 初遇魔兽阶段不会狂暴
0 p. I8 A( S$ h$ F- 第一阶段开始狂暴
* Q" T- p7 U% r- 狂暴时生成保护罩一定时间内无法控制。
6 j' M: _  }6 {8 T; _- 保护罩持续一定时间后消失# a* c  g+ n4 m) U8 n( {
- 只限无法控制。伤害等其他正常
3 }# f. M7 u, Y( G# s- 保护罩消失后一定时间内减少攻击/防御: X8 U3 ~/ H- d
1 w) P8 E) r9 t6 {9 w9 k
< 副本调整>2 E! V! |9 N! K2 ^) u0 ]- }
* 每个角色复活限制一次。(可以复活队员,但扣除自身复活限制)/ s% A/ g. K8 w" l
* 魔兽副本回城不会消耗疲劳8 M1 {5 R0 H0 J# y8 A
* 减少疲劳消耗( 30 → 10)6 n& P9 `- n/ _
* 魔兽副本入场次数↑ 每个副本 1 → 2
2 p0 h& y$ s# e6 f/ @/ x. M! {- 拿到阶段奖励后在进入时无法获得
) ^# `# X$ g# t4 {/ t* 通关初遇魔兽阶段会出现修理大妈
% y. a: k% t& J" O5 f" N- S7 S+ i+ w
: B7 u4 Z* c$ w; T4 ~/ P<其他>
7 {- r1 X; Z4 O: C4 r5 M* 修复独立物体得到魔兽副本buff出现异常的问题
8 T, J% G+ S5 l! z$ Z* 修复魔兽副本中复活称号可使用问题
0 s, ?* f7 M$ t9 ]2 j) u* 调整魔兽副本奖励 开拓者标志/异种痕迹数量) @/ N) l  ^; d
* 新增可以调整伤害透明度选项1 e2 [& X+ [$ Z0 }6 o+ C6 `* m; H
- 在背包-伤害皮肤中调整
  t7 O7 Z1 k% X. L+ h
皇室特工 - 暗杀技能特效调整
/ ^/ K/ x; J) T8 f2 a! {* k
13.gif
- V) \* J7 h: o* t1 V2 {

1 B/ V  n: G, K* _  y7 p( @
/ v1 j5 i- N4 H; l
皇室特工传说武器属性
/ V" O& w$ X# p4 ]0 e
85传说小太刀1$ o+ H" g* O4 u, I3 c0 o% q
85.1.png
- d7 M* t6 b" J2 |; U1 K
移动速度+3%
4 \6 k" s5 b) P4 v, F物理暴击率+10%! g0 S/ C2 H* E* g- e
魔法暴击率+7%
3 V! O5 `9 e1 M$ k* K2 M7 X: Q4 x* d! q' S& q
攻击速度+3%- L' i- L( Y5 M$ W
攻击时附加16%伤害6 V  x* e% T( K3 V
( h3 {& @  K: p9 B/ Y: D
85传说小太刀2' @7 t9 c% h& B* K# ]2 K) I
85.2.png
+ k8 H$ u) u7 x
移动速度+5%
( }. }& J3 S- g. H# Y施放速度+7%2 e/ j3 v0 u: g) V+ h: I' N3 }
物理暴击率+11%3 ?8 T2 b8 z8 b' a
魔法暴击率+8%
2 [1 b5 ~# t& b7 h- f" @- h4 _% z- J# i2 Q) h& W0 U2 r
攻击提速度+5%
( t" ^/ E1 s2 X$ W# g2 V- |/ _0 w8 ^: u; F* I, A& q% b
满月斩击攻击+20%,吸附范围+20%,第一击攻击次数+15 K& q, q8 o$ j
狙击攻击+20%,子弹+1; U8 t; e& W& t
暗月秘籍攻击阶段+1
' O3 ?- P4 L. W, ?5 c  h猎鹰之刃攻击+20% 多段攻击间隔-20%
: p& m$ Q. _4 Q; P8 |' e7 L6 k/ w% L( p+ e8 N  Y, U% B
85传说小太刀38 N) I- Y. k* a2 K" @
85.3.png
8 j; X: i! a& l8 _
物理暴击率+3%
# R# N5 ^$ p; V0 ^# S
2 f! q" F" v* Q; o3 n) c枪剑士50~80技能+1(特性除外)
4 _6 f; p& I4 ]( Z- O
5 Q8 r% P+ v3 P7 k$ ^( g攻击时附加7%伤害
+ I3 [/ q+ O- D; G8 w. u* L: l8 f
攻击时3%几率使敌人进入3秒失明。
9 P# f7 D+ b) x- [0 t) n4 N
& ?$ r, h5 n$ k85传说小太刀4$ {/ @: U3 O$ m' W
85.4.png
( d/ N& `- G' X' S& ^5 ~2 j5 E
2 X- R( x, }% f4 I
物理暴击率+3%
) e8 B1 t' G: L+ z& c4 T* A( Z8 G! |( J5 s6 v; E" F
装备时消耗3个黑色小晶体赋予自身buff。持续30秒。
. b7 B8 L* B& k- Z& I-攻击时伤害+20%
3 \( h1 ~2 I) G; v0 z" c5 A-命中+10%% X9 V0 w& Z% N( y
-物理/魔法防御+300.% G# X1 z) K  I' K5 w" n, _
(冷却30秒。卸下装备效果消失)8 q6 @' h0 L# Q# {3 B
& b  z2 l* K0 p' _8 I9 J/ d
85传说小太刀5( r# a) t+ T  Q8 }6 i$ X
85.5.png
; t8 Z4 j7 I0 r' s. g* M
火属性强化+18
; i* D5 E7 C8 e" ]" l3 S火属性攻击
2 X$ @$ D$ |: o4 J0 E2 a2 C物理暴击率+3%
5 z) r) f  n8 i' h% |
- N2 T8 _- C, [/ ]投入任务技能攻击提升比率额外+12%
2 Y9 h. i: G. L- x. b; B7 Z& d" a# Y8 [, G% E, r
物理/魔法攻击+8%
/ k% K. q) R6 B# o+ Q8 m. V9 F) L7 G( k% }7 y, R4 T, F
90传说小太刀& [+ r3 ~9 M7 c. g4 t
90.png

