DNF专区
查看: 37328|回复: 46

[新闻] [1.9韩测更新],魔兽副本难度下调 特工技能特效调整/枪剑士武器属性 [复制链接] [手机看帖]

分享到:

女装愁

助理编辑

我家冰妹嫁出去啦

UID
49974651
帖子
3488
威望
10
多玩草
1031 草 地下城与勇士

发表于 2018-1-9 18:41:55 |显示全部楼层
魔兽

6 x, R! u2 M4 S& L& b" q2 K* 如下调整6 c$ R$ _' K2 G% ?
0 K% x; Y, u; e! m
<怪物>
$ R" A6 v& L5 T; ^* 难度完善
0 U9 l+ ?( W7 l* y: R- 下调血量/攻击/防御
0 c  L4 M' f- S( ~4 C8 k+ ^* 狂暴模式调整
. v3 }5 c+ \2 ?. d6 l- 初遇魔兽阶段不会狂暴
# Z+ E8 @6 n) i9 _: @- 第一阶段开始狂暴
$ f# I5 g, V  P* \, C- 狂暴时生成保护罩一定时间内无法控制。) p% F& F$ U  [. g% u# o
- 保护罩持续一定时间后消失0 k' P. h7 [3 f
- 只限无法控制。伤害等其他正常7 {+ ]7 V/ X2 _; J$ m( y/ N4 l5 C
- 保护罩消失后一定时间内减少攻击/防御
: `4 z$ f7 H( Z8 W
% ?% N: _7 t, C0 _< 副本调整>
4 _) W6 M1 _1 o; P* 每个角色复活限制一次。(可以复活队员,但扣除自身复活限制)7 L2 ?. ?/ `$ ]% F
* 魔兽副本回城不会消耗疲劳
' P3 f7 y% V& K* 减少疲劳消耗( 30 → 10)
% a* P6 A3 D) G6 e2 q" p* d* 魔兽副本入场次数↑ 每个副本 1 → 2
! Y" ]& m, i1 M7 H/ B" K  W3 w2 T- 拿到阶段奖励后在进入时无法获得
! M2 x: F8 D+ a  u+ e8 O* 通关初遇魔兽阶段会出现修理大妈- A2 f. d/ z- T
, u* m, S9 l) ~1 L5 h/ e+ C+ n# ?7 m
<其他>
: ~2 _0 Z: @' A5 T: [7 C+ k7 x' d* 修复独立物体得到魔兽副本buff出现异常的问题
  @+ b. _$ N2 |5 n/ V* 修复魔兽副本中复活称号可使用问题
5 t& c) o; {+ v6 k% h0 g* 调整魔兽副本奖励 开拓者标志/异种痕迹数量
* z: `7 w$ y4 j4 M* 新增可以调整伤害透明度选项
8 f' h; L; O) r# V$ x& F- 在背包-伤害皮肤中调整$ h5 M! _# I& @% V4 X$ U9 B7 O
皇室特工 - 暗杀技能特效调整
; I" [" L0 M1 `- t9 G$ H) Z
13.gif

1 T' L8 K7 A9 X( d9 |) Z- `$ Q5 q7 S% q- m7 P: t) V

1 P; T. C1 ]3 x" o
皇室特工传说武器属性

9 C: y. R) B- T8 Y85传说小太刀1
  Y1 G% v, x  M 85.1.png
1 D) T- S8 l* Z1 k# q. S2 w
移动速度+3%
$ K: C+ f$ a% X' M3 ?( x物理暴击率+10%7 J8 s5 o9 S$ G1 Y7 \9 q, C7 G
魔法暴击率+7%
. v4 E, ?9 V# R! l9 O3 B; e
! D9 u  W% s( v攻击速度+3%
4 a! m& C( p  B4 Q; T6 V. K# B攻击时附加16%伤害
2 h( c9 D$ `& {
: j3 g3 G- u; D$ i, f$ K1 {85传说小太刀2
! p7 n8 M; L( n5 c1 f  l 85.2.png

. A: F) O, e: d, [0 H( z移动速度+5%
# P( ~' L' B0 k) n: E施放速度+7%
  x9 ?: ]4 K' X9 Q3 q. I- n物理暴击率+11%- o, w& \7 I; j. k
魔法暴击率+8%7 v1 J; D! ~; U) c  E: B9 Z& Z

