DNF专区
查看: 218577|回复: 227

[交流] 【未来版】平衡改版丨卢克R丨跨界减少狗眼 | 图鉴材料减少 | 更新直逼韩服 ...   [复制链接] [手机看帖]

分享到:

武汉的来面基吧

VIP资料员

gay里gay气的

UID
46961386
帖子
3593
威望
1
多玩草
375 草

猴年新春勋章 感恩相伴 VIP资料员 DNF功勋勋章 2016论坛年度勋章

发表于 2017-4-20 17:49:54 |显示全部楼层
全职业改版,有鬼泣

2 h8 {. \3 a8 `3 J: Y9 Q) m1 V

" c$ ?4 N# P- D" V  b因为篇幅过长,所以请大家跳转至下面链接查看:
2 {- q9 L% f# b2 D0 r0 J; t4 Y" _! N) b1 _; T# g/ H
http://bbs.duowan.com/thread-45593995-1-1.html
' W! ~  U$ p" q$ j4 H& |- [9 w

- C5 H2 d5 {- T( k/ ]4 u. C/ p0 B8 b 32_a.png

! w" t3 N1 F: x+ K3 s9 B1 F' N: s
5 ]2 O4 f, x$ `" U: r4 `( O 33_a.png
! J! j2 r1 s  u8 z

2 J1 ^1 h- H6 @* @; F6 A 31_a.png

1 c& q* \. N7 ]; Q) B9 e% E7 n' q, x& n' X8 K: c6 D2 H+ N( Z
38_a.png

$ O( b+ e4 U; O/ L8 ?/ c5 _  D5 v9 ?
39_a.png

. p- b, c2 g' t9 H- `! R4 w- B% S8 s5 p5 X% f; w0 @% }
40_a.png

: y2 H! S& @. D8 q; ?- z/ k+ ^
/ M$ f. p, P$ b9 X# O0 h! j/ S 41_a.png
8 H6 R: u1 q/ l

+ x# D" ~* f( t2 y0 I刺客穿越到最后一次,增加技能- x, o  F2 e" ]9 s
; v- M5 A, z- g3 f* j" q- m/ j( l% Z
http://bbs.duowan.com/thread-45217982-1-1.html5 d* q3 F3 r/ z. v8 w
, N7 l7 u: R8 h7 t3 D! j- [4 J
42_a.png

% J- b  w. F% u; ^+ I5 i$ _
4 s: z" k* A/ q 43.jpg

% C: P0 t1 Q, @
" v8 X0 U3 S2 b  _4 p注:平衡改版测试中,上线日期未知
( ~2 Y; N+ h, {% j. q( H1 l3 y) M


( f. t7 G3 F  e5 {* X' g5 s4 S: }5 R
0 J0 \- g3 _0 y; S/ G- k  U
卢克raid相关
1 Q$ y1 k6 W% j' p7 n  P) j" J% L8 K

+ b4 s7 j  x9 o1 ]% @* B% R$ h& N1 q- G9 x% [* ~% R% J/ f; S
R8VYCB{Q_Z{%(50}EV`[41Q.png
4 S  J; S9 P6 K  k6 a! h2 j- k
' x5 G0 x: r2 l5 e% \% |# `, r/ R
卢克raid副本(从地图上来看,是最新的,因为有能源图), S6 t# x% ], ^5 a

8 H  u2 o' p; q6 L# y 29_a.png

3 Z* }) M; K& _9 x% e/ }4 @" ?: O! J0 J, q! }# \; Q9 S. V: R, S

/ @* d1 c9 G" m" R9 I 27_1F`TF$TT7M@KU7_RM$MS.png

- @4 U% }7 b: \' d  |% ?- j! x- m5 L4 v7 H/ j6 M; u6 V
% f$ {/ S# u9 |$ e1 V' b
P9H7ZTSK0[GUHQ)U8LC9`.png
$AZ_DP)6Q[YX}Y[1D1WL{`I.png
4 V1 E, M* ?& L# l0 `5 L+ f8 r

/ N1 R* S2 ?3 f. q1 n7 W3 Y( r$ {- E `S%[CJOOYB4{GYH4J4T1.png
. k5 h3 d# H% m+ p$ E) ?( A
) l1 c/ K/ k4 \# L! l2 b