' K- \; C! K' o0 B' Q: g  j! x0 A  R; H+ w+ X1 e* o9 ^$ i
冰属性强化+26
; ?" G* X1 {# Z4 D1 G. P; y3 k冰属性攻击
8 N! t9 l, X5 c+ y: T物理暴击率+3%
! r& h' S* k" J+ }冷血+1
# P" d0 f" I$ G3 b% K7 g
# @$ \' R  |7 r! _5 J, {! s攻击时附加8%冰属性伤害( B& J/ C8 U, F- k
1 w' {. ]5 x3 r- @
攻击时5%几率对500px范围五名随机敌人施展水柱。
; o8 U8 ?) i' y) {7 G8 H1 `: D% R
$ s, i# V* l- p& b" D6 [
皇室特工史诗武器属性
' t  b, [, \% s' B4 I. T2 P
司令官小太刀( z" n) X4 c) V8 t# p% z$ _
85.1.png

9 U5 a5 y. g: R/ f物理暴击率+8%
, H7 z3 U3 Y) t& ~$ e. {; E# F7 ~魔法暴击率+5%
# f0 G+ I& R0 M7 c& ^! R7 S4 A( n# z; ?& c3 M
暴击时伤害+38%(只适用最高)# J7 }6 u$ t% {' g% w

3 R3 W  b- |1 `2 u500px自身和队员物理/魔法暴击率+5%(叠加1。卸下效果消失)
; Y4 S$ A  g& r; r" j7 D. ^  s0 N
荒古小太刀
3 i1 H* A. a2 C+ A" l% q 85.2.png
% e1 {/ f# ]/ \& q( S
物理暴击率+3%" M6 ~; T3 s; H) c  J

' }. `9 B: @# @6 `6 ?技能攻击+35%
) p' Z. b6 N, g9 ?8 C( n& v# a1 B
2 m! _6 y- k0 V$ e% u+ c7 |' k- }赋予自身属强最高值到武器2 I- F8 n4 s# |2 d. r2 G

- a4 n7 {% y$ j5 C! x; G# O荒古特效!9 `2 k" E  l9 @( m' m  Y1 N5 @
) z, v  W% {: O& `6 L& r3 A
贝尔马魔法太刀
0 k$ B, y$ K8 t! i) q! Z9 W; D 90.1.png
2 J* Y1 ?- m* O* a: L" _, E
所有属性强化+33
  `# a; A6 @, |) S* ?/ Z物理暴击率+3%: D) @8 }  s! }( w