: P( l/ `) @- e8 v$ [攻击提速度+5%+ y" Q. ?1 n; U6 G: |) ?
" h( |2 \7 H) c7 B8 y' X
满月斩击攻击+20%,吸附范围+20%,第一击攻击次数+1
8 }) _( |: R( ]' t2 j6 i1 `6 w, U狙击攻击+20%,子弹+1- r! V4 d6 z) S# ~' w" o
暗月秘籍攻击阶段+1& q1 D& }: k0 C/ c! H
猎鹰之刃攻击+20% 多段攻击间隔-20%9 Q5 _- @, i. Q. L2 H

' ~% d9 E7 A) K1 n85传说小太刀3
$ b. t  m5 X8 p  w) |* c 85.3.png

# L6 S7 u' l8 W物理暴击率+3%
/ L1 {/ c1 u6 v$ ]
) p9 D; X" V3 h1 a枪剑士50~80技能+1(特性除外)& F. p5 |) q" y
0 O" Y( K# }0 o: x+ A
攻击时附加7%伤害
- x# _4 t& ^9 l5 M+ ^3 l/ J! r  P4 r) V- E" B+ m/ q* l
攻击时3%几率使敌人进入3秒失明。/ w0 [  _! G0 f# f' p

- i) U8 P! b& e: \- ?85传说小太刀4
1 e  U8 L) p# e7 [; |- r( V 85.4.png

* N! t" o' f( P- y& @: O( V& S6 ~
物理暴击率+3%
4 |; m4 D1 W2 e& e; I5 q
: M4 ?2 l+ |. S. j( T# x5 M装备时消耗3个黑色小晶体赋予自身buff。持续30秒。
8 ]+ A* h& R- w1 Y% J-攻击时伤害+20%
7 f$ J- l' Z' j-命中+10%. @% m& u# W4 a! |( X! e
-物理/魔法防御+300.
6 j0 r% q# a, g0 ~. [( \* m7 N(冷却30秒。卸下装备效果消失)
# t7 k$ W* m  q7 O8 q+ y
& Q  v+ }1 n9 Q  ?2 W. a85传说小太刀5
4 Q7 y% \. w+ m7 \" E 85.5.png
& y& k  i* x2 F. k1 g# X
火属性强化+18
8 ]7 L+ a8 `+ E- `& J& Q火属性攻击& n7 _% ~. W" l' ?. n! a& J, I
物理暴击率+3%
* M6 R4 }9 ^; W- o. j0 h7 q
6 x8 ]4 M7 z' b6 \( L3 t9 R投入任务技能攻击提升比率额外+12%& W4 L( C2 o% U, v( J
9 g' Z2 O& ?  o- e
物理/魔法攻击+8%
7 a, `$ r5 b: c$ q* h0 E2 [2 m. b! g; D
90传说小太刀4 _/ h  h; w8 c& C7 ?+ }
90.png

! W9 i8 _4 O- T0 {9 z& O5 p9 H1 H% H
冰属性强化+26
, S/ U1 P+ T0 l2 L( v冰属性攻击% b: L" u/ C! A, A) V1 j: Z
物理暴击率+3%
6 R  O3 k/ s% }6 f冷血+1
0 a; o& p( s. s5 S" V: b, V0 n
8 U" v* }( T7 N# r6 b# K攻击时附加8%冰属性伤害
. G5 r5 {6 ?* N9 ]* h1 ~
! |8 T8 O7 K: D攻击时5%几率对500px范围五名随机敌人施展水柱。
8 k& f4 W: ^- A1 \. e" ]9 d4 P; b4 R8 k+ q' X( {5 `
皇室特工史诗武器属性
0 G& [/ @0 c  e4 N; h" q
司令官小太刀. b6 F' J0 ^0 ^
85.1.png

# ^: w  n- C; l' p. Z  X物理暴击率+8%
& R5 A( U$ h5 h3 t5 t+ g. O魔法暴击率+5%' n6 L4 F0 K' E. v5 O" N7 h
" C' l) w$ Q4 y
暴击时伤害+38%(只适用最高)
/ F' \0 }8 b. ^
& {/ H3 J5 D2 c+ d+ c6 i9 v500px自身和队员物理/魔法暴击率+5%(叠加1。卸下效果消失)
" \, d4 b7 n0 d1 W* ~: h# v& h+ W  y2 G, g& L
荒古小太刀
4 @% [6 D5 R4 s4 ~- P4 F- ~" T 85.2.png

0 r" @1 E5 u* V物理暴击率+3%3 w1 J, W) P4 }0 s9 N' ]