5 H6 A7 M# Q& h2 S; I# I* {

: N2 M  }6 s9 F  k9 }, g

2 R# V. B) h! v( v' K% y
公会改版相关

( D6 q2 J4 o, }4 y+ W7 W4 u% [+ p. X8 d- C
公会改版4 I$ v/ ]7 J- a) |! q

. p" E/ E9 Z* z NC_M99WW](}{FH90_~)PF{J.png
  _! `3 c) z" M8 {& c

7 B+ Y4 m; k5 c5 Y4 J: c3 c公会占领9 k3 u2 x% ^+ \1 A# C6 Z
) H) r, i  U. n, Z( H
0RH7%RTJQV7JKP$[WRGXATR.png

. i/ V8 n( r* U- i7 X7 J0 ~
! C9 L" D( d* e" g9 |. e) v2 ~" l 0.png
1.png
2.png
3.png
4.png
  c- @, _, O- X& Q, S" i
7 a7 r# e- p5 @0 X5 n- J+ N+ X
" e% I- z8 x6 {+ `$ I, i& ~4 u& \
) n& [6 U+ M8 m( \


  _; u8 i4 a. i7 s/ f7 O
传说地下城
4 w! N& ~' |& T4 b

; t7 |- i- {1 e1 I) K) E5 o4 R/ A) h+ J* z, p( ~. x
韩服该副本的介绍,传送门:http://bbs.duowan.com/thread-45491971-1-1.html& E# V# d; v5 J6 a4 M+ B

/ x2 U, m8 q- S9 l QJC$OR%IH}Z(~]86~F533EX.png
    0.png

  b/ ]: Y3 p7 H# G7 d6 Q- J9 l2 i* i
* `& r) Z% w+ Z+ { 5I8E]2LXPK7XNHJRNIA`$`G.png
CQRCQ{_5UWVC}JDTF[_RXJL.png

4 n" ^* Y  O: r# ]2 s9 H/ g
: h, k$ d, n( h5 i

5 H  r) d% J0 z) F. V
悲叹之塔
6 {$ Q# g" {* H( G6 M9 k! o

; H7 `3 P" ~! K8 X! M% y% x# R韩服悲叹之塔介绍,传送门:http://bbs.duowan.com/thread-45432514-1-1.html0 v, A/ k. m" }! K! |0 ^5 H
- C+ X# D. m* o2 {; t/ M* @
视频展示:http://video.duowan.com/play/3751818-350304014369.html' h! d, M. |3 X" x7 g0 B
: D9 t: {& P. j$ |, Q
SKX3TG~CAM2DPJ4W)9Z[`L7.png
6 }8 t5 q8 [$ ~3 K: H5 W! U
- \( V8 {5 }  {7 S. ?  X3 i

" x8 V8 V- y7 l, V# W' X+ Q  s) m7 T- A! v; ~: ]
, C4 b0 z$ w+ j( w; c* B

( v- [- ^+ o1 l% x

2 z% r+ K1 T6 n0 s
根特抗争:防御(韩服没实装)
* @2 `( O2 F; Y9 V* x
1 q3 i- h6 X, x0 A
天界叛乱剧情,传送门:http://bbs.duowan.com/thread-45293383-1-1.html
6 E8 j- E8 C0 a5 N
7 A% i, n7 ^6 A

  D; t9 ?2 I4 `$ P4 {4 B: Q2 K; B* h8 P) U
BIHH81U4M50C8$ZQ[~1VX]Q.png
" T/ o4 B# x* u6 ]( Q: g* i
0 D1 u4 u) g+ V
342.png
343.png
344.png
44.png
45.png

8 k5 Q( M2 O9 O  s. V* `& e 46.png
47.png
48.png
49.png
* L# G( X  R: _. i. n
+ g% j( z% q3 [2 e3 z2 V. I8 {( w
0.png

  s% y% Y! C6 @; D% b" }% _
1 @* z. U' C" Q( t

6 n* M; r( h( B; [6 q
女圣职者相关
) Y' R- r: B3 R+ f" z
8 O5 A6 J4 b; X# I
337.png
338.png
339.png
340.png
341.png

, `0 n4 f8 x7 B1 v; X8 i  n( |+ V+ M0 H4 Y, z1 k
转职名称) M6 j4 z! c# x3 T1 I

/ K% N; |# y* ^ 48.png
45.png
46.png
47.png
& e0 M( {- }2 }8 e/ x: `( G
- j& G3 S- N' r4 r

