DNF专区
查看: 216413|回复: 227

[交流] 【未来版】平衡改版丨卢克R丨跨界减少狗眼 | 图鉴材料减少 | 更新直逼韩服 ...   [复制链接] [手机看帖]

分享到:

武汉的来面基吧

VIP资料员

gay里gay气的

UID
46961386
帖子
3507
威望
1
多玩草
526 草

猴年新春勋章 感恩相伴 VIP资料员 DNF功勋勋章 2016论坛年度勋章 手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:49:54 |显示全部楼层
全职业改版,有鬼泣

3 G( D- E6 C. f6 z' [

; S. m+ w! [, d- p因为篇幅过长,所以请大家跳转至下面链接查看:
/ v6 L( y) w" h& r  J6 C3 S9 \& h1 r6 R$ w; m: m
http://bbs.duowan.com/thread-45593995-1-1.html

2 E8 q9 o1 y- p: [* w5 t. |! o1 }" W) K' c7 t  L/ J2 I* h- \$ l+ Q
32_a.png

8 a+ k7 j! h3 r& Y9 v
4 a2 v0 W/ A- `/ ]' w6 I8 N 33_a.png

! L5 V+ T. V$ T4 I* a! {' Q0 q6 Z/ M% U, m$ _0 R5 ^, d
31_a.png

3 {, @2 B* z- R1 j, x) y# ^  |) L8 @: Z9 C) u9 o, `0 ?
38_a.png

4 w8 F: a# ]! T' Q  N! [7 x0 X4 q2 c$ P" P! R1 T) B
39_a.png

; L( S/ W8 _; k5 Y! \! j. F
/ O# l, q' ?; l 40_a.png
5 X4 G; A5 b" q$ N2 P2 Y, ~) f

5 V$ G% `7 H' l/ P/ { 41_a.png

- {( g8 B( r1 W6 a+ U9 f$ K4 O0 d0 t9 b
! n- @1 X$ {* e! X( e: u刺客穿越到最后一次,增加技能7 J, C4 |+ l: A) _8 r: J
; [/ r  q7 _6 }4 M
http://bbs.duowan.com/thread-45217982-1-1.html3 E# f  K) i! `2 y7 S) {% u1 u

  N6 [/ f8 Z& a! j2 v9 ^% g 42_a.png

% ?5 F8 Y/ z. c7 s
; ^4 F6 J: E. J1 C/ K 43.jpg
( F, A9 [( z3 D! ^6 c8 m9 k' i

5 K* a& n$ G5 M/ {9 U注:平衡改版测试中,上线日期未知# q% Q; {! V$ G/ P

; W  f# j0 ~! u


0 u4 I" r% x% i
. Z  U/ V0 {1 y5 ]
卢克raid相关
3 c' z2 ]! L3 P5 I& k

* E* @1 T6 n' D# \% r/ S
  ~& J; ^; K. R. t R8VYCB{Q_Z{%(50}EV`[41Q.png

3 S" Z. M" D4 `8 w# B
1 z7 b5 _" P) |; ?" q! p8 C7 j卢克raid副本(从地图上来看,是最新的,因为有能源图); ~1 B2 s+ s' {: n4 l- y5 S4 c3 a0 u

" @2 p& W7 z  D3 x 29_a.png

6 T7 n$ G- e$ T( |' ^" F& |; V- Z- P& T% }
  s6 j& X8 P  d& ~' b% B/ x
27_1F`TF$TT7M@KU7_RM$MS.png
5 Y* x; H! a' G" M& j* n
. i0 N$ W- E6 g+ u  H# v4 U7 F; T

( g# `# P) o5 z% \! a P9H7ZTSK0[GUHQ)U8LC9`.png
$AZ_DP)6Q[YX}Y[1D1WL{`I.png
* j9 t$ k2 y. f/ O. z) f8 I& C
, @7 O& N2 Q# [) ~
`S%[CJOOYB4{GYH4J4T1.png