) h; L8 G) v. H, O+ s% @技能攻击+35%
. Y* d) N- L6 H* F1 v
2 c- k+ S6 |1 W) R. {2 |赋予自身属强最高值到武器; h6 S1 H- R- S0 V. A

; ?' p5 d0 c2 C+ ]荒古特效!& O- e- ^9 B* O- ]

7 I  i1 x$ u" N9 l贝尔马魔法太刀
" }3 ^9 e7 e" P; w  l+ g 90.1.png
* |# i4 @5 H& }2 Y. R
所有属性强化+33
; o$ x+ G+ |* v物理暴击率+3%
+ |0 L+ v- L9 P  A2 Q) |- U- e1 g7 X/ S, W) X4 ?
皇室特工48~80技能+1(特效除外)# N9 `( F( j% U! J, E  {

- O; M. ?, E9 G: @攻击时伤害额外+40%0 k; }& n; A, X6 J3 N9 j
0 L7 p1 \8 m4 ^
纳斯卡:禁忌遗产
9 a: }) r: Y8 [" S 90.2.png

' e8 M7 X+ M3 e0 O2 q, d2 k" i2 @& e% ~: O; x$ V
物理暴击率+3%$ j' q. @* ~  w+ z7 l
0 j" q$ M" c! ]8 T
装备时召唤古代恶灵围绕自身。遇到敌人时附身吸附能量。
2 U2 }6 p* l$ b- v3 c7 v/ I-攻击/移动速度+5% 施放速度+7%, ]0 ~- A" d2 `' S: i, G
-力量/智力+30%. N( h3 E9 t8 ~3 x# t7 o. K1 v9 T
-暴击时伤害额外+30%& o1 ], `6 Q+ H3 Z. X7 v6 r# w* T

$ D& Q* g0 r% {" [) b$ A# m% Z% ?圣耀小太刀# [' B1 u2 g; `* d( m# \% L6 }
90.3.png
% ^  S) V1 M" ^; o

3 ?, R5 J9 z/ I1 v/ H. z4 V+ f物理暴击率+3%; @6 L8 r* U2 `& `) o  t8 ~- _
7 s5 x( f" C6 E3 {" e8 n1 a+ v/ u6 W
赋予自身属强最高值到武器
/ ?# n* v+ `5 X5 J7 k; a6 {* E2 v
' m* \. ?: }- j7 Z技能攻击+40%. ]) L0 C$ E5 R2 l$ |

. c; X9 S$ H+ r  o  {, [圣耀特效!9 Q; T) B  B+ ~: l; B

( v7 C) E6 v, L  o
爆破枪手传说武器属性
1 t3 }& k3 ^# E: X9 s0 a
85传说重剑1
% ]5 G: W1 E- m 85.1.png

' Q6 U" b/ X# ~% `" ^移动速度+3%. e$ I/ a) D0 `& H6 R
施放速度-2%% h  O4 ~9 L) j7 g4 w: B
物理暴击率+7%, u/ |4 V; A; y1 Y
魔法暴击率+7%
3 C! e; s& h+ a4 ]5 d
$ n  o% E8 [. P7 h5 }攻击速度+3%- F; j0 i9 @  F. s9 s. {* }
攻击时附加16%伤害/ ~  h; O/ y& U: m  m7 @

2 x1 P7 x% Q; y$ X/ t$ x* |4 ]85传说重剑2
3 e3 U- G! F& p) O' ~! D$ X4 H4 b 85.2.png
5 }6 c8 f& d; Q0 c5 `( {, x
7 U: C" D  i8 N) V! K, q- h- B
施放速度+2%
, n" L5 B' F' B* B4 C  _9 q* {% v0 k0 s/ Q
枪剑士1~30技能+2(特效除外)4 n; A% j, ]4 a3 Q1 S2 {- r

  }, |' y# `9 g% K' M攻击时5%几率使400px范围敌人进入2秒出血。, Y4 ~; D- y" G) M; o! x- d; N
! n& p+ w' [, e2 W* |9 @, g6 j
暴击时伤害+14%(只适用最高值)
) N* p( C4 ]0 k
4 U, F; @( e" A1 ^8 d2 {85传说重剑3
' ^" w( ]. V9 ]2 _ 85.3.png
* B2 B8 r% @$ H, z" D3 m
施放速度-2%
) W, z* h  H% m# C4 u, B
0 A: ?5 L: w6 l5 D  B+ A500px范围所有敌人的所有属抗-10# k! V7 Z' C8 G: S1 c$ l/ M
500px范围所有敌人的异常抗性-10! P  Z! d8 M" H1 {8 G0 i' W
- w2 E! f2 h; S- Z0 s7 I
攻击时50%几率使敌人进入5秒中毒
% L5 X: d2 {& [) L4 j- I* Q# g
5 b0 `5 D5 }* b- g攻击时附加10%伤害3 l6 w# I2 D# u. D
* K' d  f0 t& b( v5 z8 W; O9 j
85传说重剑4& l3 ~4 U4 z1 Y
85.4.png