* n. Y0 }' ^5 |4 o皇室特工48~80技能+1(特效除外)7 U3 K6 L2 e" l2 ~9 ~" ^9 x9 a! n
/ V, v: M& ]9 k+ i
攻击时伤害额外+40%! U/ I- c  {5 J% u; R) L

9 K9 r6 b$ F& @6 f9 x" p0 \纳斯卡:禁忌遗产
, Z! D3 f! ?2 U 90.2.png
3 J% L1 q* T. k5 M

" ]" j2 i* o: u物理暴击率+3%
; l& n# J* |, l
) Y  I1 e2 a( B5 q  c  B装备时召唤古代恶灵围绕自身。遇到敌人时附身吸附能量。: L/ ^/ i7 d4 f
-攻击/移动速度+5% 施放速度+7%
4 w8 A/ M. G. i1 u; k-力量/智力+30%# h; R4 d1 i$ R; ?9 T9 Z
-暴击时伤害额外+30%
- G4 @' p8 M+ \
9 l- I0 n( q. Q5 U圣耀小太刀
  w& P1 p+ o; Z& U& h5 Z0 u 90.3.png

5 K) k& `, C( H4 ]3 t/ u* B" c& ?% f% t
物理暴击率+3%2 c+ u. o# X( R2 E% r: g# S

2 _  ?7 |; g% B* _* i赋予自身属强最高值到武器, }- I0 P6 W- B$ ~- i
, {$ _7 B" h. U: x( x1 C% Z5 J' ~' G
技能攻击+40%" Z3 p* F+ ~4 E3 F
8 I' `6 s& \& r
圣耀特效!& k1 Y2 t9 R9 Y& c9 o( x  b2 d# t

" b; Y, g% c  B
爆破枪手传说武器属性
/ b& p% Q  o5 ?$ U
85传说重剑1! F/ i: t  O; o0 J8 S& J+ s
85.1.png

$ v! `7 a) _; I: k* h) j+ V* {* G移动速度+3%7 P; c7 E' J0 d9 V
施放速度-2%
5 H1 P% l4 _$ j5 H) K物理暴击率+7%9 {, r5 Q( v' x
魔法暴击率+7%3 D6 }4 @6 a+ _; ~0 z+ _1 X, o
/ F3 K7 F; o* ^& f0 ]; {  M: i1 [
攻击速度+3%
: j! \" w" ^; H2 r9 Z攻击时附加16%伤害5 E" j$ A5 h) z1 \5 e4 M5 l7 o; j
0 w5 o# q, u+ y% T1 {* a
85传说重剑2( Z* ?" d/ }- W
85.2.png
5 k2 ^9 F8 Q. M8 s( j- S3 q
* o0 j8 G5 R4 K# }; u
施放速度+2%* V+ X% u" G& \4 A6 _" N8 u
$ w" u0 ?7 X6 t2 o7 y, ~. G( {
枪剑士1~30技能+2(特效除外)
: ^$ C/ Y1 j  E  h! ?
  u" W. A" T& T攻击时5%几率使400px范围敌人进入2秒出血。
' r& _, s! }( B
# m8 I+ m2 o* |% L- i/ k暴击时伤害+14%(只适用最高值)
. M: s' R9 l* [" c
5 g' ]# d; n- t3 ?! K0 Y85传说重剑3: l# f& `1 Q5 Q9 ^* \) f  r2 v
85.3.png

' g( a4 v. C! G6 R0 \. s- n施放速度-2%' G1 S/ x6 b; E6 v' [

$ X' \2 r4 p) c: K/ E500px范围所有敌人的所有属抗-10
# W0 w6 Z' w% C( _3 p1 |1 N500px范围所有敌人的异常抗性-102 `( e4 T7 C7 ?. _- D+ |1 n& p
8 t# G1 k8 Z( T+ I- O1 l  p( W! H  O2 m
攻击时50%几率使敌人进入5秒中毒# Y6 W: E1 N! b  Q