8 v" D/ \( O7 m
! ]+ @8 O0 r  ?5 }! _8 T2 \$ }
2 a$ H* P# ?; t


6 M5 `0 {/ ^& g- h# j/ h
8 x' B( e8 q1 o: P
公会改版相关

# t6 c2 `& a: d/ u; \( W  e
: M6 D) \0 K# @8 A2 @公会改版6 \' l$ N  _9 {3 A1 g

, H5 A7 {& O" B3 K0 N# h6 ~1 S NC_M99WW](}{FH90_~)PF{J.png

4 O0 O* H8 ?. n5 ]5 r$ N1 h
# v* V) }) Q3 r0 t# s/ R公会占领
" h( e  `1 l6 G7 W% J% v. o" x  X- |. i8 K1 C6 r
0RH7%RTJQV7JKP$[WRGXATR.png
$ s0 r( G1 T# N
5 n  H/ p" v( E1 b* z; \7 q: e, u$ X
0.png
1.png
2.png
3.png
4.png
; R/ ]( Q' m  t9 N8 ^( m* J* Q0 j
& `1 b; m- W% E& f1 B2 k2 e9 a( Y

* C$ f3 X& O; ]) T0 f3 F0 v: U2 Q% b' K


) o# |, Z. x% n6 Y
传说地下城
( Q9 O' h! h7 e

  l2 i. y7 }; c1 m1 d, P; P
& U4 M% Y' J6 R1 c韩服该副本的介绍,传送门:http://bbs.duowan.com/thread-45491971-1-1.html
8 H1 T* _: `4 d; a) }8 b0 T4 U  H* o* `: i  i: p
QJC$OR%IH}Z(~]86~F533EX.png
    0.png

$ N( O- l. u2 ~2 ~; ]0 h' Q" M0 J% n6 z
5I8E]2LXPK7XNHJRNIA`$`G.png
CQRCQ{_5UWVC}JDTF[_RXJL.png

$ M- B# E5 o8 ?. z4 G. ^2 R: W$ v1 g! d# g; ^


$ u/ ~' I& M$ Y
悲叹之塔

$ T1 E; P/ c- q5 j
. _' U8 O9 m8 f  E  d韩服悲叹之塔介绍,传送门:http://bbs.duowan.com/thread-45432514-1-1.html$ b( ]7 v+ N/ W

0 B- _3 w2 M! }视频展示:http://video.duowan.com/play/3751818-350304014369.html
0 i5 e+ f! i  n! \8 B( n4 a
9 S, r% j3 i, \3 w SKX3TG~CAM2DPJ4W)9Z[`L7.png
9 Q7 t7 c6 y  S* ^

( U4 k% E/ N" h( ^6 c! |( U; B  B1 T' u) P( v
. J& O' C+ j  k( o: @

: _+ k' p9 [( u0 k


+ `* z* l, ]* F* \; U& {- ?
. i& g) Y4 s& |3 F! Z
根特抗争:防御(韩服没实装)

. B. [+ ?: P  B$ H7 i+ \/ Y9 H4 j* ~
天界叛乱剧情,传送门:http://bbs.duowan.com/thread-45293383-1-1.html1 k( C9 Z1 |1 p2 k% E- v
. g+ e# m2 X- A7 D

; E2 L3 N- `' D8 x; |3 Z$ @0 {( b( W8 J1 f1 Y+ J% V9 y* R
BIHH81U4M50C8$ZQ[~1VX]Q.png

: G: E  k. f! D3 s4 l& A9 I5 l3 @- X5 z) }; B% A
342.png
343.png
344.png
44.png
45.png
5 j1 K4 ^* }7 Y8 N. y# S
46.png
47.png
48.png
49.png
9 M0 |  o7 [7 k0 {1 q2 [; _' l$ ]8 L

: l9 o0 M- s: i) I 0.png
1 {2 Y/ G. E, q' ?2 T& r

9 I2 C4 N2 ~5 X


0 J1 [" v0 \& t
女圣职者相关

- {' O6 f5 q$ c# o; i6 i4 B( b( l7 u, I+ _+ Q! ^# B$ r* _
337.png
338.png
339.png
340.png
341.png

! y: d3 ~$ h3 B$ U
  `6 Y* j$ a/ |0 f7 v( t转职名称
1 _8 M) g  R2 m; Q( l. Z% @" x2 T# x2 U" e  p7 ^/ k5 s: I
48.png
45.png
46.png
47.png
" ]) p2 D3 V# v- [8 X4 R5 j5 ^( _