5 _6 |4 E# C5 `# `0 o施放速度-2%
- q4 i% r, o' `2 I暗属性强化+14
1 I. q# \- X5 Z# n! {6 k  }暗属性攻击! ?& Y. U  g' t+ Z4 J

" }# g6 C9 p* g! ~+ G攻击时赋予自身状态。冷却30秒。卸下效果解除。6 m' F" Z8 q' N7 D4 p- ~0 K
-移动/攻击速度+5%,施放速度+7%
0 m5 p# b! x5 P7 E$ w1 C6 a: {-物理/魔法暴击率+4%. c7 b3 I- d& m% n+ Q3 o$ i! i/ w
-物理/魔法攻击+9%* r0 `  c9 D/ W  w! _

* N) n: g% e# y, K2 x( |( k85传说重剑5# D' D9 A9 E) f+ C
85.5.png

0 J: i) w1 H/ t3 i( C  t施放速度-2%! a0 L5 w$ ~( y( n
光属性强化+40& ]! G" |) a* x- T4 O! S
光属性攻击9 w6 ^6 l+ A( ?, H; h# M+ j0 B
物理暴击率+6%# z+ W. r4 U$ v1 U
魔法暴击率+6%
: q, ^3 G( i4 d7 f" x2 E9 z1 d% d( s4 }6 m, f( c4 d8 M
逆转胜负技能攻击提升比率额外+12%- I/ t! x+ c8 E
* l- i' v' P* y' p9 s
死亡爆斩爆炸范围+20%5 a# @' H) w% e/ X5 e, I! W- N( D
  s0 V5 z# c" q
90传说重剑
9 t& f0 _% P8 g 90.png

( h, W" q9 m/ g+ c) b7 @施放速度-2%* X% e% T) \4 b+ ]
火属性强化+35% c/ I6 O% e5 W2 x) U2 R; z
光属性强化+35) b" ]5 A, A, [  m* C. s
火属性攻击
+ {. u6 N" b/ W- t光属性攻击* E" M3 N: K. P5 a  z* y
) I# b" h+ F: j% q/ e* F" p
技能mp消耗+15%
9 v7 x5 d, p! |& m2 M: p- n$ a1 U# a; G+ p; j2 p' |
物理/魔法/独立攻击+15%
2 {0 a$ m: ~, |
& b8 P/ z$ J# [% k3 ~) e装备操作键时产生冲击波。冷却20秒。
) I1 o) @4 I7 D3 R& ?, M9 N1 @2 x% Y
爆破枪手史诗武器属性
( I( a  I; b. n' s0 K7 e  O
苍穹之息
; S9 M7 A0 N* x, E$ F: R 85.1.png
! U+ m5 z. [! q9 Q6 |6 z9 @: [
施放速度-2%- M4 x; F- I0 z7 P/ K- k) w$ i" I6 z( l
所有属性强化+40) f" [& U4 T4 ?3 h; l
光属性攻击( h) Q3 ~; V) G" I- R. A
荒野无法者+3. b, n5 n# }2 }) ?' B1 l+ n; K
' x4 B6 ^6 t) Y8 J. Z
攻击时附加10%光属性伤害
& [& @8 @; w# @' _: {/ s* X" G+ ?! E3 q
攻击时10秒内自身物理/魔法防御+5000。冷却15秒。卸下效果消失。
# B. ]6 \) o& B# k
4 C6 f% i2 t/ y) j9 e& o$ P5 q荒古重剑
& m9 _; O7 v0 U7 y 85.2.png
( P/ D# E* ^+ d" W! g( Q: o
施放速度-2%
5 I6 Y5 |0 `+ P5 W- \. u
7 e$ J" E% z/ k  x8 @% |: X- V: ^技能攻击+35%
% m; ]4 R+ [0 _& a
7 U% f& U: T1 q# L6 Z3 D1 b赋予自身属强最高值到武器
2 A" v/ t0 R# @. F9 [- y" A0 @' W2 L
3 D( l3 T" {- M* w荒古特效!
; F, p: `7 Y- V) h5 N
: ^$ t$ Z4 l, R# t8 }圣耀重剑
/ M6 Q" D! o/ K2 `$ d 90.1.png