" l% g+ ~9 ~) K: Y; [0 d$ Z攻击时附加10%伤害
! |5 v$ T$ g. n0 @# D2 E8 y* J% O1 D8 J% n6 @+ ~" i
85传说重剑4
- L4 _' ^# V8 N' f5 r; _ 85.4.png
$ A5 m, s7 T; W
施放速度-2%
; t& u+ C* ]6 \7 n# a暗属性强化+147 E. o8 Z1 M$ ]1 I* j, l  f# e
暗属性攻击2 Y1 b4 k+ k% E. W# s
' i5 o. r& Q( m. A+ Y7 C( o6 Y
攻击时赋予自身状态。冷却30秒。卸下效果解除。+ P8 }" Q$ z) g! ^4 N3 {1 W) O
-移动/攻击速度+5%,施放速度+7%
: u: N+ D! V7 L% {/ g: ?: t-物理/魔法暴击率+4%
5 {# v0 ^" l+ c$ k+ y3 R3 j# e-物理/魔法攻击+9%
& n/ N3 V# F( o% m/ h/ }" s( @% l  j! s& \1 X+ n' q5 @, r
85传说重剑5
: I: v3 h) M0 Z7 m4 n 85.5.png
" v7 T  J6 Z; \0 |# d! d; \' l% n' e* Q
施放速度-2%2 o  ?+ e9 L3 ^( Q9 d
光属性强化+40
6 D, ^4 r/ Q5 Z! k( F光属性攻击( r! v7 D9 `) q' M$ _! L" q- y6 M
物理暴击率+6%
2 g( G8 }+ k& R, \6 L. u魔法暴击率+6%
. i  E0 S9 p8 x( L, t' h7 w3 C) Q- D! O! @3 W
逆转胜负技能攻击提升比率额外+12%
$ X! n( q$ j4 _) L8 |
) p4 V% m1 |  q; p9 T) }死亡爆斩爆炸范围+20%" X$ U+ r+ T7 A& u2 Q5 q1 {- s
* i! U. e0 C8 u9 d% p) ?$ H" _4 U
90传说重剑
+ O" R0 g# d# Y4 p$ o. V 90.png

* Q1 S7 m9 h) J) y1 Q施放速度-2%. t9 @7 J  J; M+ B$ y- T
火属性强化+35
2 a3 X3 R4 @4 i, H光属性强化+35, |( E& k2 P  V; ~
火属性攻击
" i1 a& a5 f/ U$ O5 q光属性攻击1 n# i. Y8 M% K- ?0 C

) d# ?, S" J" ]4 }' H技能mp消耗+15%/ u1 w$ K7 |0 O  p# e9 ^

. V' `2 ~& b% l; ]1 g8 `( X6 n物理/魔法/独立攻击+15%7 A6 m$ t+ ^, h. v

3 W8 _+ v  v  U* l" a" M装备操作键时产生冲击波。冷却20秒。/ _: x, D! J  E( b+ V+ t
9 t- s4 h$ R9 y6 T& w% t
爆破枪手史诗武器属性

( K3 {# ]! M. i: L2 g+ U; K1 g0 y$ Q8 _苍穹之息
9 O, L% u4 F' K; G: t9 R 85.1.png

* G+ j9 k7 ^- |- b) R+ E& |施放速度-2%5 U* b9 H8 I) B1 Z
所有属性强化+40
# h0 u8 ]! c" D光属性攻击5 i" G( ~; O1 `  @7 p
荒野无法者+3! ?% \7 c, g* i/ Y: s3 _! l

9 H+ O, A' O9 e  _4 E( p& z攻击时附加10%光属性伤害
' j' J  o/ M; m; l9 N
$ M) S& Z' e$ K( h攻击时10秒内自身物理/魔法防御+5000。冷却15秒。卸下效果消失。! m- [0 z( ^6 `. B+ {

/ @5 H* ^0 ^8 Q; p  P, E荒古重剑
- i& a% Q, }/ u! z; \ 85.2.png

, n' D. l9 D$ ~. ~4 c  b施放速度-2%
9 c# ~2 I# b6 x& h. f9 |! j) Q
! C2 T$ i6 N+ p' a技能攻击+35%. O0 f& B$ ]6 R2 s! R6 J
' Z: R/ P% {/ V& M+ ~: J
赋予自身属强最高值到武器
' x# Y' V  ^8 Z- T
# B) _7 [- |* r* a荒古特效!
0 ~0 z* d" h* j* X2 S0 Z8 d
( ~/ o4 X1 D* p( H5 p圣耀重剑. L5 f7 r0 t9 j& k- ^: E$ U
90.1.png