% |# g1 A5 {' F6 c


) R0 N( p4 B; d$ B3 f1 \
无尽难度

$ }1 W# K- \; Y( @6 B; l
  I8 _* P5 \; N. G& x FU}DZ7(B{3WJG%XG)%_L4`D.png

8 ~. E# ~* x3 L) a6 j# i/ H* g& k+ R2 U* `% S/ G4 j
8(%QU[MD2CZDQ[C0YTTP[WB.png

  Q$ G6 [9 F. I
8 ^5 g) i6 a# X3 [! ` 50_a.png
, S/ E; h3 d( Q# m/ y' @
& a+ I4 W, r0 a  }1 M' y
1 N8 P1 n0 B" n- ], D
韩服远古无尽难度介绍和打法展示:http://bbs.duowan.com/thread-45046803-1-1.html* D) j# s0 \" W: B/ c  R5 j; m9 R7 M

1 Y. x) R: \7 `# Q+ Y" s3 A- M8 N1 b* [
5 C( l) m+ O# p3 V1 B7 i


" ]$ q2 l2 f# b; D  M$ Z; c; {8 M2 G5 L/ G9 s/ t  m" E7 }

+ O  T. G. e, q+ G4 H
其他内容
, k6 h* T7 l  ?; y5 q
' I# t+ N6 `, k+ j. ~
新手向导
8 X" E# n2 ~3 f5 a3 p @~]JYM[~HF(8`]44T3F8ASG.png

( g) \; c, d* K; k$ A  s$ ~. y; J% U
网吧奖励
; t0 Z4 }7 r. Z& v% C& V, ]* c5 x* a+ m+ D" y1 A! g+ P
{93E4W2U9X@F7~W0MWB8QQS.png
+ y. A4 L2 H9 s3 G

6 Z6 ]2 G% x* D, S) e/ b5 x+ I5 x2 m

% A+ h& \) B6 w$ N: s% W* I
ESC菜单新增无尽难度

7 J+ S  R5 J! O1 f( S" R& e/ Z5 A/ V; k6 b
30_a.png

; t6 @2 }2 V) z9 H2 N6 o, v# w% w" s* c
2 X8 ?( `' Q6 a

- e7 d+ W6 [: a4 k8 V; X2 g' ^; P
上线送遗忘河水滴

8 Z% T- t6 X% z" N
9 C0 ^% ^" }3 T1 M. i& U" s; W; d 31_a.png

3 }  ]7 ^3 e( ~% K2 J+ b5 Z% b, n
6 S, Z) p0 C& ?6 P
) h3 \0 K5 O+ [( h0 k

) u7 \' \8 t7 U* x8 ]2 d9 N& U' l6 |
枪手暗夜武器攻击调整,增加抗魔值

! [3 C, U. b4 O; B, a+ Y% h3 t0 q6 Z5 V& ?# T. {# R) `
- 神枪手武器增加物理/魔法攻击. U8 E/ [/ [% ~; d8 _# \4 d
* }% P& B" d/ P7 g9 B
- 左轮/自动手枪/手弩/步枪/手炮
+ a$ V5 d0 |1 A! t8 p4 }1 C
: e! }  \' N4 P! R6 b0 u- 暗夜使者武器增加物理攻击4 [( z6 i  g/ {. c) }
( C0 S2 j# G" N9 v* M
- 匕首/双剑/权杖/苦无
; }# f: u& G$ D$ W8 A
# M" `/ X  r. T" J% `2 E" h1 l# m9 h  W" _& K0 D9 q  j
(左边正式服,右边西海岸)
3 @% W7 }+ {  \! g9 m  D0 ] 34_a.png
35_a.png

/ [6 T) u6 \* z3 t
7 k  v  ~7 a* P0 m  H& l 36_a.png
37_a.png

' z: f2 m1 f# ]# X" t" R
! y& M# c( {4 n6 `( a*抗魔值系统
6 R9 G2 `4 Y( ]( j( r! q% J6 O. D8 O3 [; P% j
- 所有装备适用抗魔% N. E1 Z" A" L, R% X9 h
- 根据装备等级/品质决定抗魔+ S7 m0 E9 q* ~1 A$ Z
- 通过锻造/强化/增幅可以追加提高抗魔
. S  Q" E6 B6 \( n- 强化/增幅所增加的抗魔值相同
- v$ W) p& Z4 x. W0 u2 k7 A! y& o" A- 强化/锻造一起时只适用更高的抗魔值' \# @5 n" }0 b# t* L, _% d! |, O, _4 p
- 异界/远古副本需要抗魔值
* Y6 M  M4 y( s# l" U7 D% R4 p' J# D- 不论难度所需抗魔值相同. x8 l0 \  n7 f* Q
, }' ?, R7 ~. o4 m* e1 f
, T& ], z! Q* i! Q" |
* 抗魔调整
! \# j2 c/ v9 p. _9 v
/ Z: A9 M6 J: `, K. k* ]! t- 抗魔值比要求高时增加造成伤害及减免所受伤害
  s( A3 v9 a- n2 e1 z0 J/ K- 抗魔值比要求越高所受的效果更好
3 z; V" Z: C9 Q6 k- 抗魔值比要求低时减少造成伤害及增加所受伤害, g8 y1 ?; C) v+ I% ]
- 最高减少30%伤害,所受伤害增加70%。4 S4 ~' @+ h- e, h" W4 Z0 w