" R: m1 T/ F! i  t; b- ^$ N; t7 S施放速度-2%3 U& R* O; z0 _, E% G* z& j

7 G. t0 A' U; p赋予自身属强最高值到武器
# G" m. a' B% p$ z2 t9 u1 b( y5 H/ u7 K* g; u# r
技能攻击+40%
. B  J5 U7 K0 p9 w6 }  C" o6 r* U0 e  U* n1 H+ z
圣耀特效!( [# p# ]" p9 y" G" c1 M. D

- H% \6 P& w- l死亡协奏曲
' j7 I5 B/ ^& m7 t 90.2.png
) ]1 Z1 \) T' C* S
移动速度+6%: [6 g8 E% g" f
施放速度+6%4 N  Y# I# Y9 T7 c5 ^' O0 R7 K
暗属性攻击& O7 t& x4 _6 N) N  t7 W" V5 u3 }0 p
光属性攻击$ b6 |, o- n" I6 D
物理暴击率+6%6 ]: C& ^+ ^  R, W
魔法暴击率+6%; f' ^, F: P9 [" Z# A

) O+ i5 Z' W9 f攻击速度+6%' r8 ?# N% b( O' I- D4 i

) r. q' z3 v2 d( d技能攻击+6%
- o2 I% [% F8 V2 N1 w/ @+ ]# a4 ~力量/智力+6%
8 A( C! K4 j7 N2 V攻击时附加46%伤害
9 h; p7 Z7 C! W0 u6 C- [& ]. N; M7 A& m! X2 ]9 B+ i. W: U
苍月伯爵
7 N/ u+ [7 F0 s 90.3.png
' g# C* r$ Q: J+ z" @# M0 o/ ^
施放速度-2%- D$ v% n5 _/ L: i
' m2 K( j, o+ q$ e: ?5 h  P
周围产生雾气并蝙蝠缠绕赋予自身状态。卸下时解除效果。
8 x+ |/ y) F, b-攻击时伤害额外+35%
9 o) W- b4 A+ C7 B# A1 \8 V( g-所有攻击+25%( N7 G! d  q! I* M- `

3 d# |+ ~; i! H2 k% M9 O) [1 _! r施展特定技能时周围出现蝙蝠特效  e/ M/ p" O& O  x
本帖最后由 空叹余愁 于 2018-1-9 22:12 编辑
, ^8 d/ H- K2 @  v" ^" A6 d; T

文章目录

点评

爆菊花  武器都是刀啊剑的吗?那枪是哪来的?  发表于 2018-1-10 19:01:33
我不得不给力  回复 @玉妖精 :是这样么?三流刺客:完美潜入无人发现;二流刺客:把看到你的敌人都杀了;一流刺客,把你看到的敌人都杀了  发表于 2018-1-10 13:23:01
玉妖精  回复 @霹雳雷火蛋。 :我忘了谁说的了:潜入的精髓就是,把发现你的人都干掉,就没人知道你潜入了,也许。。这个暗杀是一个道理?!  发表于 2018-1-10 11:08:30
空叹余愁  回复 @阿萨德额啊啊 :或许还会再改的,说实话根源上的问题还是奖励,提升如同鸡肋  发表于 2018-1-10 10:03:59
詺、殇  柱子里出的不能用的武器又多了  发表于 2018-1-10 08:55:25
阿萨德额啊啊  不调弱我看冷门程度肯定的 2W E血 打的累死拿一点材料 升级鸡肋 换我就不打 凹凸恩有票子 卢克可以海伯伦B套材料 提升明显 奖励真心鸡肋  发表于 2018-1-9 22:32:48
霹雳雷火蛋。  暗杀......现在暗杀都直接肛正面了  发表于 2018-1-9 19:39:55
柒大罪。小天  改改改  发表于 2018-1-9 19:39:55

使用道具 举报

UID
63389093
帖子
782
威望
0
多玩草
30 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:43:51 |显示全部楼层
前排