# H0 d0 W! l& X( T  a1 J施放速度-2%
8 Z+ b* ~: V$ \, s% h% I# H
" G( ?5 N/ V4 z$ p: c) r赋予自身属强最高值到武器' F! _, }5 P, u$ o! P

5 @+ W1 T1 z- D6 E* C( r技能攻击+40%# o- Y' _6 Y* U, h7 ]
1 m5 Y. n3 T$ W0 B" b+ e- @
圣耀特效!
% O6 \7 Q' k! _% h, W# _7 V9 n) x  V4 s* g  B6 N. g5 L
死亡协奏曲
8 U+ W9 ^" a, l: N$ B2 J. X 90.2.png

6 C% p; W5 Z1 Y; W% Q) V移动速度+6%
3 \  p/ i: j4 a6 C  K" N/ B施放速度+6%
; v" `2 P" Q. P$ [4 X暗属性攻击
: z5 A. p, b2 s0 C0 m  q0 h光属性攻击6 k# C5 ?% v# D7 J% Z$ v+ \
物理暴击率+6%! R8 a: K8 t: F' {6 D: I
魔法暴击率+6%, o5 H( z2 U  ~: R. }( f2 E

8 t# W5 |  O! G1 t7 N- P. _2 i攻击速度+6%) d, r2 A( G: `
* }0 S0 l: c* N' g( F* {
技能攻击+6%) c0 V/ J+ q9 X/ N$ ]
力量/智力+6%$ T0 H, |+ z7 u! j4 L
攻击时附加46%伤害
, Y, ~4 V- Y/ g, g! d% v5 r. o  j5 Q! v9 }& z
苍月伯爵0 P3 P8 m3 _! g- f
90.3.png
: [" y, |+ I4 ?6 N8 O
施放速度-2%
: N0 ^' V! S- M9 D( H/ ^: D
9 |3 G1 ^; [% R7 y2 Y周围产生雾气并蝙蝠缠绕赋予自身状态。卸下时解除效果。
1 J6 ^6 `4 `7 ~! u3 _" S-攻击时伤害额外+35%
' Y6 q1 F: [; p* O  F0 \, d/ ^0 U-所有攻击+25%) q/ S; F2 ]4 q7 c
0 |- r( C  n* ]* D5 p! e
施展特定技能时周围出现蝙蝠特效8 a$ M  d- z9 V5 ~
本帖最后由 空叹余愁 于 2018-1-9 22:12 编辑 ) H/ C7 U1 U" N$ \# {$ Y$ n( Q

文章目录

点评

爆菊花  武器都是刀啊剑的吗?那枪是哪来的?  发表于 2018-1-10 19:01:33
我不得不给力  回复 @玉妖精 :是这样么?三流刺客:完美潜入无人发现;二流刺客:把看到你的敌人都杀了;一流刺客,把你看到的敌人都杀了  发表于 2018-1-10 13:23:01
玉妖精  回复 @霹雳雷火蛋。 :我忘了谁说的了:潜入的精髓就是,把发现你的人都干掉,就没人知道你潜入了,也许。。这个暗杀是一个道理?!  发表于 2018-1-10 11:08:30
空叹余愁  回复 @阿萨德额啊啊 :或许还会再改的,说实话根源上的问题还是奖励,提升如同鸡肋  发表于 2018-1-10 10:03:59
詺、殇  柱子里出的不能用的武器又多了  发表于 2018-1-10 08:55:25
阿萨德额啊啊  不调弱我看冷门程度肯定的 2W E血 打的累死拿一点材料 升级鸡肋 换我就不打 凹凸恩有票子 卢克可以海伯伦B套材料 提升明显 奖励真心鸡肋  发表于 2018-1-9 22:32:48
霹雳雷火蛋。  暗杀......现在暗杀都直接肛正面了  发表于 2018-1-9 19:39:55
柒大罪。小天  改改改  发表于 2018-1-9 19:39:55

使用道具 举报

Lv.7

咸鱼

UID
63389093
帖子
1749
威望
0
多玩草
611 草

狗年 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:43:51 |显示全部楼层
前排

点评

柒大罪。小天  扶手  发表于 2018-1-9 19:40:09

使用道具 举报

UID
4044863
帖子
509
威望
0
多玩草
10 草
发表于 2018-1-9 18:44:50 |显示全部楼层
前排

使用道具 举报

UID
58433117
帖子
3634
威望
1
多玩草
87 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:46:35 |显示全部楼层
打不过、、