; e$ z- g0 Y: y* @
无尽难度
) p  j) _! \) q. Q( t# r
3 N, T3 t9 Y% H. O
FU}DZ7(B{3WJG%XG)%_L4`D.png

3 N3 x# j9 y* f* o  }
9 a+ P! P# j: v4 @" w 8(%QU[MD2CZDQ[C0YTTP[WB.png
2 u. k5 [2 x5 @2 B5 W4 T

) F8 r6 K. k6 K 50_a.png

0 x2 D. F5 f% T2 t; M; n1 R: _% U! @! [' n$ ^! t
% r( Y- d* }9 l# i* _+ T# g
韩服远古无尽难度介绍和打法展示:http://bbs.duowan.com/thread-45046803-1-1.html
+ s0 l9 g# O' T' W# L3 v" M) }  Q1 E. ^$ c7 b* _5 }$ ^

) h0 C( J' @' z; p3 {


8 n& h  c- _* M% m' o
( X7 n: [2 s% C+ W, r( q9 g# ]
: R# w/ [6 H  U2 w- @, @) A, _
其他内容

- {7 c4 c% t  E/ i( D6 z' m7 H, M  ^- y3 A$ ~/ ~( U
新手向导
8 X6 G) h$ m( U. S& C' M/ w) J1 c) z @~]JYM[~HF(8`]44T3F8ASG.png

. q, Y6 z; l- O- z1 D0 \2 @4 S" B+ o# W9 k2 S
网吧奖励
1 @2 Y4 L% }" `$ `, S* G0 s
/ Q0 \' |0 j8 {9 n {93E4W2U9X@F7~W0MWB8QQS.png

2 _( E2 d% Z" _$ a& D2 n, b7 C: |9 |" A/ D

3 e) s' G: F1 i5 U4 ]1 V7 S

. `/ |2 N  Y5 L( C
ESC菜单新增无尽难度
0 O2 C% Q) y0 s9 \

) e/ x# w9 Q; e- J* ^4 }( O 30_a.png
) W9 v( p; \- h; R0 g% v/ N

1 Q$ k: u2 {, R1 @; }6 [" g
4 w( Y# Y( s3 H
! _0 m( z  D! C, [8 t# i" v
上线送遗忘河水滴

8 p, @# N' z. t4 x4 P2 U" F
' K  M2 E" ^( i* p 31_a.png

; ?, c' q0 _! \6 u
; f* d+ B6 S7 T3 }/ f/ A
) Z! b8 S* l/ a. r( ]

1 E$ G2 ~% @7 W- W' a: r' {% v
枪手暗夜武器攻击调整,增加抗魔值

, u: t* q7 C9 A: l) b! x8 s
6 }- s9 P( Z2 S+ ^' r3 R4 z- 神枪手武器增加物理/魔法攻击# j0 ~7 B6 x( |! n( y8 c2 r4 Z
9 b: D  T, b) p+ V: j7 D  N9 s4 d
- 左轮/自动手枪/手弩/步枪/手炮
4 x3 p4 m: v5 @+ A' }& t( S! a. \2 i% Q; I; H
- 暗夜使者武器增加物理攻击% Z7 d6 A5 V0 \; q1 s7 ]5 s

* u& _/ z( @2 |) C3 P* `) ^- b. O6 g( r- 匕首/双剑/权杖/苦无2 }( {5 [9 m$ z& V5 ?& R+ ?
, c. {3 k- l- h& m" ~& g
/ Q+ f5 T% _3 Q6 P  ]( j
(左边正式服,右边西海岸). ]8 d0 s! y/ X) n
34_a.png
35_a.png
: F, B* @, v4 s) V2 I) z
* j3 T) v* T# w, l% W# C0 O2 ^" C2 l1 k
36_a.png
37_a.png
- \0 H$ J6 X. j1 p' s

- e: d& X' l$ V4 b  ]' J7 ]$ O4 k*抗魔值系统
$ g+ a' R+ [, _0 n8 l6 p8 N
" ~- K+ Z* A! k/ m7 h5 x- 所有装备适用抗魔
4 r8 c  |" X% |5 F- 根据装备等级/品质决定抗魔, [# m0 [! I+ A. T7 T( R
- 通过锻造/强化/增幅可以追加提高抗魔% q$ s6 G, e1 F% f6 d' F- P
- 强化/增幅所增加的抗魔值相同# p. U# r1 B' X" x) j4 c' U& w
- 强化/锻造一起时只适用更高的抗魔值
0 f: s( J, z+ d: _  g5 i9 e# I; H- 异界/远古副本需要抗魔值& ~# G. ]3 Z7 ?& o' p8 U/ e# R) S
- 不论难度所需抗魔值相同9 X% d! |( B" o7 p. \: w