( n( h# y1 Y9 I* e# j

0 M  e/ v3 v3 ]" u- @0 }$ ?4 v4 J
红豆可以换贪食首饰

' p8 j& Y7 N7 O. ]" K- `4 D) }
$ n& C7 O. r) p) s5 W这个改版别太高兴,因为可能意味着翻牌没史诗的那个版本也来了。
: C3 L: I" |' @1 t# b0 C/ H0 f) H: Q* V9 F
因为今天没RAID,待定状态。1 i$ B/ U( \+ Y$ o6 ?6 M6 h
9 d8 k! Y8 K! ~6 [2 h0 A
反正最近这段时间必然会反复更新,所以请大家耐心等待最终版吧
% O3 x$ z6 M8 I+ r
( _3 M  f! |+ } 45_a.png

6 f. B# p3 T9 I0 K  T9 A& h+ S6 y% r, C! U6 ^  g% k! U" Y$ h

9 p5 ^* e- I! m( q+ k8 ^) P
制作史诗不需要粉、紫、白以下狗眼
+ A2 |( w" A8 \0 y3 B5 E
1 H5 G9 I# c) U+ i
48_a.png
$ c. B2 k  y+ [

" `2 u  O0 [# I6 N0 Y" z) Q9 H
: W8 ?1 ~- n" H' I; J! |; y

; @  |( ~$ P$ }
挑战任务:远古改版
5 Y8 ]8 d0 i1 C6 Z

" w3 b: f0 W/ f1 P 49_a.png

' R! ?& B+ z! Q1 D, q7 C  ^, Z0 @  \

2 {% n! e/ O% J+ x; G
0 k# \- S0 Q9 ^# p$ |' E4 @
跨界减少狗眼

2 A) t+ X( K- I! b' X0 S' W8 f2 K+ c7 x0 H7 v6 ^$ z0 _# y4 B$ w5 e
改版后需要狗眼的数目请点击:http://bbs.duowan.com/thread-45511566-1-1.html2 x" p7 v( x0 N
1 o/ r3 O( O( H1 r7 g
51_a.png

/ b2 R( I: k& r1 S/ |& {5 h, p  N/ _' } 本帖最后由 轩辕苍月 于 2017-4-20 21:44 编辑
. Q2 I/ U6 o. ^+ }% l

文章目录

点评

玉妖精  回复 @雷楼妹 :哦。。真可怜,反正多30%血量也是秒,秒不了的再补两个技能,除了卢克  发表于 2017-4-21 13:52:36
爱情丶海洋  说起来公会传说由750减少至400来着那个改动实装了吗  发表于 2017-4-21 10:59:49
睡水更健康  有鬼泣,听着好心酸  发表于 2017-4-21 10:15:14
器进器粗  策划整整把屎憋了1年再一口气拉出,此时它爽的口吐白沫。  发表于 2017-4-21 09:08:34
老友鬼  鬼泣改了还是比不过瞎子,绝望塔奖励改版呢,不是改成指定武器种类的75-85SS么  发表于 2017-4-21 09:01:28
笑吧东海  身为一只黑旺,我觉得不需要改版,需要的是转职书。。。  发表于 2017-4-21 08:37:10
权倾朝野丶空白  →_→天界叛.变是90级的?都90了做Jb,88~90不知道多费劲,看来棒.子.国策划脑子也堵满了屎,国服策划也是个屌样耳环加经验  发表于 2017-4-21 05:57:34
权倾朝野丶空白  →_→天界叛变是90级的?都90了做Jb,88~90不知道多费劲,看来棒子国策划脑子也堵满了屎,国服策划也是个屌样耳环加经验  发表于 2017-4-21 05:56:56
丿龙虎灬堂  优先更新翻牌没史诗 其他的 看5.1礼包销量 要是太差就不出了  发表于 2017-4-21 02:56:49
雷楼妹  这种大更新看都看半天 起码3个G,这段时间内看到:不是周年庆才平衡的我吃屎 的帖子我都无法反驳,事实就是拖  发表于 2017-4-21 02:12:39