点评

柒大罪。小天  扶手  发表于 2018-1-9 19:40:09

使用道具 举报

UID
4044863
帖子
507
威望
0
多玩草
10 草
发表于 2018-1-9 18:44:50 |显示全部楼层
前排

使用道具 举报

UID
58433117
帖子
3178
威望
1
多玩草
525 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:46:35 |显示全部楼层
打不过、、

使用道具 举报

Lv.10

小修罗

UID
19545099
帖子
23367
威望
3
多玩草
3085 草

原创先锋勋章 马年新春勋章 DNF手机盒子勋章 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:50:02 |显示全部楼层
坐等国服更新。。
瞎子点灯,或许是一种愚蠢,亦或是一种智慧,或者是一种气度

使用道具 举报

UID
59515551
帖子
2342
威望
1
多玩草
527 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 18:50:20 |显示全部楼层
王大娘到时候肯定PY魔兽

点评

名字原来可以X  回复 @那天的风飘 :233333  发表于 2018-1-10 13:05:35
那天的风飘  回复 @名字原来可以X :他忙着做肛门缩紧手术,没时间  发表于 2018-1-10 12:50:29
名字原来可以X  你倒是召唤王大娘啊  发表于 2018-1-10 09:23:32

使用道具 举报

UID
61448148
帖子
2445
威望
0
多玩草
1564 草

365天!天天有你 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 19:13:57 |显示全部楼层
只能看看了

使用道具 举报

UID
62375151
帖子
569
威望
0
多玩草
80 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 19:19:41 |显示全部楼层
伤害透明度这个很重要,尤其是对电脑配置不高的冒险家。

点评

冰菘蓝_  回复 @惠临神明的作家 :以前有几个职业,魔女森林那些怪,一放技能必卡。其它图没事  发表于 2018-1-9 19:33:57
惠临神明的作家  过多的伤害数字会造成低配置的电脑fps降低,最简单的就是,低配置电脑的冒险家,打时间广场和魔女森林的fps不一样。魔女要低,因为那些“红色的草”。   发表于 2018-1-9 19:21:16

使用道具 举报

万里

Lv.12

たちばな まりか

UID
60937468
帖子
61398
威望
4
多玩草
856 草

甜蜜情侣勋章 龙之谷活跃勋章 365天!天天有你 雪花 向日葵勋章 圣诞活动勋章 活动奖励勋章 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 19:31:15 |显示全部楼层
来瞧瞧

使用道具 举报

【视频团】鱼糖

Lv.12

呆目扶她后援会

UID
51859228
帖子
61052
威望
11
多玩草
13241 草

马年新春勋章 活动奖励勋章 365天!天天有你 阳光热情勋章 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 19:39:01 |显示全部楼层
前排围观 @法式丨紫菜汤   @手刹不太灵。  , E4 t; T  ]5 X- [
本帖最后由 柒大罪。小天 于 2018-1-9 19:41 编辑
; b; i2 `2 O2 v' U* k5 ^

点评

手刹不太灵。  嘻嘻嘻  发表于 2018-1-9 21:09:48

使用道具 举报

从未质疑我的帅

UID
54886882
帖子
6166
威望
0
多玩草
748 草

手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 19:39:35 |显示全部楼层
还早哦

使用道具 举报

基情四射

UID
5382648
帖子
32835
威望
2
多玩草
37 草
发表于 2018-1-9 19:42:20 |显示全部楼层
哦?!魔兽大爷 是从 100星魂牛的钢度 调整为 50星的吗?
[/url]

使用道具 举报

  非洲喵

Lv.11

  滑稽大师     

UID
30018444
帖子
45745
威望
11
多玩草
1985 草

猴年新春勋章 DNF手机盒子勋章 365天!天天有你 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 19:43:35 |显示全部楼层
柒大罪。小天 发表于 2018-1-9 19:39
* l' c3 u1 N( e前排围观 @法式丨紫菜汤   @手刹不太灵。

$ ~+ y* h. i0 I% F6 r7 N4 D前排围观

使用道具 举报

黄瓜君

UID
7996581
帖子
2121
威望
0
多玩草
255 草

马年新春勋章

发表于 2018-1-9 19:52:57 |显示全部楼层
复活一次?  飞行员专属副本?

使用道具 举报

水神军团-团长

Lv.9

超越水罐的男人

UID
14174824
帖子
16831
威望
3
多玩草
1363 草

马年新春勋章 手机论坛勋章

发表于 2018-1-9 20:00:40 |显示全部楼层
意料之中

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2018-1-22 02:00 , Processed in 0.173112 second(s), Total 13, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币