4 j# X4 ^8 P, b3 Y# h6 `% W
- o" D2 q+ j2 G- v  h* 抗魔调整
. F. }5 F2 u. w2 I# H3 @( C2 _/ W: X7 h
- 抗魔值比要求高时增加造成伤害及减免所受伤害' H# {' O, J5 o3 {2 G( d
- 抗魔值比要求越高所受的效果更好
+ C( d% p' Y. u8 Z/ Z6 L1 I- 抗魔值比要求低时减少造成伤害及增加所受伤害
4 [* a. m7 V) Z0 k9 I+ ~, k: W- 最高减少30%伤害,所受伤害增加70%。
3 ~( G" b2 F/ m% v/ [
; @* [4 r' ?( S! ^* r: U7 M* x
. V7 O# f: H! Y  R: y
红豆可以换贪食首饰
. j9 y4 d& |: C  |. m4 k

+ H2 d$ X7 M: c2 N/ V# u这个改版别太高兴,因为可能意味着翻牌没史诗的那个版本也来了。
2 [3 J: B3 `" H: P' a; b: w0 o" p  J+ E$ G2 K3 P  o/ {
因为今天没RAID,待定状态。
4 t1 s* f. q. U( n" C% k
/ a) D+ C2 m, {. `* f, l/ ]# `  ?反正最近这段时间必然会反复更新,所以请大家耐心等待最终版吧/ s( u7 r7 P8 C# d$ Y# W7 t+ ]+ G
9 a. a- D+ ]/ S- z
45_a.png

" N( G* _  X( b! l" t. j+ v, O2 D9 C: R! L# H4 B. k# s5 i3 \


" P- [/ H  y2 N8 I/ @
制作史诗不需要粉、紫、白以下狗眼
6 ~, [/ }% O4 Q" K
- Y  s- v; {& i. W! R' O) |
48_a.png

+ a2 O4 [3 p6 o, k" O1 y; d& Z3 j5 V% j# x0 [1 e; f* X3 o: F

0 B- a; n# `# D6 e# I+ g
/ G( B0 `; }- A
挑战任务:远古改版

! e; u+ M2 ^: y- J2 E0 i1 r
: c8 l, b; v( \. u7 v 49_a.png
, Q9 ~7 U5 G& ^

% H) o+ |( `9 a, ^7 b2 _
& ?3 Z! L  {/ o" z
4 O  X+ P, W: ?; {! V, G6 Q- V
跨界减少狗眼
) X7 T4 u+ x! ?! K
( u) @( t* x! u! A  C# t3 Q
改版后需要狗眼的数目请点击:http://bbs.duowan.com/thread-45511566-1-1.html
& h$ o" v" O# {7 e& x- W
( z: F/ ]. ^. t9 R* @0 U. o; F' K) p 51_a.png

$ Y. \5 E/ `/ K0 y$ \ 本帖最后由 轩辕苍月 于 2017-4-20 21:44 编辑 & u% c* n8 J8 J5 [/ ~% \: B8 m1 F

文章目录

点评

玉妖精  回复 @雷楼妹 :哦。。真可怜,反正多30%血量也是秒,秒不了的再补两个技能,除了卢克  发表于 2017-4-21 13:52:36
爱情丶海洋  说起来公会传说由750减少至400来着那个改动实装了吗  发表于 2017-4-21 10:59:49
睡水更健康  有鬼泣,听着好心酸  发表于 2017-4-21 10:15:14
器进器粗  策划整整把屎憋了1年再一口气拉出,此时它爽的口吐白沫。  发表于 2017-4-21 09:08:34
老友鬼  鬼泣改了还是比不过瞎子,绝望塔奖励改版呢,不是改成指定武器种类的75-85SS么  发表于 2017-4-21 09:01:28
笑吧东海  身为一只黑旺,我觉得不需要改版,需要的是转职书。。。  发表于 2017-4-21 08:37:10
权倾朝野丶空白  →_→天界叛.变是90级的?都90了做Jb,88~90不知道多费劲,看来棒.子.国策划脑子也堵满了屎,国服策划也是个屌样耳环加经验  发表于 2017-4-21 05:57:34
权倾朝野丶空白  →_→天界叛变是90级的?都90了做Jb,88~90不知道多费劲,看来棒子国策划脑子也堵满了屎,国服策划也是个屌样耳环加经验  发表于 2017-4-21 05:56:56
丿龙虎灬堂  优先更新翻牌没史诗 其他的 看5.1礼包销量 要是太差就不出了  发表于 2017-4-21 02:56:49
雷楼妹  这种大更新看都看半天 起码3个G,这段时间内看到:不是周年庆才平衡的我吃屎 的帖子我都无法反驳,事实就是拖  发表于 2017-4-21 02:12:39