使用道具 举报

独孤最爱

Lv.9

黑长直什么的最喜欢了~

UID
2907805
帖子
6750
威望
7
多玩草
172 草

马年新春勋章 手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:50:16 |显示全部楼层
哇,正好刷出来这个9 V6 J9 E- U; j4 ]& g

点评

柴科夫臀布司机  英梨梨第2季又甩辫子抽脸了。。。  发表于 2017-4-21 04:55:00
华丽剑者  沙发坐垫!  发表于 2017-4-20 18:24:08
柒大罪。小天  沙发扶手(눈_눈)  发表于 2017-4-20 18:08:20
~魔神之翼~  先留个位置,坐等  发表于 2017-4-20 18:01:23
幽丨炎  沙发扶手~  发表于 2017-4-20 17:55:20

使用道具 举报

UID
42887868
帖子
2870
威望
0
多玩草
1424 草

手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:50:19 |显示全部楼层
前排

使用道具 举报

庄周

Lv.9

老聃

UID
55224056
帖子
17921
威望
0
多玩草
909 草

猴年新春勋章 手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:50:32 |显示全部楼层
板凳。(๑•ั็ω•็ั๑)
道亦道,非常道。

使用道具 举报

青松野柏

UID
62862366
帖子
27
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2017-4-20 17:51:05 发表自DNF盒子论坛 |显示全部楼层
前排,围观% P! A7 E4 H" y

使用道具 举报

色气的微博

头像被屏蔽

禁止发言

《网站收藏师》

UID
42367638
帖子
6160
威望
1
多玩草
350 草

发表于 2017-4-20 17:51:07 |显示全部楼层
好像是2.7g,,,
! h0 f4 E5 B1 m' |( A( {5 X' f- w1 ]: m. {

: B! P: ]5 i2 h
. N' O. \* N0 B5 a! D7 n, V' W; I, y7 T
  w4 o4 r( G% L$ {0 [
签名被屏蔽

使用道具 举报

UID
62026680
帖子
1057
威望
0
多玩草
388 草
发表于 2017-4-20 17:51:29 |显示全部楼层
期待这个,本来以为上月的更新,现在隔了一月还是只在酝酿,差评

使用道具 举报

UID
43865926
帖子
88
威望
0
多玩草
0 草

手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:51:40 |显示全部楼层
火前留名

使用道具 举报

UID
47576417
帖子
948
威望
0
多玩草
664 草
发表于 2017-4-20 17:52:16 |显示全部楼层
玩特么的香油

使用道具 举报

UID
61306215
帖子
16832
威望
0
多玩草
437 草

椰树 手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:52:36 |显示全部楼层
厉害厉害

使用道具 举报

UID
28224106
帖子
321
威望
0
多玩草
50 草
发表于 2017-4-20 17:53:23 |显示全部楼层
666 坐等更新

使用道具 举报

UID
61337075
帖子
391
威望
0
多玩草
422 草

手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:53:38 |显示全部楼层
不是27号更新个卵啊,艹死你娘啊,狗策划

使用道具 举报

UID
25632291
帖子
88
威望
0
多玩草
0 草
发表于 2017-4-20 17:53:48 |显示全部楼层
坐等更新

使用道具 举报

DDD

UID
7932072
帖子
706
威望
0
多玩草
10 草
发表于 2017-4-20 17:53:57 |显示全部楼层
666这波稳了

使用道具 举报

UID
49157665
帖子
1734
威望
1
多玩草
1202 草

手机论坛勋章

发表于 2017-4-20 17:54:11 |显示全部楼层
卧槽,标题党来了

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

联系总编|举报邮箱:dwkf@yy.com|Archiver|手机版|玩盒模拟器|多玩游戏|多玩视频|多玩游戏论坛 ( 粤B2-20050785 粤ICP备09075143号 粤通管BBS【2008】第006号 )

GMT+8, 2017-10-18 22:57 , Processed in 0.143407 second(s), Total 11, Slave 0 queries , Memcache On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部
×
DNF游戏币
买游戏币