使用道具 举报

Lv.10

小修罗

UID
19545099
帖子
23947
威望
3
多玩草
3449 草

原创先锋勋章 马年新春勋章 DNF手机盒子勋章 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:50:02 |显示全部楼层
坐等国服更新。。
瞎子点灯,或许是一种愚蠢,亦或是一种智慧,或者是一种气度

使用道具 举报

永远的雪之下

UID
59515551
帖子
2993
威望
1
多玩草
88 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:50:20 |显示全部楼层
王大娘到时候肯定PY魔兽

点评

名字原来可以X  回复 @那天的风飘 :233333  发表于 2018-1-10 13:05:35
那天的风飘  回复 @名字原来可以X :他忙着做肛门缩紧手术,没时间  发表于 2018-1-10 12:50:29
名字原来可以X  你倒是召唤王大娘啊  发表于 2018-1-10 09:23:32

使用道具 举报

UID
61448148
帖子
2867
威望
0
多玩草
1694 草

365天!天天有你 狗年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:13:57 |显示全部楼层
只能看看了

使用道具 举报

UID
62375151
帖子
1625
威望
0
多玩草
716 草

狗年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:19:41 |显示全部楼层
伤害透明度这个很重要,尤其是对电脑配置不高的冒险家。

点评

冰菘蓝_  回复 @惠临神明的作家 :以前有几个职业,魔女森林那些怪,一放技能必卡。其它图没事  发表于 2018-1-9 19:33:57
惠临神明的作家  过多的伤害数字会造成低配置的电脑fps降低,最简单的就是,低配置电脑的冒险家,打时间广场和魔女森林的fps不一样。魔女要低,因为那些“红色的草”。   发表于 2018-1-9 19:21:16

使用道具 举报

已死

Lv.14

放弃论坛

UID
60937468
帖子
65460
威望
7
多玩草
185 草

甜蜜情侣勋章 龙之谷活跃勋章 365天!天天有你 雪花 向日葵勋章 圣诞活动勋章 活动奖励勋章 狗年 狗年会旺

发表于 2018-1-9 19:31:15 |显示全部楼层
来瞧瞧

使用道具 举报

【视频团】鱼糖

Lv.14

呆目扶她后援会

UID
51859228
帖子
68636
威望
11
多玩草
14396 草

马年新春勋章 活动奖励勋章 365天!天天有你 阳光热情勋章 狗年 狗年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:39:01 |显示全部楼层
前排围观 @法式丨紫菜汤   @手刹不太灵。  
# V9 j, V! S/ C  b2 J 本帖最后由 柒大罪。小天 于 2018-1-9 19:41 编辑
' g. W! A# p% U; n) W

点评

手刹不太灵。  嘻嘻嘻  发表于 2018-1-9 21:09:48

使用道具 举报

从未质疑我的帅

UID
54886882
帖子
6388
威望
0
多玩草
1158 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 19:39:35 |显示全部楼层
还早哦

使用道具 举报

基情四射

Lv.11

佛系玩家

UID
5382648
帖子
34327
威望
2
多玩草
37 草
发表于 2018-1-9 19:42:20 |显示全部楼层
哦?!魔兽大爷 是从 100星魂牛的钢度 调整为 50星的吗?
【外部图片】[/url]

使用道具 举报

  非洲喵

Lv.12

  滑稽大师     

UID
30018444
帖子
48071
威望
11
多玩草
2017 草

狗年会旺 狗年 猴年新春勋章 365天!天天有你 DNF手机盒子勋章 狗年新春勋章 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 19:43:35 |显示全部楼层
柒大罪。小天 发表于 2018-1-9 19:39
# K. _# ]+ ?2 J' U+ Q% A; n- l: i0 {前排围观 @法式丨紫菜汤   @手刹不太灵。

" ?: e" m% Z$ i/ ?% H0 f前排围观

使用道具 举报

黄瓜君

UID
7996581
帖子
2218
威望
0
多玩草
255 草

马年新春勋章

发表于 2018-1-9 19:52:57 |显示全部楼层
复活一次?  飞行员专属副本?

使用道具 举报

水神军团-团长

Lv.10

超越水罐的男人

UID
14174824
帖子
18272
威望
5
多玩草
308 草

欢乐童年 风车无脸男 马年新春勋章 狗年 狗年新春勋章 时间穿梭者 时间守护者 APP3.0勋章

发表于 2018-1-9 20:00:40 |显示全部楼层
意料之中

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2018-8-14 18:19 , Processed in 0.284037 second(s), Total 12, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币