使用道具 举报

独孤最爱

Lv.9

黑长直什么的最喜欢了~

UID
2907805
帖子
6757
威望
7
多玩草
172 草

马年新春勋章

发表于 2017-4-20 17:50:16 |显示全部楼层
哇,正好刷出来这个
) q4 P9 }7 O" ], S5 Q

点评

柴科夫臀布司机  英梨梨第2季又甩辫子抽脸了。。。  发表于 2017-4-21 04:55:00
华丽剑者  沙发坐垫!  发表于 2017-4-20 18:24:08
柒大罪。小天  沙发扶手(눈_눈)  发表于 2017-4-20 18:08:20
~魔神之翼~  先留个位置,坐等  发表于 2017-4-20 18:01:23
幽丨炎  沙发扶手~  发表于 2017-4-20 17:55:20

使用道具 举报

UID
42887868
帖子
3899
威望
1
多玩草
2330 草

狗年 狗年会旺 手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:50:19 |显示全部楼层
前排

使用道具 举报

庄周

Lv.10

老聃

UID
55224056
帖子
18068
威望
0
多玩草
839 草

猴年新春勋章

发表于 2017-4-20 17:50:32 |显示全部楼层
板凳。(๑•ั็ω•็ั๑)
道亦道,非常道。

使用道具 举报

青松野柏

UID
62862366
帖子
27
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2017-4-20 17:51:05 发表自DNF盒子论坛 |显示全部楼层
前排,围观) ~$ f5 f, X  e9 ~( O/ b

使用道具 举报

色气的微博

头像被屏蔽

禁止发言

《网站收藏师》

UID
42367638
帖子
6158
威望
1
多玩草
350 草

发表于 2017-4-20 17:51:07 |显示全部楼层
好像是2.7g,,,7 W' \8 e, T3 n/ M! B

3 F& w; V/ a! H+ O! a# P, S2 \; v' ?2 J  Y# A

# @7 c8 m* ^9 r  i' ?( ^6 B. b6 D- h! w8 p; I9 l

8 c# L/ ?+ i/ b) I* P6 l; k
签名被屏蔽

使用道具 举报

UID
62026680
帖子
1057
威望
0
多玩草
388 草
发表于 2017-4-20 17:51:29 |显示全部楼层
期待这个,本来以为上月的更新,现在隔了一月还是只在酝酿,差评

使用道具 举报

UID
43865926
帖子
88
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2017-4-20 17:51:40 |显示全部楼层
火前留名

使用道具 举报

UID
47576417
帖子
948
威望
0
多玩草
664 草
发表于 2017-4-20 17:52:16 |显示全部楼层
玩特么的香油

使用道具 举报

UID
61306215
帖子
22642
威望
0
多玩草
137 草

椰树 狗年会旺 狗年 手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:52:36 |显示全部楼层
厉害厉害

使用道具 举报

UID
28224106
帖子
321
威望
0
多玩草
50 草
发表于 2017-4-20 17:53:23 |显示全部楼层
666 坐等更新

使用道具 举报

UID
61337075
帖子
391
威望
0
多玩草
882 草

365天!天天有你 手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:53:38 |显示全部楼层
不是27号更新个卵啊,艹死你娘啊,狗策划

使用道具 举报

UID
25632291
帖子
89
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2017-4-20 17:53:48 |显示全部楼层
坐等更新

使用道具 举报

DDD

UID
7932072
帖子
706
威望
0
多玩草
10 草
发表于 2017-4-20 17:53:57 |显示全部楼层
666这波稳了

使用道具 举报

UID
49157665
帖子
1828
威望
1
多玩草
1282 草

365天!天天有你

发表于 2017-4-20 17:54:11 |显示全部楼层
卧槽,标题党来了

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2018-5-23 07:20 , Processed in 0.212281 second(s), Total 10, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币